Ammattieettinen lautakunta pohti erään kaupungin linjausta, jonka mukaan työntekijöiden on lukittava tietojärjestelmässä asiakkaan palvelutarpeen arviointi ”teknisesti” valmiiksi, kun 90 päivää arvioinnin aloittamisesta on täynnä – vaikka arviointi olisi kesken.

 

 

Talent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta toteaa, että täl­laises­sa lin­jauk­ses­sa rajataan perus­teet­tomasti ammat­ti­henkilön ammatil­lista autono­mi­aa ja luo­daan tilanne, jos­sa työn­tek­i­jät pakote­taan toim­i­maan ammat­ti­henkilölain vas­tais­es­ti. Lain mukaan sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöl­lä on velvol­lisu­us nou­dat­taa sitä, mitä sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaan ase­mas­ta ja oikeuk­sista sekä asi­akasti­eto­jen käsit­telystä sääde­tään.

Lais­sa tode­taan, että asi­akkaal­la on oikeus saa­da sosi­aal­i­huol­lon toteut­ta­jal­ta laadul­taan hyvää sosi­aal­i­huoltoa ja hyvää kohtelua ilman syr­jin­tää. Lisäk­si asi­akaslain 8 §:ssä sääde­tään, että asi­akkaalle on annet­ta­va mah­dol­lisu­us osal­lis­tua ja vaikut­taa palvelu­jen­sa suun­nit­telu­un ja toteut­tamiseen.

Sama kos­kee asi­akkaan sosi­aal­i­huoltoon liit­tyviä mui­ta toimen­piteitä. Asi­at on käsiteltävä ja ratkaista­va siten, että ensisi­jais­es­ti ote­taan huomioon asi­akkaan etu. Lisäk­si sosi­aal­i­huolto­lain 36 §:ssä tode­taan, että eri­ty­istä tukea tarvit­se­van palve­lu­tarpeen arvioin­nin on valmis­tut­ta­va viimeistään kol­men kuukau­den kulues­sa vireille tulosta.

Vaaraksi asiakasturvallisuudelle

Ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta toteaa, että selvit­tämät­tömät palve­lu­tarpeen arvioin­nit vaaran­ta­vat asi­akas­tur­val­lisu­u­den eivätkä riit­tämät­tömät henkilöresurssit ole ratkaistavis­sa harhaan­jo­htaval­la tilas­toin­nil­la.

Tilas­toin­nin tarkoi­tus on myös tuot­taa tietoa siitä, kuin­ka paljon selvi­tyk­siä jää määräa­jas­sa tekemät­tä, jot­ta henkilöstöresurssit voidaan mitoit­taa asi­akas­tarpei­den mukaisik­si.

Poikkeuk­sel­lis­es­ti ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta kiin­nit­ti huomio­ta myös tapauk­sen työ­suo­jelulliseen puoleen. Kaupun­gin työ­suo­jelu­o­r­gan­isaa­tion olisi pitänyt puut­tua palve­lu­tarpeen arvioin­tien ruuhkau­tu­miseen ja työn­tek­i­jöi­den työn kuor­mi­tuk­seen.

Kun tuli myös ilmi, ettei työ­suo­jelu­o­r­gan­isaa­tio itse kyen­nyt myötä­vaikut­ta­maan epäko­hdan pois­tamiseen, olisi asi­as­ta pitänyt ilmoit­taa alue­hallintovi­ras­toon ehkäi­sevänä valvon­ta-asiana. Tilanteen pitkit­tyessä on ammat­tieet­tis­es­ti ja sosi­aal­i­huolto­lain velvoit­tei­den mukaises­ti perustel­tua ilmoit­taa tilanteesta alue­hallintovi­ras­toon sosi­aal­i­huol­lon palvelu­jen laat­ua valvo­valle vira­nomaiselle, kos­ka työ­nan­ta­ja ei kyen­nyt kohtu­ullises­sa ajas­sa kor­jaa­maan henkilöstöresurs­sei­hin liit­tyviä epäko­htia.

Ammat­ti­henkilölain ja sosi­aal­i­huolto­lain perus­teel­la ensisi­jainen ilmoi­tusvelvol­lisu­us epäko­hdas­ta on kuitenkin työn­tek­i­jäl­lä tai työy­hteisöl­lä. Tal­en­tia välit­ti tilanteesta ammat­tieet­tisen lau­takun­nan lin­jan mukaisen tulk­in­tansa alue­hallintovi­ras­tolle.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia