Ammattietiikka

Kuntakokeilussa eettisiä haasteita

Työllisyyden kun­ta­ko­keilu tuo suu­ria muu­tok­sia kokei­luun osal­lis­tu­vien työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vän­ku­vaan. Muutoksia on Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan joh­det­tava eri­tyi­sen huolellisesti.

Lue lisää

Arvokas luontomme

Sosiaalialan ja sen eri sek­to­rien suh­detta luon­toon voi­daan poh­tia kar­keasti ottaen kah­desta eri näkö­kul­masta: miten luonto vai­kut­taa sosiaali­alan työ­hön ja miten sosiaali­alan työ vai­kut­taa luontoon.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.