Oikeus­asia­mie­hen teh­tävä on val­voa, että vir­ka­mie­het nou­dat­ta­vat lakia ja täyt­tä­vät vel­vol­li­suu­tensa. Erityisenä teh­tä­vänä on val­voa, että ihmi­soi­keu­det toteu­tu­vat. Oikeusasiamies rat­kai­see kan­te­luita, mutta voi myös oma-aloit­tei­sesti val­voa viran­omais­ten toimintaa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin työ­to­ve­rei­neen on teh­nyt alku­vuo­desta tar­kas­tus­käyn­nit las­ten­suo­je­luun Jyväskylässä ja Vantaalla. Tarkastajat ovat saa­neet kir­jal­lista aineis­toa työnsä poh­jaksi, mutta eri­tyi­sesti he ovat tavan­neet työn­te­ki­jöitä ja johtoa.

Työntekijän asiakasmäärät on saatava kohtuullisiksi.

Tarkastusraporteista sel­viää, että las­ten­suo­je­lussa teh­dään pal­jon hyvää kehi­tys­työtä myönteisessä

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

ilma­pii­rissä. Jyväskylässä moniam­ma­til­li­nen työ­ote on val­lalla. Raporteissa nouse­vat kui­ten­kin esiin jo pit­kään las­ten­suo­je­lua vai­van­neet puut­teet: liian suuri asia­kas­määrä työn­te­ki­jää koh­den, työn­te­ki­jöi­den suuri vaih­tu­vuus ja yhteis­työ­käy­tän­tö­jen kehit­ty­mät­tö­myys sosi­aali-ja ter­vey­den­huol­lon välillä. Yhtenä suu­rena epä­koh­tana mai­ni­taan se, ettei las­ten­suo­je­lun asiak­kaille saada riit­tä­vän nopeasti psy­kiat­ri­sia palveluita.

Sakslin lupaa rapor­tis­saan ottaa itse sel­vit­tääk­seen näitä ongel­mia. Asiakkaiden ja työn­te­ki­jän oikeus­turva on koet­teilla, jos työn­te­ki­jällä on 1−2 vuo­den muis­tiin­pa­not kir­jaa­matta asia­kas­tie­dos­toi­hin. Tai jos per­hei­den kanssa ei ehditä tehdä työtä, ei edes tehdä asiakassuunnitelmaa.

Hallituksen kär­ki­hank­keet voi­vat olla hie­noja kehi­tys­mah­dol­li­suuk­sia, mutta niin kauan kuin asia­kas­ta/­työn­te­kijä-suh­de­luku ei ole kun­nossa, on vai­kea saada aikaan kes­tä­vällä poh­jalla ole­via huip­pu­tu­lok­sia. Apulaisasiamiehen ter­ve­tul­lut työ aut­taa tuo­maan las­ten­suo­je­lun ahdin­koa näky­väksi.  Uutena haas­teena las­ten­suo­jelu on saa­nut ilman per­het­tään Suomeen tul­leet turvapaikanhakijalapset.

Kristiina Koskiluoma