Suosittelemme

Yhteinen asia

Nuoren väki­val­tai­suu­teen voi­daan vai­kut­taa, kun hoi­toon ote­taan koko elinpiiri.   🔊...

Lue lisää

Juomistapojen kirjo ja hyvä isyys

Miehisyyden, isyy­den ja alko­ho­lin­käy­tön tee­mo­jen yhdis­tä­mi­nen on uutta suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen ken­tällä. Vaikka mies­ten alko­ho­lin­käyt­töä on tut­kittu run­saasti, ei aihetta ole juuri tar­kas­teltu isyy­den rinnalla. 

Lue lisää

Koronan jaloissa

Kaikkein hei­koim­massa ase­massa ole­vat nuo­ret ovat vaa­rassa pudota koro­nan vuoksi pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle.

Lue lisää

Työkuormitukseen on puututtava

Yhä useampi sosiaali­alan ammat­ti­lai­nen poh­tii alan­vaih­toa työn kuor­mit­ta­vuu­den ja huo­non pal­kan takia. Talentian mie­lestä työ­nan­ta­jien on puu­tut­tava alan työn­te­ki­jöi­den työ­kuor­mi­tuk­seen nykyistä voimakkaammin.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.