Asiakkaan ja työnte­kijän välillä on vammais­pal­ve­luissa epäluot­tamusta. Tämä on luonnol­linen seuraus siitä, että työntekijä on portin­vartija, joka päättää kuka pääsee erityis­pal­ve­luiden piiriin.

Epäluot­ta­musta tuottavat kuntien säästö­kuurit. Invali­di­liiton ja Talentian vammais­pal­velun työnte­ki­jöille tekemän kyselyn tulok­set vahvis­tivat usein esitetyn epäilyn, että kuntien säästö­paineet vaikut­tavat päätök­sen­tekoon. Työnte­kijät saavat ohjeita tehdä kielteinen päätös asiakkaan tarpeesta huoli­matta. Sitten jäädään odottamaan, osaako ja jaksaako asiakas lähteä valit­tamaan.

Toisinkin voisi olla. Jos yleiset palvelut kuten esimer­kiksi liikku­misen ja asumisen esteet­tömyys olisivat kunnossa, ei

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Jyrki Komulainen

erityis­pal­ve­luiden tarve olisi nykyisen suuruinen. Yhden­ver­taisuus on lakeihin kirjoi­tettu, mutta ymmärrys siitä on vailli­naista. Toteu­tu­minen myös puutteel­lista niin alueel­li­sesti kuin vammais­ryhmien kesken.

Älä allekirjoita päätöstä, jonka takana et ole.

Työnte­kijät tarvit­sevat tukea. Asema puun ja kuoren välissä kasvattaa sosiaa­lista kuormaa. Jaksaakseen tehdä ammatil­li­sesti ja eetti­sesti tasokasta työtä työnte­kijät toivovat lakien sovel­lus­oh­jeita, yhtenäisiä arvioin­ti­lo­mak­keita ja mitta­reita sekä toimin­ta­käy­täntöjä. ”Näkymät­tö­mästä” päätök­sen­te­ki­jästä – siis arvioinnin ja päätök­senteon eriyt­tä­mi­sestä – halutaan päästä eroon.

Sosiaa­li­huol­tolaki ja sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölaki antavat työvä­li­neitä nostaa epäkohtia esille. Omaval­vonta ja ilmoi­tus­vel­vol­lisuus ovat tällaisia. Nyt tarvitaan toimin­ta­kult­tuurin muutosta sellai­seksi, että työntekijä ei allekir­joita päätöstä, jonka takana ei oman ammatil­lisen arvionsa mukaan ole.

Vammai­salan erityisyys ansaitsisi enemmän huomiota. Tarvitaan keskus­telua vammaisten oikeuk­sista ja niiden toteu­tu­mi­sesta. Keskus­te­luissa pitää vammaisten oman äänen kuulua vahvana, asiakas­osal­lisuus pitää saada vammais­so­si­aa­lityön prosessiin mukaan. Työnte­ki­jöiden kannattaa liittoutua vammaisten asiak­kai­densa kanssa. Pitkä askel eteenpäin on valta­kun­nal­linen osalli­suus­ryhmä, joka on kokoon­tunut jo ensim­mäisen kerran.

Kristiina Koski­luoma