Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Sotessa Talentian vaikut­ta­mistyö valin­nan­va­paus­lakiin on tuottanut tulosta. Maan hallitus muutti esitystään sote-keskusten sosiaa­li­huollon neuvonnan ja ohjauksen osalta siten, että sitä voi antaa ainoastaan sosiaa­li­huollon laillis­tettu ammat­ti­henkilö eli sosionomi, geronomi, kuntou­tuk­se­noh­jaaja tai sosiaa­li­työn­tekijä.

Talentia on myös vahvasti mukana STM:n aloit­ta­massa työssä lasten­suojelun kuormi­tuksen vähen­tä­mi­seksi ja lasten­suojelun tiekartan luomi­seksi kohti maakuntia.

Talentia on yhdessä neljän muun ammat­ti­jär­jestön kanssa julkis­tanut varhais­kas­va­tuksen nykytila ja tulevaisuus ‑selvi­tyksen, jonka sisältö ja johto­pää­tökset tukevat edunval­vonta- ja vaikut­ta­mis­työtä sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen osaamisen puolesta varhais­kas­va­tuk­sessa.

Ammatil­linen edunval­vonta liittyy kiinteästi meneillään oleviin työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luihin. Kunta-alalla lainsää­dännön muutokset tulevat vaikut­tamaan palkka­hin­noit­te­lu­liitteen 4 uudis­ta­miseen. Myös tulevissa maakuntien sopimus­neu­vot­te­luissa Talentia hakee sosiaa­lialan korkea­kou­lu­te­tuille ja laillis­te­tuille ammat­ti­hen­ki­löille omaa hinnoit­te­lu­lii­tettä.

Ilman ammat­ti­hen­ki­lö­lakia, valin­nan­va­pauslain ja erityis­lain­sää­dännön säädöksiä, joissa sosiaa­li­huollon tehtäviin edelly­tetään sosiaa­li­huollon laillis­tettua ammat­ti­hen­kilöä, ei Talen­tialla olisi mahdol­li­suutta ajaa tehok­kaasti jäsen­tensä etuja tulevissa uusissa sopimuk­sissa.

Meneillään olevissa työmark­ki­na­neu­vot­te­luissa Talentia on mukana itse sopijaos­a­puolena yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­loilla ja neuvot­te­lu­jär­jestö Jukon kautta kunta-alalla.

Neuvot­telut ovat tällä kierrok­sella poikkeuk­sel­lisen vaikeat. Tälläkin kertaa neuvot­te­luissa ponnis­tellaan omien tavoit­teiden puolesta ja taistellaan työnan­tajan esittämiä työsuhteen heiken­nyksiä vastaan.

Lehden ilmes­ty­misen aikana neuvot­te­lu­tu­losta tuskin on. Nyt tarvitaan neuvot­te­lujen tueksi jäsenten vahvaa tukea. Talentia on kohot­tanut työtais­te­lu­val­miuttaan. Seuratkaa Talentian neuvottelu- ja jäsen­tie­do­tusta verkko­si­vuil­lamme, sosiaa­li­sessa mediassa ja sähkö­pos­teis­tanne.

Tero Ristimäki