Johtajasopimuksia tyrkytetään taas työsuhteessa oleville talentialaisille. Talentian jäsenistä asia koskee yksityisellä sektorilla toimivia.

 

 

Ammat­ti­jär­jestö Talentiaan on jäl­leen otettu yhteyttä tilan­teissa, joissa yksi­tyis­sek­to­rilla toi­mi­ville jäse­nille tar­jo­taan esi­mer­kiksi yri­tys­kaup­po­jen yhtey­dessä joh­ta­ja­so­pi­muk­sia työ­so­pi­muk­sien sijaan. Sopimuksiin saa­te­taan suos­tua, jotta työ­paikka säilyy.

Johtajasopimuksiin ei kan­nata kui­ten­kaan suos­tua. Niiden suu­rin ongelma ver­rat­tuna työ­so­pi­muk­seen on, että ne hei­ken­tä­vät työ­suh­teen ehtoja. Heikennykset kos­ke­vat muun muassa sai­rausa­jan pal­kan pituutta, vuo­si­lo­ma­päi­vien luku­mää­rää sekä sitä onko työ­ajan pii­rissä ja mil­lai­siin työ­ai­ka­kor­vauk­siin on oikeus.

Lisäksi irti­sa­no­mis­pe­rus­teena on voitu vedota sel­lai­seen seik­kaan, joka ei täytä työ­so­pi­mus­lain mukaista asial­lista ja pai­na­vaa syytä.

Työntekijän ase­massa oleva hen­kilö voi vaa­tia näitä oikeuk­si­aan takau­tu­vasti, mutta jäl­ki­kä­teen asioi­den perää­mi­nen on huo­mat­ta­vasti vai­val­loi­sem­paa kuin miet­tiä ennak­koon, mil­lai­seen pape­riin lait­taa nimensä alle. Siksi etu­kä­teen on tar­kis­tet­tava ja kes­kus­tel­tava työ­nan­ta­jan kanssa siitä, onko joh­ta­ja­so­pi­mus sovel­tuva omaan työtehtävään.

Tämän ajan ilmiö

Johtajasopimuksiin pai­nos­ta­mi­nen on ollut pin­nalla jo useam­man vuo­den, ja niitä on alettu tuo­maan orga­ni­saa­tio­ta­solle, mille ne eivät lain mukaan kuulu.

Johtajasopimus heikentää monia työsuhteen ehtoja.

Tavallinen tilanne on, että pie­nen toi­min­tayk­si­kön vas­taa­van ohjaa­jan teh­tä­vä­ni­mike muu­te­taan pal­ve­lu­joh­ta­jaksi ja työ­so­pi­mus halu­taan muut­taa samalla joh­ta­ja­so­pi­muk­seksi. Vastuualue tai toi­mi­val­tuu­det itse­näi­seen pää­tök­sen­te­koon eivät laa­jene, ja palk­kaa­kin tar­kis­te­taan vain hieman.

Koska johtajasopimus on mahdollinen?

Organisaation eri tasoilla voi olla joh­ta­jia, mutta pelkkä joh­taja-nimike ei tar­koita auto­maat­ti­sesti sitä, ettei työn­te­ki­jään sovel­leta työ­ai­ka­lain mää­räyk­siä. Olennaista on se, mil­lai­nen toi­men­kuva hen­ki­löllä on.

Pääsääntö on, että joh­ta­ja­so­pi­muk­sen teh­neellä hen­ki­löllä täy­tyy olla orga­ni­saa­tion mui­den jäsen­ten ase­maa, teh­tä­viä tai työ­eh­toja kos­ke­vaa ohjaus tai pää­tän­tä­val­taa sekä oltava muita työn­te­ki­jöitä suo­ra­nai­sina alaisina.

Esimerkiksi pal­ve­lu­ko­din joh­taja on har­voin sel­lai­sessa ase­massa, vaikka hänellä olisi joh­det­ta­vana pari­kin pal­ve­lu­ta­loa. Käytännössä raa­mit esi­mer­kiksi pal­kat­ta­van työn­te­ki­jän työ­suh­teen ehdoille tule­vat yri­tyk­sen kes­kus­pai­kasta eikä pal­ve­lu­ko­din joh­taja saa ylit­tää itse­näi­sellä pää­tök­sellä yri­tyk­sen palk­ka­ta­soa. Lisäksi joh­ta­jan bud­jet­ti­vas­tuu ja oikeus päät­tää tie­tyn­hin­tai­sista han­kin­noista voi olla euro­mää­räi­sesti matala.

Jos olet epä­varma sinulle tar­jo­tun sopi­muk­sen ehdoista, voit olla yhtey­dessä Talentian työ­elä­mä­neu­von­taan talentia.fi/kysyneuvoa. Palvelun tur­val­li­nen käyttö vaa­tii kirjautumisen.

Helena Jaakkola