Sosionomi (AMK) Kim Halme kertoo, ettei työ vammaisalalla ollut heti opintojen alussa hänen ykkössuosikkinsa uravalinnaksi.

 

Kolme vuotta valmis­tu­misen jälkeen hän kokee, että on omalla paikallaan. Varsinkin nyt, kun hän on saanut työsken­nellä asumi­soh­jaajan tehtä­vässä. Työpaikka on Vantaan Koivu­ky­lässä tuetun asumisen palve­luissa.

‒ Teen sijai­suutta, mutta toivon, että voin jatkaa näissä hommissa, ja saan tehdä koulu­tustani vastaavaa työtä. Minulla on vakituinen paikka asumi­syk­sikön ohjaajana, mutta se tehtävä vastaa lähihoi­tajan työtä, sanoo Kim Halme.

Työn imua vahvis­tavat mukava ja elämään aidon valoi­sasti suhtautuva asiakas­kunta sekä kympin arvoinen työyh­teisö.

‒ Työurallaan alkuvai­heessa olevalle työnte­ki­jälle tällainen työil­ma­piiri ja ‑yhteisö on tärkeää. Opinnot antavat pohjan, mutta hyvässä työpai­kassa oppii työn – etenkin, jos pereh­dytys hoidetaan niin mallik­kaasti kuin se kohdallani toteu­tettiin. Täällä idän tiimissä meitä on viisi ohjaajaa.

Pieni asiakasmäärä on laadukkaan työn edellytys

Kim Halmeella on seitse­män­toista asiakasta. Päivän mittaan hän tapaa heistä yleensä 2‒4. Suuri osa asiak­kaista asuu samassa talossa, jossa asumi­soh­jaajien toimis­to­tilat sijait­sevat.

‒ Vammais­puo­lella asiak­kaiden kanssa on mahdol­lisuus viettää pidempiä hetkiä kuin esimer­kiksi ­­­­vanhus­pal­ve­luissa. Tutus­tu­minen ajan kanssa on tärkeää, jotta luotta­muk­sel­linen suhde voi kehittyä.

‒ Asiakas­suhteet ovat syväl­lisiä, ja asumi­soh­jaajat ovat luotto­hen­ki­löitä ja usein tärkeimpiä ihmis­kon­takteja vammaisten ihmisten elämässä. Muutoin he olisivat melko yksin. Meille kerrotaan hyvin henki­lö­koh­taisia asioita.

Tavoitteena omannäköinen elämä

Toimimme vammaisen asiakkaan tuen tarpeen mukaan, jotta mahdol­li­simman itsenäinen ja omannä­köinen elämä toteu­tuisi. Asiak­kaiden tavataan heidän kodeissaan, mutta pääosa työstä tapahtuu kodin ulkopuo­lella.

‒ Toisinaan asumi­soh­jaajaa tarvitaan muutamia kymmeniä minuutteja: kysellään kuulu­misia tai ohjataan jossain kodin askareessa tai tehdään niitä. Toisinaan aikaa käytetään useita tunteja, kun olemme kaupun­gilla asioita hoita­massa tai virkis­täy­ty­mässä esimer­kiksi pelaa­massa biljardia tai keilaa­massa, kertoo Halme.

Iso osa työtäni on toiminta edunval­vojien kanssa, jotka hoitavat asiak­kaideni raha-asioita.

‒ Lähes puolet asiak­kaistani käy palkka­työssä ja pärjäävät siinä hyvin. Tämä on hienoa, sillä tilaisuus tehdä palkka­työtä on kuitenkin kehitys­vam­ma­puo­lella vielä harvi­naista.

Helena Jaakkola