Roger Nordman ennätti olla kaksi kautta, reilut kymmenen vuotta Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan jukolaisena pääluottamusmiehenä ennen eläkkeelle jäämistään.

 

 

Roger Nordman tuli pääluot­ta­mus­mie­heksi kaupungin esimies- ja asian­tun­ti­ja­työstä ja viihtyi tehtä­vässä. Luotta­mus­mies­työstä sanotaan usein, että se on aitio­paikka työelämään. Näin ajattelee myös Nordman.

– Pääluot­ta­mus­miehenä pääsin seuraamaan ja vaikut­ta­maankin siihen, miten henki­lös­tö­asioita ja hallintoa ylipäätään hoidetaan isossa suoma­lai­sessa kaupun­gissa. Vastaa­valle näköala­pai­kalle ei juuri pääse muutoin kuin ylemmässä johdossa.

– Pääluot­ta­mus­miehen työssä on myös asiakastyön elementtejä, kun siinä hoidetaan jäsenten erilaisia ongelmia. Pitkien esimiestyön vuosien jälkeen koin tämän antoi­saksi.

– Yksi hienoim­mista puolista oli upea työyh­tei­sömme, jossa toimivat kaikkien järjes­töjen pääluot­ta­mus­miehet ja työsuo­je­lu­val­tuu­tetut tukien ja kannustaen toinen toistaan. Tämä ei ole vain oma ajatukseni, sillä työhy­vin­voin­ti­ky­se­lyissä koko työyh­tei­sömme viestitti samaa kokemusta.

Ammattijärjestötyöllä on merkitystä

Yksi merkit­tä­vim­mistä edunval­von­tatyön onnis­tu­mi­sista osui Nordmanin uran loppuai­koihin, kun perus­teet­to­masti tehtyihin epäpä­te­vyys­alen­nuksiin puututtiin ja palkka­saa­tavia ryhdyttiin peräämään takaisin.

– Iso kiitos koko asian ilmitu­lolle ja edisty­mi­selle tulee antaa Talen­tialle ja Jukon toimin­nalle. Rahal­li­sesti kyse on suuresta asiasta, joka koski myös muiden järjes­töjen työnte­ki­jöitä kuin vain jukolaisia.

Muutoinkin Nordman antaa tunnus­tusta Talentian ammat­ti­jär­jes­tötyön vahvis­tu­mi­selle. Kun hän aikoinaan liittyi jäseneksi, ei ammat­ti­jär­jestön asema ollut kummoinen. Myös koko sosiaa­lialan arvostus oli alamaissa.

– Nyt tilanne on muuttunut huimasti. Talentian asian­tun­te­musta työmarkkina-asioissa ja sosiaa­lialan asian­tun­tijana kuunnellaan ja arvos­tetaan. Talentian raken­ta­masta sopimus­asian­tun­ti­joiden ja lakimiesten verkos­tosta on ollut valta­vasti tukea työssäni ja järjestön viestintä on ajanta­saista ja toimivaa.

Jos tunnet kiinnostusta ammattiyhdistysasioihin, ryhdy luottamusmieheksi!

Ammat­ti­jär­jes­tötyön näkökul­masta onnis­tu­misena tulee pitää myös sitä, että vaikka Helsingin kaupunki on käynyt läpi useita organi­saa­tio­muu­toksia, ei näissä muutok­sissa ole ketään irtisa­nottu tai lomau­tettu.

– Helsinki on ollut hyvä työnantaja ja pitänyt kiinni työnte­ki­jöistään myös talou­del­li­sesti tiukkoina aikoina. Työsuhteen pysyvyys saattaa työnte­ki­jöistä tuntua itsestään selvältä, mutta eihän se niin ole. Kyllä kunnat muualla lomaut­tavat ja irtisa­novat henki­lös­töään.

Reiluun kymmeneen vuoteen mahtuu Helsingin kaupungin organi­saa­tiossa useita muutoksia, joissa henki­löstön edustajat olivat mukana.

– Jo edeltäjäni, pääluot­ta­musmies Hilkka Ropposen aikana Helsinkiin tehtiin oma yhteis­toi­min­ta­so­pimus, joka käsityk­semme mukaan on valta­kun­nal­li­ses­tikin varsin toimiva ja edistyk­sel­linen. Kaupungin johto on nähnyt arvon siinä, että henki­löstöä kuullaan ja heidän osalli­suuttaan vahvis­tetaan.

– Välillä yhteis­toi­minnan malli on horjunut, mutta edelleenkin voidaan sanoa, että yhteis­toi­min­nalla on vahva kannatus.

Omassa tavassaan hoitaa pääluot­ta­mus­miehen pestiä Nordman on pitänyt kiinni jukolai­sesta edunval­von­tatyön periaat­teesta ”Sovittele ja neuvottele”.

– Olen pitänyt yllä hyvää suhdetta työnan­ta­ja­puoleen. Jukolainen näkemys on, että tämän turvin jäsenten edunval­vonta toteutuu parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Kaipaako TVA uudistusta?

Eläkkeelle jäätyään Nordman ei koe, että jotain olisi jäänyt työssä kovin kesken. Vain hieman jäi mieltä askar­rut­tamaan, että perus­teet­to­masti tehtyjen epäpä­te­vyys­alen­nusten takai­sin­maksuja ei saatu kokonaan päätökseen ja osa työnte­ki­jöistä odottaa vielä palkka­saa­ta­viaan.

Koko pääluot­ta­mus­mie­su­ransa ajan Nordman on pohtinut tapaa, jolla palkat määräy­tyvät kunta-alalla tehtävän vaati­vuuden arvioinnin (TVA) perus­teella.
– Olen kysynyt, onko TVA toimiva tapa määri­tellä palkka – ainakin se on hankala.

Tällä Nordman tarkoittaa, että etenkin isoissa kuntaor­ga­ni­saa­tioissa TVA:t ovat aina kesken.

– Kaikki pääso­pi­ja­jär­jestöt pitävät tilan­netta Helsin­gissä hyvin hankalana juuri suuren henki­lös­tö­määrän ja hyvin monien ammat­ti­ni­mik­keiden vuoksi.

– Ongelmia tulee esimer­kiksi silloin, kun jaossa on korotuksia palkkoihin. Silloin työnantaja olettaa, että TVA:t ovat kunnossa, jotta voidaan todeta, että palkan nosta­mi­selle on olemassa perusteet.

– Nurin­ku­ri­seksi tilanteen tekee, että TVA:den tekeminen on työnan­tajan vastuulla. Olemme ikään kuin patti­ti­lan­teessa.

Olen pohtinut, onko TVA toimiva tapa määritellä palkka – ainakin se on hankala.

– Vaikka tällä hetkellä kaikki pääso­pi­ja­jär­jestöt kannat­tavat TVA:ta valta­kun­nal­li­sesti, olemme myös miettineet tilanteen mielek­kyyttä. Tiedän, että samaa pohdintaa käydään Kunta­työ­nan­ta­jissa.

Eläkepäivät alkoivat veneellä

Kesän ajan Nordman on jo ottanut etäisyyttä pääluot­ta­mus­mies­työ­hönsä. Hänen seuraa­jakseen valittiin lasten­suojelun asian­tuntija- ja esimies­teh­tä­vissä ja myös asiakas­työssä työsken­nellyt Sari Nieminen, joka aloitti kautensa elokuun alussa.

– Sari vaikuttaa innos­tu­neelta ja motivoi­tu­neelta tehtä­väänsä, joten olen luotta­vaisin mielin.

Eläke­päi­villeen Nordman ei ole tehnyt erityisiä suunni­telmia. Kesän venei­ly­kauden jälkeen hän haaveilee, että ryhtyy kirjaamaan muistiin oman elämänsä tapah­tumia. Kitarakin odottaa soittajaa. Erilaiset kulttuu­ri­riennot myös kiinnos­tavat.

– Haluan lukea vähän enemmän ja liikkua ilman aikatau­lu­pai­neita. Jotain vapaa­eh­tois­toi­mintaa olen lisäksi suunni­tellut. Perheessäni on lapsen­lapsia ja ikään­ty­neitä, joita auttelen myös.

– Kovasti on mielessä kaiken­laista. Tämä tuntuu oikein kivalta vaiheelta elämässä.

Helena Jaakkola