Psykotraumatologian keskus Helsingissä kuntouttaa sodasta traumatisoituneita pakolaisia. Keskus tarjoaa myös ilmaista konsultointia ja työnohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 

 

Helsin­gin Diakonissalaitokselle vuonna 1993 perus­tettu Kidutettujen kun­tou­tus­kes­kus on vuo­sien saa­tossa laa­jen­tu­nut Psykotraumatologian kes­kuk­seksi, joka tar­joaa psy­kiat­ri­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don polikli­nik­kana moniam­ma­til­lista apu­aan pakolaisille.

Keskus jakau­tuu tätä nykyä kol­meen työ­ryh­mään: Kidutettujen kun­tou­tuk­seen, Sotatraumatisoituneiden kun­tou­tuk­seen sekä Lasten ja nuor­ten toimintaan.

Lasten ja nuor­ten toi­min­taan sekä Kidutettujen kun­tou­tuk­seen voi päästä ainoas­taan ter­vey­den­huol­lon lähet­teellä. Sen sijaan viime kesänä aloi­tet­tuun Sotatraumatisoituneiden aikuis­ten kun­tou­tuk­seen voi myös sosi­aa­li­työn­te­kijä tehdä lähet­teen, han­ketta joh­tava pro­jek­ti­pääl­likkö Mari Tikkanen kertoo.

– Kiintiöpakolaiset pää­ty­vät usein sosi­aa­li­työn asiak­kaiksi. Koska sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä on mah­dol­li­suus nähdä hyvin läheltä pako­lais­per­hei­den arkea ja havaita ihmis­ten psyyk­ki­siä oirei­luja, halusimme tar­jota myös heille lähe­teoi­keu­den, Mari Tikkanen sanoo.

Sotatraumatisoituneiden kun­tou­tuk­sen hank­keella ei ole resurs­seja tar­jota poti­laille pit­kä­ai­kaista hoi­toa toi­sin kuin jo vakiin­tu­neessa Kidutettujen kun­tou­tuk­sessa, jossa hoito voi kes­tää 3–4 vuotta.

Sosiaalityöntekijä voi tehdä lähetteen Sotatraumatisoituneiden aikuisten kuntoutukseen.

Sotatraumatisoituneille teh­dään kes­kuk­sessa hoi­don­tar­peen arviointeja.

– Kartoitamme meille lähe­te­tyn poti­laan tilan­teen 5–10 tapaa­mis­ker­ralla moniam­ma­til­li­sissa tii­meis­sämme. Tiimit koos­tu­vat psy­kiat­rian, psy­ko­te­ra­pian, toi­min­ta­te­ra­pian, fysio­te­ra­pian ja sosi­aa­li­työn asiantuntijoista.

Kartoituksen jäl­keen kes­kuk­sen työn­te­ki­jät sel­vit­tä­vät yhdessä poti­laan koti­kun­nan työn­te­ki­jöi­den kanssa, mitkä ovat kysei­sen kun­nan resurs­sit hoi­taa poti­lasta eli kuinka hoi­toa kan­nat­taa rea­lis­ti­sesti läh­teä vie­mään eteenpäin.

Tiimiläiset myös mie­lel­lään jal­kau­tu­vat ensi­käyn­nille pai­kan päälle.

– Fyysisen tapaa­mi­sen ja koti­käyn­nin jäl­keen on hel­pompi jat­kaa yhteis­työtä ver­kon väli­tyk­sellä. Vaikkapa fysio­te­ra­peu­tit voi­vat kes­ke­nään jat­kaa työ­noh­jausta skype-pala­ve­reissa hoi­don edetessä.

– Pidämme verk­ko­ko­kouk­sia myös isom­malla jou­kolla ja yhdessä poti­laan kanssa.

Maksutonta koulutusta ja ohjausta

Sotatraumatisoituneiden kun­tou­tus­han­ketta rahoit­tava EU edel­lyt­tää, että kun­tout­ta­mi­sen lisäksi kes­kus kou­lut­taa val­ta­kun­nal­li­sesti sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sia tun­nis­ta­maan ja hoi­ta­maan sotat­rau­moja. Koulutus ja ohjaus ovat mak­su­tonta poti­laalle ja hen­ki­lös­tölle, vain matka- ja tulk­ki­ku­lut jää­vät kun­nan kustannettaviksi.

Tikkanen roh­kai­see sosiaali­alan ammat­ti­lai­sia otta­maan kes­kuk­seen yhteyttä, jos heillä on sotat­rau­mo­jen hoi­toon liit­ty­vää kysyttävää.

– Ehkä eri­tyi­sesti toi­von yhtey­den­ot­toja niistä pie­nistä kun­nista, joi­hin on saa­tettu sijoit­taa erit­täin­kin trau­ma­ti­soi­tu­neita ihmi­siä, mutta joi­den sosi­aali- ja ter­veys­työn­te­ki­jät eivät ole aiem­min juuri teh­neet moni­kult­tuu­ri­suus- tai pako­lais­työtä tai hoi­ta­neet vaka­vasti trau­ma­ti­soi­tu­neita ihmi­siä, sanoo Tikkanen.

– Vaikka sotat­rau­ma­hanke on suun­nattu kiin­tiö­pa­ko­lai­sille, sen hoi­to­mal­lit ja mene­tel­mät sovel­tu­vat oikein hyvin myös tur­va­paik­ka­pe­rus­tei­sesti kun­taan tul­lei­den trau­ma­ti­soi­tu­nei­den ihmis­ten aut­ta­mi­seen, Tikkanen muistuttaa.

Kuinka trauma vaikuttaa toimintakykyyn?

Traumatisoitumisesta on monen­laista hait­taa. Se muun muassa lyhen­tää muis­tia ja vai­keut­taa uuden oppimista.

– Liian aikai­nen suo­men kie­len kurssi saat­taa mennä huk­kaan ja raha-asiat voi­vat olla täy­sin sol­mussa toi­misto- ja viras­to­käyn­tien tuot­ta­man liian suu­ren info­mää­rän vuoksi, Tikkanen kuvailee.

Traumatisoituminen saa myös unoh­ta­maan sovit­tuja tapaa­mi­sia. Siksi kes­kuk­sessa rutii­nin­omai­sesti muis­tu­te­taan poti­laita sovi­tuista tapaa­mi­sista tekstiviesteillä.

– Unohtelu ei trau­ma­ti­soi­tu­neella ole välin­pi­tä­mät­tö­myyttä tai piit­taa­mat­to­muutta. Traumatyöskentelyssä yli­päänsä asioi­den toisto ja asioi­den pitä­mi­nen yksin­ker­tai­sena on kai­ken läh­tö­kohta, Tikkanen lisää.

Ensimmäisiä – ja usein pit­kiä – aske­leita trau­ma­hoi­dossa on saada poti­las yli­pää­tään ymmär­tä­mään oireit­tensa ja reak­tioi­densa traumaperäisyys.

– Unettomuutta, pai­na­jai­sia, kes­kit­ty­mis­ky­vyt­tö­myyttä, takau­mia, oppi­mi­sen kyvyt­tö­myyttä, aggres­sii­vi­suutta. Moni pako­lai­nen on ihmeis­sään, mitä heille on tapah­tu­nut, sillä usein he tule­vat maista, joissa ei ole lain­kaan psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin käsitettä.

Tarjolla on maksutonta konsultaatiota ja työnohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

– Lähtömaassa ei tun­nis­teta eikä ole sal­lit­tua­kaan kokea psyyk­kistä huo­no­voin­ti­suutta. Psyykkistä ter­veyttä saat­ta­vat mää­ri­tellä vain käsit­teet terve ja hullu.

– On siis iso asia päästä hoi­dossa sii­hen pis­tee­seen, että ihmi­set ymmär­tä­vät reak­tioi­densa ole­van nor­maa­leja reak­tioita epä­nor­maa­lei­hin tilan­tei­siin. Ihmiset tar­vit­se­vat jos­kus todella pal­jon tie­toa, että osaa­vat yhdis­tää oireensa trau­maat­ti­siin kokemuksiinsa.

Puhuminen var­si­nai­sista koke­muk­sista ja nii­den tuot­ta­mista psyyk­ki­sistä vai­keuk­sista voi olla pit­kään täy­sin pois­sul­jettu vaihtoehto.

– Tällöin voi olla hel­pompi luoda tietä trau­mo­jen käsit­te­lylle aloit­ta­malla fyy­si­sistä oireista; käsi­tellä fysio­te­ra­pian kautta poti­laan puris­ta­vaa rin­ta­ki­pua tai jat­ku­vaa pään­sär­kyä. Vasta myö­hem­min ehkä pääs­tään ruo­ti­maan sitä, mitä hir­vit­tä­viä asioita ihmi­nen on jou­tu­nut näkemään.

Kun trau­moja hoi­de­taan, tulee mukana olla aina pätevä tulkki, Mari Tikkanen muistuttaa.

– Äidinkieli on tun­ne­kieli ja sen kautta trau­moja pys­ty­tään par­hai­ten työs­tä­mään. En voi miten­kään suo­si­tella mitään tera­piaa ilman tulk­kia, vaikka poti­laalla jon­kun tasoi­nen suo­men tai englan­nin kie­len taito olisikin.

Tapio Ollikainen

Juttua var­ten on haas­ta­teltu myös kes­kuk­sen joh­taja Mika Paasolaista.