Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

Kaikille tut­tu las­ten­suo­jeluil­moi­tus on vaki­in­tunut toim­intat­a­pa, jol­la on help­po uhkail­la kiukut­tel­e­vaa teiniä tai ihan todel­la ilmaista vira­nomaiselle huoli laps­es­ta, jon­ka hyv­in­voin­ti näyt­tää ole­van vaaras­sa.

Las­ten­suo­jeluil­moituk­sen mah­dol­lisu­ut­ta ei kyseenalais­te­ta, ja vähitellen myös van­hus­ten huoli-ilmoi­tus on saanut jalan­si­jaa ja myön­teistä mainet­ta.

Aikuisen suo­jeluil­moi­tus, eli viral­lisem­min sosi­aal­i­huolto­lain mukainen ilmoi­tus sosi­aal­i­huol­lon tarpeesta, sen sijaan on tun­tem­at­tomampi mah­dol­lisu­us. Kyl­lä aikuinen ukko itse itses­tään huole­htii, ajat­telee moni, kun näkee sen rähjäisem­män naa­purin­sa rap­pukäytävässä onnet­toman näköisenä.

Mahdollisuutta suojella aikuisia pitäisi mainostaa.

Mut­ta onko näin? Jos ihmi­nen vuosi toisen­sa jäl­keen näyt­tää siltä, että on heit­teil­lä tai ei mah­dol­lis­es­ti pysty liikku­maan kotoaan, on syytä herätä huoleen.

Yksi vai­h­toe­hto on ottaa asia puheek­si henkilön itsen­sä kanssa, mut­ta jos hän ei näe tarvet­ta apu­un, vaik­ka sitä ilmi­selvästi tarvit­see, on meil­lä kaikil­la mah­dol­lisu­us tehdä ilmoi­tus sosi­aal­i­huol­lon tarpeesta. Nimet­tömänä tai oma­l­la nimel­lä.

Meille ammat­ti­laisille se on itses­tään selvää, onhan se meille työti­lanteessa myös velvol­lisu­us, mut­ta alaa tun­tem­at­tomille asia saat­taa olla val­lan uusi.

Mah­dol­lisu­ut­ta suo­jel­la myös aikuisia pitäisi main­os­taa. Ilmoi­tus­ta kau­pan seinään, some-kam­pan­jaa ja suo­ra­pos­tia luukus­ta sisään. Selvää puhet­ta kansalaisille ja kan­nus­tus­ta: pide­tään huol­ta yhdessä, myös aikui­sista!

Kaisa Yliruoka­nen