Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Sotessa Talentian vai­kut­ta­mis­työ valin­nan­va­paus­la­kiin on tuot­ta­nut tulosta. Maan hal­li­tus muutti esi­tys­tään sote-kes­kus­ten sosi­aa­li­huol­lon neu­von­nan ja ohjauk­sen osalta siten, että sitä voi antaa ainoas­taan sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tettu ammat­ti­hen­kilö eli sosio­nomi, gero­nomi, kun­tou­tuk­se­noh­jaaja tai sosiaalityöntekijä.

Talentia on myös vah­vasti mukana STM:n aloit­ta­massa työssä las­ten­suo­je­lun kuor­mi­tuk­sen vähen­tä­mi­seksi ja las­ten­suo­je­lun tie­kar­tan luo­mi­seksi kohti maakuntia.

Talentia on yhdessä nel­jän muun ammat­ti­jär­jes­tön kanssa jul­kis­ta­nut var­hais­kas­va­tuk­sen nyky­tila ja tule­vai­suus ‑sel­vi­tyk­sen, jonka sisältö ja joh­to­pää­tök­set tuke­vat edun­val­vonta- ja vai­kut­ta­mis­työtä sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen osaa­mi­sen puo­lesta varhaiskasvatuksessa.

Ammatillinen edun­val­vonta liit­tyy kiin­teästi meneil­lään ole­viin työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin. Kunta-alalla lain­sää­dän­nön muu­tok­set tule­vat vai­kut­ta­maan palk­ka­hin­noit­te­lu­liit­teen 4 uudis­ta­mi­seen. Myös tule­vissa maa­kun­tien sopi­mus­neu­vot­te­luissa Talentia hakee sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­te­tuille ja lail­lis­te­tuille ammat­ti­hen­ki­löille omaa hinnoitteluliitettä.

Ilman ammat­ti­hen­ki­lö­la­kia, valin­nan­va­paus­lain ja eri­tyis­lain­sää­dän­nön sää­dök­siä, joissa sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­viin edel­ly­te­tään sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tua ammat­ti­hen­ki­löä, ei Talentialla olisi mah­dol­li­suutta ajaa tehok­kaasti jäsen­tensä etuja tule­vissa uusissa sopimuksissa.

Meneillään ole­vissa työ­mark­ki­na­neu­vot­te­luissa Talentia on mukana itse sopi­jaos­a­puo­lena yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­loilla ja neu­vot­te­lu­jär­jestö Jukon kautta kunta-alalla.

Neuvottelut ovat tällä kier­rok­sella poik­keuk­sel­li­sen vai­keat. Tälläkin ker­taa neu­vot­te­luissa pon­nis­tel­laan omien tavoit­tei­den puo­lesta ja tais­tel­laan työ­nan­ta­jan esit­tä­miä työ­suh­teen hei­ken­nyk­siä vastaan.

Lehden ilmes­ty­mi­sen aikana neu­vot­te­lu­tu­losta tus­kin on. Nyt tar­vi­taan neu­vot­te­lu­jen tueksi jäsen­ten vah­vaa tukea. Talentia on kohot­ta­nut työ­tais­te­lu­val­miut­taan. Seuratkaa Talentian neu­vot­telu- ja jäsen­tie­do­tusta verk­ko­si­vuil­lamme, sosi­aa­li­sessa mediassa ja sähköposteistanne.

Tero Ristimäki