Ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivan sijaisen vastuuta ja valvontaa sekä antoi esimerkkitapauksien perusteella linjauksensa.

 

Ammat­tieet­ti­selle lau­ta­kun­nalle on tul­lut tie­toon tilan­teita, joissa tila­päi­sesti lail­lis­te­tun ammat­ti­hen­ki­lön teh­tä­vässä toi­miva on teh­nyt las­ten­suo­je­lun pää­tök­siä tah­dosta riip­pu­mat­to­man huol­lon antamisesta.

Päätöksenteon jäl­keen on jou­duttu poh­ti­maan, kuka hyväk­syy lait­to­man pää­tök­sen ja kenelle on kuu­lu­nut ammat­ti­hen­ki­lö­lain mukai­nen sijai­sen val­von­taan liit­tyvä vas­tuu? Miten sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­vien hoi­ta­mista tulisi tul­kita asia­kas­tur­val­li­suu­den näkökulmasta?

Miten vastuut jakaantuvat?

Ammattihenkilölain mukaan ammat­ti­hen­ki­lön vas­tuu ja seu­raa­muk­set kos­ke­vat myös tila­päi­sesti lail­lis­te­tun ammat­ti­hen­ki­lön teh­tä­vissä toi­mi­via. Työntekijän vas­tuulla on myös itse sel­vit­tää, mihin teh­tä­viin osaa­mi­nen riittää.

Kyse ei siis ole ainoas­taan esi­mie­hen vas­tuusta, vaikka esi­mies val­vo­vana hen­ki­lönä vas­taa ensi­si­jai­sesti asia­kas­tur­val­li­suu­den näkö­kul­masta työ­pai­kan riit­tä­västä osaamisesta.

Esimiehen vas­tuun kan­nalta rat­kai­se­vinta on, mil­lai­seen teh­tä­vään työn­te­kijä rek­ry­toi­daan eli mikä on hen­ki­lön valin­taan liit­tyvä ammat­tieet­ti­nen ja juri­di­nen vas­tuu. Esimiehen on tun­net­tava kel­poi­suu­det, työn sisältö ja pää­tök­siin liit­ty­vät vastuut.

Työnantaja huo­leh­tii siitä, että työ­pai­koilla työ voi­daan toteut­taa lain mukaisesti:

  • Vastuu ja val­ta­suh­teet pitää tehdä sel­väksi jo työn­te­ki­jän perehdytyksessä.
  • Sosiaalihuoltolain mukai­seen oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan on sisäl­ly­tet­tävä sijai­sen valta, vas­tuu ja ohjaus.
  • Työ pitää orga­ni­soida niin, että työ­teh­tä­viä hoi­ta­vat lain toteut­ta­mi­sen kan­nalta toi­mi­val­tai­set työntekijät.
Selvyyttä tulkintasekaannukseen

Hämmennystä on herät­tä­nyt myös Valviran laki­ko­ko­nai­suu­desta irro­tettu ohje: ”kun teh­tä­vään sää­det­tynä kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sena ei ole sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön päte­vyys, voi työ­nan­taja valita teh­tä­vään myös muun kuin sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilön”.

Väärin tul­kit­tuna tämä lause voi joh­taa tilan­tee­seen, jossa työ­an­taja tul­kit­see, että joku muu kuin sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö voi vas­tata sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­mi­seen liit­ty­vistä pää­tök­sistä tai että mihin tahansa sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­vään voi­daan pal­kata muu kuin sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö – kun­han teh­tä­vä­ni­mike ja rek­ry­tointi irro­te­taan sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­vaa­ti­muk­sesta. Tällainen tul­kinta kään­tää lain­sää­dän­nön asia­kas­tur­val­li­suus­läh­tö­koh­dan päälaelleen.

Tulkinnallinen sekaan­nus väl­te­tään, kun lue­taan tar­kasti ammat­ti­hen­ki­lö­lain hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen kohta (HE 354/2014, sivu 21): ”jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­nan­ta­jilla on mah­dol­li­suus toi­mia ja vir­koja perus­taes­saan mää­ri­tellä kysei­seen teh­tä­vään tar­vit­tava sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­te­tun ammat­ti­hen­ki­lön osaa­mis­vaa­ti­mus ja teh­tä­vä­ni­mike. Sosiaalihuollon teh­tä­vä­ra­ken­teita ja työn­jakoa on mah­dol­li­suus uudis­taa, jos hen­ki­lön kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sia ei ole sidottu suo­raan tehtävänimikkeisiin.”

Tulkinnan perus­a­ja­tuk­sena on, että sel­lai­seen teh­tä­vään, mikä asia­kas­tur­val­li­suu­den näkö­kul­masta edel­lyt­tää sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön osaa­mista ja pää­tök­sen­te­koa, tulee teh­tä­vä­ni­mik­keen mah­dol­li­sim­man sel­keästi kuvata ammat­ti­hen­ki­lön vas­tuuta ja hen­ki­lön tulee olla lail­lis­tettu sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilö.

Silloin työ­an­ta­jalla on sosi­aa­li­huol­to­lain toteut­ta­mi­seen ja ammatti­henkilölain osaa­mi­seen sekä asia­kas­lain pal­ve­lun laa­dun tur­vaa­mi­sen liit­tyvä vel­vol­li­suus pal­kata teh­tä­vään sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö. Sellaiseen teh­tä­vään, mikä ei edel­lytä ammat­ti­hen­ki­lön osaa­mista, voi­daan pal­kata joku muu.

Tavoitteena asiakasturvallisuus

Valvira val­voo ammat­ti­hen­ki­lö­lain toteu­tu­mista siten, että sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­mi­sessa on oltava asia­kas­tur­val­li­suu­den kan­nalta riit­tävä osaa­mi­nen. Tätä peri­aa­tetta koros­taa myös edellä mai­nittu hal­li­tuk­sen esitys.

Asiakasturvallisuuden kyt­key­ty­mi­sestä ammat­ti­hen­ki­lön pää­tök­sen­te­koon on todet­tava, että ennen ammat­ti­hen­ki­lö­la­kia sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaalla ei ollut mah­dol­li­suutta var­mis­tua työn­te­ki­jän päte­vyy­destä, koska val­vonta ja sii­hen kyt­key­tyvä seu­ran­ta­jär­jes­telmä puuttuivat.

Erityisesti sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen edel­lyt­tää val­von­taa sil­loin, kun kyseessä on eri­tyi­sen tuen ja haa­voit­tu­vassa ase­massa ole­vien eri-ikäis­ten asiak­kai­den tuen tarve. Hallituksen esi­tyk­sen yleis­pe­rus­te­lu­jen mukaan ammat­ti­hen­ki­lö­lain tar­koi­tuk­sena on var­mis­taa, että sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löillä on ammat­ti­tai­don edel­lyt­tämä kou­lu­tus, riit­tävä amma­til­li­nen osaa­mi­nen ja ammat­ti­tai­don edel­lyt­tä­mät val­miu­det sekä mah­dol­li­suus kehit­tää ja yllä­pi­tää ammattitaitoa.

Työantajan on var­mis­tet­tava, että orga­ni­saa­tio toi­mii sijais­ten­kin koh­dalla eet­ti­sesti ja juri­di­sesti kestävää.

Alpo Heikkinen
asiantuntijasihteeri
Talentian ammat­tieet­ti­nen lautakunta