Social- och omsorgsförvaltningens motto är ”Bäst på att bli bättre”, förbättringsarbetet kommer alltid fortsätta i Hudiksvall, säger Lotta Palmborg.

 

Charlotte Palmborg, verksam­hetschef för avdel­ningen funktions­ned­sättning vid Social- och omsorgsför­valt­ningen i Hudiksvall kommun, har skäl att vara stolt över att enheten i fjol vann pris för Bästa LSS-kommun i Sverige.

En av nycklarna är intrapre­nader, hela personalen kan påverka och utveckla verksam­heten. En intraprenad är en företags­lik­nande enhet inom den kommunala förvalt­ningen med ett decent­ra­li­serat ansvar. Genom en flerårig budget har verksam­heten större möjlighet att ta egna ekono­miska beslut utan att vara beroende av att den årliga budgeten stängs av vid nyår. Vid årets slut övergår 80 procent av eventuella överskott till nästa års budget för verksam­heten.

– Att vara intraprenad stimu­lerar till större medve­tenhet och mindre slöseri med perso­nal­re­surser. Med flexar­betstid används resur­serna klokt. Personalen trivs och är medvetna om vad allting kostar vilket leder till bättre planering. Alla i personalen är med på tåget, säger Nina Selin, som leder tre grupp­boenden i Hudiksvall, säger Palmborg.

De flesta grupp­bos­tä­derna har boende­möten där alla brukare är med och planerar aktivi­teter och utvecklar verksam­heten. Med intrapre­nads­pen­garna har brukarna bland annat varit med och beslutat om att bygga hönsgård, köpa in motionscyklar eller besöka spa eller resa med Finlandsfärjan.

Kommunen som ofta kallas Glada Hudik satsar överlag på utbildning.

Personalen använder sig av pedago­giskt förhåll­nings (PFA) och arbetssätt. PFA innebär att man utgår från varje persons färdig­heter och svårig­heter, för att skapa förut­sätt­ningar för en tillvaro där personens färdig­heter används och svårig­heter kompen­seras. Alla unders­kö­terskor utbildas i PFA och 10 av dem utbildar i sin tur annan personal.

– Målet är att livet för våra brukare ska bli hanterbart och att de ska bli självs­tändiga. De flesta brukare har blivit lugnare och tryggare i sig själva och har mindre behov av person­alens stöd, säger Nina.

Kommunen som ofta kallas Glada Hudik satsar överlag på utbildning. Av alla kommuner i Sverige skickas flest medar­betare från Hudiksvall till de årligen återkom­mande, så kallade Intra­da­garna, som är fortbildning inom LSS-området. Det är både chefer och medar­betare som deltar. Glada Hudik för tankarna till den gamla goda tiden, småstaden där folk mådde bra och var glada.

Först infördes intraprenad inom boendena, nu är det på gång även inom den dagliga verksam­heten. Det finns ett stort utbud av dagliga verksam­heter i Hudiksvall. 22 dagliga verksam­heter med allt från tillverk­ning­sin­dustri, hantverk och lantbruk till sinnesgläntan med sinness­ti­mu­lering och musik och rörelse. Presen­taffären där brukarnas hantverks­pro­dukter finns till salu och där brukare jobbar finns mitt i stan.

Berömda Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern som består av utvecklingss­törda och normals­törda skådes­pelare har placerat Hudiksvall på kartan och vunnit beröm­melse också utanför Sveriges gränser. Det finns till och med en film om hur teatern grundades 1996 av eldsjälen Pär Johansson, Hur många lingon finns det i världen (2011).

Teate­ren­semblen gästs­pelar vida omkring och har rest så långt som till New York och varit på tränings­läger i Portugal. Att inklu­de­ringen av personer med funktions­ned­sättning ska priori­teras i Hudiksvall också i framtiden ser Pär Johansson till genom att han möter alla elever i grunds­kolan med sitt program som bearbetar fördomar i årskurs 5.

Intresset för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall. Efter att deltagare i friskvårds­pro­jektet besökte Gladia­to­rerna i Sundsvall ville alla börja motionera. Personalen stöder brukarna att komma igång med regel­bunden motion. Friskis & Svettis engagerar ca 60 – 70 brukare. Motio­ne­randet har lett till positiva effekter inte minst för brukare i boendet för personer med socialp­sy­kiat­riska problem. Medve­ten­heten om betydelsen av hälsosam mat för välbe­fin­nandet har också ökat.

– De märker genast att någonting positivt händer med kroppen när de motio­nerar och äter hälsosamt, säger Lotta Palmborg.

Sotaren anställer

Finns det något som fungerar mindre bra för personer med funktions­ned­sättning i Hudiksvall?

– Vi har liksom andra kommuner det inte alltid så lätt att få ut våra brukare i närings­livet när de skulle vara redo för det. Vi skulle behöva fler platser på företag som på sikt skulle kunna erbjuda en löneans­tällning, berättar Palmborg.

Intresset för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall.

– Men det finns goda exempel; matva­ruaffärer, inom sotning och detalj­handeln vilka anställer våra brukare vilket visar på mångfalden av arbetsplatser som kan vara lämpliga arbetsplatser. Kommunala arbets­mark­nad­sen­heten erbjuder arbetsplatser för personer med intel­lek­tuell funktions­ned­sättning.

Sedan år 2016 finns Individual Placement Support (IPS) i Hudiksvall vilket ger individer med psykisk funktions­ned­sättning det stöd som behövs för att komma ut i arbets­livet och lära sig arbets­ru­ti­nerna.

IPS ska bli ordinarie verksamhet hos oss när den samhäll­se­ko­no­miska effekten av projekt­verk­sam­heten är bevisad, upplyser Palmborg.

Fritids­kon­su­len­terna hjälper till med att göra fritiden meningsfull utifrån brukarnas önskemål. Fritids­kom­pisar för dem som inte fått kontakt­per­soner hittas bland frivilliga Hudiks­vallbor.

Sunniva Ekbom