Talentian jäsen kysyi ammattieettiseltä lautakunnalta linjausta tilanteeseen, jossa saman työpaikan työntekijät olivat rakastuneet toisiinsa ja työnantaja ilmoitti, että toinen työntekijöistä tullaan irtisanomaan.

 

 

Kesä­lo­mien jäl­keen työn­te­ki­jät ker­toi­vat työ­nan­ta­jal­leen, että ovat työ­ajan ulko­puo­lella rakas­tu­neet toi­siinsa. He ker­toi­vat, ettei suhde vai­kuta työn­te­koon, eivätkä muut tiedä asiasta. Työsopimuksilla työn­te­ki­jät oli­vat sitou­tu­neet, ettei työ­pai­kalla ryh­dytä intii­miin suh­tee­seen toi­sen työn­te­ki­jän kanssa.

Työnantajan edus­taja oli sano­nut, että hänen täy­tyy miet­tiä asiaa, ilmais­ten kui­ten­kin, että ”eihän tois­ten pari­suhde hänelle kuulu”. Toisen työn­te­ki­jän kanssa tilan­teesta kes­kus­tel­tiin heti samana päi­vänä, ja hän sai jat­kaa teh­tä­väs­sään taval­li­seen tapaan.

Toinen työn­te­kijä kut­sut­tiin vasta vii­kon kulut­tua kah­den esi­mie­hen kanssa pidet­tä­vään pala­ve­riin ja työn­te­ki­jälle ker­rot­tiin irti­sa­no­mi­sesta. Työntekijälle annet­tiin myös mah­dol­li­suus irti­sa­noa itse itsensä, ja hänen piti päät­tää asiasta samana päi­vänä kello 14.

Työntekijää keho­tet­tiin irti­sa­nou­tu­maan itse, sillä työ­nan­ta­jan irti­sa­noessa TE-toi­mis­tolle tulisi sel­vit­tää syy. Se tulisi ole­maan luot­ta­mus­pula ja sopi­mus­me­net­te­lyn rike, koska työn­te­kijä oli ryh­ty­nyt suh­tee­seen toi­sen työn­te­ki­jän kanssa.

Eettisen lautakunnan linjaus

Onko työn­te­ki­jöi­den väli­nen rakas­tu­mi­nen ja pari­suh­teen sol­mi­mi­nen lain mukaan pätevä syy irti­sa­no­mi­selle tai työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­selle? Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta totesi, että kaksi työn­te­ki­jää ovat tasa­ver­tai­sia, eikä voi aja­tella vain toi­sen osa­puo­len aiheut­ta­neen ongel­mia ja irti­sa­noa hänet.

Vaikka työn­te­ki­jöi­den alle­kir­joit­ta­missa työ­so­pi­muk­sissa oli sovittu, ettei­vät työn­te­ki­jät ryhdy suh­tee­seen kes­ke­nään, ei työ­so­pi­muk­sella voi puut­tua ”vapai­siin ihmi­soi­keuk­siin”, eikä työ­an­ta­jalla ole oikeutta puut­tua työn­te­ki­jöi­den kes­ki­näi­siin tun­ne­suh­tei­siin. Rakastuminen kol­le­gaan tai saman työ­pai­kan työn­te­ki­jään ei ole loja­li­teet­tia ja luot­ta­musta hor­jut­ta­vaa käyt­täy­ty­mistä työn­te­ki­jän ja työ­an­ta­jan välillä.

Yksityis- ja perhe-elä­män suo­jaa kos­ke­vassa Euroopan ihmi­soi­keus­so­pi­muk­sessa koros­te­taan, että jos­kus ylei­sen tur­val­li­suu­den suo­je­le­mi­nen voi edel­lyt­tää yksi­tyi­se­lä­mään puut­tu­mista. Jokaisella on kui­ten­kin oikeus naut­tia yksi­tyis- ja perhe-elä­män suo­jasta. Myös YK:n kan­sain­vä­li­sessä ihmi­soi­keuk­sien yleis­so­pi­muk­sessa tode­taan, ettei kenen­kään yksi­tyi­se­lä­mään saa mie­li­val­tai­sesti puuttua.

Laitonta

Työntekijöiden kes­ki­näi­set suh­teet kiel­tävä työ­so­pi­muk­sen kir­jaus on itses­sään lai­ton. Työpaikalla asial­li­sen käy­tök­sen rajoista on kyet­tävä sopi­maan, ja jos työn­te­ki­jöi­den väli­nen tun­ne­suhde häi­rit­see esi­mer­kiksi asia­kas­työtä, on rat­kaisu sijoit­taa hei­dät eri työpisteisiin.

Tässä tapauk­sessa työ­an­ta­jalla ei ollut työ­so­pi­mus­lain mukaista erit­täin pai­na­vaa syytä työ­suh­teen välit­tö­mään pur­ka­mi­seen, eikä edes irti­sa­no­mi­seen tar­vit­ta­vaa pai­na­vaa syytä. Myös irti­sa­no­mis­pro­sessi on ollut vir­heel­li­nen ilman kuulemismenettelyä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia