Mindfulness – medveten närvaro – ger verktyg för att hantera stress, komma i kontakt med sitt innersta väsen, sina känslor i ett arbetsliv med krav på multitasking och ständig nåbarhet.

 

Många av oss som job­bar inom det sociala områ­det, med många bol­lar som sam­ti­digt ska hål­las i luf­ten, stor arbetsbör­dan är, där konflik­ter med klien­ter lätt kan uppstå och hot om våld kan före­komma, lider av stress och oro. Enkla mind­ful­ness-övnin­gar finns till för att åters­tälla har­mo­nin och balan­sen i kropp och själ. Du får igen kon­takt till dina känslor.

Mindfulness som verk­tyg för stress­re­duce­ring hör till vår sam­tid och sak­nar koppling till någon reli­gion eller filo­sofi, medan transcen­den­tal medi­ta­tion, TM, som spreds till Norden på 1970-talet från USA har en tyd­li­gare budd­his­tisk koppling.

Mindfulness röt­ter går inte ovän­tat till­baka till just 1970-talet då den ame­ri­kanska pro­fes­sorn Jon Kabat-Zinn lärde sig medi­tera. Han använde sig av budd­his­mens kuns­kap om att han­tera och lin­dra mänskligt lidande, men utes­löt det reli­giösa och filo­so­fiska ram­ver­ket, när han 1979 vid Massachusetts University Hospital star­tade en stresskli­nik för att lära soma­tiskt sjuka män­nis­kor träna mindfulness.

Mindfulness på daghem

Det finns en hel del vetens­kaplig forsk­ning om mind­ful­ness. Mindfulness har under årens lopp bli­vit evi­dens­ba­se­rad praxis inom många områ­den, till exem­pel i behand­lin­gen av olika psy­kiska problem som tidi­gare ordi­ne­ra­des KBT-terapi. Därför hål­ler de poli­tiska bes­luts­fat­tarna i Storbritannien på att i den nya läropla­nen för sko­lorna ta in mind­ful­ness. Det berät­tar engelska Sarah som finns här på samma yoga­ret­reat som jag i skri­vande stund. Sedan länge har pri­vatfö­re­ta­gande mind­ful­ness-instruk­tö­rer, varav en är Sarahs dot­ter, anli­tats av sko­lorna. Till och med på dag­hem i England lär sig bar­nen meditera.

Mindfulness-övnin­garna gör det möj­ligt att mitt i var­da­gen skapa en oas av lugn och ro. Men det förut­sät­ter förstås att man tar sig tid för sig själv, kopplar från mobi­len och stän­ger dör­ren till sitt arbets­rum för de 20 minu­ter som behövs. Tid att ladda bat­te­rierna, med syfte att åters­kapa still­het och självrespekt.

Till exem­pel en kroppsscan­ning kan göras sit­tande på en bekväm kon­torss­tol. Tankeverksamheten fokuse­rar på hur det känns i krop­pens olika delar, från tårna upp till huvu­det. Djupa ande­tag hjäl­per en att komma i kon­takt med ens inre käns­lor. När andra tan­kar stör koncent­ra­tio­nen, när fokus tap­pas, ska en lugnt obser­vera vad som pågår i ens med­ve­tande, iaktta tan­karna utan att allt för myc­ket enga­gera sig i dem, tan­kar kom­mer och går, det hör till livet.

Mindfulness-övningarna gör det möjligt att mitt i vardagen skapa en oas av lugn och ro.

Med regel­bun­det utförda mind­ful­ness-övnin­gar växer ens förmåga att vara med­ve­ten, när­va­rande och upp­märk­sam i nuet. Förenklat hand­lar det om att åte­re­rövra förmå­gan som vi hade när vi var små barn men som behö­ver trä­nas nu som vuxna med full­satt kalen­der, möten att passa och en massa kom-ihåg-lap­par på arbets­bor­det. Förmågan att ta till vara, upp­märk­samma de många små ögonblick av glädje som finns i var­da­gen, väcks till liv och reduce­rar möj­lig­he­ten för stres­sen att inva­dera krop­pen och ge upp­hov till sömn­lös­het och spän­nin­gar i kroppen.

Här på yoga­ret­rea­ten långt borta från job­bet i Stockholm – en semes­ter som inklu­de­rar medi­ta­tion mor­gon och efter­mid­dag – påmin­ner vår lärare Hari oss ofta om att använda leen­det, det kan vara ett inre leende som lätt blir till ett spon­tant leende på läp­parna. Det stäm­mer verkli­gen att leen­det smit­tar av sig.

Fysiologin kan med hjälp av forsk­nin­gen i de olika hor­mo­ner­nas funk­tio­ner förklara hur leen­det, också ett leende som du med­ve­tet hjäl­per fram på läp­parna, eller ett gott och hjärt­ligt skratt gör att käns­lan av väl­be­fin­nande, långt borta från stress, oro och molande smärta, spri­der sig i krop­pen. Små öar av glädje.

Andas långsamt och djupt!

Den här yoga- och medi­ta­tions­se­mes­tern har gjort det klart för mig att det är just sådana tänj­nin­gar, balan­söv­nin­gar, avs­lapp­ning, medi­ta­tion, hela tiden med upp­märk­sam­het på djupa in, och utand­nin­gar som jag behö­ver för att bli en indi­vid som är med­ve­ten om vilka tan­kar som inva­de­rar mitt med­ve­tande så att jag var­ken har tillgång till eller kont­roll över alla mina sinnen.

Nästa steg är att sor­tera bland tan­karna. Vad ska jag prio­ri­tera? Åtgärda?

Det är inte bara med­ve­ten­het och en accep­te­rande håll­ning under medi­ta­tio­nen som gör att tan­kar som väc­ker oro desar­me­ras, blir till vilka som helst tan­kar i bakgrun­den, som kom­mer och går men som inte kan styra ditt liv. Mindfulness pas­sar in i empower­ment-teo­rin, en åte­re­röv­rar kont­rol­len, her­ra­väl­det över ens tan­kar och käns­lor i en digi­tal tidsål­der med uppsk­ru­vade krav från olika håll.

Kom ihåg att andas djupt och med­ve­tet, and­nin­gen ska gå ända ned i magen, det är bästa medici­nen mot oro!

Sunniva Ekbom