Susanna Raution opinnäytetyö sosiaalityön digitalisoitumisen vaikutuksista on saanut Talentian vuoden 2021 etiikkapalkinnon.

 

 

Jyväs­ky­lä­läi­sen Susanna Raution pal­kittu sosi­aa­li­työn opin­näyte käsit­te­lee digi­ta­li­soi­tu­vaa sosi­aa­li­työtä ja uusia eet­ti­siä kysy­myk­siä, joita se tuo muka­naan. Päätöksen voit­ta­jasta teki Talentian ammat­tieet­ti­nen lautakunta.

Itä-Suomen yli­opis­tosta val­mis­tu­nut Rautio työs­ken­te­lee tällä het­kellä asian­tun­ti­jana Ensi- ja tur­va­ko­tien lii­ton keskusjärjestössä.

– Tutkielmassani halusin sel­vit­tää digi­ta­li­saa­tion vai­ku­tusta sosi­aa­li­työ­hön ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän arkeen ja asian­tun­ti­juu­teen, eri­tyi­sesti eet­ti­seen osaa­mi­seen, Rautio kertoo.

Millaista osaa­mista digi­ta­li­saa­tio työn­te­ki­jältä edel­lyt­tää? Millaisia eet­ti­siä kysy­myk­siä digi­ta­li­saa­tio herät­tää? Rautio on hake­nut tut­ki­muk­ses­saan vas­tauk­sia muun muassa näi­hin teemoihin.

Samat eettiset periaatteet

Rautio ker­too oival­ta­neensa opin­näy­tettä teh­des­sään, että digi­ta­li­saa­tio tosi­aan muut­taa sosi­aa­li­työtä ja aset­taa kehit­tä­mi­selle uusia tarpeita.

– Mutta kai­ken työn perus­tana säi­lyy osaa­mi­nen, johon sosi­aa­li­työn arvot ja etiikka kie­tou­tu­vat. Keskeistä on pyr­kiä aut­ta­maan ihmi­siä hei­dän elinympäristöissään.

Sosiaalityössä on läh­detty roh­keasti kokei­le­maan ja otta­maan käyt­töön digi­so­si­aa­li­työn ratkaisuja.

– Digitaalisuuden avulla voi­daan tavoit­taa ja aut­taa ihmi­siä, joille verk­koapu riit­tää. Digitaalinen kanava voi toi­mia yhtey­den­pi­to­vä­li­neenä tapaa­mis­ten välillä.

Työntekijän eettisellä osaamisella on erityistä merkitystä.

Keskeistä kui­ten­kin on, että verk­ko­ym­pä­ris­tössä nou­da­te­taan samoja eet­ti­siä peri­aat­teita kuin kas­vok­kai­sessa työssä.

– Asiakastyön näkö­kul­masta eet­ti­set kysy­myk­set liit­ty­vät esi­mer­kiksi eri­lais­ten säh­köis­ten pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­teen ja yhden­ver­tai­suu­teen, Rautio kertoo.

Osalle asiak­kaista säh­köi­set pal­ve­lut madal­ta­vat tuen hake­mi­sen kyn­nystä. Mutta ne, joilla ei ole tar­vit­ta­via tai­toja tai väli­neitä, digi­ta­li­saa­tio voi ajaa marginaaliin.

Olennaisia eet­ti­siä kysy­myk­siä ovat myös yksi­tyi­syy­den­suo­jaan ja tie­to­suo­jaan sekä asia­kas­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät kysy­myk­set. Rautio nos­taa esiin uuden ilmiön, amma­til­li­sen työn rajo­jen hämär­ty­mi­sen sosi­aa­li­sessa mediassa. Miten työn­te­kijä esi­mer­kiksi pitää hen­ki­lö­koh­tai­sen ja työ­pro­fii­lin eril­lään? Ja saako asiak­kaan tie­toja etsiä sosi­aa­li­sesta mediasta?

Ajankohtainen aihe

Palkintoraati kiit­tää Raution tut­kiel­maa ajan­koh­tai­suu­desta. Korona-aika on muut­ta­nut säh­köis­ten pal­ve­lu­jen mer­ki­tystä kertaheitolla.

– Digitalisoituneita pal­ve­luita ei kui­ten­kaan ole täy­sin vielä hyö­dyn­netty sosi­aa­li­huol­lossa, ja tar­jonta vaih­te­lee. Palvelujen tulisi digi­ta­li­soi­tua ennen kaik­kea käyt­tä­jä­läh­töi­siksi ja asiak­kaan osal­li­suutta lisää­viksi. Kasvokkainen työs­ken­tely ei kui­ten­kaan tule­vai­suu­des­sa­kaan häviä, vaan se integroi­tuu yhteen esi­mer­kiksi ver­kossa teh­tä­vän työn kanssa, Rautio pohtii.

Työtä ohjaa­vat eet­ti­set ohjeis­tuk­set eivät aina tar­joa val­miita, kon­kreet­ti­sia vas­tauk­sia uusiin eet­ti­siin ristiriitatilanteisiin.

– Tällöin työn­te­ki­jän eet­ti­sellä osaa­mi­sella, tilan­tei­sella har­kin­nalla ja niin sano­tulla eet­ti­syys­työllä on eri­tyistä merkitystä.

Digitaalisuuden avulla voidaan tavoittaa ja auttaa ihmisiä, joille verkkoapu riittää.

Rautio koros­taa, että eet­ti­nen asian­tun­ti­juus on tär­keä sosi­aa­li­työn osaamisalue.

– Se edel­lyt­tää ajan­ta­saista tie­to­tai­toa digi­ta­li­saa­tiosta ja sen muka­naan tuo­mista ilmiöistä ja vai­ku­tuk­sista asiak­kai­den arkeen ja elä­mään, käy­tän­nön digi­tai­toja ja eri­lais­ten ris­kien hal­lin­taa. Työntekijöiden osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja yllä­pito ovat kes­kei­siä. Työyhteisön ja koko alan yhtei­nen kes­kus­telu ja hyvät käy­tän­nöt ovat myös tärkeitä.

Uusia mahdollisuuksia

Palkinnon myön­tä­neen Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan Raution ajan­koh­tai­nen tut­kielma avaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia sosiaalityölle.

– Sen tulok­set ovat kiin­nos­ta­via sekä laa­jalti sovel­let­ta­vissa tämän päi­vän sosi­aa­li­työ­hön, jossa digi­ta­li­saa­tio näyt­te­lee kas­va­vaa roo­lia. Sosiaalialan kenttä tar­vit­see juuri nyt digi­ta­li­saa­tion hait­to­jen ja hyö­ty­jen pun­nin­taa, toteaa Talentian eri­tyis­asian­tun­tija ja ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan sih­teeri Heidi Pekkarinen.

Palkintoraadista Raution tut­ki­muk­sen näkö­kulma on tuore ja oival­tava, sillä digi­ta­li­saa­tion ja eet­ti­syy­den suh­detta on käsi­telty tois­tai­seksi suo­ma­lai­sessa sosiaali­alan tut­ki­muk­sessa melko vähän.

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta pal­kit­see vuo­sit­tain yli­opis­tosta tai ammat­ti­kor­kea­kou­lusta val­mis­tu­neen sosiaali­alan opin­näy­te­työn, jonka tekijä on käsi­tel­lyt aihet­taan ammat­tieet­ti­sellä tavalla.

Digitalisaatio sosiaalityössä

Hyötyjä

Tavoittaa muu­ten vai­keasti tavoi­tet­ta­via henkilöitä.
Matala kyn­nys yhteydenpitoon.
Viestintä monipuolista.
Tiedosta tulee jaetumpaa.
Joustavat palvelut.
Osallisuus lisääntyy.

Haasteita

Kaikki asiak­kaat eivät osaa käyt­tää tai heillä ei ole tar­vit­ta­via välineitä.
Työntekijän hal­lit­tava tek­no­lo­giaa ja tun­net­tava lainsäädäntöä.
Digitalisaatio ei sovellu kaik­kiin tilanteisiin.
Vuorovaikutus eri­laista ver­kon väli­tyk­sellä kuin kasvokkain.
Digitalisaation ris­kit tun­nis­tet­tava ja oltava kei­not nii­den hallintaan.

Eettisiä kysymyksiä

Digipalvelujen saa­vu­tet­ta­vuus sekä sovel­tu­vuus asiak­kaalle ja sosiaalityöhön.
Yksityisyyden suoja huomioitava.
Ammatillisuus ja sen rajat muis­tet­tava (esim. asiak­kaan kaveripyynnöt).
Dokumentoinnin käytännöt.
Digitalisaation hai­tal­li­set ilmiöt, kuten verk­ko­häi­rintä ja väärinkäytökset.

Minna Jerrman