Työelämä

Nyt on sosiaaliohjauksen aika

Sosiaalialan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ver­kos­tossa suun­ni­tel­laan han­ketta, jolla vah­vis­te­taan sosi­aa­lioh­jauk­sen teo­reet­tista poh­jaa ja ase­maa uusissa sote-rakenteissa.

Lue lisää

Työkuormitukseen on puututtava

Yhä useampi sosiaali­alan ammat­ti­lai­nen poh­tii alan­vaih­toa työn kuor­mit­ta­vuu­den ja huo­non pal­kan takia. Talentian mie­lestä työ­nan­ta­jien on puu­tut­tava alan työn­te­ki­jöi­den työ­kuor­mi­tuk­seen nykyistä voimakkaammin.

Lue lisää

Lastensuojelulaitos haastaa ja palkitsee

Lastensuojelulaitosten työn­te­ki­jät koke­vat työnsä haas­ta­vana, kuor­mit­ta­vana ja vaa­ral­li­sena. Työn pal­kit­se­vuu­desta huo­li­matta työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus on suurta. 

Lue lisää

Kuntakokeilussa eettisiä haasteita

Työllisyyden kun­ta­ko­keilu tuo suu­ria muu­tok­sia kokei­luun osal­lis­tu­vien työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vän­ku­vaan. Muutoksia on Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan joh­det­tava eri­tyi­sen huolellisesti.

Lue lisää

Arvokas luontomme

Sosiaalialan ja sen eri sek­to­rien suh­detta luon­toon voi­daan poh­tia kar­keasti ottaen kah­desta eri näkö­kul­masta: miten luonto vai­kut­taa sosiaali­alan työ­hön ja miten sosiaali­alan työ vai­kut­taa luontoon.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.