Johtajasopimuksia tyrkytetään taas työsuhteessa oleville talentialaisille. Talentian jäsenistä asia koskee yksityisellä sektorilla toimivia.

 

 

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­aan on jälleen otet­tu yhteyt­tä tilanteis­sa, jois­sa yksi­tyis­sek­to­ril­la toimiville jäse­nille tar­jo­taan esimerkik­si yri­tyskaup­po­jen yhtey­dessä johta­ja­sopimuk­sia työ­sopimuk­sien sijaan. Sopimuk­si­in saate­taan suos­tua, jot­ta työ­paik­ka säi­lyy.

Johta­ja­sopimuk­si­in ei kan­na­ta kuitenkaan suos­tua. Niiden suurin ongel­ma ver­rat­tuna työ­sopimuk­seen on, että ne heiken­tävät työ­suh­teen ehto­ja. Heiken­nyk­set koske­vat muun muas­sa sairausa­jan palkan pitu­ut­ta, vuosilomapäivien lukumäärää sekä sitä onko työa­jan piiris­sä ja mil­laisi­in työaikako­r­vauk­si­in on oikeus.

Lisäk­si irti­sanomis­pe­rus­teena on voitu vedo­ta sel­l­aiseen seikkaan, joka ei täytä työ­sopimus­lain mukaista asial­lista ja painavaa syytä.

Työn­tek­i­jän ase­mas­sa ole­va henkilö voi vaa­tia näitä oikeuk­si­aan takau­tu­vasti, mut­ta jälkikä­teen asioiden peräämi­nen on huo­mat­tavasti vaival­loisem­paa kuin miet­tiä ennakkoon, mil­laiseen paperi­in lait­taa nimen­sä alle. Sik­si etukä­teen on tark­istet­ta­va ja keskustelta­va työ­nan­ta­jan kanssa siitä, onko johta­ja­sopimus sovel­tu­va omaan työte­htävään.

Tämän ajan ilmiö

Johta­ja­sopimuk­si­in pain­os­t­a­mi­nen on ollut pin­nal­la jo use­am­man vuo­den, ja niitä on alet­tu tuo­maan organ­isaa­tio­ta­solle, mille ne eivät lain mukaan kuu­lu.

Johtajasopimus heikentää monia työsuhteen ehtoja.

Tavalli­nen tilanne on, että pienen toim­intayk­sikön vas­taa­van ohjaa­jan tehtävän­imike muute­taan palvelu­jo­hta­jak­si ja työ­sopimus halu­taan muut­taa samal­la johta­ja­sopimuk­sek­si. Vas­tu­ualue tai toimi­val­tu­udet itsenäiseen päätök­sen­tekoon eivät laa­jene, ja palkkaakin tark­iste­taan vain hie­man.

Koska johtajasopimus on mahdollinen?

Organ­isaa­tion eri tasoil­la voi olla johta­jia, mut­ta pelkkä johta­ja-nimike ei tarkoi­ta automaat­tis­es­ti sitä, ettei työn­tek­i­jään sovel­leta työaikalain määräyk­siä. Olen­naista on se, mil­lainen toimenku­va henkilöl­lä on.

Pääsään­tö on, että johta­ja­sopimuk­sen tehneel­lä henkilöl­lä täy­tyy olla organ­isaa­tion muiden jäsen­ten ase­maa, tehtäviä tai työe­hto­ja koske­vaa ohjaus tai päätän­tä­val­taa sekä olta­va mui­ta työn­tek­i­jöitä suo­ranaisi­na alaisi­na.

Esimerkik­si palvelukodin johta­ja on har­voin sel­l­aises­sa ase­mas­sa, vaik­ka hänel­lä olisi johdet­ta­vana parikin palve­lu­taloa. Käytän­nössä raamit esimerkik­si palkat­ta­van työn­tek­i­jän työ­suh­teen ehdoille tule­vat yri­tyk­sen kesku­s­paikas­ta eikä palvelukodin johta­ja saa ylit­tää itsenäisel­lä päätök­sel­lä yri­tyk­sen palkkata­soa. Lisäk­si johta­jan bud­jet­ti­vas­tuu ja oikeus päät­tää tietyn­hin­tai­sista han­k­in­noista voi olla euromääräis­es­ti mata­la.

Jos olet epä­var­ma sin­ulle tar­jo­tun sopimuk­sen ehdoista, voit olla yhtey­dessä Tal­ent­ian työelämäneu­von­taan talentia.fi/kysyneuvoa. Palvelun tur­valli­nen käyt­tö vaatii kir­jau­tu­misen.

Hele­na Jaakko­la