Kaarina Hazard

Ilman tunteita, kiitos

Kun Turun kaup­pa­to­rilla elo­kuun puo­li­vä­lissä hei­lut­tiin puu­kon kanssa, oli poliisi pai­kalla minuu­teissa…

Lue lisää

Maskuliinisinta on huolenpito

Län­si­mai­sella mie­hellä on hoi­vaon­gelma. En nyt puhu per­he­kun­tien sisällä tapah­tu­vasta silit­te­le­mi­sestä, vaan koko yhtei­sestä koh­ta­los­tamme.

Lue lisää

Kotiin kanto

Jos lap­seni kysyi­si­vät mikä on suu­rinta ihmis­ten kes­ken, vas­tai­sin: ruoka ja rak­kaus. Se, mikä todella on tär­keää, on syn­ty­nyt näitä pal­ve­le­maan.

Lue lisää

Älä silmä pieni

Mar­ras­kuun lop­pu­puo­lella Hel­sin­gin kau­punki aloitti kam­pan­jan ”Välin­pi­tä­mät­tö­myys on tämän päi­vän väki­val­taa”.

Lue lisää

Rajojen kaipuu

Kansan­edus­taja Mikko Kärnä heitti kes­ki­ke­sän alt­tii­seen jul­ki­suu­teen roi­man...

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.