Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry jätti tänään suurimpia yksityisiä päiväkoteja koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle Minna Helteelle ja työnantajapuolta edustavalle Hyvinvointialan liitolle. Sovittelu alkaa ensi viikon keskiviikkona.

 

Työsei­sauk­sesta ovat ilmoit­ta­neet yksi­tyistä sosi­aa­li­pal­ve­lua­laa edus­ta­vat ammat­ti­lii­tot ammat­ti­jär­jestö Talen­tia, Jul­kis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto, Jyty-Par­dia-STHL neu­vot­te­lu­jär­jestö ja Toi­mi­hen­ki­lö­liitto TSN, joka edus­taa Ertoa, Supe­ria ja Tehyä. Myös Ope­tusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ ry ilmoitti liit­ty­vänsä työn­sei­sauk­seen.

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija Minna Helle sovit­teli työ­rii­taa kes­ki­viik­kona 21. hel­mi­kuuta.  Sovit­telu jat­kuu maa­nan­taina 26.2.2018.

Val­ta­kun­nal­li­nen työn­sei­saus alkaa suu­rim­missa yksi­tyi­sissä päi­vä­ko­deissa kes­ki­viik­kona 7. maa­lis­kuuta 2018 kello 6.00 ja päät­tyy tors­taina 8. maa­lis­kuuta kello 23.59.

Yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan neu­vot­te­lut päät­tyi­vät työ­nan­ta­jan ilmoi­tuk­sesta eilen. Suu­rin kiista on ollut pal­kan­ko­ro­tuk­sen tasosta ja raken­teesta. Talen­tian mukaan pal­kat yksi­tyi­nen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla ovat jää­neet jäl­keen kunta-alan pal­koista. Talen­tia vaa­tii pal­kan­ko­ro­tus­ten koh­den­ta­mista ohjaa­jien, las­ten­tar­han­opet­ta­jien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­koi­hin.

− Yksi­tyi­nen sosi­aa­li­pal­ve­luala on kas­vava sek­tori, jonka on syytä pitää huolta kil­pai­lu­ky­vys­tään myös hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den suh­teen. Palk­koja ei kan­nata huo­non­taa yksi­tyis­tä­mi­sen ja yri­tys­kaup­po­jen yhtey­dessä. Palk­ko­jen hal­puut­ta­mi­sen aika on ohi, sanoo Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki.

Talen­tia haluaa myös lopun niin sanot­tu­jen nol­la­so­pi­mus­ten käy­tölle. Nol­la­so­pi­muk­sissa työn­te­kijä kut­su­taan töi­hin vain tar­vit­taessa. Talen­tia tavoit­te­lee vähim­mäis­työ­ai­kaa, jossa tietty tun­ti­määrä olisi taattu. Kiis­taa on myös sai­rausa­jan pal­kasta ja koea­jan pituu­desta.

Yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan sopi­muk­set päät­tyi­vät tam­mi­kuun lopussa. Neu­vot­te­lui­den vauh­dit­ta­mi­seksi alalle julis­tet­tiin yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kielto 8. hel­mi­kuuta.

Helena Jaak­kola

Työn­sei­sauk­sen pii­rissä ole­vat yri­tyk­set:
Tou­hula Var­hais­kas­va­tus Oy
Päi­vä­koti Aar­re­saari Oy
Wil­la­Hoiva Oy
Vekara päi­vä­ko­dit Etelä-Suomi Oy
Vekara päi­vä­ko­dit Poh­jois-Suomi Oy
Taiku-päi­vä­ko­dit Oy
Pro­vida Oy
Muk­sun Maa­ilma Oy
Pilke Päi­vä­ko­dit Oy
Las­ten päi­vä­koti Omppu Oy
Kau­nis Kaniini Oy
Päi­vä­koti Hii­ru­lai­nen Oy
Las­ten Päi­vä­koti Sini­kello Oy
Päi­vä­koti Kir­sik­ka­puu Oy
Num­men­har­jun Päi­vä­koti Oy
Päi­vä­koti Wil­hel­miina Oy
Nor­lan­dia Päi­vä­ko­dit Oy
InnoWonni Oy
Nor­lan­dia Päi­vä­ko­dit Jyväs­seutu Oy
Ket­tu­lan Päi­vä­koti Oy
Ket­tu­lan Päi­vä­koti Ulvila Oy
Veka­ra­nap­pu­lat Oy

 

22.2.2018: Päi­vi­tetty sovit­te­lu­päi­vä­mää­rät.