Tutkimus ja työmenetelmät

Nyt on sosiaaliohjauksen aika

Sosiaalialan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ver­kos­tossa suun­ni­tel­laan han­ketta, jolla vah­vis­te­taan sosi­aa­lioh­jauk­sen teo­reet­tista poh­jaa ja ase­maa uusissa sote-rakenteissa.

Lue lisää

Lastensuojelulaitos haastaa ja palkitsee

Lastensuojelulaitosten työn­te­ki­jät koke­vat työnsä haas­ta­vana, kuor­mit­ta­vana ja vaa­ral­li­sena. Työn pal­kit­se­vuu­desta huo­li­matta työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus on suurta. 

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.