Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry jätti tänään suurimpia yksityisiä päiväkoteja koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle Minna Helteelle ja työnantajapuolta edustavalle Hyvinvointialan liitolle. Sovittelu alkaa ensi viikon keskiviikkona.

 

Työsei­sauk­sesta ovat ilmoit­taneet yksityistä sosiaa­li­pal­ve­lualaa edustavat ammat­ti­liitot ammat­ti­jär­jestö Talentia, Julkisten ja hyvin­voin­tia­lojen liitto, Jyty-Pardia-STHL neuvot­te­lu­jär­jestö ja Toimi­hen­ki­lö­liitto TSN, joka edustaa Ertoa, Superia ja Tehyä. Myös Opetusalan Ammat­ti­jär­jestö OAJ ry ilmoitti liitty­vänsä työnsei­saukseen.

Valta­kun­nan­so­vit­telija Minna Helle sovitteli työriitaa keski­viikkona 21. helmi­kuuta.  Sovittelu jatkuu maanan­taina 26.2.2018.

Valta­kun­nal­linen työnseisaus alkaa suurim­missa yksityi­sissä päivä­ko­deissa keski­viikkona 7. maalis­kuuta 2018 kello 6.00 ja päättyy torstaina 8. maalis­kuuta kello 23.59.

Yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan neuvot­telut päättyivät työnan­tajan ilmoi­tuk­sesta eilen. Suurin kiista on ollut palkan­ko­ro­tuksen tasosta ja raken­teesta. Talentian mukaan palkat yksityinen sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla ovat jääneet jälkeen kunta-alan palkoista. Talentia vaatii palkan­ko­ro­tusten kohden­ta­mista ohjaajien, lastentarhan­opettajien ja sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden palkkoihin.

− Yksityinen sosiaa­li­pal­ve­luala on kasvava sektori, jonka on syytä pitää huolta kilpai­lu­ky­vystään myös henki­löstön saata­vuuden suhteen. Palkkoja ei kannata huonontaa yksityis­tä­misen ja yritys­kaup­pojen yhtey­dessä. Palkkojen halpuut­ta­misen aika on ohi, sanoo Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki.

Talentia haluaa myös lopun niin sanot­tujen nolla­so­pi­musten käytölle. Nolla­so­pi­muk­sissa työntekijä kutsutaan töihin vain tarvit­taessa. Talentia tavoit­telee vähim­mäis­työ­aikaa, jossa tietty tunti­määrä olisi taattu. Kiistaa on myös sairausajan palkasta ja koeajan pituu­desta.

Yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan sopimukset päättyivät tammikuun lopussa. Neuvot­te­luiden vauhdit­ta­mi­seksi alalle julis­tettiin ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto 8. helmi­kuuta.

Helena Jaakkola

Työnsei­sauksen piirissä olevat yritykset:
Touhula Varhais­kas­vatus Oy
Päiväkoti Aarre­saari Oy
Willa­Hoiva Oy
Vekara päivä­kodit Etelä-Suomi Oy
Vekara päivä­kodit Pohjois-Suomi Oy
Taiku-päivä­kodit Oy
Provida Oy
Muksun Maailma Oy
Pilke Päivä­kodit Oy
Lasten päiväkoti Omppu Oy
Kaunis Kaniini Oy
Päiväkoti Hiiru­lainen Oy
Lasten Päiväkoti Sinikello Oy
Päiväkoti Kirsik­kapuu Oy
Nummen­harjun Päiväkoti Oy
Päiväkoti Wilhel­miina Oy
Norlandia Päivä­kodit Oy
InnoWonni Oy
Norlandia Päivä­kodit Jyväs­seutu Oy
Kettulan Päiväkoti Oy
Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy
Vekara­nap­pulat Oy

 

22.2.2018: Päivi­tetty sovit­te­lu­päi­vä­määrät.