Oikeusasi­amiehen tehtävä on valvoa, että virkamiehet nou­dat­ta­vat lakia ja täyt­tävät velvol­lisuuten­sa. Eri­tyisenä tehtävänä on valvoa, että ihmisoikeudet toteu­tu­vat. Oikeusasi­amies ratkaisee kan­telui­ta, mut­ta voi myös oma-aloit­teis­es­ti valvoa vira­nomais­ten toim­intaa.

Apu­laisoikeusasi­amies Mai­ja Sak­slin työ­tovere­i­neen on tehnyt alku­vuodes­ta tarkas­tuskäyn­nit las­ten­suo­jelu­un Jyväskylässä ja Van­taal­la. Tarkas­ta­jat ovat saa­neet kir­jal­lista aineis­toa työn­sä poh­jak­si, mut­ta eri­tyis­es­ti he ovat tavan­neet työn­tek­i­jöitä ja johtoa.

Työntekijän asiakasmäärät on saatava kohtuullisiksi.

Tarkas­tus­ra­porteista selviää, että las­ten­suo­jelus­sa tehdään paljon hyvää kehi­tystyötä myön­teisessä

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Jyr­ki Komu­lainen

ilmapi­iris­sä. Jyväskylässä moni­ammatill­i­nen työote on val­lal­la. Raporteis­sa nou­se­vat kuitenkin esi­in jo pitkään las­ten­suo­jelua vaivan­neet puut­teet: liian suuri asi­akas­määrä työn­tek­i­jää kohden, työn­tek­i­jöi­den suuri vai­h­tu­vu­us ja yhteistyökäytän­tö­jen kehit­tymät­tömyys sosi­aali-ja ter­vey­den­huol­lon välil­lä. Yht­enä suure­na epäko­htana maini­taan se, ettei las­ten­suo­jelun asi­akkaille saa­da riit­tävän nopeasti psyki­a­trisia palvelui­ta.

Sak­slin lupaa rapor­tis­saan ottaa itse selvit­tääk­seen näitä ongelmia. Asi­akkaiden ja työn­tek­i­jän oikeustur­va on koet­teil­la, jos työn­tek­i­jäl­lä on 1−2 vuo­den muis­ti­in­pan­ot kir­jaa­mat­ta asi­akastiedos­toi­hin. Tai jos per­hei­den kanssa ei ehditä tehdä työtä, ei edes tehdä asi­akas­su­un­nitel­maa.

Hal­li­tuk­sen kärk­i­hankkeet voivat olla hieno­ja kehi­tys­mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta niin kauan kuin asi­akas­ta/­työn­tek­i­jä-suhdeluku ei ole kun­nos­sa, on vaikea saa­da aikaan kestäväl­lä poh­jal­la ole­via huip­putu­lok­sia. Apu­laisas­i­amiehen ter­ve­tul­lut työ aut­taa tuo­maan las­ten­suo­jelun ahdinkoa näkyväk­si.  Uute­na haas­teena las­ten­suo­jelu on saanut ilman per­het­tään Suomeen tulleet tur­va­paikan­hak­i­jalapset.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma