Talentian jäsen kysyi ammattieettiseltä lautakunnalta linjausta tilanteeseen, jossa saman työpaikan työntekijät olivat rakastuneet toisiinsa ja työnantaja ilmoitti, että toinen työntekijöistä tullaan irtisanomaan.

 

 

Kesälomien jäl­keen työn­tek­i­jät ker­toi­vat työ­nan­ta­jalleen, että ovat työa­jan ulkop­uolel­la rakas­tuneet toisi­in­sa. He ker­toi­vat, ettei suhde vaiku­ta työn­tekoon, eivätkä muut tiedä asi­as­ta. Työ­sopimuk­sil­la työn­tek­i­jät oli­vat sitoutuneet, ettei työ­paikalla ryhdytä inti­imi­in suh­teeseen toisen työn­tek­i­jän kanssa.

Työ­nan­ta­jan edus­ta­ja oli sanonut, että hänen täy­tyy miet­tiä asi­aa, ilmais­ten kuitenkin, että ”eihän tois­t­en parisuhde hänelle kuu­lu”. Toisen työn­tek­i­jän kanssa tilanteesta keskustelti­in heti samana päivänä, ja hän sai jatkaa tehtävässään taval­liseen tapaan.

Toinen työn­tek­i­jä kut­sut­ti­in vas­ta viikon kulut­tua kah­den esimiehen kanssa pidet­tävään palaveri­in ja työn­tek­i­jälle ker­rot­ti­in irti­sanomis­es­ta. Työn­tek­i­jälle annet­ti­in myös mah­dol­lisu­us irti­sanoa itse itsen­sä, ja hänen piti päät­tää asi­as­ta samana päivänä kel­lo 14.

Työn­tek­i­jää kehotet­ti­in irti­sanou­tu­maan itse, sil­lä työ­nan­ta­jan irti­sa­noes­sa TE-toimis­tolle tulisi selvit­tää syy. Se tulisi ole­maan luot­ta­mus­pu­la ja sopimus­menet­te­lyn rike, kos­ka työn­tek­i­jä oli ryhtynyt suh­teeseen toisen työn­tek­i­jän kanssa.

Eettisen lautakunnan linjaus

Onko työn­tek­i­jöi­den väli­nen rakas­tu­mi­nen ja parisuh­teen solmimi­nen lain mukaan pätevä syy irti­sanomiselle tai työ­sopimuk­sen purkamiselle? Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta tote­si, että kak­si työn­tek­i­jää ovat tasaver­taisia, eikä voi ajatel­la vain toisen osa­puolen aiheut­ta­neen ongelmia ja irti­sanoa hänet.

Vaik­ka työn­tek­i­jöi­den allekir­joit­tamis­sa työ­sopimuk­sis­sa oli sovit­tu, etteivät työn­tek­i­jät ryhdy suh­teeseen keskenään, ei työ­sopimuk­sel­la voi puut­tua ”vapaisi­in ihmisoikeuk­si­in”, eikä työan­ta­jal­la ole oikeut­ta puut­tua työn­tek­i­jöi­den keskinäisi­in tun­nesuhteisi­in. Rakas­tu­mi­nen kol­le­gaan tai saman työ­paikan työn­tek­i­jään ei ole lojali­teet­tia ja luot­ta­mus­ta hor­jut­tavaa käyt­täy­tymistä työn­tek­i­jän ja työan­ta­jan välil­lä.

Yksi­tyis- ja per­he-elämän suo­jaa koskevas­sa Euroopan ihmisoikeussopimuk­ses­sa koroste­taan, että joskus yleisen tur­val­lisu­u­den suo­jelem­i­nen voi edel­lyt­tää yksi­tyiselämään puut­tumista. Jokaisel­la on kuitenkin oikeus naut­tia yksi­tyis- ja per­he-elämän suo­jas­ta. Myös YK:n kan­sain­välisessä ihmisoikeuk­sien yleis­sopimuk­ses­sa tode­taan, ettei kenenkään yksi­tyiselämään saa mieli­v­al­tais­es­ti puut­tua.

Laitonta

Työn­tek­i­jöi­den keskinäiset suh­teet kieltävä työ­sopimuk­sen kir­jaus on itsessään laiton. Työ­paikalla asial­lisen käytök­sen rajoista on kyet­tävä sopi­maan, ja jos työn­tek­i­jöi­den väli­nen tun­nesuhde häir­it­see esimerkik­si asi­akastyötä, on ratkaisu sijoit­taa hei­dät eri työpis­teisi­in.

Tässä tapauk­ses­sa työan­ta­jal­la ei ollut työ­sopimus­lain mukaista erit­täin painavaa syytä työ­suh­teen välit­tömään purkamiseen, eikä edes irti­sanomiseen tarvit­tavaa painavaa syytä. Myös irti­sanomis­pros­es­si on ollut virheelli­nen ilman kuulemis­menet­te­lyä.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia