Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikön päällikkö Niina Väkeväinen valvoo, että asiakasturvallisuus ei vaarannu.

 

 

Kun jos­sain Etelä-Suomen alu­eella sijait­se­vassa sosi­aali- tai ter­vey­den­huol­lon yksi­kössä ilme­nee ongel­mia ja asiasta teh­dään epä­koh­tail­moi­tus, ohjau­tuu se Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa työs­ken­te­le­vän sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­tayk­si­kön pääl­li­kön Niina Väkeväisen joh­ta­man val­von­tayk­si­kön pöydälle.

Väkeväinen on työs­ken­nel­lyt alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa rei­lut neljä vuotta, ja toi­mii tällä het­kellä alu­eensa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­tayk­si­lön pääl­lik­könä 19 työntekijälle.

– Yksikössämme hoi­de­taan kaikki alu­een sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä suun­ni­tel­mal­li­seen että reak­tii­vi­seen val­von­taan liit­ty­vät asiat, hän kertoo.

Valvonta-asioita on pal­jon, sosi­aa­li­huol­lossa vuo­sit­tain lähes 400, ter­vey­den­huol­lossa saman ver­ran. Lisäksi yksi­kön hen­ki­löstö vas­taa päi­vit­täin kun­tien ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien ohjaus- ja neuvontapyyntöihin.

– Pääosa vireillä ole­vista val­vonta-asioista kos­kee van­hus­pal­ve­luita. Seuraavaksi suu­rin ryhmä on las­ten­suo­jelu, Väkeväinen kertoo.

Lainsäädäntö tärkein työväline

Tarkastus- ja val­von­ta­teh­tä­viin ei ole ole­massa eri­tyistä kou­lu­tusta. Työhön päte­vöi­dy­tään käy­tän­nön kautta. Parhaimmat val­miu­det teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen antaa sovel­tuva ylempi kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Itse Väkeväinen on taus­tal­taan sosio­nomi ja sosi­aa­li­työn­te­kijä, jolla on pitkä koke­mus sosi­aali- ja kriisipäivystyksestä.

Me olemme ei-toivottujen asioiden esille nostaja.

Ennen pääl­lik­kö­teh­tä­vää hän toimi alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa yli­tar­kas­ta­jana, hoiti lupa-asioita, teki val­von­ta­käyn­tejä ja valvontapäätöksiä.

Väkeväinen kiin­nos­tui val­vonta-asioista kun hän työs­ken­teli sosi­aa­li­työn pääl­lik­könä ja osal­lis­tui kun­nan lupatarkastuksiin.

– Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut sosi­aa­li­työn lain­sää­dän­nöl­li­sestä puo­lesta. Aluehallintovirastossa pys­tyn yhdis­tä­mään asia­kas­työn, hal­lin­nol­li­sen työn ja juri­di­sen viitekehyksen.

Lainsäädäntö on kaik­kien val­von­ta­työtä teke­vien tär­kein työ­vä­line. Väkeväinen näkee työssä pal­jon yhty­mä­koh­tia sosiaalityöhön.

– Kun mei­dän kans­samme ollaan teke­mi­sissä, on yleensä tapah­tu­nut jokin ei-toi­vottu tilanne, samalla tavoin kuin sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sessä. Me olemme se ei-toi­vot­tu­jen asioi­den esille nos­taja, hän määrittelee.

Työkalupakissa Väkeväisen tii­millä on lain­sää­dän­nön mää­rit­te­le­miä kei­noja kuten hal­lin­nol­li­nen ohjaus, mää­räyk­set ja toi­min­nan keskeyttäminen.

Järein työ­kalu yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien val­von­nassa on toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen joko hal­lin­nol­li­sen kuu­le­mi­sen kautta tai välittömästi.

– Välittömässä toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sessä menemme toi­min­tayk­sik­köön ja toteamme, että toi­minta on kes­key­tet­tävä välit­tö­mästi. Näitä on poh­dit­tava hyvin huo­lel­li­sesti, koska kyse on yleensä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti toi­mi­vista yksi­köistä, missä asiak­kaat asu­vat eikä toi­min­taa voi kes­keyt­tää sillä tavoin, että heillä ei ole paik­kaa mihin mennä.

Lopullisen pää­tök­sen sosi­aa­li­huol­lon toi­min­tayk­si­kön toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sestä tekee Väkeväinen.

– Onneksi näitä on harvoin.

Asiakasturvallisuus paranee

Väkeväisen tiimi tekee myös suun­ni­tel­mal­lista val­von­taa vuo­sit­tain sovi­tun suun­ni­tel­man mukaisesti.

– Me mie­timme yhdessä mui­den avien ja Valviran kanssa mikä on kun­kin vuo­den val­von­nan pain­opiste ja teemme sen mukai­sia val­von­ta­käyn­tejä sovit­tu­jen kri­tee­rien mukaisesti.

Haastavinta on ongelmien toistuminen.

Väkeväistä kieh­too val­von­ta­työssä sen vaikuttavuus.

– Innostun kun näen, että työl­lämme paran­ne­taan asiakasturvallisuutta.

Haastavinta työssä on ongel­mien toistuminen.

– Aika usein epä­koh­tail­moi­tuk­sia tulee samoista yksi­köistä ja samoista epäkohdista.

Kuntatasolla haas­teita aiheut­taa työ­voi­man saa­ta­vuu­teen liit­ty­vät asiat. Haasteita on edessä myös sote-uudis­tuk­sen myötä, kun val­von­nan raken­teet muuttuvat.

– Me val­vomme tällä het­kellä kun­tien ja pal­ve­lu­tuot­ta­jien toi­min­taa. Tulevien hyvin­voin­tia­luei­den val­von­nan suun­nit­telu on juuri alka­massa, Väkeväinen kertoo.

Hanna-Mari Järvinen