Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry jätti tänään suurimpia yksityisiä päiväkoteja koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle Minna Helteelle ja työnantajapuolta edustavalle Hyvinvointialan liitolle. Sovittelu alkaa ensi viikon keskiviikkona.

 

Työsei­sauk­sesta ovat ilmoit­ta­neet yksi­tyistä sosi­aa­li­pal­ve­lua­laa edus­ta­vat ammat­ti­lii­tot ammat­ti­jär­jestö Talentia, Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto, Jyty-Pardia-STHL neu­vot­te­lu­jär­jestö ja Toimihenkilöliitto TSN, joka edus­taa Ertoa, Superia ja Tehyä. Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry ilmoitti liit­ty­vänsä työnseisaukseen.

Valtakunnansovittelija Minna Helle sovit­teli työ­rii­taa kes­ki­viik­kona 21. hel­mi­kuuta.  Sovittelu jat­kuu maa­nan­taina 26.2.2018.

Valtakunnallinen työn­sei­saus alkaa suu­rim­missa yksi­tyi­sissä päi­vä­ko­deissa kes­ki­viik­kona 7. maa­lis­kuuta 2018 kello 6.00 ja päät­tyy tors­taina 8. maa­lis­kuuta kello 23.59.

Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan neu­vot­te­lut päät­tyi­vät työ­nan­ta­jan ilmoi­tuk­sesta eilen. Suurin kiista on ollut pal­kan­ko­ro­tuk­sen tasosta ja raken­teesta. Talentian mukaan pal­kat yksi­tyi­nen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla ovat jää­neet jäl­keen kunta-alan pal­koista. Talentia vaa­tii pal­kan­ko­ro­tus­ten koh­den­ta­mista ohjaa­jien, las­ten­tar­han­opet­ta­jien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palkkoihin.

− Yksityinen sosi­aa­li­pal­ve­luala on kas­vava sek­tori, jonka on syytä pitää huolta kil­pai­lu­ky­vys­tään myös hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den suh­teen. Palkkoja ei kan­nata huo­non­taa yksi­tyis­tä­mi­sen ja yri­tys­kaup­po­jen yhtey­dessä. Palkkojen hal­puut­ta­mi­sen aika on ohi, sanoo Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki.

Talentia haluaa myös lopun niin sanot­tu­jen nol­la­so­pi­mus­ten käy­tölle. Nollasopimuksissa työn­te­kijä kut­su­taan töi­hin vain tar­vit­taessa. Talentia tavoit­te­lee vähim­mäis­työ­ai­kaa, jossa tietty tun­ti­määrä olisi taattu. Kiistaa on myös sai­rausa­jan pal­kasta ja koea­jan pituudesta.

Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan sopi­muk­set päät­tyi­vät tam­mi­kuun lopussa. Neuvotteluiden vauh­dit­ta­mi­seksi alalle julis­tet­tiin yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kielto 8. helmikuuta.

Helena Jaakkola

Työnseisauksen pii­rissä ole­vat yritykset:
Touhula Varhaiskasvatus Oy
Päiväkoti Aarresaari Oy
WillaHoiva Oy
Vekara päi­vä­ko­dit Etelä-Suomi Oy
Vekara päi­vä­ko­dit Pohjois-Suomi Oy
Taiku-päi­vä­ko­dit Oy
Provida Oy
Muksun Maailma Oy
Pilke Päiväkodit Oy
Lasten päi­vä­koti Omppu Oy
Kaunis Kaniini Oy
Päiväkoti Hiirulainen Oy
Lasten Päiväkoti Sinikello Oy
Päiväkoti Kirsikkapuu Oy
Nummenharjun Päiväkoti Oy
Päiväkoti Wilhelmiina Oy
Norlandia Päiväkodit Oy
InnoWonni Oy
Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy
Kettulan Päiväkoti Oy
Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy
Vekaranappulat Oy

 

22.2.2018: Päivitetty sovittelupäivämäärät.