Talentian ammattieettinen lautakunta linjasi kehitysvammahuollon sosiaalityön päätöksentekoa ja päätöksiä valmistelevan sosiaalityöntekijän ammattieettistä vastuuta päätöksenteossa.

 

Kehitys­vam­ma­huollon sosiaa­li­työn­te­kijät tekevät ostoe­si­tyksiä kehitys­vam­maisten asiak­kaiden lyhytai­kais­hoi­doista, henki­lö­koh­tai­sista avusta­jista, tutki­mus­jak­soista, työ- ja päivä­toi­min­nasta ja kuntou­tus­jak­soista. Heidän myönteiset ostoe­si­tyk­sensä perus­tuvat ammatil­liseen arviointiin ja harkintaan asiak­kaiden tarpeista.

Päätöksen ja linjauksen tuen myöntä­mi­sestä tai myöntä­mättä jättä­mi­sestä tekee vammaistyön johto, kuten vammaistyön päällikkö, vammais­pal­ve­lujen johtaja tai ostopal­ve­lu­pääl­likkö. Johto saattaa hylätä työnte­kijän tekemän esityksen, mutta velvoittaa työnte­kijän allekir­joit­tamaan päätöksen, josta puuttuu hylkäyksen perus­telut ja todel­linen päätök­sen­tekijä.

Sosiaa­li­työn­te­kijät pyytävät Talentian ammat­tieet­ti­seltä lauta­kun­nalta linjausta, pitääkö päätökseen saada näkyviin päätöksen todel­linen tekijä ja se, että sosiaa­li­työn­tekijä on puoltanut tuen myöntä­mistä?

Onko sosiaalityöntekijällä vain esittelijän vastuu? Kuka vastaa päätöksestä?

Yleisesti voidaan todeta, että työnte­kijän on nouda­tettava johdolta saamiaan ohjeita. Toisaalta ammat­tieet­tinen velvol­lisuus sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain myötä velvoittaa työnte­kijää ammat­ti­toi­min­nassaan noudat­tamaan sosiaa­li­huollon asiakkaan asemasta sekä oikeuk­sista annettua lakia ja lisäämään asiakkaan yhden­ver­tai­suutta ja hyvin­vointia. Lisäksi sosiaa­li­huol­tolaki velvoittaa 48 §:ssä työnte­kijää toteut­tamaan sosiaa­li­pal­veluja laaduk­kaasti ja ilmoit­tamaan epäkoh­dista toimin­nasta vastaa­valle henki­lölle.

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­dessa korostuu ammat­tieet­tinen velvol­lisuus ilmoittaa viipy­mättä epäkoh­dasta tai ilmei­sestä epäkoh­dasta, joka aiheuttaa uhan asiakkaan sosiaa­li­huollon toteut­ta­mi­sessa. Ilmoi­tuksen vastaa­not­tajan on ilmoi­tettava epäkoh­dasta sosiaa­li­huollon johta­valle viran­hal­ti­jalle.

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta koskevat menet­te­ly­ohjeet tulee kirjata sosiaa­li­huol­tolain mukaiseen omaval­von­ta­suun­ni­telmaan. Ilmoi­tuksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa vasta­toimia.

Linjaus ja toimintamalli

Ammat­tieet­tinen lauta­kunta toteaa, että työnte­kijän velvol­lisuus toimia kehitys­vam­ma­huollon lyhytai­kais­hoitoon liitty­vissä epäkoh­dissa ja niiden korjaa­mi­sessa pohjautuu sekä ammat­ti­hen­ki­lö­lakiin että sosiaa­li­huol­to­lakiin. Ammat­tieet­tisen lauta­kunnan linjauksen mukaan

1. työnte­ki­jältä ei voida oikeu­del­li­sesta näkökul­masta vaatia enempää kuin, että hän ilmoittaa epäkoh­dasta ja siitä, ettei palvelu ole asiakas­tar­peiden mukainen.
2. työnte­kijää ei voida vaatia allekir­joit­tamaan päätöstä, joka on palve­lusuun­ni­telman tai lain vastainen.

Vammais­pal­ve­lussa asiakkaan palve­lusuun­ni­telmaan on kirjattava se, mitä asiakas tarvitsee. Jos työntekijä toteaa vammais­pal­velun palve­lusuun­ni­tel­massa asiakkaan tilanteen muuttuneen ja asiakas tarvitsee esimer­kiksi lyhytai­kais­hoidon päiviä lisää, on johdon ja lauta­kunnan otettava tämä uudelleen harkintaan ja toisaalta myös perus­teltava päätös, joka rajoittaa palve­lusuun­ni­tel­massa todettuja asiakkaan oikeuksia tarvit­se­maansa palveluun.

Asiak­kaalle annet­ta­vassa päätök­sessä on perus­teltava, mihin seikkoihin kielteinen ratkaisu perustuu, miksi palvelua ei voida myöntää ja millä perus­teella palvelu voitaisiin myöntää. Päätökseen on merkittävä perus­telut ja päätök­sen­tekijä. Lain vastaista päätöstä ei pidä allekir­joittaa.

Kunnan tekemien päätösten lainmu­kai­suuden arviointi kuuluu kunnan ja toimialan johdolle ja lauta­kun­nalle sekä tarvit­taessa valvo­ville viran­omai­sille, joita ovat aluehal­lin­to­vi­rasto ja oikeus­asiamies.

Ammattieettinen arvio

Uusi sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölaki velvoittaa työnte­kijää noudat­tamaan ihmis­oikeuksia, perus­tus­lakia ja ottamaan huomioon sen, miten päätök­senteko vaikuttaa asiakkaan elämään. Ammat­tieet­tisiin periaat­teisiin kuuluu asiakkaan ihmisarvon kunnioit­ta­minen ja kyky pohtia omaa ammatil­lista toimintaa ja päätök­sen­tekoa.

Juuri näin on toimittu tässä ammat­tieet­ti­selle lauta­kun­nalle esite­tyssä kehitys­vam­ma­huoltoa koske­vassa kysymyk­sessä. Työnte­kijän oman oikeus­turvan kannalta on välttä­mä­töntä, että hän kirjaa epäkohdat ja ilmoittaa niistä, jos asiakkaan palve­lusuun­ni­telman mukaisiin tarpeisiin ei voida myöntää palvelua hallin­nol­lisin tai talou­del­lisin perustein. Näkymätön päätök­senteko ei suojaa työnte­kijää ammat­ti­hen­kilön eetti­siltä velvol­li­suuk­silta.

Alpo Heikkinen
sihteeri, erityis­asian­tuntija
Ammat­tieet­tinen lauta­kunta, Talentia

alpo.heikkinen@talentia.fi