Miten epäkohtien ilmoitusvelvollisuuteen tulisi suhtautua silloin, kun työpaikan henkilöresurssit on alimitoitettu ja tilanne uhkaa sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun laatua.

 

Talentian ammatti­eettisessä lauta­kun­nassa pohdittiin kysymystä, millainen ammat­tieet­tinen velvol­lisuus toimia sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölle muodostuu silloin, kun organi­saation asiakas­määrä on suuri ja työnte­ki­jä­määrä alimi­toi­tettu. Mitä tapahtuu, jos ei noudateta sosiaa­li­huol­tolain (48§ ja 49§) mukaista ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta kun havaitaan, että resurssit ovat puutteel­liset ja toteu­tettava sosiaa­li­huolto on siksi laadultaan heikkoa.

Henki­löstön alimi­toitus voi muodostaa tilanteen, jossa yksit­täinen viran­haltija joutuu kantamaan ammat­ti­hen­ki­lölain perus­teella seuraa­mus­vastuun esimer­kiksi viiväs­ty­neistä lasten­suo­je­lu­tarpeen arvioin­neista tai puutteel­li­sista asiakas­suun­ni­telmien kirjauk­sista. Tällai­sesta seurauk­sesta muistutti jo Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto, jonka ohjaavan kirjeen (ESAVI/10469/05.06.01/2017) mukaan puutteel­li­sista asiakir­ja­mer­kin­nöistä kirjataan sosiaa­li­työn­te­ki­jälle huomautus hyvän hallin­to­käy­tännön vastai­sesta menet­te­lystä lasten­suo­je­lu­asioiden kirjaa­mi­sessa. Lisäksi avin ohjaus­kir­jeessä muistu­tetaan työnan­tajaa velvol­li­suu­desta luoda työn tekemi­selle riittävät edelly­tykset.

Myös ammat­tieet­tinen lauta­kunta painottaa, että palve­lusuun­ni­telmien ja asiakas­suun­ni­telmien dokumen­tointi on asiakkaan oikeus­turvan kannalta keskeistä. Kirjaukset eivät saa jäädä tekemättä henki­lös­tö­re­surssien puutteen vuoksi.

Koko työyhteisön asia

Ammat­tieet­tinen lauta­kunta totesi, että ilmoi­tus­vel­vol­li­suuden tulisi olla palve­lujen alire­sur­sointiin liitty­vissä tilan­teissa ensisi­jai­sesti työyh­teisön hyvän ammat­tieet­tisen vastuun­kannon käytäntö. Työnte­kijän ja työyh­teisön yhteinen ammat­tieet­tinen velvol­lisuus on toimia niin, että kaikkien haavoit­tu­vim­massa asemassa olevien asiak­kaiden hyvä hoito ja huolenpito toteu­tuvat.

Jos työyh­tei­sössä on todettu, että asiakkaan saamien palve­luiden laatu on heikko, osoittaa puuttu­mat­tomuus rajoit­tu­nutta ammat­tieet­tistä harkintaa ja jopa kyynis­ty­mistä ja välin­pi­tä­mät­tö­myyttä. Työyh­teisön pitää olla aktii­vinen epäkohtien esille­tuo­mi­sessa.

Kaiken lähtö­kohta on, että jokai­sessa organi­saa­tiossa ja työyh­tei­sössä on omaval­von­ta­suun­ni­telmaan perustuva käytäntö ja valmius käsitellä ongelmia ja epäkohtia. On tärkeää, ettei epäkohtien esille­tuonti henki­löidy. Toki sosiaa­li­huol­to­laissa kielletään, ettei ilmoi­tuksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa vasta­toimia. Silti ilmoi­tus­vel­vol­li­suuden käyttö voi tulla yksit­täi­selle työnte­ki­jälle kohtuut­toman vaati­vaksi ja kuormit­ta­vaksi lisävas­tuuksi, huomauttaa ammat­tieet­tinen lauta­kunta.

Omaval­von­ta­suun­ni­telman laati­mi­sessa on käytettävä henki­löstön asian­tun­te­musta. Ilmoi­tus­vel­vol­li­suuden käytön on oltava, kuten laki velvoittaa, hyväk­syttyä ja läpinä­kyvää.

Vaikka työyh­teisön rooli ilmoi­tus­vel­vol­lisuus olisi alire­sur­soin­ti­ti­lan­teissa ensisi­jainen, ei yksit­täisen ammat­ti­hen­kilön vastuu katoa. Hänen velvol­li­suu­tensa on noudattaa ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta ja toimia tilan­teissa, joissa työyh­teisön ammat­tieet­tinen käytäntö on vääris­tynyt tai epäkohtien esille­tuontia välttelevä ja peittelevä.

Näin toimitaan
  1. Ilmoi­tuksen jälkeen selvi­tetään, onko sosiaa­li­huollon toteut­ta­miseen liittyvä epäkohta korjat­ta­vissa omaval­von­nal­lisin keinoin. Palve­lun­tuot­tajan tulee aloittaa epäkohdan korjaa­miseen liittyvät toimet viipy­mättä.
  2. Jos epäkohta ei korjaannu ilmoi­tuk­sesta, on ilmoi­tuksen vastaa­not­ta­neella, toimin­nasta vastaa­valla henki­löllä velvol­lisuus ilmoittaa asiasta aluehal­lin­to­vi­ras­tolle ja pyytää ohjausta ja neuvontaa tai toimen­pi­teiden aloit­ta­mista, jotta epäkohta poistuu.
  3. Muista, että myös ilmoi­tuksen tehneellä säilyy velvol­lisuus ilmoi­tuksen tekemiseen aluehal­lin­to­vi­ras­tolle, jos toimin­nasta vastaava ei ole ryhtynyt toimen­pi­teisiin tai epäkohtaa ei ole saatu korjattua.
  4. Tämä velvol­lisuus koskee samalla tavalla sosiaa­li­huollon henki­löstöä, toimek­sian­to­suh­teista tai itsenäistä ammatin­har­joit­tajaa ja yksityistä palve­lun­tuot­tajaa.

Alpo Heikkinen
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia