Miten epäkohtien ilmoitusvelvollisuuteen tulisi suhtautua silloin, kun työpaikan henkilöresurssit on alimitoitettu ja tilanne uhkaa sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun laatua.

 

Talent­ian ammatti­eettisessä lau­takun­nas­sa pohdit­ti­in kysymys­tä, mil­lainen ammat­tieet­ti­nen velvol­lisu­us toimia sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölle muo­dos­tuu sil­loin, kun organ­isaa­tion asi­akas­määrä on suuri ja työn­tek­i­jämäärä alim­i­toitet­tu. Mitä tapah­tuu, jos ei nou­date­ta sosi­aal­i­huolto­lain (48§ ja 49§) mukaista ilmoi­tusvelvol­lisu­ut­ta kun havaitaan, että resurssit ovat puut­teel­liset ja toteutet­ta­va sosi­aal­i­huolto on sik­si laadul­taan heikkoa.

Henkilöstön alim­i­toi­tus voi muo­dostaa tilanteen, jos­sa yksit­täi­nen viran­halti­ja joutuu kan­ta­maan ammat­ti­henkilölain perus­teel­la seu­raa­mus­vas­tu­un esimerkik­si viivästyneistä las­ten­suo­je­lu­tarpeen arvioin­neista tai puut­teel­li­sista asi­akas­su­un­nitelmien kir­jauk­sista. Täl­lais­es­ta seu­rauk­ses­ta muis­tut­ti jo Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­to, jon­ka ohjaa­van kir­jeen (ESAVI/10469/05.06.01/2017) mukaan puut­teel­li­sista asi­akir­jamerkin­nöistä kir­jataan sosi­aal­i­työn­tek­i­jälle huo­mau­tus hyvän hallintokäytän­nön vas­tais­es­ta menet­telystä las­ten­suo­jelu­a­sioiden kir­jaamises­sa. Lisäk­si avin ohjauskir­jeessä muis­tute­taan työ­nan­ta­jaa velvol­lisu­ud­es­ta luo­da työn tekemiselle riit­tävät edel­ly­tyk­set.

Myös ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta pain­ot­taa, että palvelusu­un­nitelmien ja asi­akas­su­un­nitelmien doku­men­toin­ti on asi­akkaan oikeustur­van kannal­ta keskeistä. Kir­jauk­set eivät saa jäädä tekemät­tä henkilöstöresurssien puut­teen vuok­si.

Koko työyhteisön asia

Ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta tote­si, että ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den tulisi olla palvelu­jen aliresur­soin­ti­in liit­tyvis­sä tilanteis­sa ensisi­jais­es­ti työy­hteisön hyvän ammat­tieet­tisen vas­tu­unkan­non käytän­tö. Työn­tek­i­jän ja työy­hteisön yhteinen ammat­tieet­ti­nen velvol­lisu­us on toimia niin, että kaikkien haavoit­tuvim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien asi­akkaiden hyvä hoito ja huolen­pito toteu­tu­vat.

Jos työy­hteisössä on todet­tu, että asi­akkaan saamien palvelu­iden laatu on heikko, osoit­taa puut­tumat­to­muus rajoit­tunut­ta ammat­tieet­tistä hark­in­taa ja jopa kyynistymistä ja välin­pitämät­tömyyt­tä. Työy­hteisön pitää olla akti­ivi­nen epäko­h­tien esil­letuomises­sa.

Kaiken lähtöko­h­ta on, että jokaises­sa organ­isaa­tios­sa ja työy­hteisössä on omavalvon­ta­su­un­nitel­maan perus­tu­va käytän­tö ja valmius käsitel­lä ongelmia ja epäko­htia. On tärkeää, ettei epäko­h­tien esil­letuon­ti henkilöidy. Toki sosi­aal­i­huolto­lais­sa kiel­letään, ettei ilmoituk­sen tehneeseen henkilöön saa kohdis­taa vas­ta­toimia. Silti ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den käyt­tö voi tul­la yksit­täiselle työn­tek­i­jälle kohtu­ut­toman vaa­ti­vak­si ja kuor­mit­tavak­si lisä­vas­tuuk­si, huo­maut­taa ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta.

Omavalvon­ta­su­un­nitel­man laa­timises­sa on käytet­tävä henkilöstön asiantun­te­mus­ta. Ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den käytön on olta­va, kuten laki velvoit­taa, hyväksyt­tyä ja läpinäkyvää.

Vaik­ka työy­hteisön rooli ilmoi­tusvelvol­lisu­us olisi aliresur­soin­ti­ti­lanteis­sa ensisi­jainen, ei yksit­täisen ammat­ti­henkilön vas­tuu katoa. Hänen velvol­lisuuten­sa on nou­dat­taa ilmoi­tusvelvol­lisu­ut­ta ja toimia tilanteis­sa, jois­sa työy­hteisön ammat­tieet­ti­nen käytän­tö on vääristynyt tai epäko­h­tien esil­letuon­tia vält­televä ja peit­televä.

Näin toimitaan
  1. Ilmoituk­sen jäl­keen selvitetään, onko sosi­aal­i­huol­lon toteut­tamiseen liit­tyvä epäko­h­ta kor­jat­tavis­sa omavalvon­nal­lisin keinoin. Palvelun­tuot­ta­jan tulee aloit­taa epäko­hdan kor­jaamiseen liit­tyvät toimet viipymät­tä.
  2. Jos epäko­h­ta ei kor­jaan­nu ilmoituk­ses­ta, on ilmoituk­sen vas­taan­ot­ta­neel­la, toimin­nas­ta vas­taaval­la henkilöl­lä velvol­lisu­us ilmoit­taa asi­as­ta alue­hallintovi­ras­tolle ja pyytää ohjaus­ta ja neu­von­taa tai toimen­pitei­den aloit­tamista, jot­ta epäko­h­ta pois­tuu.
  3. Muista, että myös ilmoituk­sen tehneel­lä säi­lyy velvol­lisu­us ilmoituk­sen tekemiseen alue­hallintovi­ras­tolle, jos toimin­nas­ta vas­taa­va ei ole ryhtynyt toimen­piteisi­in tai epäko­htaa ei ole saatu kor­jat­tua.
  4. Tämä velvol­lisu­us kos­kee samal­la taval­la sosi­aal­i­huol­lon henkilöstöä, toimek­sianto­suhteista tai itsenäistä ammat­in­har­joit­ta­jaa ja yksi­ty­istä palvelun­tuot­ta­jaa.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia