Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sotes­sa Tal­ent­ian vaikut­tamistyö valin­nan­va­paus­laki­in on tuot­tanut tulosta. Maan hal­li­tus muut­ti esi­tys­tään sote-keskusten sosi­aal­i­huol­lon neu­von­nan ja ohjauk­sen osalta siten, että sitä voi antaa ain­oas­taan sosi­aal­i­huol­lon lail­lis­tet­tu ammat­ti­henkilö eli sosiono­mi, gerono­mi, kuntoutuk­seno­h­jaa­ja tai sosi­aal­i­työn­tek­i­jä.

Tal­en­tia on myös vah­vasti mukana STM:n aloit­ta­mas­sa työssä las­ten­suo­jelun kuor­mi­tuk­sen vähen­tämisek­si ja las­ten­suo­jelun tiekar­tan luomisek­si kohti maakun­tia.

Tal­en­tia on yhdessä neljän muun ammat­ti­jär­jestön kanssa julk­istanut varhaiskas­vatuk­sen nykyti­la ja tule­vaisu­us ‑selvi­tyk­sen, jon­ka sisältö ja johtopäätök­set tuke­vat edun­valvon­ta- ja vaikut­tamistyötä sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen osaamisen puoles­ta varhaiskas­vatuk­ses­sa.

Ammatill­i­nen edun­valvon­ta liit­tyy kiin­teästi meneil­lään ole­vi­in työe­htosopimus­neu­vot­telui­hin. Kun­ta-alal­la lain­säädän­nön muu­tok­set tule­vat vaikut­ta­maan palkkahin­noit­teluli­it­teen 4 uud­is­tamiseen. Myös tule­vis­sa maakun­tien sopimus­neu­vot­teluis­sa Tal­en­tia hakee sosi­aalialan korkeak­oulute­tu­ille ja lail­lis­te­tu­ille ammat­ti­henkilöille omaa hin­noit­teluli­itet­tä.

Ilman ammat­ti­henkilölakia, valin­nan­va­paus­lain ja eri­ty­is­lain­säädän­nön säädök­siä, jois­sa sosi­aal­i­huol­lon tehtävi­in edel­lytetään sosi­aal­i­huol­lon lail­lis­tet­tua ammat­ti­henkilöä, ei Tal­en­tial­la olisi mah­dol­lisu­ut­ta ajaa tehokkaasti jäsen­ten­sä etu­ja tule­vis­sa uusis­sa sopimuk­sis­sa.

Meneil­lään ole­vis­sa työ­markki­na­neu­vot­teluis­sa Tal­en­tia on mukana itse sopi­jaos­a­puole­na yksi­tyisel­lä sosi­aali­palvelu­aloil­la ja neu­vot­telu­jär­jestö Jukon kaut­ta kun­ta-alal­la.

Neu­vot­te­lut ovat täl­lä kier­roksel­la poikkeuk­sel­lisen vaikeat. Täl­läkin ker­taa neu­vot­teluis­sa pon­nis­tel­laan omien tavoit­tei­den puoles­ta ja tais­tel­laan työ­nan­ta­jan esit­tämiä työ­suh­teen heiken­nyk­siä vas­taan.

Lehden ilmestymisen aikana neu­vot­te­lu­tu­losta tuskin on. Nyt tarvi­taan neu­vot­telu­jen tuek­si jäsen­ten vah­vaa tukea. Tal­en­tia on kohot­tanut työ­tais­telu­valmi­ut­taan. Seu­ratkaa Tal­ent­ian neu­vot­telu- ja jäsen­tiedo­tus­ta verkko­sivuil­lamme, sosi­aalises­sa medi­as­sa ja sähkö­posteis­tanne.

Tero Ris­timä­ki