Roger Nordman ennätti olla kaksi kautta, reilut kymmenen vuotta Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan jukolaisena pääluottamusmiehenä ennen eläkkeelle jäämistään.

 

 

Roger Nord­man tuli päälu­ot­ta­mus­miehek­si kaupun­gin esimies- ja asiantun­ti­jatyöstä ja viihtyi tehtävässä. Luot­ta­mus­mi­estyöstä san­o­taan usein, että se on aitiopaik­ka työelämään. Näin ajat­telee myös Nord­man.

– Päälu­ot­ta­mus­miehenä pääsin seu­raa­maan ja vaikut­ta­maankin siihen, miten henkilöstöa­sioi­ta ja hallintoa ylipäätään hoide­taan isos­sa suo­ma­laises­sa kaupungis­sa. Vas­taavalle näköala­paikalle ei juuri pääse muu­toin kuin ylem­mässä joh­dos­sa.

– Päälu­ot­ta­mus­miehen työssä on myös asi­akastyön ele­ment­te­jä, kun siinä hoide­taan jäsen­ten eri­laisia ongelmia. Pitkien esimi­estyön vuosien jäl­keen koin tämän antoisak­si.

– Yksi hienoim­mista puolista oli upea työy­hteisömme, jos­sa toimi­vat kaikkien jär­jestö­jen päälu­ot­ta­mus­miehet ja työ­suo­jelu­val­tu­ute­tut tukien ja kan­nus­taen toinen tois­taan. Tämä ei ole vain oma ajatuk­seni, sil­lä työhyv­in­voin­tiky­se­lyis­sä koko työy­hteisömme viestit­ti samaa koke­mus­ta.

Ammattijärjestötyöllä on merkitystä

Yksi merkit­tävim­mistä edun­valvon­tatyön onnis­tu­mi­sista osui Nord­manin uran lop­puaikoi­hin, kun perus­teet­tomasti tehty­i­hin epäpätevyysalen­nuk­si­in puu­tut­ti­in ja palkkasaatavia ryhdyt­ti­in peräämään takaisin.

– Iso kiitos koko asian ilmi­t­u­lolle ja edis­tymiselle tulee antaa Tal­en­tialle ja Jukon toimin­nalle. Rahal­lis­es­ti kyse on suures­ta asi­as­ta, joka kos­ki myös muiden jär­jestö­jen työn­tek­i­jöitä kuin vain juko­laisia.

Muu­toinkin Nord­man antaa tun­nus­tus­ta Tal­ent­ian ammat­ti­jär­jestö­työn vahvis­tu­miselle. Kun hän aikoinaan liit­tyi jäsenek­si, ei ammat­ti­jär­jestön ase­ma ollut kum­moinen. Myös koko sosi­aalialan arvos­tus oli ala­mais­sa.

– Nyt tilanne on muut­tunut huimasti. Tal­ent­ian asiantun­te­mus­ta työ­markki­na-asiois­sa ja sosi­aalialan asiantun­ti­jana kuun­nel­laan ja arvoste­taan. Tal­ent­ian rak­en­ta­mas­ta sopimusasiantun­ti­joiden ja lakimi­esten verkos­tos­ta on ollut val­tavasti tukea työssäni ja jär­jestön viestin­tä on ajan­ta­saista ja toimi­vaa.

Jos tunnet kiinnostusta ammattiyhdistysasioihin, ryhdy luottamusmieheksi!

Ammat­ti­jär­jestö­työn näkökul­mas­ta onnis­tu­mise­na tulee pitää myös sitä, että vaik­ka Helsin­gin kaupun­ki on käynyt läpi usei­ta organ­isaa­tiomuu­tok­sia, ei näis­sä muu­tok­sis­sa ole ketään irti­san­ot­tu tai lomautet­tu.

– Helsin­ki on ollut hyvä työ­nan­ta­ja ja pitänyt kiin­ni työn­tek­i­jöistään myös taloudel­lis­es­ti tiukkoina aikoina. Työ­suh­teen pysyvyys saat­taa työn­tek­i­jöistä tun­tua itses­tään selvältä, mut­ta eihän se niin ole. Kyl­lä kun­nat muual­la lomaut­ta­vat ja irti­sanovat henkilöstöään.

Reilu­un kymme­neen vuo­teen mah­tuu Helsin­gin kaupun­gin organ­isaa­tios­sa usei­ta muu­tok­sia, jois­sa henkilöstön edus­ta­jat oli­vat mukana.

– Jo edeltäjäni, päälu­ot­ta­mus­mies Hilk­ka Rop­posen aikana Helsinki­in tehti­in oma yhteis­toim­inta­sopimus, joka käsi­tyk­semme mukaan on val­takun­nal­lis­es­tikin varsin toimi­va ja edis­tyk­selli­nen. Kaupun­gin johto on näh­nyt arvon siinä, että henkilöstöä kuul­laan ja hei­dän osal­lisu­ut­taan vahvis­te­taan.

– Välil­lä yhteis­toimin­nan malli on hor­junut, mut­ta edelleenkin voidaan sanoa, että yhteis­toimin­nal­la on vah­va kan­na­tus.

Omas­sa tavas­saan hoitaa päälu­ot­ta­mus­miehen pestiä Nord­man on pitänyt kiin­ni juko­lais­es­ta edun­valvon­tatyön peri­aat­teesta ”Sovit­tele ja neu­vot­tele”.

– Olen pitänyt yllä hyvää suhdet­ta työ­nan­ta­japuoleen. Juko­lainen näke­mys on, että tämän turvin jäsen­ten edun­valvon­ta toteu­tuu parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la.

Kaipaako TVA uudistusta?

Eläk­keelle jää­tyään Nord­man ei koe, että jotain olisi jäänyt työssä kovin kesken. Vain hie­man jäi mieltä askar­rut­ta­maan, että perus­teet­tomasti tehty­jen epäpätevyysalen­nusten takaisin­mak­su­ja ei saatu kokon­aan päätök­seen ja osa työn­tek­i­jöistä odot­taa vielä palkkasaatavi­aan.

Koko päälu­ot­ta­mus­miesuransa ajan Nord­man on poht­in­ut tapaa, jol­la palkat määräy­tyvät kun­ta-alal­la tehtävän vaa­tivu­u­den arvioin­nin (TVA) perus­teel­la.
– Olen kysynyt, onko TVA toimi­va tapa määritel­lä palk­ka – ainakin se on han­kala.

Täl­lä Nord­man tarkoit­taa, että etenkin isois­sa kun­taor­gan­isaa­tiois­sa TVA:t ovat aina kesken.

– Kaik­ki pää­sopi­ja­jär­jestöt pitävät tilan­net­ta Helsingis­sä hyvin han­kalana juuri suuren henkilöstömäärän ja hyvin monien ammat­tin­imikkei­den vuok­si.

– Ongelmia tulee esimerkik­si sil­loin, kun jaos­sa on koro­tuk­sia palkkoi­hin. Sil­loin työ­nan­ta­ja olet­taa, että TVA:t ovat kun­nos­sa, jot­ta voidaan tode­ta, että palkan nos­tamiselle on ole­mas­sa perus­teet.

– Nurinkurisek­si tilanteen tekee, että TVA:den tekem­i­nen on työ­nan­ta­jan vas­tu­ul­la. Olemme ikään kuin pat­ti­ti­lanteessa.

Olen pohtinut, onko TVA toimiva tapa määritellä palkka – ainakin se on hankala.

– Vaik­ka täl­lä het­kel­lä kaik­ki pää­sopi­ja­jär­jestöt kan­nat­ta­vat TVA:ta val­takun­nal­lis­es­ti, olemme myös miet­ti­neet tilanteen mielekkyyt­tä. Tiedän, että samaa pohd­in­taa käy­dään Kun­tatyö­nan­ta­jis­sa.

Eläkepäivät alkoivat veneellä

Kesän ajan Nord­man on jo ottanut etäisyyt­tä päälu­ot­ta­mus­mi­estyöhön­sä. Hänen seu­raa­jak­seen valit­ti­in las­ten­suo­jelun asiantun­ti­ja- ja esimi­este­htävis­sä ja myös asi­akastyössä työsken­nel­lyt Sari Niem­i­nen, joka aloit­ti kaut­en­sa eloku­un alus­sa.

– Sari vaikut­taa innos­tuneelta ja motivoituneelta tehtävään­sä, joten olen luot­tavaisin mielin.

Eläkepäivilleen Nord­man ei ole tehnyt eri­ty­isiä suun­nitelmia. Kesän veneilykau­den jäl­keen hän haaveilee, että ryhtyy kir­jaa­maan muis­ti­in oman elämän­sä tapah­tu­mia. Kitarakin odot­taa soit­ta­jaa. Eri­laiset kult­tuuriri­en­not myös kiin­nos­ta­vat.

– Halu­an lukea vähän enem­män ja liikkua ilman aikataulu­painei­ta. Jotain vapaae­htois­toim­intaa olen lisäk­si suun­nitel­lut. Per­heessäni on lapsen­lap­sia ja ikään­tyneitä, joi­ta aut­te­len myös.

– Kovasti on mielessä kaiken­laista. Tämä tun­tuu oikein kival­ta vai­heelta elämässä.

Hele­na Jaakko­la