Johtajasopimuksia tyrkytetään taas työsuhteessa oleville talentialaisille. Talentian jäsenistä asia koskee yksityisellä sektorilla toimivia.

 

 

Ammatti­jär­jestö Talen­tiaan on jälleen otettu yhteyttä tilan­teissa, joissa yksityis­sek­to­rilla toimi­ville jäsenille tarjotaan esimer­kiksi yritys­kaup­pojen yhtey­dessä johta­ja­so­pi­muksia työso­pi­muksien sijaan. Sopimuksiin saatetaan suostua, jotta työpaikka säilyy.

Johta­ja­so­pi­muksiin ei kannata kuitenkaan suostua. Niiden suurin ongelma verrattuna työso­pi­mukseen on, että ne heiken­tävät työsuhteen ehtoja. Heiken­nykset koskevat muun muassa sairausajan palkan pituutta, vuosi­lo­ma­päivien lukumäärää sekä sitä onko työajan piirissä ja millaisiin työai­ka­kor­vauksiin on oikeus.

Lisäksi irtisa­no­mis­pe­rus­teena on voitu vedota sellaiseen seikkaan, joka ei täytä työso­pi­muslain mukaista asial­lista ja painavaa syytä.

Työnte­kijän asemassa oleva henkilö voi vaatia näitä oikeuk­siaan takau­tu­vasti, mutta jälki­käteen asioiden perää­minen on huomat­ta­vasti vaival­loi­sempaa kuin miettiä ennakkoon, millaiseen paperiin laittaa nimensä alle. Siksi etukäteen on tarkis­tettava ja keskus­teltava työnan­tajan kanssa siitä, onko johta­ja­so­pimus soveltuva omaan työteh­tävään.

Tämän ajan ilmiö

Johta­ja­so­pi­muksiin painos­ta­minen on ollut pinnalla jo useamman vuoden, ja niitä on alettu tuomaan organi­saa­tio­ta­solle, mille ne eivät lain mukaan kuulu.

Johtajasopimus heikentää monia työsuhteen ehtoja.

Taval­linen tilanne on, että pienen toimin­tayk­sikön vastaavan ohjaajan tehtä­vä­nimike muutetaan palve­lu­joh­ta­jaksi ja työso­pimus halutaan muuttaa samalla johta­ja­so­pi­muk­seksi. Vastuualue tai toimi­val­tuudet itsenäiseen päätök­sen­tekoon eivät laajene, ja palkkaakin tarkis­tetaan vain hieman.

Koska johtajasopimus on mahdollinen?

Organi­saation eri tasoilla voi olla johtajia, mutta pelkkä johtaja-nimike ei tarkoita automaat­ti­sesti sitä, ettei työnte­kijään sovelleta työai­kalain määräyksiä. Olennaista on se, millainen toimenkuva henki­löllä on.

Pääsääntö on, että johta­ja­so­pi­muksen tehneellä henki­löllä täytyy olla organi­saation muiden jäsenten asemaa, tehtäviä tai työehtoja koskevaa ohjaus tai päätän­tä­valtaa sekä oltava muita työnte­ki­jöitä suora­naisina alaisina.

Esimer­kiksi palve­lu­kodin johtaja on harvoin sellai­sessa asemassa, vaikka hänellä olisi johdet­tavana parikin palve­lu­taloa. Käytän­nössä raamit esimer­kiksi palkat­tavan työnte­kijän työsuhteen ehdoille tulevat yrityksen keskus­pai­kasta eikä palve­lu­kodin johtaja saa ylittää itsenäi­sellä päätök­sellä yrityksen palkka­tasoa. Lisäksi johtajan budjet­ti­vastuu ja oikeus päättää tietyn­hin­tai­sista hankin­noista voi olla euromää­räi­sesti matala.

Jos olet epävarma sinulle tarjotun sopimuksen ehdoista, voit olla yhtey­dessä Talentian työelä­mä­neu­vontaan talentia.fi/kysyneuvoa. Palvelun turval­linen käyttö vaatii kirjau­tu­misen.

Helena Jaakkola