Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sosi­aali- ja ter­veys­va­lio­kunta sai val­miiksi mie­tin­tö­luon­nok­set sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sesta, valinnanvapaus­laista sekä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen tuot­ta­mista kos­ke­vasta laista.  Nyt paketti odot­taa perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan käsit­te­lyä.

On epä­var­maa, läpäi­se­vätkö luon­nok­set perustuslaki­valiokunnan tai ehdi­täänkö lait hyväk­syä ennen edus­kun­ta­vaa­leja. Vaa­lia seu­raa­vissa hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa sote on mukana, on lait hyväk­sytty tai ei.

Koke­muk­seni jo perus­te­tuista sote-kun­tayh­ty­mistä on, että sote-­pal­ve­lu­jen siirto kun­nista isom­piin koko­nai­suuk­siin on iso muu­tos hal­lit­ta­vaksi, joka pitää tehdä huo­lella ensin. Sit­ten voi­daan lisätä valin­nan­va­pautta kokeil­len ja asteit­tain.

Talen­tiassa olemme jo val­mis­tau­tu­massa kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Nos­tamme yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työ­pa­nok­sen, kun yhtei­söl­li­syyttä raken­ne­taan ja tue­taan. Tar­vi­taan myös kes­kus­te­lua jäsen­temme työstä, työ­olo­suh­tei­den paran­ta­mi­sesta, palk­kauk­sesta ja sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lais­ten kes­kei­sestä roo­lista sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lussa ja toi­meen­pa­nossa.

Eriar­vois­tu­mi­sen ja syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä tar­vi­taan tekoja. Sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tus ei yksin riitä. Tukien lisäksi tar­kas­te­luun on otet­tava sosi­aa­li­pal­ve­lut, oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huolto sekä var­hais­kas­va­tus. On nos­tet­tava esille yhteis­kun­tamme mar­gi­naa­leissa ole­vien ihmis­ten hyväksi teh­tävä työ ja sen laa­dun tur­vaa­mi­nen.

Jotta tule­vai­suu­den sosi­aa­li­pal­ve­luita voi­daan raken­taa, on alan kou­lu­tus­vaa­ti­mus­ten taso pidet­tävä kor­keana. Osaa­mi­nen takaa laa­dun, ja osaa­mi­sesta on myös mak­set­tava. Sote-uudis­tuk­sessa pal­kat on har­mo­ni­soi­tava ja muu­tos­kus­tan­nuk­seen pitää varau­tua.

Vaa­li­työssä nos­tamme työ­mark­ki­na­ky­sy­myk­senä esille sen, että sosi­aa­lia­lan asia­kas­mää­rät ja siitä joh­tu­vat työ­mää­rät ovat jat­ku­vasti liian suu­ret ja alaa vai­vaa pahe­neva työ­voi­ma­pula. Riit­tävä resur­sointi, palk­kauk­sen ja mui­den työ­eh­to­jen kor­jaa­mi­nen on ainoa kes­tävä tie.

Tero Ris­ti­mäki