Social- och omsorgsförvaltningens motto är ”Bäst på att bli bättre”, förbättringsarbetet kommer alltid fortsätta i Hudiksvall, säger Lotta Palmborg.

 

Char­lotte Palm­borg, verk­samhetschef för avdel­nin­gen funk­tion­sned­sät­tning vid Social- och omsorgs­för­valt­nin­gen i Hudiksvall kom­mun, har skäl att vara stolt över att enheten i fjol vann pris för Bäs­ta LSS-kom­mun i Sverige.

En av nyck­lar­na är intrapre­nad­er, hela per­son­alen kan påver­ka och utveck­la verk­samheten. En intrapre­nad är en före­tags­lik­nande enhet inom den kom­mu­nala för­valt­nin­gen med ett decen­tralis­er­at ans­var. Genom en flerårig bud­get har verk­samheten större möj­lighet att ta egna ekonomiska beslut utan att vara beroende av att den årli­ga bud­geten stängs av vid nyår. Vid årets slut övergår 80 pro­cent av eventuel­la över­skott till näs­ta års bud­get för verk­samheten.

– Att vara intrapre­nad stim­uler­ar till större med­veten­het och min­dre slöseri med per­son­al­resurs­er. Med flexar­bet­stid används resurs­er­na klokt. Per­son­alen trivs och är med­vet­na om vad allt­ing kostar vilket led­er till bät­tre planer­ing. Alla i per­son­alen är med på tåget, säger Nina Selin, som led­er tre grupp­boen­den i Hudiksvall, säger Palm­borg.

De fles­ta grupp­bostäder­na har boen­demöten där alla brukare är med och planer­ar aktiviteter och utveck­lar verk­samheten. Med intrapre­nad­spen­gar­na har brukar­na bland annat var­it med och beslu­tat om att byg­ga höns­gård, köpa in motion­scyk­lar eller besö­ka spa eller resa med Fin­lands­fär­jan.

Kommunen som ofta kallas Glada Hudik satsar överlag på utbildning.

Per­son­alen använ­der sig av ped­a­gogiskt förhåll­nings (PFA) och arbetssätt. PFA innebär att man utgår från var­je per­sons färdigheter och svårigheter, för att ska­pa förut­sät­tningar för en till­varo där per­so­n­ens färdigheter används och svårigheter kom­penseras. Alla under­sköter­skor utbil­das i PFA och 10 av dem utbil­dar i sin tur annan per­son­al.

– Målet är att livet för våra brukare ska bli hanter­bart och att de ska bli självständi­ga. De fles­ta brukare har bliv­it lugnare och tryg­gare i sig själ­va och har min­dre behov av per­son­alens stöd, säger Nina.

Kom­munen som ofta kallas Gla­da Hudik sat­sar över­lag på utbild­ning. Av alla kom­muner i Sverige skickas flest medar­betare från Hudiksvall till de årli­gen återkom­mande, så kallade Intrada­gar­na, som är fort­bild­ning inom LSS-området. Det är både chefer och medar­betare som deltar. Gla­da Hudik för tankar­na till den gam­la goda tiden, smås­taden där folk mådde bra och var gla­da.

Först infördes intrapre­nad inom boen­de­na, nu är det på gång även inom den dagli­ga verk­samheten. Det finns ett stort utbud av dagli­ga verk­samheter i Hudiksvall. 22 dagli­ga verk­samheter med allt från tillverkn­ingsin­dus­tri, hantverk och lant­bruk till sin­nes­glän­tan med sin­nesstim­u­ler­ing och musik och rörelse. Pre­sentaffären där brukar­nas hantverk­spro­duk­ter finns till salu och där brukare job­bar finns mitt i stan.

Berömda Glada Hudik-teatern

Gla­da Hudik-teatern som består av utveck­lingsstör­da och nor­mal­stör­da skåde­spelare har plac­er­at Hudiksvall på kar­tan och vun­nit beröm­melse ock­så utan­för Sveriges gränser. Det finns till och med en film om hur teatern grun­dades 1996 av eld­själen Pär Johans­son, Hur mån­ga lin­gon finns det i världen (2011).

Teaterensem­blen gäst­spelar vida omkring och har rest så långt som till New York och var­it på trän­ingsläger i Por­tu­gal. Att inklud­erin­gen av per­son­er med funk­tion­sned­sät­tning ska pri­or­it­eras i Hudiksvall ock­så i framti­den ser Pär Johans­son till genom att han möter alla elever i grund­skolan med sitt pro­gram som bear­be­tar för­do­mar i årskurs 5.

Intres­set för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall. Efter att delt­a­gare i friskvård­spro­jek­tet besök­te Glad­i­a­tor­erna i Sundsvall ville alla bör­ja motion­era. Per­son­alen stöder brukar­na att kom­ma igång med regel­bun­den motion. Friskis & Svet­tis engager­ar ca 60–70 brukare. Motioneran­det har lett till pos­i­ti­va effek­ter inte minst för brukare i boen­det för per­son­er med socialp­syki­a­triska prob­lem. Med­veten­heten om bety­delsen av häl­sosam mat för väl­befinnan­det har ock­så ökat.

– De märk­er genast att någonting pos­i­tivt hän­der med krop­pen när de motioner­ar och äter häl­sosamt, säger Lot­ta Palm­borg.

Sotaren anställer

Finns det något som funger­ar min­dre bra för per­son­er med funk­tion­sned­sät­tning i Hudiksvall?

– Vi har lik­som andra kom­muner det inte alltid så lätt att få ut våra brukare i näringslivet när de skulle vara redo för det. Vi skulle behö­va fler platser på före­tag som på sikt skulle kun­na erb­ju­da en löneanställ­ning, berät­tar Palm­borg.

Intresset för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall.

– Men det finns goda exem­pel; mat­varu­af­fär­er, inom sot­ning och detaljhan­deln vil­ka anställer våra brukare vilket vis­ar på mång­falden av arbet­splatser som kan vara lämpli­ga arbet­splatser. Kom­mu­nala arbets­mark­nad­sen­heten erb­jud­er arbet­splatser för per­son­er med intellek­tuell funk­tion­sned­sät­tning.

Sedan år 2016 finns Indi­vid­ual Place­ment Sup­port (IPS) i Hudiksvall vilket ger indi­vider med psykisk funk­tion­sned­sät­tning det stöd som behövs för att kom­ma ut i arbet­slivet och lära sig arbet­sru­ti­n­er­na.

– IPS ska bli ordi­nar­ie verk­samhet hos oss när den samhällsekonomiska effek­ten av pro­jek­tverk­samheten är bevisad, uppl­yser Palm­borg.

Fritid­skon­sulen­ter­na hjälper till med att göra friti­den menings­full utifrån brukar­nas önskemål. Fritid­skom­p­is­ar för dem som inte fått kon­tak­t­per­son­er hit­tas bland friv­il­li­ga Hudiksvall­bor.

Sun­ni­va Ekbom