Ammattieettinen lautakunta pohti erään kaupungin linjausta, jonka mukaan työntekijöiden on lukittava tietojärjestelmässä asiakkaan palvelutarpeen arviointi ”teknisesti” valmiiksi, kun 90 päivää arvioinnin aloittamisesta on täynnä – vaikka arviointi olisi kesken.

 

 

Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta toteaa, että täl­lai­sessa lin­jauk­sessa raja­taan perus­teet­to­masti ammat­ti­hen­ki­lön amma­til­lista auto­no­miaa ja luo­daan tilanne, jossa työn­te­ki­jät pako­te­taan toi­mi­maan ammat­ti­hen­ki­lö­lain vas­tai­sesti. Lain mukaan sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löllä on vel­vol­li­suus nou­dat­taa sitä, mitä sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaan ase­masta ja oikeuk­sista sekä asia­kas­tie­to­jen käsit­te­lystä säädetään.

Laissa tode­taan, että asiak­kaalla on oikeus saada sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­jalta laa­dul­taan hyvää sosi­aa­li­huol­toa ja hyvää koh­te­lua ilman syr­jin­tää. Lisäksi asia­kas­lain 8 §:ssä sää­de­tään, että asiak­kaalle on annet­tava mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja vai­kut­taa pal­ve­lu­jensa suun­nit­te­luun ja toteuttamiseen.

Sama kos­kee asiak­kaan sosi­aa­li­huol­toon liit­ty­viä muita toi­men­pi­teitä. Asiat on käsi­tel­tävä ja rat­kais­tava siten, että ensi­si­jai­sesti ote­taan huo­mioon asiak­kaan etu. Lisäksi sosi­aa­li­huol­to­lain 36 §:ssä tode­taan, että eri­tyistä tukea tar­vit­se­van pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nin on val­mis­tut­tava vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den kuluessa vireille tulosta.

Vaaraksi asiakasturvallisuudelle

Ammattieettinen lau­ta­kunta toteaa, että sel­vit­tä­mät­tö­mät pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nit vaa­ran­ta­vat asia­kas­tur­val­li­suu­den eivätkä riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lö­re­surs­sit ole rat­kais­ta­vissa har­haan­joh­ta­valla tilastoinnilla.

Tilastoinnin tar­koi­tus on myös tuot­taa tie­toa siitä, kuinka pal­jon sel­vi­tyk­siä jää mää­rä­ajassa teke­mättä, jotta hen­ki­lös­tö­re­surs­sit voi­daan mitoit­taa asia­kas­tar­pei­den mukaisiksi.

Poikkeuksellisesti ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta kiin­nitti huo­miota myös tapauk­sen työ­suo­je­lul­li­seen puo­leen. Kaupungin työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion olisi pitä­nyt puut­tua pal­ve­lu­tar­peen arvioin­tien ruuh­kau­tu­mi­seen ja työn­te­ki­jöi­den työn kuormitukseen.

Kun tuli myös ilmi, ettei työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tio itse kyen­nyt myö­tä­vai­kut­ta­maan epä­koh­dan pois­ta­mi­seen, olisi asiasta pitä­nyt ilmoit­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­toon ehkäi­se­vänä val­vonta-asiana. Tilanteen pit­kit­tyessä on ammat­tieet­ti­sesti ja sosi­aa­li­huol­to­lain vel­voit­tei­den mukai­sesti perus­tel­tua ilmoit­taa tilan­teesta alue­hal­lin­to­vi­ras­toon sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­jen laa­tua val­vo­valle viran­omai­selle, koska työ­nan­taja ei kyen­nyt koh­tuul­li­sessa ajassa kor­jaa­maan hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin liit­ty­viä epäkohtia.

Ammattihenkilölain ja sosi­aa­li­huol­to­lain perus­teella ensi­si­jai­nen ilmoi­tus­vel­vol­li­suus epä­koh­dasta on kui­ten­kin työn­te­ki­jällä tai työyh­tei­söllä. Talentia välitti tilan­teesta ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan lin­jan mukai­sen tul­kin­tansa aluehallintovirastolle.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia