Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Talentian jäsenten työ- ja virkaeh­to­so­pi­mukset ovat voimassa 31.1.2018 asti niin yksityi­sellä kuin julki­sel­lakin sekto­rilla. Yleinen talous­ti­lanne on paran­tunut huomat­ta­vasti siitä, kun voimassa olevia sopimuksia neuvo­teltiin.

Palkan­saajien odotukset palkan­ko­ro­tuk­sille ovat sekto­rista riippu­matta oikeu­tettuja äärimal­til­listen sopimus­kier­rosten jälkeen.

Talentia tavoit­telee kaikilla sopimus­aloillaan palkan­ko­ro­tuksia, jotka turvaavat ostovoiman. Tason on oltava vähintään sama kuin vientia­loilla, huomioon ottaen teolli­suuden liukumat.

Oman lisänsä neuvot­te­luihin tuo se, että Kiky-sopimuksen julkisten alojen lomara­ha­leikkaus tulee korvata osana ratkaisua.

Sosiaa­lia­lalle tarvitaan yleis­ko­ro­tusten lisäksi useamman vuoden palkkaoh­jelma, jossa keski­te­tysti työ- ja virkaeh­to­so­pi­muk­silla sovitaan erät, joilla korjataan sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tut­kintoa vaativien tehtävien palkkausta.

Kunta-alalla tulee keski­te­tysti sopia järjes­te­lye­rästä (palkkaoh­jelma), jota käytetään KVTES:n liitteen 4 (sosiaa­li­työn­te­kijät, sosio­nomit) ja liitteen 5 (lasten­tar­han­opet­tajat) hinnoit­te­lujen kehit­tä­miseen. Vastaavat kohden­nukset ovat tavoit­teena myös yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla.

Tulevat organi­saa­tio­muu­tokset edellyt­tävät lisäksi sosiaa­lialan esimies- ja johta­mis­teh­tävien palkkauksen kehit­tä­mistä.

Sopimusten niin sanotut teksti­ta­voitteet tarken­tuvat neuvot­te­lu­kier­roksen edetessä. Sopimusten hinnoit­te­lu­teks­teihin on tehtävä raken­teel­lisia muutoksia johtuen muun muassa uudis­tu­neesta lainsää­dän­nöstä ja tulevasta maakun­ta­uu­dis­tuk­sesta.

Talentia on valmis­tau­tunut syksyn ajan myös tulevien maakuntien sopimus­jär­jes­telmän uudis­ta­miseen. Näiden neuvot­te­lujen aikataulu siirtyy vuoden 2018 puolelle.

Maakuntien sopimus­jär­jes­telmää koske­vissa neuvot­te­luis­sakin on tärkeää, että Talentia on aktii­vinen suhteessa Julki­salan koulu­tet­tujen neuvot­te­lu­jär­jestö Jukoon ja on mukana tavoit­tee­na­set­te­lussa, jossa otetaan huomioon sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen erityis­ky­sy­mykset.

Tero Ristimäki