Talentian edunvalvontatehtävä on laaja ja monipuolinen.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Talen­tia on ainoa ammat­ti­jär­jestö, joka pitää nime­no­maan sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen puolta. Edunvalvontatehtävä on laaja ja moni­puo­li­nen. Se pitää sisäl­lään niin työ­eh­toi­hin ja palk­kauk­seen koh­dis­tu­vaa kuin amma­til­lista edunvalvontaa.

Kuntasektorin kevään neu­vot­te­luissa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen puolta piti Talentia. Julkisen sek­to­rin pit­käl­li­nen neu­vot­te­lu­kier­rok­sen koko­nai­suus saa­tiin pää­tök­seen vii­mei­sil­tä­kin osin, kun Sote ry sai sovin­non työ­kiis­taan loka­kuun alulla.

Neuvottelujärjestömme JUKO ja JAU tais­te­li­vat jäsen­ten kanssa hyvän sopi­muk­sen palk­kaoh­jel­mi­neen. Sote ry liit­tyi lopulta tähän sopimukseen.

Keväällä työ jat­kuu yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen optio­vuo­den neu­vot­te­lui­den osalta. Tavoitteenamme on saada tasol­taan vähin­tään saman­suu­rui­set koro­tuk­set kuin kun­ta­sek­to­rilla, palk­kaoh­jel­man koro­tuk­set mukaan lukien.

Julkisella sek­to­rilla palk­kaoh­jel­man mukai­sissa pai­kal­li­sen erän neu­vot­te­luissa pidämme var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­vien jäsen­ten ja hyvin­voin­tia­lueille siir­ty­vien sosiaali­alan jäsen­ten puolta. Parhaillaan teemme har­tia­voi­min töitä, jotta uusilla hyvin­voin­tia­lueilla olisi mah­dol­li­sim­man monta talen­tia­taus­taista sosiaali­alan eri­tyis­ky­sy­myk­set tun­te­vaa luot­ta­mus­miestä ehdolla.

Ammatillisen edun­val­von­nan osalta yksi tämän syk­syn nosto on vai­kut­ta­mi­nen mie­len­ter­veys- ja päih­de­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mis­pro­ses­sissa. Alkuperäinen lakie­si­tys oli huo­les­tut­ta­vaa luet­ta­vaa. Esityksen vaa­rana oli, ettei­vät hyvin­voin­tia­lu­eet tar­joaisi mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lua sosi­aa­li­huol­lon palveluna.

Vaikuttamisessa teh­tiin yhteis­työtä mm. Päihdetyön Talentian ja päih­dea­sia­mie­hen kanssa. Talentia teki STM:lle lausun­non, josta uuti­soi­tiin ja vies­tit­tiin. Tärkeää oli myös suora vai­kut­ta­mis­työ sote-valio­kun­nan jäse­niin. Lopulta syys­kuussa saa­tiin hal­li­tuk­sen esi­tys, jossa ehdot­ta­mamme muu­tok­set oli pää­sään­töi­sesti huomioitu.

Nyt mar­ras­kuussa alkaa edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jamme. Viestimme on: ”Ei pudo­teta ketään”. Äänestämällä edus­kun­ta­vaa­leissa, voit vai­kut­taa sii­hen, että sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin panos­te­taan enemmän.

Pidetään sosi­aa­li­pal­ve­luista ääntä yhdessä! Vaikuttamistyöllä ja edun­val­von­nalla on merkitystä.

Jenni Karsio