Sosionomin ja sosiaalityöntekijän työparityöskentely poliisilaitoksen ankkuritiimissä on taloudellista ja asiakasta arvostavaa.

 

 

Sosi­aa­li­työn­te­kijä Sarita Kiuru ja sosio­nomi (AMK) Tytti Poukka työs­ken­te­le­vät Rauman polii­si­lai­tok­sen moniam­ma­til­li­sessa ank­ku­ri­tii­missä kol­mena päi­vänä viikossa.

Tiimiin kuu­lu­vat lisäksi poliisi ja psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­taja. Kiuru toi­mii myös Rauman las­ten­suo­je­lun akuuttitiimissä.

Kummassakin tii­missä hän tekee las­ten­suo­jelu- ja pal­ve­lu­tar­peen arvioin­teja sekä sosi­aa­li­päi­vys­tystä. Poukka toi­mii samoissa tii­meissä sosiaaliohjaajana.

Ankkuritiimiin ohjau­tu­vat nuo­ret ovat voi­neet syyl­lis­tyä muun muassa näpis­tyk­siin tai var­kauk­siin, huu­mausai­ne­ri­kok­siin, pahoin­pi­te­lyi­hin, rat­ti­juo­pu­muk­siin, alko­ho­li­rik­ko­muk­siin tai suku­puo­li­si­veel­li­syyttä louk­kaa­vien kuvien levit­tä­mi­seen somessa.

Perhe- ja lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ti­lan­teet ohjau­tu­vat tänne joko polii­sille teh­dyn riko­sil­moi­tuk­sen tai las­ten­suo­je­luun tul­leen ilmoi­tuk­sen kautta.

Ankkurissa käsi­tel­lään myös alle 15-vuo­tiai­den rikol­li­sia tekoja. Poliisi puhut­taa hei­dät ja tekee las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen, jota käsi­tel­lään ankkuritiimissä.

Yhdessä päätetään

Työparityöskentely on Kiurun ja Poukan mukaan hyvin antoi­saa ja asiak­kaan kan­nalta hyödyllistä.

Poukka osal­lis­tuu nuo­ren kuu­lus­te­lui­hin polii­sin työ­pa­rina ja mah­dol­li­siin oikeu­den­käyn­tei­hin las­ten­suo­je­lun edustajana.

– Teen pal­jon sel­vit­te­ly­työtä liit­tyen per­heen tilan­tee­seen, arvioin nuo­ren mah­dol­li­sen pal­ve­lu­tar­peen sekä tar­vit­taessa työs­ken­te­len psy­kiat­ri­sen sai­raan­hoi­ta­jan työ­pa­rina. Lievemmät rikos­asiat hoi­dan yhdessä polii­sin kanssa, Poukka kertoo.

Nuoren ohjau­tuessa ank­ku­ri­tii­miin sosi­aa­lioh­jaaja ja sosi­aa­li­työn­te­kijä arvioi­vat yhdessä hänen mah­dol­li­set eri­tyi­sen tuen tar­peensa ja muut tuki­toi­met. Monesti nuo­ren asia saa­daan käsi­tel­tyä täällä, eikä asiak­kuus jatku.

– Luotamme sii­hen, että toi­nen osaa hoi­taa oman teh­tä­vänsä sil­loin, kun asia tulee vireille, mutta yhdessä tuu­min teemme isom­mat rat­kai­sut ja pää­tök­set, Kiuru lisää.

Yhden luukun periaate

Poukka ja kiuru kiit­te­le­vät ank­ku­rin suju­vaa, ennal­taeh­käi­se­vää työ­muo­toa. Asiakkaan asiaa käsi­tel­lään monia­lai­sesti, ja hänen tilan­tee­seensa saa­daan polii­sin, ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­toi­men näkö­kulma. Psykiatrinen sai­raan­hoi­taja voi arvioida nuo­ren ja hänen per­heensä psyyk­ki­sen voinnin.

– Asiakkaan asia hoi­tuu ikään kuin koko­naan täällä, emmekä joudu ohjaa­maan häntä eri luu­kuille, Poukka huomauttaa.

Joskus nuori per­hei­neen saat­taa jat­kaa lap­si­per­hei­den pal­ve­lui­den tai las­ten­suo­je­lun asiak­kaana. Laajan ver­kos­ton avulla pyri­tään löy­tä­mään sopi­vaa tukea nuorelle.

– Teemme tii­vistä yhteis­työtä las­ten­suo­je­lun, per­he­kes­kuk­sen ja päih­dekli­ni­kan sekä kou­lu­jen, nuo­ri­so­pal­ve­lui­den, seu­ra­kun­nan ja Krisin kanssa, Poukka kertoo.

Apua nopealla aikataululla

Ankkuritiimi on toi­mi­nut Raumalla kuusi vuotta. Toiveissa on saada tule­vai­suu­dessa täy­siai­kai­set työn­te­ki­jät, sillä asia­kas­mää­rät lisään­ty­vät koko ajan. Yksi suu­rim­mista syistä sii­hen on Kiurun mukaan tällä het­kellä koro­na­pan­de­mia, mutta vii­mei­sen vuo­den aikana nuor­ten väli­nen väki­valta on tul­lut hyvin näky­väksi. Myös päih­de­ko­kei­lut ja per­he­vä­ki­valta ovat lisääntyneet.

Pitkän lin­jan las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jänä Kiuru arvos­taa ank­ku­rin jou­he­vuutta. Nuoren asi­aan pääs­tään kiinni nopealla aika­tau­lulla, ja nuori ja tämän perhe voi­daan tavata jopa saman päi­vän aikana.

– Ennen ank­ku­ria nuo­ren näpis­te­ly­asian käsit­te­lyyn saat­toi kulua kuu­kausi­kin. Nykyisin pys­tymme hoi­ta­maan sen vii­kossa, Kiuru kiittelee.

Iita Kettunen