Uuden puheenjohtajan valitsevat Akavan 36 jäsenjärjestöä liittokokouksessa marraskuussa.

 

 

Akavan liit­to­ko­kous valit­see uuden puheen­joh­ta­jan mar­ras­kuussa. Nykyinen puheen­joh­taja Sture Fjäder ilmoitti kesä­kuussa 2022 jät­tä­vänsä teh­tä­vänsä kes­ken kau­tensa, joka olisi jat­ku­nut tou­ko­kuu­hun 2024 asti.

Uuden puheen­joh­ta­jan valit­se­vat Akavan 36 jäsen­jär­jes­töä liit­to­ko­kouk­sessa. Akavan puheen­joh­ta­jan toi­mi­kausi on neljä vuotta. Puheenjohtaja vali­taan nyt kui­ten­kin lyhyem­mälle kau­delle eli tou­ko­kuun 2024 liit­to­ko­kouk­seen asti.

Jokaisella Akavan jäsen­jär­jes­töllä on mah­dol­li­suus aset­taa ehdok­kaita Akavan puheen­joh­ta­jan teh­tä­vään. Ehdokkaita voi­daan esit­tää vielä mar­ras­kuun 14. päivä jär­jes­tet­tä­vässä kokouk­sessa. Jokainen jäsen­jär­jestö val­mis­te­lee ja tekee toi­mie­li­mis­sään pää­tök­sen, ketä ehdo­kasta se kan­nat­taa puheenjohtajaksi.

Liittojen valit­se­mat liit­to­ko­kouse­dus­ta­jat äänes­tä­vät puheen­joh­ta­ja­vaa­lissa ja käyt­tä­vät kokouk­sessa liit­tonsa ääni­mää­rää, joka perus­tuu jäsen­mää­rään. Jotkut Akavan lii­tot ovat aiem­min kar­toit­ta­neet jäsen­tensä näke­myk­siä jäsen­ky­se­lyllä ja nii­den hal­li­tus on käyt­tä­nyt kyse­lyn tulok­sia pää­tök­sen­te­konsa tukena. Yksittäinen aka­va­lai­nen voi olla yhtey­dessä omaan liit­toonsa puheenjohtajakysymyksessä.

Akavan puheen­joh­ta­jan teh­tävä on koko­päi­vä­toi­mi­nen. Puheenjohtaja joh­taa Akavan hal­li­tuk­sen työtä ja Akavan toi­mis­toa. Hän on Akavan edus­taja jul­ki­suu­dessa sekä useissa työryhmissä.

Puheenjohtaja vas­taa sidos­ryh­mä­suh­teista ja edun­val­von­ta­toi­min­nasta. Puheenjohtaja on yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­taja ja kes­kus­te­lija. Hän edis­tää Akavan liit­to­jen edun­val­von­taa. Puheenjohtaja osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­seen yhteis­työ­hön poh­jois­mai­sissa ja euroop­pa­lai­sissa järjestöissä.

Talentia tukee oikeus­tie­tei­den kan­di­daatti, toi­min­nan­joh­taja Maria Löfgreniä Akavan uudeksi puheenjohtajaksi.

– Maria Löfgrenillä on pitkä ja moni­puo­li­nen koke­mus ammat­ti­jär­jes­töistä. Hän on raken­ta­nut JUKOsta mer­kit­tä­vän neu­vot­te­lu­jär­jes­tön ja luot­san­nut kunta-alan his­to­rial­li­seen sopi­muk­seen tänä keväänä. Löfgrenistä Akava saisi raken­teita ja toi­min­ta­ta­poja uudis­ta­van puheen­joh­ta­jan, jota kes­kus­jär­jes­tömme tar­vit­see, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio. 

Akavan puheenjohtajavaali:

Esittelyssä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren

Akavan puheen­joh­taja seu­raa­valle kau­delle vali­taan 14.11.2022 jär­jes­tet­tä­vässä liit­to­ko­kouk­sessa. Ehdokkaina ovat Tekniikan aka­tee­mi­set TEKin toi­min­nan­joh­taja Jari Jokinen ja Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKOn toi­min­nan­joh­taja Maria Löfgren.

Arvot ovat Maria Löfgrenille läsnä joka het­kessä ja kai­kessa toi­min­nassa. Tärkeitä arvoja ovat rehel­li­syys ja avoimuus.

– Totuus pitää uskal­taa sanoa sil­loin­kin, kun se pelot­taa. Kipeistäkin asioista on puhut­tava ja eri­lai­sia näke­myk­siä on kuun­nel­tava. Avoimuuteen kuu­luu esi­mer­kiksi, että lii­tot tie­tä­vät, mihin Akavan jäsen­mak­suja käy­te­tään ja mil­lai­sia sitou­muk­sia tehdään.

Toisten ihmis­ten arvos­ta­mi­nen on tär­keä arvo sekin, vaikka oltai­siin eri mieltä ja eri puo­lilla neuvottelupöytää.

Näiden lisäksi Löfgren mai­nit­see arvos­ta­vansa asiantuntijuutta.

– Koskaan ei pidä läh­teä olet­ta­maan, vaan kuun­nella, sel­vit­tää ja opis­kella niin kauan, kun­nes tietää.

Akavan mer­kit­tä­vät vai­kut­ta­mi­sen kysy­myk­set liit­ty­vät työ­elä­mään ja työl­li­syy­teen, osaa­mi­seen ja sosiaaliturvaan.

Löfgrenin mukaan työ­eh­to­jen sopi­mus- ja neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män mou­ka­rointi on kiih­ty­nyt. Sen vakaut­ta­mi­nen tus­kin onnis­tuu ilman lainsäädäntömuutoksia.

– Elämme konflik­toi­tu­nutta aikaa. Työriitoja tip­puu pit­kin vuotta, aina jos­sain neu­vo­tel­laan ja usein neu­vot­te­luja käy­dään aika kär­jis­ty­neissä tun­nel­missa. Akava on jo esit­tä­nyt työ­rii­to­jen sovit­te­lu­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Sitä työtä pitäisi jatkaa.

Sosiaaliturvajärjestelmää olisi tar­peel­lista muo­kata siten, että työn­teko toisi aina lisä­ar­voa ja olisi kan­nat­ta­vam­paa kuin etuu­della eläminen.

Itsensä työl­lis­tä­vät ja free­lance­rit eivät saa pudota tur­va­verk­ko­jen ulkopuolelle.

– Samalla pitäisi tar­kas­tella työn­teon ehtoja. Ei voi olla niin, että työ­tu­loilla ei elä, vaan vajetta jou­tuu paik­kaa­maan sosiaalituella.

Akavan kei­not työl­li­syy­den lisää­mi­seksi on vält­tä­mä­töntä toteut­taa. Korkeamman työl­li­syy­sas­teen tavoit­te­lun rin­nalle Löfgren nos­taisi työl­li­syy­den laa­dul­li­sen kehit­tä­mi­sen. Koulutuksen, tut­ki­muk­sen, TKI-rahoi­tuk­sen ja inves­toin­tien itä­mi­nen tehos­tu­vat, kun työ­elämä on laa­dul­taan kestävää.

– Työurien piden­tä­mi­nen ja jat­kuva osaa­mi­sen ja työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­nen ovat kovaa työl­li­syys- ja kas­vu­po­li­tiik­kaa, jolla liu­den­ne­taan ikään­ty­mi­sen tuo­mia huoltosuhdehaasteita.

Löfgrenin mie­lestä Akava on liit­to­jen pal­ve­luor­ga­ni­saa­tio. Aidon vuo­ro­pu­he­lun ja eri­lais­ten näke­mys­ten kes­kellä jou­du­taan toi­si­naan teke­mään enemmistöpäätöksiä.

– Silloin on ääret­tö­män tär­keää, että vähem­mis­töä ei jätetä yksin. Puheenjohtajan rooli koros­tuu ehey­den raken­ta­jana. Se vaa­tii pal­jon jal­ka­työtä ja jäl­ki­hoi­toa Akavan orga­ni­saa­tio­ra­ken­teesta riippumatta.

Suomalaisen yhteis­kun­nan vah­vuu­deksi Löfgren mai­nit­see läh­tö­koh­tai­sesti yhden­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det kouluttautua.

Moneen muu­hun maa­han ver­rat­tuna elämme tur­val­li­sessa ja vakaassa demo­kra­tiassa, jota täy­tyy vaalia.

Maria Löfgren
  • Ikä: 53
  • Syntymäpaikka: Lohja
  • Asuinpaikka: Helsinki
  • Koulutus: Juristi (OTK)
  • Työ: Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKOn toiminnanjohtaja
  • Ura: Juristi ja työ­elä­mä­asioi­den joh­taja Akavassa, työ- ja vir­ka­suh­de­ju­risti Suomen Ekonomiliitto SEFEssä, juris­tin ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­viä per­hey­ri­tyk­sissä Vihdin Hiekka Oy:ssä ja VHL-Huolto Oy:ssä
  • Puoluekanta: Poliittisesti sitoutumaton
  • Perhe: Kaksi aikuista lasta
  • Harrastukset: Liikunta kuten juok­se­mi­nen, ulko­kun­to­sali, pyö­räily, luis­te­lu­hiihto, retkiluistelu

Iida Ylinen