Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sosi­aali- ja ter­veysvaliokun­ta sai valmi­ik­si miet­intölu­on­nok­set sote- ja maakun­tau­ud­is­tuk­ses­ta, valinnanvapaus­laista sekä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon palvelu­jen tuot­tamista koskev­as­ta laista.  Nyt paket­ti odot­taa perus­tus­laki­valiokun­nan käsit­te­lyä.

On epä­var­maa, läpäi­sevätkö luon­nok­set perustuslaki­valiokunnan tai ehditäänkö lait hyväksyä ennen eduskun­tavaale­ja. Vaalia seu­raavis­sa hal­li­tu­so­hjel­ma­neu­vot­teluis­sa sote on mukana, on lait hyväksyt­ty tai ei.

Koke­muk­seni jo peruste­tu­ista sote-kun­tay­htymistä on, että sote-­palvelu­jen siir­to kun­nista isom­pi­in kokon­aisuuk­si­in on iso muu­tos hal­lit­tavak­si, joka pitää tehdä huolel­la ensin. Sit­ten voidaan lisätä valin­nan­va­paut­ta kokeillen ja asteit­tain.

Tal­en­ti­as­sa olemme jo valmis­tau­tu­mas­sa kevään 2019 eduskun­tavaalei­hin. Nos­tamme yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen työ­panok­sen, kun yhteisöl­lisyyt­tä raken­netaan ja tue­taan. Tarvi­taan myös keskustelua jäsen­temme työstä, työolo­suhtei­den paran­tamis­es­ta, palkkauk­ses­ta ja sosi­aalialan ammat­ti­lais­ten keskeis­es­tä roolista sote-uud­is­tuk­sen valmis­telus­sa ja toimeen­panos­sa.

Eri­ar­vois­tu­misen ja syr­jäy­tymisen ehkäisyssä tarvi­taan teko­ja. Sosi­aal­i­tur­vau­ud­is­tus ei yksin riitä. Tukien lisäk­si tarkastelu­un on otet­ta­va sosi­aali­palve­lut, oppi­las- ja opiske­li­jahuolto sekä varhaiskas­va­tus. On nos­tet­ta­va esille yhteiskun­tamme mar­gin­aaleis­sa ole­vien ihmis­ten hyväk­si tehtävä työ ja sen laadun tur­vaami­nen.

Jot­ta tule­vaisu­u­den sosi­aali­palvelui­ta voidaan rak­en­taa, on alan koulu­tus­vaa­timusten taso pidet­tävä korkeana. Osaami­nen takaa laadun, ja osaamis­es­ta on myös mak­set­ta­va. Sote-uud­is­tuk­ses­sa palkat on har­mon­isoita­va ja muu­toskus­tan­nuk­seen pitää varautua.

Vaal­i­työssä nos­tamme työ­markki­nakysymyk­senä esille sen, että sosi­aalialan asi­akas­määrät ja siitä johtu­vat työmäärät ovat jatku­vasti liian suuret ja alaa vaivaa pahene­va työvoima­pu­la. Riit­tävä resur­soin­ti, palkkauk­sen ja muiden työe­hto­jen kor­jaami­nen on ain­oa kestävä tie.

Tero Ris­timä­ki