Roger Nordman ennätti olla kaksi kautta, reilut kymmenen vuotta Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan jukolaisena pääluottamusmiehenä ennen eläkkeelle jäämistään.

 

 

Roger Nord­man tuli pää­luot­ta­mus­mie­heksi kau­pun­gin esi­mies- ja asian­tun­ti­ja­työstä ja viih­tyi teh­tä­vässä. Luot­ta­mus­mies­työstä sano­taan usein, että se on aitio­paikka työ­elä­mään. Näin ajat­te­lee myös Nord­man.

– Pää­luot­ta­mus­mie­henä pää­sin seu­raa­maan ja vai­kut­ta­maan­kin sii­hen, miten hen­ki­lös­tö­asioita ja hal­lin­toa yli­pää­tään hoi­de­taan isossa suo­ma­lai­sessa kau­pun­gissa. Vas­taa­valle näkö­ala­pai­kalle ei juuri pääse muu­toin kuin ylem­mässä joh­dossa.

– Pää­luot­ta­mus­mie­hen työssä on myös asia­kas­työn ele­ment­tejä, kun siinä hoi­de­taan jäsen­ten eri­lai­sia ongel­mia. Pit­kien esi­mies­työn vuo­sien jäl­keen koin tämän antoi­saksi.

– Yksi hie­noim­mista puo­lista oli upea työyh­tei­sömme, jossa toi­mi­vat kaik­kien jär­jes­tö­jen pää­luot­ta­mus­mie­het ja työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut tukien ja kan­nus­taen toi­nen tois­taan. Tämä ei ole vain oma aja­tuk­seni, sillä työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyissä koko työyh­tei­sömme vies­titti samaa koke­musta.

Ammattijärjestötyöllä on merkitystä

Yksi mer­kit­tä­vim­mistä edun­val­von­ta­työn onnis­tu­mi­sista osui Nord­ma­nin uran lop­puai­koi­hin, kun perus­teet­to­masti teh­tyi­hin epä­pä­te­vyys­alen­nuk­siin puu­tut­tiin ja palk­ka­saa­ta­via ryh­dyt­tiin perää­mään takai­sin.

– Iso kii­tos koko asian ilmi­tu­lolle ja edis­ty­mi­selle tulee antaa Talen­tialle ja Jukon toi­min­nalle. Rahal­li­sesti kyse on suu­resta asiasta, joka koski myös mui­den jär­jes­tö­jen työn­te­ki­jöitä kuin vain juko­lai­sia.

Muu­toin­kin Nord­man antaa tun­nus­tusta Talen­tian ammat­ti­jär­jes­tö­työn vah­vis­tu­mi­selle. Kun hän aikoi­naan liit­tyi jäse­neksi, ei ammat­ti­jär­jes­tön asema ollut kum­moi­nen. Myös koko sosi­aa­lia­lan arvos­tus oli ala­maissa.

– Nyt tilanne on muut­tu­nut hui­masti. Talen­tian asian­tun­te­musta työ­mark­kina-asioissa ja sosi­aa­lia­lan asian­tun­ti­jana kuun­nel­laan ja arvos­te­taan. Talen­tian raken­ta­masta sopi­mus­asian­tun­ti­joi­den ja laki­mies­ten ver­kos­tosta on ollut val­ta­vasti tukea työs­säni ja jär­jes­tön vies­tintä on ajan­ta­saista ja toi­mi­vaa.

Jos tunnet kiinnostusta ammattiyhdistysasioihin, ryhdy luottamusmieheksi!

Ammat­ti­jär­jes­tö­työn näkö­kul­masta onnis­tu­mi­sena tulee pitää myös sitä, että vaikka Hel­sin­gin kau­punki on käy­nyt läpi useita orga­ni­saa­tio­muu­tok­sia, ei näissä muu­tok­sissa ole ketään irti­sa­nottu tai lomau­tettu.

– Hel­sinki on ollut hyvä työ­nan­taja ja pitä­nyt kiinni työn­te­ki­jöis­tään myös talou­del­li­sesti tiuk­koina aikoina. Työ­suh­teen pysy­vyys saat­taa työn­te­ki­jöistä tun­tua itses­tään sel­vältä, mutta eihän se niin ole. Kyllä kun­nat muu­alla lomaut­ta­vat ja irti­sa­no­vat hen­ki­lös­töään.

Rei­luun kym­me­neen vuo­teen mah­tuu Hel­sin­gin kau­pun­gin orga­ni­saa­tiossa useita muu­tok­sia, joissa hen­ki­lös­tön edus­ta­jat oli­vat mukana.

– Jo edel­tä­jäni, pää­luot­ta­mus­mies Hilkka Rop­po­sen aikana Hel­sin­kiin teh­tiin oma yhteis­toi­min­ta­so­pi­mus, joka käsi­tyk­semme mukaan on val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin var­sin toi­miva ja edis­tyk­sel­li­nen. Kau­pun­gin johto on näh­nyt arvon siinä, että hen­ki­lös­töä kuul­laan ja hei­dän osal­li­suut­taan vah­vis­te­taan.

– Välillä yhteis­toi­min­nan malli on hor­ju­nut, mutta edel­leen­kin voi­daan sanoa, että yhteis­toi­min­nalla on vahva kan­na­tus.

Omassa tavas­saan hoi­taa pää­luot­ta­mus­mie­hen pes­tiä Nord­man on pitä­nyt kiinni juko­lai­sesta edun­val­von­ta­työn peri­aat­teesta ”Sovit­tele ja neu­vot­tele”.

– Olen pitä­nyt yllä hyvää suh­detta työ­nan­ta­ja­puo­leen. Juko­lai­nen näke­mys on, että tämän tur­vin jäsen­ten edun­val­vonta toteu­tuu par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Kaipaako TVA uudistusta?

Eläk­keelle jää­ty­ään Nord­man ei koe, että jotain olisi jää­nyt työssä kovin kes­ken. Vain hie­man jäi mieltä askar­rut­ta­maan, että perus­teet­to­masti teh­ty­jen epä­pä­te­vyys­alen­nus­ten takai­sin­mak­suja ei saatu koko­naan pää­tök­seen ja osa työn­te­ki­jöistä odot­taa vielä palk­ka­saa­ta­vi­aan.

Koko pää­luot­ta­mus­mie­su­ransa ajan Nord­man on poh­ti­nut tapaa, jolla pal­kat mää­räy­ty­vät kunta-alalla teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den arvioin­nin (TVA) perus­teella.
– Olen kysy­nyt, onko TVA toi­miva tapa mää­ri­tellä palkka – aina­kin se on han­kala.

Tällä Nord­man tar­koit­taa, että eten­kin isoissa kun­taor­ga­ni­saa­tioissa TVA:t ovat aina kes­ken.

– Kaikki pää­so­pi­ja­jär­jes­töt pitä­vät tilan­netta Hel­sin­gissä hyvin han­ka­lana juuri suu­ren hen­ki­lös­tö­mää­rän ja hyvin monien ammat­ti­ni­mik­kei­den vuoksi.

– Ongel­mia tulee esi­mer­kiksi sil­loin, kun jaossa on koro­tuk­sia palk­koi­hin. Sil­loin työ­nan­taja olet­taa, että TVA:t ovat kun­nossa, jotta voi­daan todeta, että pal­kan nos­ta­mi­selle on ole­massa perus­teet.

– Nurin­ku­ri­seksi tilan­teen tekee, että TVA:den teke­mi­nen on työ­nan­ta­jan vas­tuulla. Olemme ikään kuin pat­ti­ti­lan­teessa.

Olen pohtinut, onko TVA toimiva tapa määritellä palkka – ainakin se on hankala.

– Vaikka tällä het­kellä kaikki pää­so­pi­ja­jär­jes­töt kan­nat­ta­vat TVA:ta val­ta­kun­nal­li­sesti, olemme myös miet­ti­neet tilan­teen mie­lek­kyyttä. Tie­dän, että samaa poh­din­taa käy­dään Kun­ta­työ­nan­ta­jissa.

Eläkepäivät alkoivat veneellä

Kesän ajan Nord­man on jo otta­nut etäi­syyttä pää­luot­ta­mus­mies­työ­hönsä. Hänen seu­raa­jak­seen valit­tiin las­ten­suo­je­lun asian­tun­tija- ja esi­mies­teh­tä­vissä ja myös asia­kas­työssä työs­ken­nel­lyt Sari Nie­mi­nen, joka aloitti kau­tensa elo­kuun alussa.

– Sari vai­kut­taa innos­tu­neelta ja moti­voi­tu­neelta teh­tä­väänsä, joten olen luot­ta­vai­sin mie­lin.

Elä­ke­päi­vil­leen Nord­man ei ole teh­nyt eri­tyi­siä suun­ni­tel­mia. Kesän venei­ly­kau­den jäl­keen hän haa­vei­lee, että ryh­tyy kir­jaa­maan muis­tiin oman elä­mänsä tapah­tu­mia. Kita­ra­kin odot­taa soit­ta­jaa. Eri­lai­set kult­tuu­ri­rien­not myös kiin­nos­ta­vat.

– Haluan lukea vähän enem­män ja liik­kua ilman aika­tau­lu­pai­neita. Jotain vapaa­eh­tois­toi­min­taa olen lisäksi suun­ni­tel­lut. Per­hees­säni on lap­sen­lap­sia ja ikään­ty­neitä, joita aut­te­len myös.

– Kovasti on mie­lessä kai­ken­laista. Tämä tun­tuu oikein kivalta vai­heelta elä­mässä.

Helena Jaak­kola