Sosiaaliala

Koronan jaloissa

Kaikkein hei­koim­massa ase­massa ole­vat nuo­ret ovat vaa­rassa pudota koro­nan vuoksi pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle.

Lue lisää

Samat syntymekanismit

Uudessa päihde- ja riip­pu­vuus­stra­te­giassa päih­teitä ja eri riip­pu­vuuk­sia tar­kas­tel­laan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää

Nyt on sosiaaliohjauksen aika

Sosiaalialan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ver­kos­tossa suun­ni­tel­laan han­ketta, jolla vah­vis­te­taan sosi­aa­lioh­jauk­sen teo­reet­tista poh­jaa ja ase­maa uusissa sote-rakenteissa.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.