Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Talen­tian jäsen­ten työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set ovat voi­massa 31.1.2018 asti niin yksi­tyi­sellä kuin jul­ki­sel­la­kin sek­to­rilla. Yleinen talous­ti­lanne on paran­tu­nut huo­mat­ta­vasti siitä, kun voi­massa ole­via sopi­muk­sia neuvoteltiin.

Palkansaajien odo­tuk­set pal­kan­ko­ro­tuk­sille ovat sek­to­rista riip­pu­matta oikeu­tet­tuja ääri­mal­til­lis­ten sopi­mus­kier­ros­ten jälkeen.

Talentia tavoit­te­lee kai­killa sopi­mus­aloil­laan pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jotka tur­vaa­vat osto­voi­man. Tason on oltava vähin­tään sama kuin vien­tia­loilla, huo­mioon ottaen teol­li­suu­den liukumat.

Oman lisänsä neu­vot­te­lui­hin tuo se, että Kiky-sopi­muk­sen jul­kis­ten alo­jen loma­ra­ha­leik­kaus tulee kor­vata osana ratkaisua.

Sosiaalialalle tar­vi­taan yleis­ko­ro­tus­ten lisäksi useam­man vuo­den palk­kaoh­jelma, jossa kes­ki­te­tysti työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­silla sovi­taan erät, joilla kor­ja­taan sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa vaa­ti­vien teh­tä­vien palkkausta.

Kunta-alalla tulee kes­ki­te­tysti sopia jär­jes­te­lye­rästä (palk­kaoh­jelma), jota käy­te­tään KVTES:n liit­teen 4 (sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, sosio­no­mit) ja liit­teen 5 (las­ten­tar­han­opet­ta­jat) hin­noit­te­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Vastaavat koh­den­nuk­set ovat tavoit­teena myös yksi­tyi­sellä sosiaalipalvelualalla.

Tulevat orga­ni­saa­tio­muu­tok­set edel­lyt­tä­vät lisäksi sosiaali­alan esi­mies- ja joh­ta­mis­teh­tä­vien palk­kauk­sen kehittämistä.

Sopimusten niin sano­tut teks­ti­ta­voit­teet tar­ken­tu­vat neu­vot­te­lu­kier­rok­sen ede­tessä. Sopimusten hin­noit­te­lu­teks­tei­hin on teh­tävä raken­teel­li­sia muu­tok­sia joh­tuen muun muassa uudis­tu­neesta lain­sää­dän­nöstä ja tule­vasta maakuntauudistuksesta.

Talentia on val­mis­tau­tu­nut syk­syn ajan myös tule­vien maa­kun­tien sopi­mus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seen. Näiden neu­vot­te­lu­jen aika­taulu siir­tyy vuo­den 2018 puolelle.

Maakuntien sopi­mus­jär­jes­tel­mää kos­ke­vissa neu­vot­te­luis­sa­kin on tär­keää, että Talentia on aktii­vi­nen suh­teessa Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Jukoon ja on mukana tavoit­tee­na­set­te­lussa, jossa ote­taan huo­mioon sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen erityiskysymykset.

Tero Ristimäki