Kirjoittajalta Talentia-lehti

Varhais­kas­va­tuksen henki­löstö marssi ulos Uudel­la­maalla

Lastan­tar­han­opet­tajat ja lasten­hoi­tajat marssivat tänään työpai­koiltaan ulos kello 12.00. Ulosmarssi oli ennen kaikkea vasta­lause halli­tuksen varhais­kas­va­tus­la­kie­si­tyksen uudelle henki­lös­tö­ra­ken­teelle ja kelpoi­suuk­sille. Ulosmarssi jatkui poliit­tisena miele­nil­maisuna eduskun­ta­talon edessä.   Ulosmarssiin osallis­tuivat ammat­ti­jär­jestö Talen­tiaan, JHL:ään, Tehyyn, Superiin, KTN:ään ja Jytyyn järjes­täy­tynyt varhais­kas­va­tusalan henki­löstö, ja se koski koko Uudenmaan alueen varhais­kas­va­tusta. – On ikävää aiheuttaa harmia varhais­kas­va­tus­pal­ve­lujen käyttä­jille, mutta suuri joukko varhais­kas­va­tuksen ammat­ti­laisia on nyt ajettu nurkkaan, sanoo Talentian ammat­ti­asioiden päällikkö Marja Varsa. – Lainsää­täjät eivät ole kuunnelleet kritiik­kiämme eivätkä korjauseh­do­tuk­siamme. Lausunnot on jätetty kokonaan huomioi­matta lakie­si­tyk­sessä. Siksi joudumme tarttumaan nyt järeämpiin keinoihin tullak­semme kuulluksi, jatkaa Varsa. Ulosmars­silla ja miele­nil­mai­sulla vaaditaan varhais­kas­va­tuslaki palau­tet­ta­vaksi...

Lue lisää

Rokotus­suo­jasta riitoja työpai­koilla

Tartun­ta­tau­tilain rokotus­a­setus on aiheut­tanut työpai­koilla ylilyöntejä, joissa rokotuk­sista eri syistä kieltäy­ty­neitä uhataan seuraa­muk­silla. Tämä ei ollut lainlaa­tijan tarkoitus.   Ammatti­jär­jestö Talen­tiaan on tullut jäseniltä viestejä, että joissakin sote-organi­saa­tioissa on määrätty, että kaikkien työnte­ki­jöiden on otettava poikkeuk­setta influens­sa­ro­ko­tukset eikä huomioon ole otettu sitä, millaisen asiakas­kunnan parissa työntekijä työsken­telee. Määräystä on vahvis­tettu uhkaa­malla irtisa­no­mi­silla tai muilla seuraa­muk­silla. Tartun­ta­tau­tilain pykälää 48 ei ole ammat­ti­jär­jestö Talentian mukaan tarkoi­tettu irtisa­no­misen perus­teeksi eikä sitä sellaisena voi käyttää. Laki ei muuta palve­lus­suh­detta koskevaa lainsää­däntöä eikä muita työelämän toimin­ta­tapoja. Talen­tiasta muistu­tetaan, ettei tartun­ta­tau­tilain pykälä 48 edellytä katego­rista kaikkein rokot­ta­mista työpai­koilla, vaan riskit tulee kartoittaa ja seuloa. Rokotusten...

Lue lisää

Kipey­tyykö selkä?

Kurot­telua, ahtautta, liian matalalla istumista – päivä­ko­deissa työsken­te­lyer­go­nomiaa voidaan parantaa monin pienin keinoin.   Viime vuonna Uudel­la­maalla tehtiin työsuo­je­lu­tar­kas­tukset 50 kunnal­liseen päivä­kotiin. Tarkas­tuk­sissa selvisi, että puutteet kalus­teissa ja apuvä­li­neissä johtavat kuormit­taviin työasen­toihin ja turhiin nostoihin, jotka voivat haitata työnte­ki­jöiden terveyttä. Työnte­kijät joutuvat esimer­kiksi käyttämään liian matalalle sijoi­tettuja lavuaareja. Vaipan­vaih­dossa nostellaan lapsia pesual­taalle suoraan lattialta tai kumar­rutaan pesemään lasta, mikäli allas on sijoi­tettu lattia­tasoon. Perin­teiset matalat ruokai­lu­ryhmien kalusteet ovat onneksi hyvin monissa päivä­ko­deissa jo historiaa. Keinoja kuormit­tavien työasen­tojen ja turhien nostojen välttä­miseen on monia. – Päivä­ko­deissa on jo käytössä pukemis­penkit. Lapsi nousee penkille, ja työntekijä voi pukea lapsen normaa­lia­sen­nossa istuen....

Lue lisää

Process­nätverk disku­terar barns delak­tighet

Lape bidrar till Sote-bered­ningen och lands­kaps­re­formen med att lyfta fram barnpers­pek­tivet inom socialt­jänsten.   Lape Öster­bottens projekt Barnet och familjen i centrum utforskar bl.a. hur socialt arbete kan beakta barns delak­tighet inom handi­kapp­service och barnskydd. En nationell styrning av barns delak­tighet saknas och de olika lands­kapen befinner sig på olika nivåer avseende delak­tig­heten. Projek­tar­betare pol.mag. Maria Balk leder på uppdrag av FSKC (Finlandss­venska kompe­tenscentret inom det sociala området) process­nät­verket för socia­lar­betare – I höstas ringde jag runt till alla kommuner i Öster­botten för att informera. Många ansåg delak­tig­heten vara viktig men man framhöll också resurs­bristen och var inte säker på att kunna...

Lue lisää

”Eniten työtä teetti kasvu sosiaa­li­työn­te­ki­jäksi”

Kahdeksan vuotta se otti, mutta nyt se on valmis, kirjoitti porilainen Minka Leino-Holm joulu­kuussa 2017 Facebook-sivuilleen. Hän oli saanut tutkinnon päätökseen ja valmistui sosiaa­li­työn­te­ki­jäksi.   En muista, mikä minuun meni, kun valitsin sosiaa­lityön, sanoo Minka Leino-Holm. – Yliopiston valit­se­miseen minua oli valmen­nettu lapsesta asti, mutta sosiaa­lityö! Se oli ala, joka ei aluksi vastannut monien minulle kuvit­te­lemaa elämän­kulkua. Kuulin sosiaa­lityön kohtaa­mista kriisi­ti­lan­teista sekä alan vaati­vuu­desta ja minua pidettiin liian nuorena sosiaa­li­työhön. Minkan toivottiin lähtevän isoon yliopis­to­kau­punkiin opiske­lemaan ranskaa tai sen kääntä­mistä ja tekevän uraa ulkomailla. – Olimme asuneet perheeni kanssa pitkään muualla, ja osaan ranskaa kuin toista äidin­kieltä. Hän haki...

Lue lisää

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.
Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Saat postia uusimmista jutuistamme ja pysyt ajan tasalla.

Uutiskirjetilauksesi on vastaanotettu, kiitos!