Syksyllä valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut monilla työpaikoilla. Millaista valtuutetun työ on käytännössä?

 

 

Kysyimme kah­delta talen­tia­lai­selta työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulta, mitä he ovat pitä­neet val­tuu­te­tun työstä. Päivi Domnick toi­mii kokoai­kai­sena työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna Vantaa kau­pun­gilla, Heidi Arkivuo osa-aikai­sena val­tuu­tet­tuna Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa.

Toivoisin, että Talentian jäsenet rohkaistuisivat hakemaan työsuojeluvaltuutetun tehtävään. Tämä avaa ovia ihan uuteen maailmaan ja tarjoaa myös urakehityksen mahdollisuuksia.
– Päivi Domnick

Päivi Domnick on aloit­ta­nut työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna vuonna 2014. Hän on kou­lu­tuk­selta sosi­aa­li­työn­te­kijä, psy­ko­te­ra­peutti. Hän toi­mii perhe- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den ja suun ter­vey­den­huol­lon val­tuu­tet­tuna Vantaalla, ja edus­tet­ta­via on rei­lut 1 000 henkilöä.

Heidi Arkivuo on aloit­ta­nut työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna vuonna 2019 ja toi­mii teh­tä­vässä nyt toista kak­si­vuo­tis­kautta. Hän työs­ken­te­lee ohjaa­jana Keski-Suomen ensi- ja tur­va­ko­din avo­pal­ve­lu­yk­sikkö Ainossa Pidä kiinni ‑hoi­to­jär­jes­tel­män vau­va­läh­töi­sessä päih­de­kun­tou­tuk­sessa. Hän on työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna koko Keski-Suomen ensi- ja tur­va­koti ‑yhdis­tyk­selle, noin 45 henkilölle.

Miksi läh­dit valtuutetuksi?

Päivi D: Olin aikai­sem­min vii­ti­sen vuotta Talentian luot­ta­mus­mie­henä. Kiinnostus työ­suo­je­luun ja halu toi­mia hen­ki­lös­tön edus­ta­jana sai­vat minut aset­tu­maan ehdok­kaaksi työsuojeluvaaleissa.

Heidi A: Edustin ennen yksik­köämme työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nassa, ja se oli tosi kiin­nos­ta­vaa. Asetuin vaa­leissa ehdolle ja tulin­kin valituksi.

Miltä työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun työ on tuntunut?

Päivi D: Työ on ollut kiin­nos­ta­vaa, omaa osaa­mista sopi­vasti ajoit­tain haas­ta­vaa. Kahdeksan vuotta on men­nyt yhdessä hujauk­sessa. Työsuojelun teh­tä­vä­kenttä on laaja. Itsenäinen työ­ote ja mah­dol­li­suus paneu­tua asioi­den hoi­ta­mi­seen huo­lel­li­sesti ovat tun­tu­neet hyvältä.

Heidi A: Tykkään, tun­nen paloa työ­suo­je­lua koh­taan. Tämä on hyvää vas­ta­pai­noa asia­kas­työlle – eri­lai­set roo­lit tuke­vat työssä jak­sa­mis­tani. Minusta on ihana päästä vai­kut­ta­maan näi­hin asioi­hin ja teke­mään työtä yhtei­sen hyvän eteen.

Millaisten asioi­den parissa olet työs­ken­nel­lyt viime aikoina?

Päivi D: Olen työ­suo­je­lun asian­tun­ti­jana ohjaus- ja neu­von­ta­teh­tä­vissä työn­te­ki­jöille ja esi­hen­ki­löille sekä teen työ­paik­ka­käyn­tejä. Näihin menee suu­rin osa työ­ajas­tani. Lisäksi olen hen­ki­lös­tön edus­taja yhteis­toi­minta- ja sisäil­ma­työ­ryh­missä, osal­lis­tun tar­vit­taessa häi­rin­nän ja epä­asial­li­sen koh­te­lun sel­vit­te­lyi­hin ja seu­raan oman alu­eeni työturvallisuusilmoituksia.

Heidi A: Kävin yhdis­tyk­semme hal­li­tuk­sessa ker­to­massa, mitä mei­dän työn­te­ki­jöille kuu­luu. Pääsin suo­raan vai­kut­ta­maan sii­hen, mihin asioi­hin panos­te­taan jat­kossa. Olen myös koon­nut työ­suo­je­lu­kan­sion, joka on yhden­mu­kai­nen jokai­sessa yksikössä.

Meidän alallamme on ihan erilaiset kuormitustekijät kuin vaikkapa tehtaassa. On hienoa kun pääsee oikeasti vaikuttamaan niihin.
–  Heidi Arkivuo

Mikä teh­tä­väs­säsi on parasta?

Päivi D: Parasta on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hen­ki­lös­tön edus­ta­jana työ­suo­je­lun kehit­tä­mi­seen. Olen voi­nut tukea työn­te­ki­jöitä ja työyh­tei­söjä työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­vissä asioissa. Työsuojeluvaltuutetun työ on myös hyvin ihmisläheistä.

Heidi A: Koen ole­vani etuoi­keu­tettu, että saan kuulla mui­den yksi­köi­den kuu­lu­mi­sia ja tutus­tua hei­dän arkeensa. Saan oikeasti vai­kut­taa asioi­hin ja kehit­tää työ­paik­kamme työsuojelua.

 

Viisi vastausta yleisiin kysymyksiin

1. Miten opin työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tehtävät? 
Päivi D: Sosiaalialan kou­lu­tuk­set anta­vat jo sinäl­lään hyvän poh­jan eri­lais­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vien tilan­tei­den hoi­ta­mi­seen. Työnantajan vel­vol­li­suu­tena on kou­lut­taa työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu teh­tä­vään, ja Talentia jär­jes­tää työ­suo­je­lu­kou­lu­tuk­sia, joissa on mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua oman alansa kol­le­go­jen kanssa.
Heidi A: Kannattaa käydä työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun kou­lu­tuk­sissa, nime­no­maan sosi­aali- ja ter­vey­sa­lalle suun­na­tuissa kou­lu­tuk­sissa. Sieltä saa oppia, pys­tyy ver­kos­toi­tu­maan ja jat­kossa tie­tää, mistä etsiä tietoa.

2. Ovatko käsi­tel­tä­vät aiheet raskaita?
Päivi D: Yksikään päivä ei ole saman­lai­nen. Tehtävät vaih­te­le­vat, ja voi myös vai­kut­taa itse omaan aika­tau­luun ja sää­dellä näin kuor­mi­tusta. Työhön liit­tyy myös pal­jon kehit­tä­mis­teh­tä­viä, ja se on tämän teh­tä­vän suola.
Heidi A: Loppujen lopuksi hyvin vähän on niitä ras­kaita aiheita.

3. Mistä saan tukea?
Päivi D: Kollegoilta, työ­suo­je­lu­pääl­li­költä ja eri työ­suo­je­lu­toi­mi­joilta, kuten Talentialta, Työturvallisuuskeskukselta ja Työterveyslaitokselta.
Heidi A: Keskustelen aiheista taval­li­sesti luot­ta­mus­mie­hen ja työ­suo­je­lu­pääl­li­kön kanssa. Ja Työturvallisuuskeskuksesta saan myös tukea.

4. Paljonko aikaa val­tuu­te­tun töi­hin menee ja miten sovi­tan teh­tä­vän mui­hin töihin?
Päivi D: Jos olet osa-aikai­nen työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu, niin lait anta­vat raa­mit teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen. Ajankäytöstä ja teh­tä­vien yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sovi­taan työ­nan­ta­jan kanssa.
Heidi A: Joka kuu­kausi menee vähin­tään neljä tun­tia, mikä on viral­li­nen minimi. Jos on jotain isom­paa, esi­mer­kiksi työ­suo­je­lu­toi­mi­kunta neljä ker­taa vuo­dessa, niin menee enem­män aikaa. Oma avo­puo­len asia­kas­työni mah­dol­lis­taa sen, että pys­tyn kalen­te­roi­maan työt hyvin.

5. Millainen palkka ja edut teh­tä­vässä on?
Päivi D: Valtuutetun teh­tä­vään siir­ry­tään samoilla pal­ve­lusuh­teen ehdoilla kuin missä on ollut omassa teh­tä­vässä. Lisäksi palk­ka­pus­siin tulee työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun palkkio.

Kiinnostuitko? Lue lisää: talentia.fi/tyosuojeluvaalit

Minna Jerrman