Työnantaja ei saa lomauttaa työntekijää, jos työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä lomautuksen vaihtoehtona. Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä.

 

 

Lomau­tuk­sen vaih­toeh­tona tar­jo­tun työn palkka mää­räy­tyy teh­tä­vän, työ­so­pi­muk­sen ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen perusteella.

Jos työn­te­kijä kiel­täy­tyy työ­nan­ta­jan tar­joa­masta työstä, ottaa työ­te­kijä ris­kin siitä, että työ­nan­taja puut­tuu työn­te­ki­jän työ­suh­tee­seen. Työ­nan­taja voi huo­maut­taa, varoit­taa tai jopa päät­tää työ­suh­teen luvat­to­maksi kat­so­mansa pois­sao­lon perus­teella tai työ­nan­ta­jan työn­joh­dol­li­sen mää­räyk­sen nou­dat­ta­matta jät­tä­mi­sen vuoksi.

Työ­nan­ta­jan osoit­ta­masta työstä kiel­täy­ty­mi­sellä voi olla vai­ku­tusta myös oikeu­teen saada työttömyysturvaa.

Käytännössä lainsäädäntö mahdollistaa työstä kieltäytymisen seuraamuksitta vain hyvin poikkeuksellisesti.

– Tämän vuoksi työn­te­ki­jän työ­suh­teen ja työt­tö­myys­tur­van kan­nalta on tur­val­li­sem­paa nou­dat­taa työ­nan­ta­jan anta­maa työn­joh­dol­lista mää­räystä ja tar­vit­taessa sel­vit­tää jäl­ki­kä­teen, onko työ­nan­taja toi­mi­nut tilan­teessa oikein. Lomau­tuk­sesta, työ­teh­tä­vien muu­tok­sesta tai pal­kasta ei myös­kään tule sopia, jos toi­mien oikeel­li­suutta haluaa sel­vit­tää jäl­ki­kä­teen, sanoo Talen­tian laki­mies Tiina Kin­nu­nen.

Työ­nan­ta­jan on myös tar­jot­tava jo lomau­te­tuille työn­te­ki­jöille uutta työtä, jos sel­laista ilmaan­tuu lomau­tuk­sen aikana. Lomau­tuk­sen voi perua, siir­tää tai kes­keyt­tää työ­so­pi­mus­lain ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­rä­ai­koja noudattaen.

Viran­hal­ti­joi­den osalta sään­nöstö poik­keaa hie­man työ­suh­tei­sista työn­te­ki­jöistä. Kun työn­te­ki­jän vel­vol­li­suutta ottaa vas­taan muuta työtä mää­rit­tää työ­so­pi­mus, sää­de­tään viran­hal­ti­joilla asiasta virkamieslainsäädännössä.

– Käy­tän­nössä lain­sää­däntö mah­dol­lis­taa työstä kiel­täy­ty­mi­sen seu­raa­muk­sitta vain hyvin poik­keuk­sel­li­sesti. Näin ollen viran­hal­ti­jan on vel­vol­li­nen otta­maan laa­jasti vas­taan eri­näi­siä työ­nan­ta­jan osoit­ta­mia teh­tä­viä, jotta hän vält­tyy mah­dol­li­selta huo­mau­tuk­sen, varoi­tuk­sen ja pal­ve­lus­suh­teen päät­tä­mi­sen ris­kiltä, Kin­nu­nen sanoo.

Lomau­tuk­sen vaih­toeh­tona tar­jo­tun työn palk­kaus mää­räy­tyy viran­hal­ti­jalla teh­tä­vän, vir­ka­mää­räyk­sen, lain­sää­dän­nön ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sesti. Työstä kiel­täy­ty­mi­sen mah­dol­li­nen vai­ku­tus työt­tö­myys­tur­vaan on vas­taava kuin työ­suh­tei­sella työn­te­ki­jällä. Vas­taa­vasti myös viran­hal­ti­jaa kos­keva lomau­tus voi­daan perua, siir­tää tai keskeyttää.

Työn­te­kijä voi lomau­tuk­sen aikana tehdä työtä toi­selle työ­nan­ta­jalle. Lomau­tuk­sen aikana työ­suhde lomaut­ta­neen työ­nan­ta­jan kanssa säi­lyy muu­ten voi­massa, vaikka työn­teko ja pal­kan­maksu onkin keskeytetty.

Työn­te­ki­jällä on oikeus irti­sa­noa lomau­tuk­sen ajaksi toi­sen työ­nan­ta­jan kanssa teke­mänsä työ­so­pi­mus vii­den päi­vän irti­sa­no­mi­sai­kaa noudattaen.

Työn­te­ki­jän on huo­leh­dit­tava siitä, ettei uusi työ­so­pi­mus estä häntä palaa­masta lomau­tuk­sen päät­tyessä sii­hen työ­hön, josta hänet on lomau­tettu. Tämän ja lyhyen irti­sa­no­mi­sa­jan vuoksi työn­te­ki­jän on siis syytä ottaa taus­talla oleva lomau­tus kes­kus­te­luun uuden työ­nan­ta­jan kanssa työ­so­pi­musta tehtäessä.

Viran­hal­ti­joilla on työn­te­ki­jöitä vas­taava oikeus mennä toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen lomau­tuk­sen aikana. Toi­sin kuin työ­suh­teen koh­dalla, vir­ka­suh­teen osalta ei ole sää­detty lomau­tuk­sen osalta eri­tyi­sestä vii­den päi­vän irtisanomisajasta.

– Jos siis viran­hal­tija lomau­tuk­sen aikana menee toi­seen vir­ka­suh­tee­seen, nou­da­te­taan tuon uuden vir­ka­suh­teen osalta nor­maa­leja irti­sa­no­mi­sai­koja. Jos viran­hal­tija lomau­tuk­sen aikana tekee töitä työ­suh­tei­sena toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­sessa, nou­da­te­taan tuo­hon työ­suh­tee­seen vas­taa­via sään­nök­siä kuin mui­hin­kin työ­suh­tei­siin työn­te­ki­jöi­hin, Kin­nu­nen sanoo.

Viran­hal­ti­jan on työn­te­ki­jän tavoin var­mis­tet­tava, ettei uusi työ estä häntä palaa­masta lomau­tuk­sen pää­tyt­tyä sii­hen työ­hön, josta hänet on lomautettu.

Jos työn­te­kijä tai viran­hal­tija aikoo mennä lomau­tusai­kana töi­hin, pitää hänen tehdä siitä ilmoi­tus TE-pal­ve­lui­hin ja ottaa tar­vit­taessa yhteyttä omaan työttömyyskassaan.

Tiina Kin­nu­nen