Kristiina Koskiluoma

Lastensuojeluakatemian aika?

Helsingin Sanomat ker­toi loka­kuussa, että edus­kunta lah­joit­taa Suomen sata­vuo­tis­juh­lan kun­niaksi Itsenäisyyden juh­la­vuo­den las­ten­ra­has­ton sää­tiölle 50 miljoonaa…

Lue lisää

Toivon tuojat

Kesällä Ylen radio­ka­na­valla vie­tet­tiin toi­von hei­nä­kuuta. Monissa ohjel­missa poh­dit­tiin toi­von ole­musta ja sen mer­ki­tystä ihmi­selle. Usein toi­von tär­keys tulee ilmi vasta sil­loin, kun se on vaa­rassa hävitä, kun toi­vot­to­muus tai epä­toivo astuu esiin.

Lue lisää

Työvoimapalvelut muutoksessa

Työvoimapalvelut ovat hal­li­tuk­sen uudis­tus­ten seu­raa­vana koh­teena. Tiedämme jo, että työn­vä­li­tys­toi­minta yksi­tyis­te­tään ja han­ka­lasti työl­lis­tet­tä­vät siir­ty­vät maa­kun­tien ja kun­tien vastuulle.

Lue lisää

Kuka määrittää aikuissosiaalityön?

Aikuissosiaalityö on valin­kau­hassa. Kuntouttavassa työ­toi­min­nassa ja työ­voi­man pal­ve­lu­kes­kuk­sissa on kehi­tetty työ­muo­toja, ryh­mä­muo­toista työtä on otettu käyt­töön, yhtei­söl­li­nen ja raken­teel­li­nen sosi­aa­li­työ ovat otta­neet hyviä aske­lia eteenpäin.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.