Ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, miten työntekijä voi toimia ammattityössä, jos asiakas onkin liian tuttu.

 

Sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö ker­toi, että hän työs­ken­te­lee pie­nen kau­pun­gin las­ten­suo­je­lun vas­taan­ot­to­yk­si­kössä. Työssään hänelle tuli eteen tilan­teet, joissa ei voi mie­les­tään toi­mia asiak­kaan omaoh­jaa­jana, koska asia­kas on työn­te­ki­jän tuttu ja toi­sessa tapauk­sessa naa­puri. Miten ammat­ti­hen­ki­lön esteel­li­syyttä ja jää­viyttä näissä tilan­teissa tulkitaan?

Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan vir­ka­mies ja ammat­ti­hen­kilö ovat esteel­li­siä sil­loin kun koke­vat, että hei­dän puo­lu­eet­to­muu­tensa vaa­ran­tuu pää­tök­sen­te­ko­ti­lan­teessa tai muu­toin aiheut­taa hait­taa asiakastilanteessa.

Mitä sanoo lainsäädäntö?

Hallintolaissa on lue­teltu vir­ka­mie­hen esteel­li­syy­den juri­di­set perus­teet, jotka liit­ty­vät sii­hen, onko asia­kas viran­hal­ti­jan lähei­nen tai onko työn­te­kijä itse asian­osai­nen tai onko työn­te­ki­jälle itsel­leen syn­ty­mässä jota­kin eri­tyistä hyö­tyä tai vahinkoa.

Hallintolaki ei kate­go­ri­sesti mää­rää esteel­li­syyttä pää­tök­sen­te­koon sil­loin, kun kyseessä on työn­te­ki­jän har­ras­te­ka­veri, naa­puri tai tut­tava, mutta täl­lai­sissa tilan­teissa ammat­tieet­ti­seen ja juri­di­seen har­kin­taan kuluu poh­tia asia­kas­työn puo­lu­eet­to­muutta, tas­a­puo­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta sekä tar­peen vaa­tiessa todeta esteellisyys.

Esteellinen on silloin kun kokee, että puolueettomuus vaarantuu päätöksenteko- tai asiakastilanteessa.

Hallintolaissa lähei­sellä tar­koi­te­taan muun muassa vir­ka­mie­hen puo­li­soa ja vir­ka­mie­hen lasta, lap­sen­lasta, sisa­rusta, van­hem­paa, iso­van­hem­paa ja vir­ka­mie­helle muu­ten eri­tyi­sen läheistä hen­ki­löä. Läheisenä pide­tään myös vas­taa­vaa puo­li­su­ku­laista. Puolisolla tar­koi­te­taan avio­puo­li­soa sekä avio­lii­ton­omai­sissa olo­suh­teissa ja rekis­te­röi­dyssä pari­suh­teessa elä­viä henkilöitä.

Tunnista intressiristiriita

Intressiristiriidan arvioi­mi­nen voi olla vaa­ti­vaa. Usein on tar­peel­lista käydä kol­le­gi­aa­li­nen avoin dia­logi työyh­tei­sön ja asiak­kaan kanssa esteel­li­syy­den perus­teista siltä osin, vaa­ran­tuuko puo­lu­eet­to­muus ja objek­tii­vi­suus käsi­tel­tä­vässä asia­kas­ti­lan­teessa tai teh­tä­vässä pää­tök­sessä. Onko ris­kinä, että ammat­ti­hen­kilö suo­sii jota­kin osa­puolta vai päin­vas­toin koh­te­leeko ankarammin?

Suosimisessa voi olla kyse ammat­tieet­ti­sesti myös vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vistä vai­ku­tuk­sista eikä ainoas­taan pää­tök­sen­te­koon liit­ty­västä suo­si­mi­sesta. Asiakkaiden koh­te­lun yhden­ver­tai­suus ja tas­a­puo­li­suus voi vaarantua.

Entä jos työnantaja vaatii työskentelemään?

Jos työ­nan­taja vaa­tii työn­te­ki­jää teke­mään asia­kasta kos­ke­van pää­tök­sen, vaikka työn­te­kijä itse kokee ole­vansa esteel­li­nen, työ­nan­ta­jan työn­johto-oikeus ei ole esteel­li­syy­teen näh­den ensi­si­jai­nen. Syynä on se, että esteel­li­senä tehty pää­tös ei ole lain­voi­mai­nen tai pää­tös voi olla lainvastainen.

Esteellisenä tehty päätös ei ole lainvoimainen tai päätös voi olla lainvastainen.

Virkamies rat­kai­see itse kysy­myk­sen esteel­li­syy­des­tään. Esteellisen vir­ka­mie­hen tilalle on mää­rät­tävä estee­tön virkamies.

Oleellista esteel­li­syys­pe­rus­teissa on, että ammat­ti­hen­kilö itse tun­nis­taa omat esteensä ja että tilan­teen eri teki­jät arvioi­daan esi­mie­hen tai työyh­tei­sön kanssa huolellisesti.

Ammattihenkilöllä on oikeus huo­lel­li­sen arvioin­nin perus­teella pidät­täy­tyä asia­kas­työstä ammat­tieet­ti­sistä syistä sel­lai­sessa tilan­teessa, jossa hän kokee puo­lu­eet­to­muu­den vaa­ran­tu­van hai­tal­li­sella tavalla ja ammat­ti­toi­minta muo­dos­tuisi epä­tas­a­puo­li­seksi suh­teessa toi­siin asiakkaisiin.

Kyseessä on myös työn­te­ki­jän oma jak­sa­mi­nen. Liian lähelle tul­lut asia, johon liit­tyy hen­ki­lö­koh­tai­sia sidok­sia, on kuormitustekijä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia