Talentia julkaisi kesäkuussa päivitetyt palkkasuositukset. Ne herättivät paljon keskustelua.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Osa pohti, onko Talentia erkaan­tu­nut tosie­lä­mästä, koska suo­si­tus­ten koet­tiin ole­van kau­kana nykyi­sestä palkkatilanteesta.

Talentialla täy­tyy olla roh­keutta aset­taa suo­si­tuk­set sille tasolle, joka todel­li­suu­dessa vas­taa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tun osaa­mista ja työn vaa­ti­vuutta. Vaikka tämän­het­ki­nen palk­kaus ei sitä vas­taa, meillä täy­tyy olla itse­tun­toa aset­taa arvoi­semme tavoitteet.

Paljon on teh­tävä, jotta suo­si­tuk­set saa­vu­te­taan. Meidän on uskal­let­tava tuoda tavoi­tel­tava taso julki. Jokaisen työ­nan­ta­jan on tär­keää kuulla tämä.

Nyt syk­syllä alkaa val­mis­tau­tu­mi­nen neu­vot­te­lu­kier­rok­seen ensi keväänä päät­ty­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten osalta. Sote- ja var­hais­kas­va­tus­puo­lella on pal­jon pai­netta, toi­veita ja tar­peita sopi­mus­kier­rok­selle. Ei pel­käs­tään Talentialla. Ei ole rea­lis­ti­nen aja­tus, että saa­vu­tamme palk­ka­suo­si­tus­ten tason heti.

Talentialla täytyy olla rohkeutta asettaa suositukset sille tasolle, joka todellisuudessa vastaa sosiaalialan korkeakoulutetun osaamista ja työn vaativuutta.

Mutta meillä on mah­dol­li­suus viedä monta asiaa eteen­päin kohti tavoit­tei­tamme. Järjestäytymisellä on nyt merkitystä.

Eduskunta hyväk­syi kesä­kuussa vuo­si­kausia suun­ni­tel­lun sote-uudis­tuk­sen. Tähän men­nessä uudis­tuk­sesta on liian usein puhuttu ter­vey­den­huol­lon uudistuksena.

Työ sosi­aa­li­huol­lon esiin nos­ta­mi­seksi on Talentian tule­van kau­den mer­kit­tä­vim­piä vai­kut­ta­mis- ja edun­val­von­ta­teh­tä­viä. Työpaikoilla vaa­di­taan nyt hereillä oloa ja asioi­hin tart­tu­mista. Hyvä hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen ja hen­ki­lös­tön kuun­te­le­mi­nen sekä osal­lis­ta­mi­nen on tär­keää sote-uudis­tuk­sen toteutuksessa.

Muutos ei tapahdu kuin tai­kais­kusta vuonna 2023, vaan uudis­tus­työtä teh­dään nyt. Sote-uudis­tus tuo tul­les­saan tam­mi­kuussa 2022 myös ensim­mäi­set alue­vaa­lit. Jotta saamme val­tuus­toi­hin tar­vit­se­mamme asian­tun­te­muk­sen, tar­vit­semme vaa­leissa ehdolle sosiaali­alan korkeakoulutettuja.

Isojen muu­tos­ten edessä tar­vit­semme tois­temme kuun­te­le­mista ja kan­nus­ta­mista. Tämä on työ­elä­mässä sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen kes­keistä osaamista.

Nyt sitä ja roh­keutta puo­lus­taa toi­nen toi­siamme ja sosi­aa­lia­laa tar­vi­taan myös alan edun­val­von­nassa ja asioi­den eteen­päin viemiseksi.