Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Kaikille tuttu las­ten­suo­je­luil­moi­tus on vakiin­tu­nut toi­min­ta­tapa, jolla on helppo uhkailla kiu­kut­te­le­vaa tei­niä tai ihan todella ilmaista viran­omai­selle huoli lap­sesta, jonka hyvin­vointi näyt­tää ole­van vaarassa.

Lastensuojeluilmoituksen mah­dol­li­suutta ei kysee­na­lais­teta, ja vähi­tel­len myös van­hus­ten huoli-ilmoi­tus on saa­nut jalan­si­jaa ja myön­teistä mainetta.

Aikuisen suo­je­luil­moi­tus, eli viral­li­sem­min sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­nen ilmoi­tus sosi­aa­li­huol­lon tar­peesta, sen sijaan on tun­te­mat­to­mampi mah­dol­li­suus. Kyllä aikui­nen ukko itse itses­tään huo­leh­tii, ajat­te­lee moni, kun näkee sen räh­jäi­sem­män naa­pu­rinsa rap­pu­käy­tä­vässä onnet­to­man näköisenä.

Mahdollisuutta suojella aikuisia pitäisi mainostaa.

Mutta onko näin? Jos ihmi­nen vuosi toi­sensa jäl­keen näyt­tää siltä, että on heit­teillä tai ei mah­dol­li­sesti pysty liik­ku­maan koto­aan, on syytä herätä huoleen.

Yksi vaih­toehto on ottaa asia puheeksi hen­ki­lön itsensä kanssa, mutta jos hän ei näe tar­vetta apuun, vaikka sitä ilmi­sel­västi tar­vit­see, on meillä kai­killa mah­dol­li­suus tehdä ilmoi­tus sosi­aa­li­huol­lon tar­peesta. Nimettömänä tai omalla nimellä.

Meille ammat¬≠ti¬≠lai¬≠sille se on itses¬≠t√§√§n sel¬≠v√§√§, onhan se meille ty√∂¬≠ti¬≠lan¬≠teessa my√∂s vel¬≠vol¬≠li¬≠suus, mutta alaa tun¬≠te¬≠mat¬≠to¬≠mille asia saat¬≠taa olla val¬≠lan uusi.

Mahdollisuutta suo­jella myös aikui­sia pitäisi mai­nos­taa. Ilmoitusta kau­pan sei­nään, some-kam­pan­jaa ja suo­ra­pos­tia luu­kusta sisään. Selvää puhetta kan­sa­lai­sille ja kan­nus­tusta: pide­tään huolta yhdessä, myös aikuisista!

Kaisa Yliruokanen