Siilinjärven perhetyössä hyödynnetään 3X10D-mittaria, joka saa asiakkaan pohtimaan omaa elämäänsä ja sen muutostarpeita. Tutkimukseen pohjautuva työkalu on kattava, mutta samalla lyhyt ja ytimekäs.

 

 

Siilin­jär­ven per­he­työssä on käy­tetty 3X10D-elä­män­ti­lan­ne­mit­ta­ria noin vuo­den ver­ran. Mittarilla arvioi­daan eri-ikäis­ten las­ten ja per­hei­den arkea 10 elä­mä­na­lu­eella. Lisäksi laa­di­taan tule­vai­suus­suun­ni­telma kes­keis­ten elä­mä­na­luei­den parantamiseksi.

– Kokeilimme mit­ta­ria, ja se tun­tui toi­mi­valta. Se on nyt meillä yksi perus­työssä käy­tet­tä­vistä työ­ka­luista, per­he­työn­te­kijä Tomi Kettunen kertoo.

Tomi Kettusen mukaan mit­ta­rista on hyö­tyä eri­tyi­sesti sil­loin, kun per­heen arjesta ei tie­detä pal­jon ennak­koon. Lomakkeita käyt­tä­mällä saa­daan koko­nais­kuva siitä, mil­laista per­heen arki on ja missä koh­taa perhe toi­voo eni­ten muutosta.

– Itse käy­tän mit­ta­ria usein työs­ken­te­lyn alussa. Samalla tulee tar­kis­tet­tua, etten ole unoh­ta­nut ottaa puheeksi mitään tär­keää osa-aluetta, joka vai­kut­taa lap­sen elä­mään, Kettunen sanoo.

Kyselyn tulok­sena vas­taaja pysäh­tyy tar­kas­te­le­maan elä­mää koko­nai­suu­tena vah­vuuk­si­neen ja heik­kouk­si­neen. Asiakastyön näkö­kul­masta lomake on arjen hyvin kat­tava, mutta toi­saalta kui­ten­kin lyhyt ja ytimekäs.

Mikä on 3X10D?

3X10D on elä­män­ti­lan­ne­mit­tari, joka poh­jaa tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen ihmis­ten hyvin­voin­nin mit­taa­mi­sesta. Arvioitavana on 10 hyvin­voin­nin osa-aluetta: itse­tunto, ter­vey­den­tila, resi­lienssi, ystä­vyys­suh­teet, perhe, pär­jää­mi­nen, talous, asu­mi­nen, elä­mään tyy­ty­väi­syys ja vahvuudet.

Vastaajan teh­tä­vänä on arvioida, miten oma arki sujuu eri elä­mä­na­lueilla nume­roar­violla 0–10. Lisäksi vas­taaja poh­tii, miten tär­keä kukin osa-alue on tällä het­kellä ja mil­lai­sia tule­vai­suu­den tavoit­teita hän voisi aset­taa kul­le­kin osa-alueelle.

– Lomakkeen sys­te­maat­ti­suus hel­pot­taa arko­jen­kin asioi­den puheeksi ottoa. Kun jokin ongelma nousee pin­taan, sen taus­taa ja juu­ri­syitä voi rap­sut­taa sen ver­ran kuin asia­kas haluaa, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sanoo.

Mittarista on yhteensä viisi eri ver­siota, jotka kaikki toi­mi­vat samalla logii­kalla. 7–9‑vuotiaille, 10–13-vuotiaille ja 14–17-vuotiaille on omat lomak­keensa. Yli 18-vuo­tiaille ja per­heille on myös eril­li­set mittarit.3X10D-työkalun vah­vuus on siinä, että se ottaa nuo­ren tai per­heen oman arvion ja omat tavoit­teet työs­ken­te­lyn lähtökohdaksi.

Mittarin elämänalueet ovat luonteeltaan yleisiä ja neutraaleja eikä lähtökohta ole ongelmakeskeinen.

Parhaimmillaan mene­telmä myös suju­voit­taa moniam­ma­til­lista työtä, jos samaa työ­ka­lua käy­te­tään laa­jem­min eri sek­to­reilla ja saatu tieto on tal­len­nettu kaik­kien osa­puol­ten nähtäväksi.

– Keskeistä ei ole mit­taa­mi­nen ja pis­tei­den anta­mi­nen, vaan nuo­ren tai per­heen toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­nen käy­tän­nöl­li­sen työ­ka­lun avulla. Tämä läh­tö­kohta on ohjan­nut mit­ta­rin kehit­tä­mis­työtä koko ajan, Kainulainen tiivistää.

Hajanaisuus haltuun

Nuorille ja per­heille on ole­massa pal­jon pal­ve­luja. Silti kaikki eivät saa tar­vit­se­maansa apua oike­aan aikaan tai vält­tä­mättä ollen­kaan. Sektoreihin ja eriy­ty­nei­siin pal­ve­lui­hin perus­tu­van jär­jes­tel­män syö­ve­rei­hin voi eksyä. Pahimmillaan pal­ve­lu­jär­jes­tel­män eri osa-alueilta tule­vat eri­lai­set vaa­ti­muk­set vähen­tä­vät asiak­kaan koke­musta oman elä­mänsä hal­lin­nasta entisestään.

Perinteiset toi­min­ta­ky­ky­mit­ta­rit ovat täh­dän­neet lähinnä hoi­don suun­nit­te­luun tai näy­tön hank­ki­mi­seen diag­noo­sia var­ten. Tällöin asia­kas pel­kis­tyy hel­posti mit­taa­mi­sen ja hoi­to­toi­men­pi­tei­den koh­teeksi eikä pääse aktii­vi­sen toi­mi­jan rooliin.4

Kuopion kau­pun­gin kah­dessa kehit­tä­mis­hank­keessa pää­tet­tiin tart­tua näi­hin kysy­myk­siin sekä puut­tei­siin ja etsiä eri ammat­ti­ryh­mille yhtei­nen pal­ve­lusuun­ni­tel­ma­pohja, joka perus­tuu nuo­ren omaan arvioon elä­män­ti­lan­tees­taan ja tavoit­teis­taan. Valmista mal­lia ei kui­ten­kaan löy­ty­nyt, joten sel­lai­nen piti luoda itse.3X10D-mittari raken­net­tiin yhdessä Diakonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöi­den sekä nuor­ten kanssa. Sen poh­jaksi yhdis­tet­tiin tut­ki­muk­sissa ja jo ole­massa ole­vien mit­ta­rei­den yksit­täi­siä kysymyksiä.

Kokeiluhankkeeseen osal­lis­tu­neet ammat­ti­lai­set ja nuo­ret arvioi­vat työ­ka­lua omista näkö­kul­mis­taan, ja sitä muo­kat­tiin saa­dun palaut­teen perus­teella. Valmista mit­ta­ria tes­tat­tiin tut­ki­muk­sessa, johon osal­lis­tui lähes 800 nuorta. Testaus osoitti, että mit­tari toi­mii luo­tet­ta­vasti. Myös mit­ta­ria käyt­tä­neiltä sosiaali­alan ammat­ti­lai­silta ja nuo­rilta on saatu hyvää palautetta.

Työkalu ottaa asiakkaan mukaan

Tomi Kettunen näkee 3X10D-mit­ta­rin vah­vuu­tena sen osal­lis­ta­vuu­den. Työkalu haas­taa asia­kasta poh­ti­maan omaa ja oman per­heen tilan­netta sekä nimeä­mään kes­kei­siä muu­tos­tar­peita. Kaikilla osa-alueilla ei tar­vitse yltää kymp­piin asti. Tärkeää on se, mitä tavoit­teita asia­kas itse asettaa.

– Ihmiset tie­tä­vät, mil­laista hei­dän oma arkensa on, ovatko he sii­hen tyy­ty­väi­siä, mitä asioita he arvos­ta­vat ja missä he halua­vat kehit­tyä, Kettunen sanoo.Lomakkeita voi käyt­tää pape­ri­ver­sioina asia­kas­käyn­tien yhtey­dessä. Osa per­heistä täyt­tää mie­lel­lään lomak­keen omassa rau­has­saan. Vastaamisen voi myös jakaa niin, että ker­ral­laan käy­dään läpi vain sen ver­ran elä­mä­na­lueita, kuin vas­taaja haluaa ja jaksaa.

Siilinjärvellä lomak­keet on tal­len­nettu säh­köi­seen asia­kas­jär­jes­tel­mään, jonne ne voi­daan täyt­tää suo­raan. Yhdessä on sovittu, että loma­ketta saa käyt­tää myös asiak­kaan kanssa laa­dit­ta­van per­he­työn­suun­ni­tel­man pohjana.

Jatkokeskustelu on tärkeää

Tomi Kettusen mukaan oleel­lista on se, että lomake käy­dään läpi yhdessä per­heen kanssa kes­kus­tel­len. Se avaa mah­dol­li­suu­den jat­ko­ky­sy­myk­sille. Joskus kes­kus­telu lomak­keen poh­jalta on ohi puo­lessa tun­nissa. Toisinaan yhdestä koh­dasta saa­te­taan kes­kus­tella useam­man tapaa­mi­sen ajan.

Mittarin elä­mä­na­lu­eet ovat luon­teel­taan ylei­siä ja neut­raa­leja eli läh­tö­kohta ei ole ongel­ma­kes­kei­nen. Tämä tekee näky­väksi myös yksi­lön ja per­heen voimavaroja.Toisaalta esi­mer­kiksi päih­tei­den käy­töstä ja mie­len­ter­vey­destä lomak­keessa ei ole eril­li­siä koh­tia. Näistä asioista on tar­vit­taessa tär­keää kes­kus­tella lomak­keen läpi­käyn­nin yhteydessä.

Mittarista on yhteensä viisi eri versiota, jotka kaikki toimivat samalla logiikalla.

Kettunen on pyr­ki­nyt hyö­dyn­tä­mään 3X10D-työ­ka­lua myös palaut­teen saa­mi­seen omasta työs­tään. Silloin hän pyy­tää asia­kas­per­hettä täyt­tä­mään lomak­keen työs­ken­te­lyn alussa ja myö­hem­min uudestaan.

– Jos asia­kas ei koe saa­neensa apua ja tukea arkeensa, mei­dän työn­te­ki­jöi­den täy­tyy mennä itseemme ja miet­tiä, mitä olisi voitu tehdä toisin.

Miten 3X10D-työ­ka­lun saa käyttöön?

3X10D-elä­män­ti­lan­ne­mit­ta­ria voi­vat hyö­dyn­tää jul­kis­hal­lin­non, jär­jes­tö­sek­to­rin ja yksi­tyi­sen sek­to­rin orga­ni­saa­tiot eri asia­kas­ryh­mien kanssa työs­ken­nel­les­sään. Lomakkeet ovat vapaasti ja mak­sutta käy­tet­tä­vissä ei-kau­pal­li­sessa toi­min­nassa. Niiden kau­pal­li­sesta käy­töstä on sovit­tava tar­kem­min Diakonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa.

Lomakkeet on tar­koi­tus tuoda kan­sal­li­selle omaolo.fi-sivustolle, jol­loin kuka tahansa voi käyt­tää niitä joko itsear­vioin­tiin tai osana amma­til­lista toi­min­taa. Lomakkeita voi myös pyy­tää käyt­töön dosentti Sakari Kainulaiselta Diakonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta säh­kö­pos­tilla sakari.kainulainen@diak.fi tai puhe­li­mitse 040 869 6018.

Hanna Moilanen