Miten epäkohtien ilmoitusvelvollisuuteen tulisi suhtautua silloin, kun työpaikan henkilöresurssit on alimitoitettu ja tilanne uhkaa sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun laatua.

 

Talen­tian ammatti­eettisessä lau­ta­kun­nassa poh­dit­tiin kysy­mystä, mil­lai­nen ammat­tieet­ti­nen vel­vol­li­suus toi­mia sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lölle muo­dos­tuu sil­loin, kun orga­ni­saa­tion asia­kas­määrä on suuri ja työn­te­ki­jä­määrä ali­mi­toi­tettu. Mitä tapah­tuu, jos ei nou­da­teta sosi­aa­li­huol­to­lain (48§ ja 49§) mukaista ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta kun havai­taan, että resurs­sit ovat puut­teel­li­set ja toteu­tet­tava sosi­aa­li­huolto on siksi laa­dul­taan heikkoa.

Henkilöstön ali­mi­toi­tus voi muo­dos­taa tilan­teen, jossa yksit­täi­nen viran­hal­tija jou­tuu kan­ta­maan ammat­ti­hen­ki­lö­lain perus­teella seu­raa­mus­vas­tuun esi­mer­kiksi vii­väs­ty­neistä las­ten­suo­je­lu­tar­peen arvioin­neista tai puut­teel­li­sista asia­kas­suun­ni­tel­mien kir­jauk­sista. Tällaisesta seu­rauk­sesta muis­tutti jo Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto, jonka ohjaa­van kir­jeen (ESAVI/10469/05.06.01/2017) mukaan puut­teel­li­sista asia­kir­ja­mer­kin­nöistä kir­ja­taan sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle huo­mau­tus hyvän hal­lin­to­käy­tän­nön vas­tai­sesta menet­te­lystä las­ten­suo­je­lu­asioi­den kir­jaa­mi­sessa. Lisäksi avin ohjaus­kir­jeessä muis­tu­te­taan työ­nan­ta­jaa vel­vol­li­suu­desta luoda työn teke­mi­selle riit­tä­vät edellytykset.

Myös ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta pai­not­taa, että pal­ve­lusuun­ni­tel­mien ja asia­kas­suun­ni­tel­mien doku­men­tointi on asiak­kaan oikeus­tur­van kan­nalta kes­keistä. Kirjaukset eivät saa jäädä teke­mättä hen­ki­lös­tö­re­surs­sien puut­teen vuoksi.

Koko työyhteisön asia

Ammattieettinen lau­ta­kunta totesi, että ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den tulisi olla pal­ve­lu­jen ali­re­sur­soin­tiin liit­ty­vissä tilan­teissa ensi­si­jai­sesti työyh­tei­sön hyvän ammat­tieet­ti­sen vas­tuun­kan­non käy­täntö. Työntekijän ja työyh­tei­sön yhtei­nen ammat­tieet­ti­nen vel­vol­li­suus on toi­mia niin, että kaik­kien haa­voit­tu­vim­massa ase­massa ole­vien asiak­kai­den hyvä hoito ja huo­len­pito toteutuvat.

Jos työyh­tei­sössä on todettu, että asiak­kaan saa­mien pal­ve­lui­den laatu on heikko, osoit­taa puut­tu­mat­to­muus rajoit­tu­nutta ammat­tieet­tistä har­kin­taa ja jopa kyy­nis­ty­mistä ja välin­pi­tä­mät­tö­myyttä. Työyhteisön pitää olla aktii­vi­nen epä­koh­tien esilletuomisessa.

Kaiken läh­tö­kohta on, että jokai­sessa orga­ni­saa­tiossa ja työyh­tei­sössä on oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan perus­tuva käy­täntö ja val­mius käsi­tellä ongel­mia ja epä­koh­tia. On tär­keää, ettei epä­koh­tien esil­le­tuonti hen­ki­löidy. Toki sosi­aa­li­huol­to­laissa kiel­le­tään, ettei ilmoi­tuk­sen teh­nee­seen hen­ki­löön saa koh­dis­taa vas­ta­toi­mia. Silti ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den käyttö voi tulla yksit­täi­selle työn­te­ki­jälle koh­tuut­to­man vaa­ti­vaksi ja kuor­mit­ta­vaksi lisä­vas­tuuksi, huo­maut­taa ammat­tieet­ti­nen lautakunta.

Omavalvontasuunnitelman laa­ti­mi­sessa on käy­tet­tävä hen­ki­lös­tön asian­tun­te­musta. Ilmoitusvelvollisuuden käy­tön on oltava, kuten laki vel­voit­taa, hyväk­syt­tyä ja läpinäkyvää.

Vaikka työyh­tei­sön rooli ilmoi­tus­vel­vol­li­suus olisi ali­re­sur­soin­ti­ti­lan­teissa ensi­si­jai­nen, ei yksit­täi­sen ammat­ti­hen­ki­lön vas­tuu katoa. Hänen vel­vol­li­suu­tensa on nou­dat­taa ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta ja toi­mia tilan­teissa, joissa työyh­tei­sön ammat­tieet­ti­nen käy­täntö on vää­ris­ty­nyt tai epä­koh­tien esil­le­tuon­tia vält­te­levä ja peittelevä.

Näin toimitaan
  1. Ilmoituksen jäl­keen sel­vi­te­tään, onko sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­mi­seen liit­tyvä epä­kohta kor­jat­ta­vissa oma­val­von­nal­li­sin kei­noin. Palveluntuottajan tulee aloit­taa epä­koh­dan kor­jaa­mi­seen liit­ty­vät toi­met viipymättä.
  2. Jos epä­kohta ei kor­jaannu ilmoi­tuk­sesta, on ilmoi­tuk­sen vas­taa­not­ta­neella, toi­min­nasta vas­taa­valla hen­ki­löllä vel­vol­li­suus ilmoit­taa asiasta alue­hal­lin­to­vi­ras­tolle ja pyy­tää ohjausta ja neu­von­taa tai toi­men­pi­tei­den aloit­ta­mista, jotta epä­kohta poistuu.
  3. Muista, että myös ilmoi­tuk­sen teh­neellä säi­lyy vel­vol­li­suus ilmoi­tuk­sen teke­mi­seen alue­hal­lin­to­vi­ras­tolle, jos toi­min­nasta vas­taava ei ole ryh­ty­nyt toi­men­pi­tei­siin tai epä­koh­taa ei ole saatu korjattua.
  4. Tämä vel­vol­li­suus kos­kee samalla tavalla sosi­aa­li­huol­lon hen­ki­lös­töä, toi­mek­sian­to­suh­teista tai itse­näistä amma­tin­har­joit­ta­jaa ja yksi­tyistä palveluntuottajaa.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia