Asiak­kaan ja työn­te­ki­jän välillä on vam­mais­pal­ve­luissa epäluot­tamusta. Tämä on luon­nol­li­nen seu­raus siitä, että työn­te­kijä on por­tin­var­tija, joka päät­tää kuka pää­see eri­tyis­pal­ve­lui­den piiriin.

Epäluottamusta tuot­ta­vat kun­tien sääs­tö­kuu­rit. Invalidiliiton ja Talentian vam­mais­pal­ve­lun työn­te­ki­jöille teke­män kyse­lyn tulok­set vah­vis­ti­vat usein esi­te­tyn epäi­lyn, että kun­tien sääs­tö­pai­neet vai­kut­ta­vat pää­tök­sen­te­koon. Työntekijät saa­vat ohjeita tehdä kiel­tei­nen pää­tös asiak­kaan tar­peesta huo­li­matta. Sitten jää­dään odot­ta­maan, osaako ja jak­saako asia­kas läh­teä valittamaan.

Toisinkin voisi olla. Jos ylei­set pal­ve­lut kuten esi­mer­kiksi liik­ku­mi­sen ja asu­mi­sen esteet­tö­myys oli­si­vat kun­nossa, ei

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

eri­tyis­pal­ve­lui­den tarve olisi nykyi­sen suu­rui­nen. Yhdenvertaisuus on lakei­hin kir­joi­tettu, mutta ymmär­rys siitä on vail­li­naista. Toteutuminen myös puut­teel­lista niin alu­eel­li­sesti kuin vam­mais­ryh­mien kesken.

Älä allekirjoita päätöstä, jonka takana et ole.

Työntekijät tar­vit­se­vat tukea. Asema puun ja kuo­ren välissä kas­vat­taa sosi­aa­lista kuor­maa. Jaksaakseen tehdä amma­til­li­sesti ja eet­ti­sesti taso­kasta työtä työn­te­ki­jät toi­vo­vat lakien sovel­lus­oh­jeita, yhte­näi­siä arvioin­ti­lo­mak­keita ja mit­ta­reita sekä toi­min­ta­käy­tän­töjä. ”Näkymättömästä” pää­tök­sen­te­ki­jästä – siis arvioin­nin ja pää­tök­sen­teon eriyt­tä­mi­sestä – halu­taan päästä eroon.

Sosiaalihuoltolaki ja sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laki anta­vat työ­vä­li­neitä nos­taa epä­koh­tia esille. Omavalvonta ja ilmoi­tus­vel­vol­li­suus ovat täl­lai­sia. Nyt tar­vi­taan toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tosta sel­lai­seksi, että työn­te­kijä ei alle­kir­joita pää­töstä, jonka takana ei oman amma­til­li­sen arvionsa mukaan ole.

Vammaisalan eri­tyi­syys ansait­sisi enem­män huo­miota. Tarvitaan kes­kus­te­lua vam­mais­ten oikeuk­sista ja nii­den toteu­tu­mi­sesta. Keskusteluissa pitää vam­mais­ten oman äänen kuu­lua vah­vana, asia­kas­osal­li­suus pitää saada vam­mais­so­si­aa­li­työn pro­ses­siin mukaan. Työntekijöiden kan­nat­taa liit­tou­tua vam­mais­ten asiak­kai­densa kanssa. Pitkä askel eteen­päin on val­ta­kun­nal­li­nen osal­li­suus­ryhmä, joka on kokoon­tu­nut jo ensim­mäi­sen kerran.

Kristiina Koskiluoma