Työnantaja ei saa lomauttaa työntekijää, jos työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä lomautuksen vaihtoehtona. Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä.

 

 

Lomau­tuk­sen vaih­toeh­tona tar­jo­tun työn palkka mää­räy­tyy teh­tä­vän, työ­so­pi­muk­sen ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen perusteella.

Jos työn­te­kijä kiel­täy­tyy työ­nan­ta­jan tar­joa­masta työstä, ottaa työ­te­kijä ris­kin siitä, että työ­nan­taja puut­tuu työn­te­ki­jän työ­suh­tee­seen. Työnantaja voi huo­maut­taa, varoit­taa tai jopa päät­tää työ­suh­teen luvat­to­maksi kat­so­mansa pois­sao­lon perus­teella tai työ­nan­ta­jan työn­joh­dol­li­sen mää­räyk­sen nou­dat­ta­matta jät­tä­mi­sen vuoksi.

Työnantajan osoit­ta­masta työstä kiel­täy­ty­mi­sellä voi olla vai­ku­tusta myös oikeu­teen saada työttömyysturvaa.

Käytännössä lainsäädäntö mahdollistaa työstä kieltäytymisen seuraamuksitta vain hyvin poikkeuksellisesti.

– Tämän vuoksi työn­te­ki­jän työ­suh­teen ja työt­tö­myys­tur­van kan­nalta on tur­val­li­sem­paa nou­dat­taa työ­nan­ta­jan anta­maa työn­joh­dol­lista mää­räystä ja tar­vit­taessa sel­vit­tää jäl­ki­kä­teen, onko työ­nan­taja toi­mi­nut tilan­teessa oikein. Lomautuksesta, työ­teh­tä­vien muu­tok­sesta tai pal­kasta ei myös­kään tule sopia, jos toi­mien oikeel­li­suutta haluaa sel­vit­tää jäl­ki­kä­teen, sanoo Talentian laki­mies Tiina Kinnunen.

Työnantajan on myös tar­jot­tava jo lomau­te­tuille työn­te­ki­jöille uutta työtä, jos sel­laista ilmaan­tuu lomau­tuk­sen aikana. Lomautuksen voi perua, siir­tää tai kes­keyt­tää työ­so­pi­mus­lain ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­rä­ai­koja noudattaen.

Viranhaltijoiden osalta sään­nöstö poik­keaa hie­man työ­suh­tei­sista työn­te­ki­jöistä. Kun työn­te­ki­jän vel­vol­li­suutta ottaa vas­taan muuta työtä mää­rit­tää työ­so­pi­mus, sää­de­tään viran­hal­ti­joilla asiasta virkamieslainsäädännössä.

– Käytännössä lain­sää­däntö mah­dol­lis­taa työstä kiel­täy­ty­mi­sen seu­raa­muk­sitta vain hyvin poik­keuk­sel­li­sesti. Näin ollen viran­hal­ti­jan on vel­vol­li­nen otta­maan laa­jasti vas­taan eri­näi­siä työ­nan­ta­jan osoit­ta­mia teh­tä­viä, jotta hän vält­tyy mah­dol­li­selta huo­mau­tuk­sen, varoi­tuk­sen ja pal­ve­lus­suh­teen päät­tä­mi­sen ris­kiltä, Kinnunen sanoo.

Lomautuksen vaih­toeh­tona tar­jo­tun työn palk­kaus mää­räy­tyy viran­hal­ti­jalla teh­tä­vän, vir­ka­mää­räyk­sen, lain­sää­dän­nön ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sesti. Työstä kiel­täy­ty­mi­sen mah­dol­li­nen vai­ku­tus työt­tö­myys­tur­vaan on vas­taava kuin työ­suh­tei­sella työn­te­ki­jällä. Vastaavasti myös viran­hal­ti­jaa kos­keva lomau­tus voi­daan perua, siir­tää tai keskeyttää.

Työntekijä voi lomau­tuk­sen aikana tehdä työtä toi­selle työ­nan­ta­jalle. Lomautuksen aikana työ­suhde lomaut­ta­neen työ­nan­ta­jan kanssa säi­lyy muu­ten voi­massa, vaikka työn­teko ja pal­kan­maksu onkin keskeytetty.

Työntekijällä on oikeus irti­sa­noa lomau­tuk­sen ajaksi toi­sen työ­nan­ta­jan kanssa teke­mänsä työ­so­pi­mus vii­den päi­vän irti­sa­no­mi­sai­kaa noudattaen.

Työntekijän on huo­leh­dit­tava siitä, ettei uusi työ­so­pi­mus estä häntä palaa­masta lomau­tuk­sen päät­tyessä sii­hen työ­hön, josta hänet on lomau­tettu. Tämän ja lyhyen irti­sa­no­mi­sa­jan vuoksi työn­te­ki­jän on siis syytä ottaa taus­talla oleva lomau­tus kes­kus­te­luun uuden työ­nan­ta­jan kanssa työ­so­pi­musta tehtäessä.

Viranhaltijoilla on työn­te­ki­jöitä vas­taava oikeus mennä toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen lomau­tuk­sen aikana. Toisin kuin työ­suh­teen koh­dalla, vir­ka­suh­teen osalta ei ole sää­detty lomau­tuk­sen osalta eri­tyi­sestä vii­den päi­vän irtisanomisajasta.

– Jos siis viran­hal­tija lomau­tuk­sen aikana menee toi­seen vir­ka­suh­tee­seen, nou­da­te­taan tuon uuden vir­ka­suh­teen osalta nor­maa­leja irti­sa­no­mi­sai­koja. Jos viran­hal­tija lomau­tuk­sen aikana tekee töitä työ­suh­tei­sena toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­sessa, nou­da­te­taan tuo­hon työ­suh­tee­seen vas­taa­via sään­nök­siä kuin mui­hin­kin työ­suh­tei­siin työn­te­ki­jöi­hin, Kinnunen sanoo.

Viranhaltijan on työn­te­ki­jän tavoin var­mis­tet­tava, ettei uusi työ estä häntä palaa­masta lomau­tuk­sen pää­tyt­tyä sii­hen työ­hön, josta hänet on lomautettu.

Jos työn­te­kijä tai viran­hal­tija aikoo mennä lomau­tusai­kana töi­hin, pitää hänen tehdä siitä ilmoi­tus TE-pal­ve­lui­hin ja ottaa tar­vit­taessa yhteyttä omaan työttömyyskassaan.

Tiina Kinnunen