Haku ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille suunniteltuihin erikoistumiskoulutuksiin on parhaillaan menossa.

 

Syksyllä ja alku­vuo­desta 2018 aloit­taa neljä sosio­no­meille (AMK) suun­nat­tua eri­kois­tu­mis­kou­lu­tusta. Tiedot ja hakuoh­jeet ovat kun­kin ammat­ti­kor­kea­kou­lun sivuilla.

Ammattikorkeakouluissa eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat uusi osa kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. Valmistelutyötä on tehty parin vuo­den ajan kar­toit­ta­malla kou­lu­tus­tar­peita ja tapaa­malla sidos­ryh­miä. Myös Talentian jäse­net osal­lis­tui­vat kehit­tä­mi­seen verk­koai­vo­rii­hessä ja yli tuhat talen­tia­laista vas­tasi eri­kois­kou­lu­tus­tar­vetta kos­ke­vaan kyselyyn.

− Erityisen tär­keänä on pidetty työ­elä­män näkö­kul­mien kuu­le­mista ja otta­mista huo­mioon. Nyt alka­viin kou­lu­tuk­siin kerät­tiin palau­tetta työ­elä­mä­ta­hoilta, ker­too kes­kei­sesti kehit­tä­mi­sessä mukana ollut yli­opet­taja Jari Helminen ammat­ti­kor­kea­koulu Diakista.

Tarkoituksena on juur­rut­taa eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set osaksi kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. Erikoistumiskoulutus täh­tää asian­tun­ti­juu­den ja osaa­mi­sen syven­tä­mi­seen. Erikoiskoulutuksilla pyri­tään myös raken­ta­maan kan­sal­li­sella tasolla eri­kois­osaa­jien verkostoa.

Tavallisesti 30 opintopisteen laajuinen koulutus kestää lukuvuoden.

− Esimerkiksi las­ten­suo­je­lu­työn eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ja lapsi- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­man (LAPE) välillä on hah­mo­tettu yhteistyöpintoja.

Koulutuksien hinta ja rakenne

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö tukee kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lua ja pilo­toin­tia, mutta pää­osin kou­lu­tus pitää jär­jes­tää kou­lu­tet­ta­vien mak­sa­milla osal­lis­tu­mis­mak­suilla. Maksua voi­daan periä enin­tään 120 euroa / opintopiste.

Sosionomeille tar­koi­tet­tu­jen 30 opin­to­pis­teen laa­juis­ten eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus­ten hinta on kui­ten­kin 1 000 euroa. Poikkeuksena on moni­kult­tuu­ri­suu­den asian­tun­ti­jan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, jonka laa­juus on 40 opin­to­pis­tettä ja hinta 3 200 euroa.

Erikoistumiskoulutukset tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den kehit­tää asian­tun­ti­juutta ja amma­til­lista osaa­mista. Tavallisesti 30 opin­to­pis­teen laa­jui­nen kou­lu­tus kes­tää luku­vuo­den ja sii­hen sisäl­tyy noin 12 lähio­pe­tus­päi­vää sekä alu­eel­li­set ver­tai­sop­pi­mis­ryh­mät. Henkilökohtaista ohjausta on myös tarjolla.

Sosiaalialan työ­nan­ta­jien sitou­tu­mista eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­siin on haas­ta­nut sote-uudis­tuk­sen vaihe, jol­loin kun­tien hen­ki­löstö on siir­ty­mässä maa­kun­tiin. Erikoistumiskoulutuksiin hakeu­tu­van kan­nat­taa kes­kus­tella työ­nan­ta­jansa kanssa, miten eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen voi tukea esi­mer­kiksi työyh­tei­sön asia­kas­työn kehittämistä.

Koulutuksiin sisäl­ty­viä oppi­mis­teh­tä­viä voi muo­kata osal­lis­tu­ja­koh­tai­sesti siten, että ne tuke­vat osal­lis­tu­jan osaa­mi­sen ja hänen työyh­tei­sönsä toi­min­nan kehittämistä.

Kristiina Koskiluoma

 

Syksyllä 2017 alkavat erikoistumiskoulutukset

Lastensuojelutyön eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus (30 op): Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Hämeen ammat­ti­kor­kea­koulu, Novia yrkes­högs­ko­lan, Turun ammat­ti­kor­kea­koulu, Vaasan ammattikorkeakoulu.

Moniammatillinen koti­kun­tou­tus eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus (30 op): Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, Jyväskylän ammat­ti­kor­kea­koulu, Metropolia ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lui­den kehit­täjä eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus (30 op): Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Lahden ammat­ti­kor­kea­koulu, Laurea ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tammikuussa 2018 alkavat erikoistumiskoulutukset

Monikulttuurisuuden asian­tun­ti­jan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus (40 op): Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Turun yliopisto.