Kirjoittajalta Talentia-lehti

Koden för etik inom det sociala området

Barnets egen vilja kommer väga tyngre i framtidens etiska normer för arbete inom det sociala området. Än så länge är det långt biofö­räl­drarnas vilja som bestämmer hur barnet ska bemötas i famil­je­hemmet, förklarar Erik Blenn­berger, svensk professor i etik.   Bemötandets etik är professor Erik Blenn­bergers specia­litet. Blenn­berger har blivit något av en guru inom området. Hans forna och nuvarande stude­rande vid Ersta Sköndal högskola talar om honom med respekt och värme. När han föreläste på den stads­delsför­valtning i Stockholm där jag jobbar med försörj­ningsstöd, började han med att reflektera över vilka värde­ringar och dygder som råder i dagens svenska samhälle. − Jante­lagen hör...

Lue lisää

Sukupuo­lit­tuneet työmark­kinat vaikut­tavat vahvasti palkka­po­li­tiikkaan

Palkkatasa-arvon tutkija Paula Koskinen Sandberg on selvit­tänyt suoma­laista samapalk­kai­suuden politiikkaa.   Väittelin aiheesta viime vuonna. Jatkan työtä nyt Tampereen yliopis­tossa suku­puolen tutki­muksen laitok­sella sukupuolta, valtaa ja korpo­ra­tismia tutki­vassa hankkeessa, kertoo Paula Koskinen Sandberg. Suomen työmark­kinat ovat vahvasti suku­puolittuneet. Miehet ja naiset työsken­te­levät omilla sekto­reillaan ja omissa ammateissaan. Miehet hakeu­tuvat yksityi­selle sekto­rille vienti­teol­li­suuteen ja raken­nusa­lalle, naiset julki­selle sekto­rille ja yksityisen sektorin palve­luam­mat­teihin. − Ekono­mistit väittävät, että kyse on yksilön koulutus­ ja urava­lin­nasta, ja että palkat määräy­tyvät markki­noilla. Ilmiö on mielestäni monisyi­sempi ja laajempi. Olisiko jossakin rohkeutta haastaa järjestelmä tasa-­arvolain perusteella. Palkka­tasa­-arvoa ei voida tarkas­tella vain palkka­ti­lastoja käyttäen, vaan on hyödyn­nettävä monitie­tei­sempää...

Lue lisää

Älä ohita ikään­ty­neiden kaltoin­koh­telua

Vanhuksen ahdis­tu­nei­suuden ja masen­nuksen syynä voi olla lähisuh­de­vä­ki­valta. Kaltoin­koh­teluun on puututtava aina.   Liisa on huolissaan vanhasta rouvasta, joka asuu naapu­ri­huo­neis­tossa aikamies­poi­kansa kanssa. Vanhus on selväs­tikin muisti­sairas, ja aina kun Liisa on törmän­ nyt aikamies­poikaan rappu­käy­tä­vässä, tämä on ollut juovuk­sissa. Vanhusta Liisa ei ole nähnyt ulkona enää aikoihin, ja nähtä­västi hän liikkuukin aika huonosti. Seinän takaa kuuluu usein myös itkua ja mekas­tusta, ja yhden hyvin levot­toman yön jälkeen Liisa päättää jakaa huoltaan. Hän soittaa kaupungin vanhus­pal­ve­lujen työnte­ki­jälle. Turun vanhus­pal­ve­luiden johtava sosiaa­li­työn­tekijä Raili Hietanen kertoo, että puhelin­soittoja tulee muun muassa naapu­reilta, pankki­toi­mi­hen­ki­löiltä tai kaupan myyjiltä, jotka ovat huolissaan tapaa­mastaan vanhuk­sesta....

Lue lisää

Virheel­liseen epäpä­te­vyys­alen­nukseen voi hakea oikaisun

Epäpä­te­vyys­alen­nusta on käytetty monis­sa­kun­nissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toimia jälki­käteen, jos epäpä­te­vyys­alennus on tehty virheel­li­sesti.   Kuntasek­to­rilla epäpä­te­vyys­alennus voitiin tehdä vuoteen 2012 asti pelkästään sillä perus­teella, että henki­löltä puuttui vaadittu kelpoisuus. Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi alennusta ei voi enää tehdä. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§, 2 momentti) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia. Mistä kyse? Lähtö­kohta on se, että tehtävän vaativuus määrittää palkan. Ei se, onko tehtävää hoita­valla henki­löllä tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Jos henkilö hoitaa kunnassa tai kuntayh­ty­mässä tehtävää vailla kelpoi­suutta, on palkkaan voitu...

Lue lisää

Työpaik­ka­kiusaa­miseen puuttu­minen kuuluu kaikille työyh­tei­sössä

Yli 100 000 palkan­saajaa kokee kiusaa­mista työpai­kallaan. Kiusaa­minen on pitkään jatkuvaa kielteistä kohtelua, loukkaa­mista, alista­mista ja mitätöintiä. Yleisimmin kiusaaja on yksi tai useampi työtoveri ja toiseksi yleisimmin lähie­simies.   Pitkään jatkuneen kiusaa­mis­ko­ke­muksen seuraukset voivat olla hyvin vakavat. Niistä aiheu­tuvat kustan­nukset saattavat nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Työter­veys­laitos toteutti vuosina 2014−2016 tutkimus­ ja kehit­tä­mis­hankkeen Kohti sopuisaa työyh­teisöä (Sopuisa). Sen tarkoi­tuksena oli selvittää, millaiset työyh­teisön toimin­ta­tavat tai ­kulttuuri ovat yhtey­dessä työpaik­ka­kiusaa­miseen tai haittaavat sen puheeksi ottamista ja siihen puuttu­mista. Hankkeen kuluessa myös tuettiin työyhteisöjä ja esimiehiä luomaan sellaista työpaik­ka­kult­tuuria, jossa kiusaa­mi­selle ja epäasial­li­selle käyttäy­ty­mi­selle asetetaan nolla­to­le­ranssi. Sopuisan tutki­muksen mukaan kiusaa­mista havaitsee...

Lue lisää

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.
Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Saat postia uusimmista jutuistamme ja pysyt ajan tasalla.

Uutiskirjetilauksesi on vastaanotettu, kiitos!