Mindfulness – medveten närvaro – ger verktyg för att hantera stress, komma i kontakt med sitt innersta väsen, sina känslor i ett arbetsliv med krav på multitasking och ständig nåbarhet.

 

Många av oss som jobbar inom det sociala området, med många bollar som samtidigt ska hållas i luften, stor arbetsbördan är, där konflikter med klienter lätt kan uppstå och hot om våld kan förekomma, lider av stress och oro. Enkla mindfulness-övningar finns till för att åters­tälla harmonin och balansen i kropp och själ. Du får igen kontakt till dina känslor.

Mindfulness som verktyg för stress­re­ducering hör till vår samtid och saknar koppling till någon religion eller filosofi, medan transcen­dental meditation, TM, som spreds till Norden på 1970-talet från USA har en tydligare buddhistisk koppling.

Mindfulness rötter går inte oväntat tillbaka till just 1970-talet då den ameri­kanska professorn Jon Kabat-Zinn lärde sig meditera. Han använde sig av buddhismens kunskap om att hantera och lindra mänskligt lidande, men uteslöt det religiösa och filoso­fiska ramverket, när han 1979 vid Massac­husetts University Hospital startade en stressklinik för att lära somatiskt sjuka människor träna mindfulness.

Mindfulness på daghem

Det finns en hel del vetens­kaplig forskning om mindfulness. Mindfulness har under årens lopp blivit evidens­ba­serad praxis inom många områden, till exempel i behand­lingen av olika psykiska problem som tidigare ordine­rades KBT-terapi. Därför håller de politiska besluts­fat­tarna i Storbri­tannien på att i den nya läroplanen för skolorna ta in mindfulness. Det berättar engelska Sarah som finns här på samma yogaretreat som jag i skrivande stund. Sedan länge har privatfö­re­ta­gande mindfulness-instruk­törer, varav en är Sarahs dotter, anlitats av skolorna. Till och med på daghem i England lär sig barnen meditera.

Mindfulness-övnin­garna gör det möjligt att mitt i vardagen skapa en oas av lugn och ro. Men det förut­sätter förstås att man tar sig tid för sig själv, kopplar från mobilen och stänger dörren till sitt arbetsrum för de 20 minuter som behövs. Tid att ladda batte­rierna, med syfte att återskapa stillhet och själv­respekt.

Till exempel en kroppsscanning kan göras sittande på en bekväm kontorsstol. Tanke­verk­sam­heten fokuserar på hur det känns i kroppens olika delar, från tårna upp till huvudet. Djupa andetag hjälper en att komma i kontakt med ens inre känslor. När andra tankar stör koncent­ra­tionen, när fokus tappas, ska en lugnt observera vad som pågår i ens medve­tande, iaktta tankarna utan att allt för mycket engagera sig i dem, tankar kommer och går, det hör till livet.

Mindfulness-övningarna gör det möjligt att mitt i vardagen skapa en oas av lugn och ro.

Med regel­bundet utförda mindfulness-övningar växer ens förmåga att vara medveten, närva­rande och uppmärksam i nuet. Förenklat handlar det om att återe­rövra förmågan som vi hade när vi var små barn men som behöver tränas nu som vuxna med fullsatt kalender, möten att passa och en massa kom-ihåg-lappar på arbets­bordet. Förmågan att ta till vara, uppmärk­samma de många små ögonblick av glädje som finns i vardagen, väcks till liv och reducerar möjlig­heten för stressen att invadera kroppen och ge upphov till sömnlöshet och spänningar i kroppen.

Här på yogaret­reaten långt borta från jobbet i Stockholm – en semester som inklu­derar meditation morgon och efter­middag – påminner vår lärare Hari oss ofta om att använda leendet, det kan vara ett inre leende som lätt blir till ett spontant leende på läpparna. Det stämmer verkligen att leendet smittar av sig.

Fysio­login kan med hjälp av forsk­ningen i de olika hormo­nernas funktioner förklara hur leendet, också ett leende som du medvetet hjälper fram på läpparna, eller ett gott och hjärtligt skratt gör att känslan av välbe­fin­nande, långt borta från stress, oro och molande smärta, sprider sig i kroppen. Små öar av glädje.

Andas långsamt och djupt!

Den här yoga- och medita­tions­se­mestern har gjort det klart för mig att det är just sådana tänjningar, balan­söv­ningar, avslappning, meditation, hela tiden med uppmärk­samhet på djupa in, och utand­ningar som jag behöver för att bli en individ som är medveten om vilka tankar som invaderar mitt medve­tande så att jag varken har tillgång till eller kontroll över alla mina sinnen.

Nästa steg är att sortera bland tankarna. Vad ska jag prioritera? Åtgärda?

Det är inte bara medve­tenhet och en accep­te­rande hållning under medita­tionen som gör att tankar som väcker oro desar­meras, blir till vilka som helst tankar i bakgrunden, som kommer och går men som inte kan styra ditt liv. Mindfulness passar in i empowerment-teorin, en återe­rövrar kontrollen, herra­väldet över ens tankar och känslor i en digital tidsålder med uppsk­ruvade krav från olika håll.

Kom ihåg att andas djupt och medvetet, andningen ska gå ända ned i magen, det är bästa medicinen mot oro!

Sunniva Ekbom