Haku ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille suunniteltuihin erikoistumiskoulutuksiin on parhaillaan menossa.

 

Syksyllä ja alkuvuo­desta 2018 aloittaa neljä sosio­no­meille (AMK) suunnattua erikois­tu­mis­kou­lu­tusta. Tiedot ja hakuohjeet ovat kunkin ammat­ti­kor­kea­koulun sivuilla.

Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat uusi osa koulu­tus­jär­jes­telmää. Valmis­te­lu­työtä on tehty parin vuoden ajan kartoit­ta­malla koulu­tus­tar­peita ja tapaa­malla sidos­ryhmiä. Myös Talentian jäsenet osallis­tuivat kehit­tä­miseen verkkoai­vo­rii­hessä ja yli tuhat talen­tia­laista vastasi erikois­kou­lu­tus­tar­vetta koskevaan kyselyyn.

− Erityisen tärkeänä on pidetty työelämän näkökulmien kuule­mista ja ottamista huomioon. Nyt alkaviin koulu­tuksiin kerättiin palau­tetta työelä­mä­ta­hoilta, kertoo keskei­sesti kehit­tä­mi­sessä mukana ollut yliopettaja Jari Helminen ammat­ti­kor­kea­koulu Diakista.

Tarkoi­tuksena on juurruttaa erikois­tu­mis­kou­lu­tukset osaksi koulu­tus­jär­jes­telmää. Erikois­tu­mis­kou­lutus tähtää asian­tun­ti­juuden ja osaamisen syven­tä­miseen. Erikois­kou­lu­tuk­silla pyritään myös raken­tamaan kansal­li­sella tasolla erikois­osaajien verkostoa.

Tavallisesti 30 opintopisteen laajuinen koulutus kestää lukuvuoden.

− Esimer­kiksi lasten­suo­je­lutyön erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen ja lapsi- ja perhe­pal­ve­luiden muutos­oh­jelman (LAPE) välillä on hahmo­tettu yhteis­työ­pintoja.

Koulutuksien hinta ja rakenne

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö tukee koulu­tusten suunnit­telua ja pilotointia, mutta pääosin koulutus pitää järjestää koulu­tet­tavien maksa­milla osallis­tu­mis­mak­suilla. Maksua voidaan periä enintään 120 euroa / opinto­piste.

Sosio­no­meille tarkoi­tet­tujen 30 opinto­pisteen laajuisten erikois­tu­mis­kou­lu­tusten hinta on kuitenkin 1 000 euroa. Poikkeuksena on monikult­tuu­ri­suuden asian­tun­tijan erikois­tu­mis­kou­lutus, jonka laajuus on 40 opinto­pis­tettä ja hinta 3 200 euroa.

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset tarjoavat mahdol­li­suuden kehittää asian­tun­ti­juutta ja ammatil­lista osaamista. Taval­li­sesti 30 opinto­pisteen laajuinen koulutus kestää lukuvuoden ja siihen sisältyy noin 12 lähio­pe­tus­päivää sekä alueel­liset vertai­sop­pi­mis­ryhmät. Henki­lö­koh­taista ohjausta on myös tarjolla.

Sosiaa­lialan työnan­tajien sitou­tu­mista erikois­tu­mis­kou­lu­tuksiin on haastanut sote-uudis­tuksen vaihe, jolloin kuntien henki­löstö on siirty­mässä maakuntiin. Erikois­tu­mis­kou­lu­tuksiin hakeu­tuvan kannattaa keskus­tella työnan­ta­jansa kanssa, miten erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen osallis­tu­minen voi tukea esimer­kiksi työyh­teisön asiakastyön kehit­tä­mistä.

Koulu­tuksiin sisäl­tyviä oppimis­teh­täviä voi muokata osallis­tu­ja­koh­tai­sesti siten, että ne tukevat osallis­tujan osaamisen ja hänen työyh­tei­sönsä toiminnan kehit­tä­mistä.

Kristiina Koski­luoma

 

Syksyllä 2017 alkavat erikoistumiskoulutukset

Lasten­suo­je­lutyön erikois­tu­mis­kou­lutus (30 op): Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Hämeen ammat­ti­kor­kea­koulu, Novia yrkes­högs­kolan, Turun ammat­ti­kor­kea­koulu, Vaasan ammat­ti­kor­kea­koulu.

Moniam­ma­til­linen kotikun­toutus erikois­tu­mis­kou­lutus (30 op): Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulu, Metro­polia ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu.

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä erikois­tu­mis­kou­lutus (30 op): Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Lahden ammat­ti­kor­kea­koulu, Laurea ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu, Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulu.

Tammikuussa 2018 alkavat erikoistumiskoulutukset

Monikult­tuu­ri­suuden asian­tun­tijan erikois­tu­mis­kou­lutus (40 op): Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Turun yliopisto.