Ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivan sijaisen vastuuta ja valvontaa sekä antoi esimerkkitapauksien perusteella linjauksensa.

 

Ammattieet­ti­selle lauta­kun­nalle on tullut tietoon tilan­teita, joissa tilapäi­sesti laillis­tetun ammat­ti­hen­kilön tehtä­vässä toimiva on tehnyt lasten­suojelun päätöksiä tahdosta riippu­mat­toman huollon antami­sesta.

Päätök­senteon jälkeen on jouduttu pohtimaan, kuka hyväksyy laittoman päätöksen ja kenelle on kuulunut ammat­ti­hen­ki­lölain mukainen sijaisen valvontaan liittyvä vastuu? Miten sosiaa­li­huollon tehtävien hoita­mista tulisi tulkita asiakas­tur­val­li­suuden näkökul­masta?

Miten vastuut jakaantuvat?

Ammat­ti­hen­ki­lölain mukaan ammat­ti­hen­kilön vastuu ja seuraa­mukset koskevat myös tilapäi­sesti laillis­tetun ammat­ti­hen­kilön tehtä­vissä toimivia. Työnte­kijän vastuulla on myös itse selvittää, mihin tehtäviin osaaminen riittää.

Kyse ei siis ole ainoastaan esimiehen vastuusta, vaikka esimies valvovana henkilönä vastaa ensisi­jai­sesti asiakas­tur­val­li­suuden näkökul­masta työpaikan riittä­västä osaami­sesta.

Esimiehen vastuun kannalta ratkai­se­vinta on, millaiseen tehtävään työntekijä rekry­toidaan eli mikä on henkilön valintaan liittyvä ammat­tieet­tinen ja juridinen vastuu. Esimiehen on tunnettava kelpoi­suudet, työn sisältö ja päätöksiin liittyvät vastuut.

Työnantaja huolehtii siitä, että työpai­koilla työ voidaan toteuttaa lain mukai­sesti:

  • Vastuu ja valta­suhteet pitää tehdä selväksi jo työnte­kijän pereh­dy­tyk­sessä.
  • Sosiaa­li­huol­tolain mukaiseen omaval­von­ta­suun­ni­telmaan on sisäl­ly­tettävä sijaisen valta, vastuu ja ohjaus.
  • Työ pitää organi­soida niin, että työteh­täviä hoitavat lain toteut­ta­misen kannalta toimi­val­taiset työnte­kijät.
Selvyyttä tulkintasekaannukseen

Hämmen­nystä on herät­tänyt myös Valviran lakiko­ko­nai­suu­desta irrotettu ohje: ”kun tehtävään säädettynä kelpoi­suus­vaa­ti­muksena ei ole sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilön pätevyys, voi työnantaja valita tehtävään myös muun kuin sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilön”.

Väärin tulkittuna tämä lause voi johtaa tilan­teeseen, jossa työantaja tulkitsee, että joku muu kuin sosiaa­li­huollon ammat­ti­henkilö voi vastata sosiaa­li­huollon toteut­ta­miseen liitty­vistä päätök­sistä tai että mihin tahansa sosiaa­li­huollon tehtävään voidaan palkata muu kuin sosiaa­li­huollon ammat­ti­henkilö – kunhan tehtä­vä­nimike ja rekry­tointi irrotetaan sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­vaa­ti­muk­sesta. Tällainen tulkinta kääntää lainsää­dännön asiakas­tur­val­li­suus­läh­tö­kohdan päälaelleen.

Tulkin­nal­linen sekaannus vältetään, kun luetaan tarkasti ammat­ti­hen­ki­lölain halli­tuksen esityksen kohta (HE 354/2014, sivu 21): ”julkisen ja yksityisen sektorin työnan­ta­jilla on mahdol­lisuus toimia ja virkoja perus­taessaan määri­tellä kyseiseen tehtävään tarvittava sosiaa­li­huollon laillis­tetun ammat­ti­hen­kilön osaamis­vaa­timus ja tehtä­vä­nimike. Sosiaa­li­huollon tehtä­vä­ra­ken­teita ja työn­jakoa on mahdol­lisuus uudistaa, jos henkilön kelpoi­suus­vaa­ti­muksia ei ole sidottu suoraan tehtävä­nimikkeisiin.”

Tulkinnan perus­a­ja­tuksena on, että sellaiseen tehtävään, mikä asiakas­tur­val­li­suuden näkökul­masta edellyttää sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilön osaamista ja päätök­sen­tekoa, tulee tehtä­vä­ni­mikkeen mahdol­li­simman selkeästi kuvata ammat­ti­hen­kilön vastuuta ja henkilön tulee olla laillis­tettu sosiaa­li­huollon ammat­ti­henkilö.

Silloin työan­ta­jalla on sosiaa­li­huol­tolain toteut­ta­miseen ja ammatti­henkilölain osaamiseen sekä asiakaslain palvelun laadun turvaa­misen liittyvä velvol­lisuus palkata tehtävään sosiaa­li­huollon ammat­ti­henkilö. Sellaiseen tehtävään, mikä ei edellytä ammat­ti­hen­kilön osaamista, voidaan palkata joku muu.

Tavoitteena asiakasturvallisuus

Valvira valvoo ammat­ti­hen­ki­lölain toteu­tu­mista siten, että sosiaa­li­huollon toteut­ta­mi­sessa on oltava asiakas­tur­val­li­suuden kannalta riittävä osaaminen. Tätä periaa­tetta korostaa myös edellä mainittu halli­tuksen esitys.

Asiakas­tur­val­li­suuden kytkey­ty­mi­sestä ammat­ti­hen­kilön päätök­sen­tekoon on todettava, että ennen ammat­ti­hen­ki­lö­lakia sosiaa­li­huollon asiak­kaalla ei ollut mahdol­li­suutta varmistua työnte­kijän pätevyy­destä, koska valvonta ja siihen kytkeytyvä seuran­ta­jär­jes­telmä puuttuivat.

Erityi­sesti sosiaa­li­huollon asiakas­tur­val­li­suuden varmis­ta­minen edellyttää valvontaa silloin, kun kyseessä on erityisen tuen ja haavoit­tu­vassa asemassa olevien eri-ikäisten asiak­kaiden tuen tarve. Halli­tuksen esityksen yleis­pe­rus­te­lujen mukaan ammat­ti­hen­ki­lölain tarkoi­tuksena on varmistaa, että sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löillä on ammat­ti­taidon edellyttämä koulutus, riittävä ammatil­linen osaaminen ja ammat­ti­taidon edellyt­tämät valmiudet sekä mahdol­lisuus kehittää ja ylläpitää ammat­ti­taitoa.

Työan­tajan on varmis­tettava, että organi­saatio toimii sijais­tenkin kohdalla eetti­sesti ja juridi­sesti kestävää.

Alpo Heikkinen
asian­tun­ti­ja­sih­teeri
Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta