Kirjoittajalta Talentia-lehti

Työtä sateen­kaa­ri­se­nio­reiden parissa

Setan senio­rityön juuret ovat vuodessa 2012, jolloin alkoi ensim­mäinen Yhden­ver­tainen vanhuus -hanke. Siinä tehtiin sateen­kaa­ri­se­nio­reille kysely, jonka mukaan 30 prosenttia vastaa­jista oli jättänyt käyttä­mättä sote-palve­luita epäasial­lisen kohtelun pelossa, kertoo Touko Niinimäki.   Samoihin aikoikin tehdyssä ammat­ti­lais­ky­se­lyssä 75 prosenttia vastaa­jista kertoi, ettei opinnoissa käsitelty lainkaan sukupuolen ja seksu­aa­lisen suuntau­tu­misen moninai­suutta. Senio­rityön pohjaa vahvis­tettiin Yhden­ver­tainen vanhuus II -hankkeessa, ja tänä vuonna Setan senio­rityö vakinaistettiin. Senio­rityön kolme tukijalkaa ovat vaikut­ta­mistyö, sote-, kulttuuri- ja liikun­ta­pal­ve­luiden ammat­ti­lai­sille sekä opiske­li­joille suunnatut koulu­tukset ja sateen­kaa­ri­se­nio­reiden vertaistukiryhmät. Ikään­ty­ville suunna­tuissa palve­luissa monet työkäy­tännöt ja toimin­ta­mallit raken­tuvat edelleen sen normin pohjalle, että olisi olemassa vain kaksi sukupuolta. – Setan...

Lue lisää

Globalt perspektiv på socionomprofessionen

Socio­nomens profession är utan gränser. Människans behov är i centrum oberoende av var på jorden man är. Socio­no­myrket bär långt. Arbets­me­to­derna ska kultu­ran­passas men socio­no­mut­bild­ningen ska inte vara snävt kontextbunden.   Maria Hallenius Henrysson är general­se­ke­terare för Socio­nomer utan gränser med kontor i Sverige, Norge och USA. Marias väg till att starta upp och leda en organi­sation för socio­nomer gick via kommunalpolitiken. – Politi­keråren efter millen­nies­kiftet gjorde mycket för var jag är i dag, säger hon när vi träffas den första arbets­dagen efter hennes sommar­se­mester, på Varvs­gatan i Stockholm där kontoret finns. – Men en som inte har mött utsatthet på riktigt kan inte...

Lue lisää

Radinet-työssä: Hyvä elämä ilman ääria­jat­telua ja vihaa

Vuolle Setle­mentin Radinet-hankkeessa (2016 – 2019) kehitetään järjes­tö­poh­jaista, valta­kun­nal­lista Exit-toimin­ta­mallia radika­li­soi­tu­neille ihmisille, jotka haluavat irtaantua väkival­tai­sesta ääria­jat­te­lusta ja toimin­nasta, kertoo Jani Kaisto.   Radinetin asiak­kaita ovat sekä uskon­nol­lisen ideologian että äärioi­keis­to­laisen ja ääriva­sem­mis­to­laisen poliit­tisen ideologian kautta radika­li­soi­tuneet ihmiset. He kokevat, että ääriliik­keessä olo on heille haital­lista ja haluavat elää erossa väkivallasta. – Me tuemme siirty­mistä, jotta tasapai­noinen ja turval­linen elämä olisi mahdol­lista, kertoo hankkeen projek­ti­pääl­likkö Jani Kaisto. Toimin­nassa on tähän mennessä ollut asiak­kaita 42. Iältään he ovat 16−58-vuotiaita. Valtaosa asiak­kaista on miehiä. – Työsken­telen hankkeessa projek­ti­pääl­likkönä. Minulla on sosiaa­li­työn­te­kijän ja psyko­te­ra­peutin koulutus. Työtaustani on järjes­töjen väkival­ta­työssä. Olen työsken­nellyt myös vastaan­ot­to­kes­kuksen johtajana....

Lue lisää

Seuraa meitä

Aiheet

Arkistot

Liity Talentian jäseneksi.

Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Saat postia uusimmista jutuistamme ja pysyt ajan tasalla.

Uutiskirjetilauksesi on vastaanotettu, kiitos!