Työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole perinteisesti kuulunut kuntaesimiesten vastuulle, vaikka heillä olisi sitä varten käytettävissään useita keinoja. Pirkkalan kunnassa tilanne parani työhyvinvointihankkeella.

 

Kaksi vuotta sit­ten Pirkkalassa toteu­tet­tiin Työsuojelurahaston tuella ja yhteis­työssä Tampereen yli­opis­ton joh­ta­mis­kor­kea­koulu Synergoksen kanssa työ­hy­vin­voin­tia kehit­tävä hanke. Sillä halut­tiin vähen­tää työn­te­ki­jöi­den run­saita sai­raus­pois­sao­loja ja vah­vis­taa esi­mies­työtä siten, että lähie­si­mie­het kyke­ne­vät kehit­tä­mään työ­hy­vin­voin­tia yhteis­työssä työn­te­ki­jöi­den kanssa.

Pirkkalan kun­nassa oli toki aikai­sem­min­kin tehty monia työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyitä, mutta nii­den poh­jalta ei ollut juuri tehty kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mia, jotta esi­mer­kiksi sai­raus­pois­sao­lot oli­si­vat kään­ty­neet laskuun.

Työsuojelupäällikkö, hen­ki­lös­tö­joh­taja Jenni Harjula ker­too, että Pirkkalan sadasta esi­mie­hestä hank­kee­seen osal­lis­tui sosi­aali- ja ter­veys­toi­mesta, päi­vä­hoi­dosta, tek­ni­seltä puo­lelta ja kes­kus­hal­lin­nosta kaik­ki­aan 24 esi­mies­a­se­massa ole­vaa henkilöä.

Hanke toteu­tet­tiin kah­dessa vai­heessa: ensiksi paran­net­tiin esi­mies­ten omaa työ­hy­vin­voin­tia ja vah­vis­tet­tiin hei­dän osaa­mis­taan työyh­tei­sö­jen hyvin­voin­nin edis­tä­jinä. Aivan aluksi esi­mie­het osal­lis­tui­vat ter­veys­tar­kas­tuk­seen ja kun­to­tes­tiin, ja heille laa­dit­tiin hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma. Lisäksi jär­jes­tet­tiin työ­pa­joja, kon­sul­toin­tia ja kou­lu­tusta muun muassa Synergoksen tuot­ta­man säh­köi­sen Esimies – kehitä työ­hy­vin­voin­tia! esi­mies­työ­ka­lun käyt­töön ottamiseksi.

Koulutuksissa korostettiin myönteisen vuorovaikutuksen merkitystä työilmapiirille.

Koulutuspäivillä esi­mie­het tutus­tui­vat eri­lai­siin fasi­li­toin­ti­me­ne­tel­miin kuten arvos­ta­vaan haas­tat­te­luun ja pala­ve­reissa käy­tet­tä­viin osal­lis­ta­viin työskentelytapoihin.

Seuraavaksi aloi­tet­tiin työs­ken­tely nel­jän pilot­tiyk­si­köiksi vali­tun työyh­tei­sön kanssa, joissa oli pal­jon sai­raus­pois­sao­loja tai muita työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sen tar­peita. Pilottiyksikköjä oli­vat sosi­aa­li­toimi, hen­ki­lös­tö­hal­linto, ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lusta yksi pal­ve­lua­lue, josta osal­lis­tui useampi yksikkö sekä yksi kun­nan päi­vä­ko­tia­lueista, josta niin ikään osal­lis­tui useampi yksikkö.

Puheeksi ottamisen vaikeus

Esimiesten kou­lu­tuk­sissa ope­tel­tiin käyt­tä­mään hen­ki­lös­tölle suun­nat­tuja säh­köi­siä työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyjä ja lähie­si­mie­hille mie­tit­tiin kon­kreet­ti­sia tapoja tie­dus­tella hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia esi­mer­kiksi aamui­silla Mitä kuu­luu nyt ‑kyse­lyillä.

Koska monille esi­mie­hille on vai­kea ottaa puheeksi han­ka­lia asioita työn­te­ki­jöi­den kanssa tai kont­rol­loida, että asiat hoi­tu­vat kuten on sovittu, har­joi­tel­tiin myös eri­lai­sia tapoja pur­kaa konflikteja.

Synergoksen verk­ko­si­vuilla on työ­vä­li­neitä ja kysy­mys­sapluu­noita avuksi, jos täy­tyy viedä läpi jokin han­kala pala­veri tai kehi­tys­kes­kus­telu, Harjula vinkkaa.

Koulutuksissa koros­tet­tiin myön­tei­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mer­ki­tystä työil­ma­pii­rille, kuten kan­nus­tusta ja kiit­tä­mistä. Myönteisyyttä kehit­tä­vät myös arvos­tava puhe­tapa, aito kuun­te­le­mi­nen ja anteeksipyytäminen.

Pilottiyksikköjen työ­pa­joissa työs­tet­tiin työn­te­ki­jöi­den tär­keäksi koke­mia asioita kuten pala­ve­ri­käy­tän­töjä. Monesti kokous­huo­neessa istu­taan hajal­laan kau­kana toi­sista, eikä samassa rin­gissä, mikä olisi parempi vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kan­nalta. Tärkeää on myös pitää pala­ve­reja sään­nöl­li­sesti ja val­mis­tau­tua nii­hin kun­nolla. Kaikilla on oltava mah­dol­li­suus tuoda mie­li­pi­teensä esiin, mikä edel­lyt­tää avointa ja mah­dol­li­sim­man ren­toa ilmapiiriä.

Työpajoissa käsi­tel­tiin myös asial­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen ja työn­te­ki­jöi­den sitou­tu­mi­sen vai­ku­tusta työil­ma­pii­riin. Jokin yhtei­nen teke­mi­nen työ­päi­vän jäl­keen, sään­nöl­li­nen tyky-toi­minta tai lii­kun­tail­ta­päivä edis­tä­vät yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnetta.

Yhteiset aamukahvit

Harjula ker­too oman työyk­sik­könsä hen­ki­lö­kun­nan kokoon­tu­van ker­ran vii­kossa aamu­kah­ville, joka on samalla viik­ko­pa­la­veri. Kahvikupin ääressä käsi­tel­lään yhtei­siä ajan­koh­tai­sia työ­asioita ja epä­muo­dol­li­sem­min myös omia asioita. Ilmapiiri on nykyi­sin väli­tön ja vapau­tu­nut. Vaikka osa on äänessä koko ajan, ovat hil­jai­sem­mat­kin alka­neet tuoda aja­tuk­si­aan esille.

− Ihmiset ovat alka­neet val­mis­tau­tua viik­ko­pa­la­ve­rei­hin parem­min: vii­kon aikana kerä­tään esille nous­seita asioita tai jopa kier­tä­viä huhuja aamu­kah­villa käsiteltäväksi.

Ilmapiiri on nykyisin välitön ja vapautunut.

Työhyvinvointihankkeella on Harjulan mukaan saa­vu­tettu hyviä tulok­sia ja omak­suttu uuden­lai­nen käy­täntö, jonka kes­kei­siä asioita ovat hen­ki­lös­tön osal­lis­ta­mi­nen ideoin­tiin ja suun­nit­te­luun sekä raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen edistäminen.

Sairauspoissaolot ovat alka­neet pikku hil­jaa vähen­tyä, mutta kaik­kein sel­keim­min on paran­tu­nut joh­ta­mi­nen. Eri hal­lin­to­kun­tien ja eri­tyyp­pis­ten orga­ni­saa­tioi­den kes­ken on esi­mie­hille luotu uusia kon­tak­ti­ver­kos­toja. Koulutuspäivillä on saatu lisää työ­vä­li­neitä joh­ta­mi­seen, ja kyn­nys puut­tua asioi­hin on madal­tu­nut. Toisaalta on opittu myös kiit­tä­vän palaut­teen antamista.

Hankkeessa kehi­tet­tyjä, hyviksi toi­mi­via käy­tän­töjä on tar­koi­tus jal­kaut­taa mui­hin­kin yksi­köi­hin. Sisäisille inter­net-sivuille luo­daan työ­hy­vin­voin­ti­si­vusto kaik­kien esi­mies­ten käy­tet­tä­väksi. Tulevaisuudessa heitä on tar­koi­tus kou­lut­taa laa­jem­min koko organisaatiossa.

− Hanke on lisän­nyt esi­mies­ten työ­hy­vin­voin­tia. Se on tär­keää, sillä heillä on kes­kei­nen rooli hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­nin tukemi­sessa, Jenni Harjula sanoo.

− Työilmapiirin avoi­muus ja työn­te­ki­jöi­den sitou­tu­nei­suus työ­hönsä lisää­vät työ­hy­vin­voin­tia, vakuut­taa työ­suo­je­lu­pääl­likkö Jenni Harjula.

Iita Kettunen