Siilinjärven perhetyössä hyödynnetään 3X10D-mittaria, joka saa asiakkaan pohtimaan omaa elämäänsä ja sen muutostarpeita. Tutkimukseen pohjautuva työkalu on kattava, mutta samalla lyhyt ja ytimekäs.

 

 

Siil­in­jär­ven per­hetyössä on käytet­ty 3X10D-elämän­ti­lan­ne­mit­taria noin vuo­den ver­ran. Mit­tar­il­la arvioidaan eri-ikäis­ten las­ten ja per­hei­den arkea 10 elämä­nalueel­la. Lisäk­si laa­di­taan tule­vaisu­us­su­un­nitel­ma keskeis­ten elämä­naluei­den paran­tamisek­si.

– Kokeil­imme mit­taria, ja se tun­tui toimi­val­ta. Se on nyt meil­lä yksi perustyössä käytet­tävistä työkaluista, per­hetyön­tek­i­jä Tomi Ket­tunen ker­too.

Tomi Ket­tusen mukaan mit­tarista on hyö­tyä eri­tyis­es­ti sil­loin, kun per­heen arjes­ta ei tiede­tä paljon ennakkoon. Lomakkei­ta käyt­tämäl­lä saadaan kokon­aisku­va siitä, mil­laista per­heen arki on ja mis­sä kohtaa per­he toivoo eniten muu­tos­ta.

– Itse käytän mit­taria usein työsken­te­lyn alus­sa. Samal­la tulee tark­istet­tua, etten ole uno­htanut ottaa puheek­si mitään tärkeää osa-aluet­ta, joka vaikut­taa lapsen elämään, Ket­tunen sanoo.

Kyse­lyn tulok­se­na vas­taa­ja pysähtyy tarkastele­maan elämää kokon­aisuute­na vahvuuksi­neen ja heikkouksi­neen. Asi­akastyön näkökul­mas­ta lomake on arjen hyvin kat­ta­va, mut­ta toisaal­ta kuitenkin lyhyt ja ytimekäs.

Mikä on 3X10D?

3X10D on elämän­ti­lan­ne­mit­tari, joka poh­jaa tieteel­liseen tutkimuk­seen ihmis­ten hyv­in­voin­nin mit­taamis­es­ta. Arvioita­vana on 10 hyv­in­voin­nin osa-aluet­ta: itse­tun­to, ter­vey­den­ti­la, resilienssi, ystävyys­suh­teet, per­he, pär­jäämi­nen, talous, asum­i­nen, elämään tyy­tyväisyys ja vahvu­udet.

Vas­taa­jan tehtävänä on arvioi­da, miten oma arki sujuu eri elämä­nalueil­la numeroarvi­o­l­la 0–10. Lisäk­si vas­taa­ja pohtii, miten tärkeä kukin osa-alue on täl­lä het­kel­lä ja mil­laisia tule­vaisu­u­den tavoit­tei­ta hän voisi aset­taa kullekin osa-alueelle.

– Lomak­keen sys­temaat­tisu­us helpot­taa arko­jenkin asioiden puheek­si ottoa. Kun jokin ongel­ma nousee pin­taan, sen taus­taa ja juurisy­itä voi rap­sut­taa sen ver­ran kuin asi­akas halu­aa, dosent­ti Sakari Kain­u­lainen Diako­nia-ammat­tiko­rkeak­oulus­ta sanoo.

Mit­tarista on yhteen­sä viisi eri ver­sio­ta, jot­ka kaik­ki toimi­vat samal­la logi­ikalla. 7–9‑vuotiaille, 10–13-vuotiaille ja 14–17-vuotiaille on omat lomak­keen­sa. Yli 18-vuo­ti­aille ja per­heille on myös eril­liset mittarit.3X10D-työkalun vahvu­us on siinä, että se ottaa nuoren tai per­heen oman arvion ja omat tavoit­teet työsken­te­lyn lähtöko­hdak­si.

Mittarin elämänalueet ovat luonteeltaan yleisiä ja neutraaleja eikä lähtökohta ole ongelmakeskeinen.

Parhaim­mil­laan menetelmä myös suju­voit­taa moni­ammatil­lista työtä, jos samaa työkalua käytetään laa­jem­min eri sek­tor­eil­la ja saatu tieto on tal­len­net­tu kaikkien osa­puolten nähtäväk­si.

– Keskeistä ei ole mit­taami­nen ja pis­tei­den anta­mi­nen, vaan nuoren tai per­heen toim­intakyvyn tukem­i­nen käytän­nöl­lisen työkalun avul­la. Tämä lähtöko­h­ta on ohjan­nut mit­tarin kehit­tämistyötä koko ajan, Kain­u­lainen tiivistää.

Hajanaisuus haltuun

Nuo­rille ja per­heille on ole­mas­sa paljon palvelu­ja. Silti kaik­ki eivät saa tarvit­se­maansa apua oikeaan aikaan tai vält­tämät­tä ollenkaan. Sek­tor­ei­hin ja eriy­tyneisi­in palvelui­hin perus­tu­van jär­jestelmän syöverei­hin voi eksyä. Pahim­mil­laan palvelu­jär­jestelmän eri osa-alueil­ta tule­vat eri­laiset vaa­timuk­set vähen­tävät asi­akkaan koke­mus­ta oman elämän­sä hallinnas­ta entis­es­tään.

Per­in­teiset toim­intakykymit­tar­it ovat tähdän­neet lähin­nä hoidon suun­nit­telu­un tai näytön han­kkimiseen diag­noosia varten. Täl­löin asi­akas pelk­istyy hel­posti mit­taamisen ja hoito­toimen­pitei­den kohteek­si eikä pääse akti­ivisen toim­i­jan rooliin.4

Kuo­pi­on kaupun­gin kahdessa kehit­tämis­hankkeessa päätet­ti­in tart­tua näi­hin kysymyk­si­in sekä puut­teisi­in ja etsiä eri ammat­tiryh­mille yhteinen palvelusu­un­nitelmapo­h­ja, joka perus­tuu nuoren omaan arvioon elämän­ti­lanteestaan ja tavoit­teis­taan. Valmista mallia ei kuitenkaan löy­tynyt, joten sel­l­ainen piti luo­da itse.3X10D-mittari raken­net­ti­in yhdessä Diako­nia-ammat­tiko­rkeak­oulun, sosi­aali- ja ter­veysalan työn­tek­i­jöi­den sekä nuorten kanssa. Sen poh­jak­si yhdis­tet­ti­in tutkimuk­sis­sa ja jo ole­mas­sa ole­vien mittarei­den yksit­täisiä kysymyk­siä.

Kokeiluhankkeeseen osal­lis­tuneet ammat­ti­laiset ja nuoret arvioi­vat työkalua omista näkökul­mis­taan, ja sitä muokat­ti­in saadun palaut­teen perus­teel­la. Valmista mit­taria tes­tat­ti­in tutkimuk­ses­sa, johon osal­lis­tui läh­es 800 nuor­ta. Tes­taus osoit­ti, että mit­tari toimii luotet­tavasti. Myös mit­taria käyt­täneiltä sosi­aalialan ammat­ti­laisil­ta ja nuo­ril­ta on saatu hyvää palautet­ta.

Työkalu ottaa asiakkaan mukaan

Tomi Ket­tunen näkee 3X10D-mit­tarin vahvuute­na sen osal­lis­tavu­u­den. Työkalu haas­taa asi­akas­ta pohti­maan omaa ja oman per­heen tilan­net­ta sekä nimeämään keskeisiä muu­tostarpei­ta. Kaikil­la osa-alueil­la ei tarvitse yltää kymp­pi­in asti. Tärkeää on se, mitä tavoit­tei­ta asi­akas itse aset­taa.

– Ihmiset tietävät, mil­laista hei­dän oma arken­sa on, ovatko he siihen tyy­tyväisiä, mitä asioi­ta he arvosta­vat ja mis­sä he halu­a­vat kehit­tyä, Ket­tunen sanoo.Lomakkeita voi käyt­tää paperiver­sioina asi­akaskäyn­tien yhtey­dessä. Osa per­heistä täyt­tää mielel­lään lomak­keen omas­sa rauhas­saan. Vas­taamisen voi myös jakaa niin, että ker­ral­laan käy­dään läpi vain sen ver­ran elämä­naluei­ta, kuin vas­taa­ja halu­aa ja jak­saa.

Siil­in­järvel­lä lomak­keet on tal­len­net­tu sähköiseen asi­akasjär­jestelmään, jonne ne voidaan täyt­tää suo­raan. Yhdessä on sovit­tu, että lomaket­ta saa käyt­tää myös asi­akkaan kanssa laa­dit­ta­van per­hetyön­su­un­nitel­man poh­jana.

Jatkokeskustelu on tärkeää

Tomi Ket­tusen mukaan oleel­lista on se, että lomake käy­dään läpi yhdessä per­heen kanssa keskustellen. Se avaa mah­dol­lisu­u­den jatkokysymyk­sille. Joskus keskustelu lomak­keen poh­jal­ta on ohi puo­lessa tun­nis­sa. Toisi­naan yhdestä kohdas­ta saate­taan keskustel­la use­am­man tapaamisen ajan.

Mit­tarin elämä­nalueet ovat luon­teeltaan yleisiä ja neu­traale­ja eli lähtöko­h­ta ei ole ongel­makeskeinen. Tämä tekee näkyväk­si myös yksilön ja per­heen voimavaroja.Toisaalta esimerkik­si päi­htei­den käytöstä ja mie­len­ter­vey­destä lomak­keessa ei ole eril­lisiä kohtia. Näistä asioista on tarvit­taes­sa tärkeää keskustel­la lomak­keen läpikäyn­nin yhtey­dessä.

Mittarista on yhteensä viisi eri versiota, jotka kaikki toimivat samalla logiikalla.

Ket­tunen on pyrkinyt hyö­dyn­tämään 3X10D-työkalua myös palaut­teen saamiseen omas­ta työstään. Sil­loin hän pyytää asi­akasper­het­tä täyt­tämään lomak­keen työsken­te­lyn alus­sa ja myöhem­min uud­estaan.

– Jos asi­akas ei koe saa­neen­sa apua ja tukea arkeen­sa, mei­dän työn­tek­i­jöi­den täy­tyy men­nä itseemme ja miet­tiä, mitä olisi voitu tehdä toisin.

Miten 3X10D-työkalun saa käyt­töön?

3X10D-elämän­ti­lan­ne­mit­taria voivat hyö­dyn­tää julk­ishallinnon, jär­jestösek­torin ja yksi­tyisen sek­torin organ­isaa­tiot eri asi­akas­ryh­mien kanssa työsken­nel­lessään. Lomak­keet ovat vapaasti ja mak­sut­ta käytet­tävis­sä ei-kau­pal­lises­sa toimin­nas­sa. Niiden kau­pal­lis­es­ta käytöstä on sovit­ta­va tarkem­min Diako­nia-ammat­tiko­rkeak­oulun kanssa.

Lomak­keet on tarkoi­tus tuo­da kansal­liselle omaolo.fi-sivustolle, jol­loin kuka tahansa voi käyt­tää niitä joko itsearvioin­ti­in tai osana ammatil­lista toim­intaa. Lomakkei­ta voi myös pyytää käyt­töön dosent­ti Sakari Kain­u­laiselta Diako­nia-ammat­tiko­rkeak­oulus­ta sähkö­pos­til­la sakari.kainulainen@diak.fi tai puhe­lim­itse 040 869 6018.

Han­na Moila­nen