Ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivan sijaisen vastuuta ja valvontaa sekä antoi esimerkkitapauksien perusteella linjauksensa.

 

Ammat­tieet­tiselle lau­takun­nalle on tul­lut tietoon tilantei­ta, jois­sa tilapäis­es­ti lail­lis­te­tun ammat­ti­henkilön tehtävässä toimi­va on tehnyt las­ten­suo­jelun päätök­siä tah­dos­ta riip­pumat­toman huol­lon antamis­es­ta.

Päätök­sen­teon jäl­keen on joudut­tu pohti­maan, kuka hyväksyy lait­toman päätök­sen ja kenelle on kuu­lunut ammat­ti­henkilölain mukainen sijaisen valvon­taan liit­tyvä vas­tuu? Miten sosi­aal­i­huol­lon tehtävien hoita­mista tulisi tulki­ta asi­akas­tur­val­lisu­u­den näkökul­mas­ta?

Miten vastuut jakaantuvat?

Ammat­ti­henkilölain mukaan ammat­ti­henkilön vas­tuu ja seu­raa­muk­set koske­vat myös tilapäis­es­ti lail­lis­te­tun ammat­ti­henkilön tehtävis­sä toimivia. Työn­tek­i­jän vas­tu­ul­la on myös itse selvit­tää, mihin tehtävi­in osaami­nen riit­tää.

Kyse ei siis ole ain­oas­taan esimiehen vas­tu­us­ta, vaik­ka esimies valvo­vana henkilönä vas­taa ensisi­jais­es­ti asi­akas­tur­val­lisu­u­den näkökul­mas­ta työ­paikan riit­tävästä osaamis­es­ta.

Esimiehen vas­tu­un kannal­ta ratkai­sev­in­ta on, mil­laiseen tehtävään työn­tek­i­jä rekry­toidaan eli mikä on henkilön val­in­taan liit­tyvä ammat­tieet­ti­nen ja juridi­nen vas­tuu. Esimiehen on tun­net­ta­va kelpoisu­udet, työn sisältö ja päätök­si­in liit­tyvät vas­tu­ut.

Työ­nan­ta­ja huole­htii siitä, että työ­paikoil­la työ voidaan toteut­taa lain mukaises­ti:

  • Vas­tuu ja val­ta­suh­teet pitää tehdä selväk­si jo työn­tek­i­jän pere­hdy­tyk­sessä.
  • Sosi­aal­i­huolto­lain mukaiseen omavalvon­ta­su­un­nitel­maan on sisäl­lytet­tävä sijaisen val­ta, vas­tuu ja ohjaus.
  • Työ pitää organ­isoi­da niin, että työte­htäviä hoita­vat lain toteut­tamisen kannal­ta toimi­val­taiset työn­tek­i­jät.
Selvyyttä tulkintasekaannukseen

Häm­men­nys­tä on herät­tänyt myös Valvi­ran lakikokon­aisu­ud­es­ta irrotet­tu ohje: ”kun tehtävään säädet­tynä kelpoisu­us­vaa­timuk­se­na ei ole sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön pätevyys, voi työ­nan­ta­ja vali­ta tehtävään myös muun kuin sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön”.

Väärin tulkit­tuna tämä lause voi johtaa tilanteeseen, jos­sa työan­ta­ja tulk­it­see, että joku muu kuin sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö voi vas­ta­ta sosi­aal­i­huol­lon toteut­tamiseen liit­tyvistä päätök­sistä tai että mihin tahansa sosi­aal­i­huol­lon tehtävään voidaan palkata muu kuin sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö – kun­han tehtävän­imike ja rekry­toin­ti irrote­taan sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö­vaa­timuk­ses­ta. Täl­lainen tulk­in­ta kään­tää lain­säädän­nön asi­akas­tur­val­lisu­us­lähtöko­hdan päälaelleen.

Tulkin­nalli­nen sekaan­nus väl­tetään, kun lue­taan tarkasti ammat­ti­henkilölain hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen koh­ta (HE 354/2014, sivu 21): ”julkisen ja yksi­tyisen sek­torin työ­nan­ta­jil­la on mah­dol­lisu­us toimia ja virko­ja perus­taes­saan määritel­lä kyseiseen tehtävään tarvit­ta­va sosi­aal­i­huol­lon lail­lis­te­tun ammat­ti­henkilön osaamis­vaa­timus ja tehtävän­imike. Sosi­aal­i­huol­lon tehtävärak­en­tei­ta ja työn­jakoa on mah­dol­lisu­us uud­is­taa, jos henkilön kelpoisu­us­vaa­timuk­sia ei ole sidot­tu suo­raan tehtävä­nimikkeisiin.”

Tulkin­nan perusa­jatuk­se­na on, että sel­l­aiseen tehtävään, mikä asi­akas­tur­val­lisu­u­den näkökul­mas­ta edel­lyt­tää sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön osaamista ja päätök­sen­tekoa, tulee tehtävän­imik­keen mah­dol­lisim­man selkeästi kuva­ta ammat­ti­henkilön vas­tu­u­ta ja henkilön tulee olla lail­lis­tet­tu sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö.

Sil­loin työan­ta­jal­la on sosi­aal­i­huolto­lain toteut­tamiseen ja ammatti­henkilölain osaamiseen sekä asi­akaslain palvelun laadun tur­vaamisen liit­tyvä velvol­lisu­us palkata tehtävään sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö. Sel­l­aiseen tehtävään, mikä ei edel­lytä ammat­ti­henkilön osaamista, voidaan palkata joku muu.

Tavoitteena asiakasturvallisuus

Valvi­ra valvoo ammat­ti­henkilölain toteu­tu­mista siten, että sosi­aal­i­huol­lon toteut­tamises­sa on olta­va asi­akas­tur­val­lisu­u­den kannal­ta riit­tävä osaami­nen. Tätä peri­aatet­ta korostaa myös edel­lä mainit­tu hal­li­tuk­sen esi­tys.

Asi­akas­tur­val­lisu­u­den kytkey­tymis­es­tä ammat­ti­henkilön päätök­sen­tekoon on todet­ta­va, että ennen ammat­ti­henkilölakia sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaal­la ei ollut mah­dol­lisu­ut­ta varmis­tua työn­tek­i­jän pätevyy­destä, kos­ka valvon­ta ja siihen kytkey­tyvä seu­ran­ta­jär­jestelmä puut­tui­v­at.

Eri­tyis­es­ti sosi­aal­i­huol­lon asi­akas­tur­val­lisu­u­den varmis­t­a­mi­nen edel­lyt­tää valvon­taa sil­loin, kun kyseessä on eri­tyisen tuen ja haavoit­tuvas­sa ase­mas­sa ole­vien eri-ikäis­ten asi­akkaiden tuen tarve. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen yleis­pe­rustelu­jen mukaan ammat­ti­henkilölain tarkoituk­se­na on varmis­taa, että sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöil­lä on ammat­ti­taidon edel­lyt­tämä koulu­tus, riit­tävä ammatill­i­nen osaami­nen ja ammat­ti­taidon edel­lyt­tämät valmi­udet sekä mah­dol­lisu­us kehit­tää ja ylläpitää ammat­ti­taitoa.

Työan­ta­jan on varmis­tet­ta­va, että organ­isaa­tio toimii sijais­tenkin kohdal­la eet­tis­es­ti ja juridis­es­ti kestävää.

Alpo Heikki­nen
asiantun­ti­jasi­h­teeri
Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta