Mitä tehdä, jos huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi? Ota asia rohkeasti esiin. Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi.

 

 

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suus on kir­jattu sosi­aa­li­huol­to­la­kiin. Velvollisuus-sana saat­taa kals­kah­taa pahalta, mutta ilmoit­ta­mista kan­nat­taa aja­tella kehi­tys­mah­dol­li­suu­tena, tilai­suu­tena kehit­tää oman työ­pai­kan pal­ve­lun laa­tua, tur­val­li­suutta ja vai­kut­ta­vuutta. Sosiaalihuollon tar­koi­tus­han on edis­tää hyvin­voin­tia ja osal­li­suutta sekä vähen­tää eriar­voi­suutta. Tämä edel­lyt­tää riit­tä­viä ja laa­duk­kaita sosiaalipalveluja.

Epäkohdasta ilmoit­ta­mi­nen on myös työn­te­ki­jän ammat­tieet­ti­nen vel­vol­li­suus ja oikeus.

Käytännössä epä­koh­dan esiin nos­ta­mi­nen on kaik­kien etu. Näin työ­pai­kan toi­minta vas­taa jat­kossa parem­min asiak­kaan tarpeisiin.

– Kyse ei ole vas­tak­kai­na­set­te­lusta, jossa osa­puo­lina oli­si­vat asiak­kaat, työn­te­ki­jät ja työ­nan­taja. Rakentavasti toi­mien kai­killa on hyvä olla, koros­taa Talentian työ­elä­mä­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Keskustelu kollegoiden kanssa on tärkeää

Kun asia­kas ker­too sinulle koke­mas­taan vää­ryy­destä tai huo­maat itse epä­koh­dan tai sen uhan, niin kerro muille havain­nos­tasi. Tyypillisiä esiin nouse­via epä­koh­tia ovat, että asiak­kaan saa­mat pal­ve­lut poik­kea­vat mer­kit­tä­västi sovi­tusta tai resurs­sit ovat riit­tä­mät­tö­miä, jol­loin pal­velu ei vas­taa asiak­kaan tar­pei­siin. Saattaa myös olla, että asiak­kaan osal­li­suus ei toteudu, häntä koh­del­laan epä­asial­li­sesti tai käy­te­tään lii­al­li­sia rajoitteita.

Kiireisten työ­päi­vien kes­kellä asian puheeksi otta­mi­nen voi tun­tua vai­kealta. Yksi sopiva hetki aloit­taa kes­kus­telu on työ­paik­kasi henkilöstöpalaveri.

– Rakenna kes­kus­te­lua ja kerro näkö­kan­tasi toi­sille työn­te­ki­jöille ja esi­hen­ki­löl­lesi. Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä, Varsa neuvoo.

Usein kes­kus­te­lussa tulee esiin monta näkö­kul­maa. Keskustelun jäl­keen sopi­kaa, miten asiassa edetään.

Tarvittaessa voit tehdä havain­nois­tasi kir­jal­li­sen ilmoi­tuk­sen. Sen voit antaa vapaa­muo­toi­sesti tai käyt­tä­mällä ilmoi­tus­lo­ma­ketta, jol­lai­nen on saa­ta­villa myös Talentian verkkosivuilta.

– Suosittelemme usein, että ilmoi­tuk­sen voisi tehdä koko työ­ryhmä, niin työ­nan­ta­jan huo­mio ei koh­distu yhteen työn­te­ki­jään. Tämä ei ole luon­nol­li­sesti aina mah­dol­lista, Varsa kertoo.

Omavalvontasuunnitelma on hyvä väline

Ohjeet ilmoi­tuk­sen teke­mi­sestä tulisi olla kir­jat­tuna työ­pai­kan oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan. Sosiaalihuoltolain mukaan jokai­sen sosi­aa­li­huol­lon toi­min­tayk­si­kön tai muun toi­min­ta­ko­ko­nai­suu­desta vas­taa­van tahon on laa­dit­tava omavalvontasuunnitelma.

– Kun tie­tää, miten toi­mia, epä­kohta ei kuor­mita samalla tavalla, toteaa Varsa.

Omavalvontasuunnitelmassa olisi hyvä näkyä, missä ajassa epä­koh­taan on puu­tut­tava. Johdon tulee sel­vit­tää ilmoi­tuk­sessa esi­te­tyt asiat ja ryh­tyä vaa­dit­ta­viin toimenpiteisiin.

Mutta mitä jos työ­nan­taja ei ryhdy tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin? Silloin asiasta on ker­rot­tava val­vo­ville viran­omai­sille, oman alu­een aluehallintovirastoon.

Kyse ei ole vastakkainasettelusta. ­Rakentavasti toimien kaikilla on hyvä olla.

– Jos tilanne ei etene, kes­kus­tele toi­men­pi­teistä esi­hen­ki­lösi kanssa. Tehkää yhdessä tar­vit­taessa ilmoi­tus alue­hal­lin­to­vi­ras­toon, jos se on mah­dol­lista. Jos ei, kerro esi­hen­ki­löl­lesi, että jou­dut tai jou­dutte työyh­tei­sössä teke­mään ilmoi­tuk­sen aluehallintovirastoon.

Valvovana viran­omai­sena alue­hal­lin­to­vi­rasto sel­vit­tää tilan­teen ja voi ohjata tai mää­rätä työ­nan­ta­jan ryh­ty­mään toimenpiteisiin.

Epämieluisan viestin tuojaa ei saa rankaista

Toisinaan havaittu epä­kohta vai­kut­taa myös työhyvinvointiin.

– Työntekijää saat­taa kuor­mit­taa se, että hän huo­maa epä­koh­dan, jota ei käsi­tellä työ­pai­kalla. Näin työn­te­kijä ei pysty toi­mi­maan ammat­tieet­ti­sesti kes­tä­vällä tavalla, Varsa kertoo.

Tästäkin syystä asian sel­vit­tä­mi­nen on tärkeää.

Muista siis, että asiak­kaan koh­taa­masta epä­koh­dasta ilmoit­ta­mi­nen on oikeu­tesi. Taustalla on lain­sää­däntö, joka suo­jaa sinua seu­raa­muk­silta ja myös vel­voit­taa työ­nan­ta­jan toi­mi­maan ilmoi­tuk­sen saatuaan.

Jos kui­ten­kin epäi­let, että työ­nan­ta­jasi suh­tau­tuu sinuun tai työyh­tei­söönne eri tavalla kuin ennen ilmoi­tuk­sen teke­mistä, kes­kus­tel­kaa asiasta joh­don kanssa. Kohtelun muut­tu­mi­sesta on hyvä esit­tää mah­dol­li­sim­man kon­kreet­ti­sia esi­merk­kejä, jotta tilan­teen kor­jaa­mi­seen löy­de­tään yhtei­nen näke­mys. Pyytäkää tar­vit­taessa kes­kus­te­luun mukaan työsuojeluvaltuutettu.

Minna Jerrman