Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Talen­tian jäsen­ten työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set ovat voi­massa 31.1.2018 asti niin yksi­tyi­sellä kuin jul­ki­sel­la­kin sek­to­rilla. Ylei­nen talous­ti­lanne on paran­tu­nut huo­mat­ta­vasti siitä, kun voi­massa ole­via sopi­muk­sia neu­vo­tel­tiin.

Pal­kan­saa­jien odo­tuk­set pal­kan­ko­ro­tuk­sille ovat sek­to­rista riip­pu­matta oikeu­tet­tuja ääri­mal­til­lis­ten sopi­mus­kier­ros­ten jäl­keen.

Talen­tia tavoit­te­lee kai­killa sopi­mus­aloil­laan pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jotka tur­vaa­vat osto­voi­man. Tason on oltava vähin­tään sama kuin vien­tia­loilla, huo­mioon ottaen teol­li­suu­den liu­ku­mat.

Oman lisänsä neu­vot­te­lui­hin tuo se, että Kiky-sopi­muk­sen jul­kis­ten alo­jen loma­ra­ha­leik­kaus tulee kor­vata osana rat­kai­sua.

Sosi­aa­lia­lalle tar­vi­taan yleis­ko­ro­tus­ten lisäksi useam­man vuo­den palk­kaoh­jelma, jossa kes­ki­te­tysti työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­silla sovi­taan erät, joilla kor­ja­taan sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa vaa­ti­vien teh­tä­vien palk­kausta.

Kunta-alalla tulee kes­ki­te­tysti sopia jär­jes­te­lye­rästä (palk­kaoh­jelma), jota käy­te­tään KVTES:n liit­teen 4 (sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, sosio­no­mit) ja liit­teen 5 (las­ten­tar­han­opet­ta­jat) hin­noit­te­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Vas­taa­vat koh­den­nuk­set ovat tavoit­teena myös yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla.

Tule­vat orga­ni­saa­tio­muu­tok­set edel­lyt­tä­vät lisäksi sosi­aa­lia­lan esi­mies- ja joh­ta­mis­teh­tä­vien palk­kauk­sen kehit­tä­mistä.

Sopi­mus­ten niin sano­tut teks­ti­ta­voit­teet tar­ken­tu­vat neu­vot­te­lu­kier­rok­sen ede­tessä. Sopi­mus­ten hin­noit­te­lu­teks­tei­hin on teh­tävä raken­teel­li­sia muu­tok­sia joh­tuen muun muassa uudis­tu­neesta lain­sää­dän­nöstä ja tule­vasta maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sesta.

Talen­tia on val­mis­tau­tu­nut syk­syn ajan myös tule­vien maa­kun­tien sopi­mus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seen. Näi­den neu­vot­te­lu­jen aika­taulu siir­tyy vuo­den 2018 puo­lelle.

Maa­kun­tien sopi­mus­jär­jes­tel­mää kos­ke­vissa neu­vot­te­luis­sa­kin on tär­keää, että Talen­tia on aktii­vi­nen suh­teessa Jul­ki­sa­lan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Jukoon ja on mukana tavoit­tee­na­set­te­lussa, jossa ote­taan huo­mioon sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen eri­tyis­ky­sy­myk­set.

Tero Ris­ti­mäki