Talentian jäsen kysyi ammattieettiseltä lautakunnalta linjausta tilanteeseen, jossa saman työpaikan työntekijät olivat rakastuneet toisiinsa ja työnantaja ilmoitti, että toinen työntekijöistä tullaan irtisanomaan.

 

 

Kesälomien jälkeen työnte­kijät kertoivat työnan­ta­jalleen, että ovat työajan ulkopuo­lella rakas­tuneet toisiinsa. He kertoivat, ettei suhde vaikuta työntekoon, eivätkä muut tiedä asiasta. Työso­pi­muk­silla työnte­kijät olivat sitou­tuneet, ettei työpai­kalla ryhdytä intiimiin suhteeseen toisen työnte­kijän kanssa.

Työnan­tajan edustaja oli sanonut, että hänen täytyy miettiä asiaa, ilmaisten kuitenkin, että ”eihän toisten parisuhde hänelle kuulu”. Toisen työnte­kijän kanssa tilan­teesta keskus­teltiin heti samana päivänä, ja hän sai jatkaa tehtä­vässään taval­liseen tapaan.

Toinen työntekijä kutsuttiin vasta viikon kuluttua kahden esimiehen kanssa pidet­tävään palaveriin ja työnte­ki­jälle kerrottiin irtisa­no­mi­sesta. Työnte­ki­jälle annettiin myös mahdol­lisuus irtisanoa itse itsensä, ja hänen piti päättää asiasta samana päivänä kello 14.

Työnte­kijää kehotettiin irtisa­nou­tumaan itse, sillä työnan­tajan irtisa­noessa TE-toimis­tolle tulisi selvittää syy. Se tulisi olemaan luotta­muspula ja sopimus­me­net­telyn rike, koska työntekijä oli ryhtynyt suhteeseen toisen työnte­kijän kanssa.

Eettisen lautakunnan linjaus

Onko työnte­ki­jöiden välinen rakas­tu­minen ja parisuhteen solmi­minen lain mukaan pätevä syy irtisa­no­mi­selle tai työso­pi­muksen purka­mi­selle? Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta totesi, että kaksi työnte­kijää ovat tasaver­taisia, eikä voi ajatella vain toisen osapuolen aiheut­taneen ongelmia ja irtisanoa hänet.

Vaikka työnte­ki­jöiden allekir­joit­ta­missa työso­pi­muk­sissa oli sovittu, etteivät työnte­kijät ryhdy suhteeseen keskenään, ei työso­pi­muk­sella voi puuttua ”vapaisiin ihmisoi­keuksiin”, eikä työan­ta­jalla ole oikeutta puuttua työnte­ki­jöiden keski­näisiin tunne­suh­teisiin. Rakas­tu­minen kollegaan tai saman työpaikan työnte­kijään ei ole lojali­teettia ja luotta­musta horjut­tavaa käyttäy­ty­mistä työnte­kijän ja työan­tajan välillä.

Yksityis- ja perhe-elämän suojaa koske­vassa Euroopan ihmisoi­keus­so­pi­muk­sessa koros­tetaan, että joskus yleisen turval­li­suuden suoje­le­minen voi edellyttää yksityi­se­lämään puuttu­mista. Jokai­sella on kuitenkin oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän suojasta. Myös YK:n kansain­vä­li­sessä ihmisoi­keuksien yleis­so­pi­muk­sessa todetaan, ettei kenenkään yksityi­se­lämään saa mieli­val­tai­sesti puuttua.

Laitonta

Työnte­ki­jöiden keski­näiset suhteet kieltävä työso­pi­muksen kirjaus on itsessään laiton. Työpai­kalla asial­lisen käytöksen rajoista on kyettävä sopimaan, ja jos työnte­ki­jöiden välinen tunne­suhde häiritsee esimer­kiksi asiakas­työtä, on ratkaisu sijoittaa heidät eri työpis­teisiin.

Tässä tapauk­sessa työan­ta­jalla ei ollut työso­pi­muslain mukaista erittäin painavaa syytä työsuhteen välit­tömään purka­miseen, eikä edes irtisa­no­miseen tarvit­tavaa painavaa syytä. Myös irtisa­no­mis­pro­sessi on ollut virheel­linen ilman kuule­mis­me­net­telyä.

Alpo Heikkinen
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia