Vuonna 2017 meillä oli 7 112 ihmistä vailla asuntoa. Määrä on laskenut edellisestä vuodesta yli 300 henkilöllä, kun esimerkiksi erilaiset Asunto ensi ‑mallit ovat purreet asunnottomuusongelmaan.

 

Asunto ensin ‑tyyp­pi­sissä mal­leissa asunn­ot­to­man ei tar­vitse ansaita asun­to­aan sitou­tu­malla ensiksi esi­mer­kiksi päih­teet­tö­myy­teen tai mie­len­ter­veys­kun­tou­tuk­seen, vaan ensin asunn­o­ton saa oman asun­non ja mui­hin ongel­miin tar­tu­taan sen jälkeen.

Vaikka tilas­to­lu­vut näyt­tä­vät parem­paa suun­taa asunn­ot­to­muu­den parissa työs­ken­te­le­viä huo­let­taa, että alle 25-vuo­tiai­den nuor­ten asunn­ot­to­muus on kasvussa.

– Viime vuonna nuo­ria asunn­ot­to­mia oli yli 1 600 ja joka vii­des heistä on pit­kä­ai­kai­sa­sunn­o­ton, sanoo pro­jek­ti­pääl­likkö, sosio­nomi (YAMK) Leena Rusi Sininauhasäätiöstä.

– Sininauhasäätiössä olemme myös huo­man­neet, että ikään­ty­vien asunn­ot­to­muus on nousussa, vaikka tämä ei ole vielä pää­ty­nyt asunn­ot­to­muus­ti­las­toi­hin. Taustalla on usein talous­on­gel­mat ja asu­mi­sen kal­leus. Huomio pitäisi kiin­nit­tää myös maa­han­muut­ta­jien asuntoasioihin.

Yksi tärkeä viestimme on, että asunnottomuudella on monet kasvot.

Oma avain ja kotiovi

Leena Rusi on työs­ken­nel­lyt pit­kään asunn­ot­to­muu­den ja päih­de­pal­ve­lui­den ken­tällä. Nyt hän on yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen Koti kai­kille ‑hank­keessa.

– Tapaamme eri­puo­lilla maata asunn­ot­to­mia ja asunn­ot­to­muutta koke­neita ihmi­siä ja tuomme hei­dän ään­tään jul­ki­seen kes­kus­te­luun ja poliit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon, ker­too Rusi.

”Mulla oli oma avain ja mä pys­tyin kul­ke­maan niin kuin halusin. Mun ei enää tar­vin­nut miet­tiä, että tuleeko mun kylmä, jos en saa­kaan heti yöpaik­kaa. Se oli usko­ma­tonta se puh­das ilo omasta avai­mesta. Mulla oli paikka minne mennä ja sen myötä tuli tunne siitä, että kyllä asiat vielä järjestyy.”

– Tämä on kat­kelma asunn­ot­to­mien tari­noista, joita olemme koon­neet ja jul­kais­seet hank­keessa vai­kut­ta­mis­työn ja kou­lu­tuk­sen tueksi. Tarinassa tii­vis­tyy olen­nai­sesti se, mitä ihmi­sen elä­mässä muut­tuu kun hän saa asun­non ja kädessä on oma avain ja tie­dossa kotiovi mihin se sopii, Rusi toteaa.

Asunnottomuus koskettaa erilaisia ihmisiä

Yksi tär­keä vies­timme on, että asunn­ot­to­muu­della on monet kas­vot, sanoo Leena Rusi.

– Liian usein jul­ki­sen kes­kus­te­lun vire on, että asunn­ot­to­muus on seu­rausta omista valin­noista. Asunnoton on mie­li­ku­vissa pat­jalla makaava päih­deon­gel­mai­nen keski-ikäi­nen mies, joka ei osaa elää eikä asua.

– Tässä mie­li­ku­vassa ja oma vika ‑puheessa unoh­tu­vat asunn­ot­to­muu­den raken­teel­li­set syyt. Ihmisten talous­on­gel­mat, kat­ko­nai­set työ­suh­teet, avio­erot ja monet muut syyt yhdis­tet­tynä sii­hen, että koh­tuu­hin­tai­sia asun­toja on liian vähän tarjolla.

Saako laittaa verhot tai kutsua vieraita

Parin viime vuo­den aikana Leena Rusi on kier­tä­nyt maata ahke­rasti ja tavan­nut yli 30 asunn­ot­to­mien pal­ve­luja tar­joa­vassa yksi­kössä 200 entistä asunnotonta.

– Ryhmämuotoisissa tapaa­mi­sissa olemme puhu­neet asunn­ot­to­muu­desta, kodin mer­ki­tyk­sestä, itse­mää­rää­mi­soi­keu­desta sekä asu­mis­pal­ve­luista ja toi­veista nii­hin liit­tyen. Taustalla näissä kes­kus­te­luissa ovat myös olleet asu­mis­pal­ve­lui­hin laa­di­tut laa­tusuo­si­tuk­set, ker­too Rusi.

Ryhmistä saa­dun palaut­teen poh­jalta asuk­kaat ovat koke­neet omien vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siensa lisään­ty­neen. Heille on ollut oleel­lista tulla koh­da­tuksi yhteis­kun­nan täys­val­tai­sina jäse­ninä ja päästä kes­kus­te­le­maan tär­keiksi koke­mis­taan asioista.

– Monet ryh­miin osal­lis­tu­neista asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kaista on ker­to­nut, ettei­vät he ole voi­neet vai­kut­taa nykyi­seen asu­mis­muo­toonsa mil­lään tavoin. Heidät on vain sijoi­tettu yksikköön.

– Asumisyksiköissä on myös toi­sis­taan poik­kea­via sään­töjä vaik­kapa siinä, saako huo­neis­toon lait­taa ver­hot ikku­naan tai voiko vie­raita pyy­tää kylään ilman hen­ki­lö­kun­nan lupaa.

– Asunnottoman valin­nan­va­pau­den ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­den toteu­tu­mi­sessa meillä on vielä pal­jon teh­tä­vää, toteaa Rusi.

Helena Jaakkola