Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Sosiaali- ja terveys­va­lio­kunta sai valmiiksi mietin­tö­luon­nokset sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sesta, valinnanvapaus­laista sekä sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lujen tuotta­mista koske­vasta laista.  Nyt paketti odottaa perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan käsit­telyä.

On epävarmaa, läpäi­se­vätkö luonnokset perustuslaki­valiokunnan tai ehditäänkö lait hyväksyä ennen eduskun­ta­vaaleja. Vaalia seuraa­vissa halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa sote on mukana, on lait hyväk­sytty tai ei.

Kokemukseni jo perus­te­tuista sote-kuntayh­ty­mistä on, että sote-­palve­lujen siirto kunnista isompiin kokonai­suuksiin on iso muutos hallit­ta­vaksi, joka pitää tehdä huolella ensin. Sitten voidaan lisätä valin­nan­va­pautta kokeillen ja asteittain.

Talen­tiassa olemme jo valmis­tau­tu­massa kevään 2019 eduskun­ta­vaa­leihin. Nostamme yhteis­kun­nal­liseen keskus­teluun sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen työpa­noksen, kun yhtei­söl­li­syyttä raken­netaan ja tuetaan. Tarvitaan myös keskus­telua jäsen­temme työstä, työolo­suh­teiden paran­ta­mi­sesta, palkkauk­sesta ja sosiaa­lialan ammat­ti­laisten keskei­sestä roolista sote-uudis­tuksen valmis­te­lussa ja toimeen­pa­nossa.

Eriar­vois­tu­misen ja syrjäy­ty­misen ehkäi­syssä tarvitaan tekoja. Sosiaa­li­tur­va­uu­distus ei yksin riitä. Tukien lisäksi tarkas­teluun on otettava sosiaa­li­pal­velut, oppilas- ja opiske­li­ja­huolto sekä varhais­kas­vatus. On nostettava esille yhteis­kun­tamme margi­naa­leissa olevien ihmisten hyväksi tehtävä työ ja sen laadun turvaa­minen.

Jotta tulevai­suuden sosiaa­li­pal­ve­luita voidaan rakentaa, on alan koulu­tus­vaa­ti­musten taso pidettävä korkeana. Osaaminen takaa laadun, ja osaami­sesta on myös maksettava. Sote-uudis­tuk­sessa palkat on harmo­ni­soitava ja muutos­kus­tan­nukseen pitää varautua.

Vaali­työssä nostamme työmark­ki­na­ky­sy­myksenä esille sen, että sosiaa­lialan asiakas­määrät ja siitä johtuvat työmäärät ovat jatku­vasti liian suuret ja alaa vaivaa paheneva työvoi­mapula. Riittävä resur­sointi, palkkauksen ja muiden työeh­tojen korjaa­minen on ainoa kestävä tie.

Tero Ristimäki