Nuorisososiaalityö ja koulu

Kiusaaminen vaurioittaa

Koulukiusaamista pitäisi psy­ko­logi, trau­map­sy­ko­te­ra­pian kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti Soili Poijulan mie­lestä tut­kia ja hoi­taa myös psyyk­ki­sen trau­man näkökulmasta. 

Lue lisää

Ankkuri pitää nuoren pinnalla

Sosionomin ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän työ­pa­ri­työs­ken­tely polii­si­lai­tok­sen ank­ku­ri­tii­missä on talou­del­lista ja asia­kasta arvostavaa.

Lue lisää

Koronan jaloissa

Kaikkein hei­koim­massa ase­massa ole­vat nuo­ret ovat vaa­rassa pudota koro­nan vuoksi pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle.

Lue lisää

Eväitä reppuun

Sosio­nomi (AMK) Tomi Tuominen tun­tee voi­vansa aut­taa nuo­ria las­ten­ko­din ohjaa­jan...

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.