Työpaikan epäkohdasta ilmoittaminen on työntekijälle sekä velvollisuus että oikeus.

 

 

Kaik­kia sosi­aa­li­huol­lossa ja var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­viä hen­ki­löitä kos­kee laki­sää­tei­nen ilmoi­tus­vel­vol­li­suus. Se tar­koit­taa, että työn­te­ki­jän tulee tehdä ensi­si­jai­sesti ilmoi­tus esi­hen­ki­lölle tai tar­vit­taessa val­vo­valle viran­omai­selle asia­kas­tur­val­li­suutta tai var­hais­kas­va­tusta uhkaa­vista asioista.

Sosiaalihuollossa asia­kas­tur­val­li­suus vaa­ran­tuu esi­mer­kiksi sil­loin, kun työn­te­ki­jällä ei ole aikaa tavata asia­kas­taan riit­tä­vän usein, asiak­kaan osal­li­suus ei toteudu tai häntä koh­del­laan epäasiallisesti.

Varhaiskasvatuksen koh­dalla epä­koh­dat voi­vat kos­kea muun muassa tilan­teita, joissa lap­sen hyvin­vointi, kasvu, kehi­tys tai oppi­mi­nen vaa­ran­tuu, mitoi­tuk­sesta poi­ke­taan tai tilat eivät ole turvallisia.

– Henkilökunnan ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den lisäksi laki sää­tää työ­an­ta­jan vel­vol­li­suu­desta ryh­tyä kor­jaa­viin toi­men­pi­tei­siin, ker­too Länsi- ja Sisä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) yli­tar­kas­taja Annina Sadeoja. 

Hän kom­men­toi ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta tässä jutussa sosi­aa­li­huol­lon näkökulmasta.

Ensin yhteys esihenkilöön

Ilmoituksen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon voi tehdä yksit­täi­nen työn­te­kijä tai työyh­teisö. Yleensä taus­talla on tilanne, jota on pyritty jo pidem­män aikaa sel­vi­tellä työ­pai­kalla, mutta asia ei ole siitä huo­li­matta korjaantunut.

Epäkohdan huo­mat­tu­aan työn­te­ki­jän tulee aivan ensim­mäi­seksi olla yhtey­dessä omaan esi­hen­ki­löönsä, jotta tällä on mah­dol­li­suus puut­tua asioihin.

– Koskaan ei kan­nata olet­taa, että epä­kohta on jo joh­don tie­dossa. Aina kan­nat­taa ilmoit­taa, vaikka ajat­te­li­si­kin, että ehkä asiasta jo tie­de­tään, Sadeoja sanoo.

Ilmoituksen vas­taa­not­ta­neen esi­hen­ki­lön vas­tuulla on käyn­nis­tää toi­men­pi­teitä epä­koh­dan pois­ta­mi­seksi. Hän ei kui­ten­kaan voi yksin onnis­tua tilan­teen kor­jaa­mi­sessa. Myös muulla työyh­tei­söllä on iso rooli.

– Epäkohtaan puut­tu­mista voi aja­tella koko­nai­suu­tena, jossa jokai­sella työn­te­ki­jällä on oma teh­tä­vänsä. Omavalvonta, joka kat­taa myös ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den, on jokai­sella aina läsnä arjessa, Sadeoja summaa.

Lainsäädäntö ei mää­rit­tele aika­ra­jaa sille, kuinka nopeasti asi­aan tulee rea­goida, mutta loput­to­masti asian kanssa ei kui­ten­kaan voi viivytellä.

Kaikista vaka­vim­missa tapauk­sissa tilanne on jo niin kii­reel­li­nen, että siitä on hyvä ilmoit­taa esi­hen­ki­lön lisäksi suo­raan val­vo­valle viran­omai­selle alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Tällaisissa tilan­teissa asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suus vaa­ran­tuu hyvin merkittävästi.

Jos epä­koh­taa ei onnis­tuta rat­kai­se­maan oman työ­pai­kan voi­min, tulee asiasta tehdä ilmoi­tus oman alu­een aluehallintovirastoon.

Sanktion pelossa ilmoi­tusta ei kan­nata jät­tää teke­mättä, sillä lakiin sisäl­tyy vas­ta­toi­mien kielto.

– Aluehallintovirasto myös pyr­kii sel­vi­tys­pyyn­nöis­sään muis­tut­ta­maan vas­ta­toi­mien kiel­losta sil­loin, kun asia on tul­lut vireille sosi­aa­li­huol­to­lain 48 pykä­län mukai­sena ilmoi­tuk­sena, Sadeoja sanoo.

Mikäli työ­nan­taja kui­ten­kin aset­taa ilmoi­tuk­sen teki­jälle sank­tion, tulee asiasta ilmoit­taa omaan ammattijärjestöön.

– On hyvä muis­taa, että vaikka kyseessä on vel­vol­li­suus, niin se pitää sisäl­lään myös oikeu­den. Kukaan ei voi estää ilmoit­ta­masta epä­koh­dasta, vaan sii­hen on työn­te­ki­jällä lain takaama oikeus, Sadeoja huomauttaa.

Ilmoituksia matalalla kynnyksellä

Annina Sadeojan mukaan alue­hal­lin­to­vi­ras­tot eivät tilas­toi erik­seen sosi­aa­li­huol­to­lain 48 pykä­län mukai­sia ilmoi­tuk­sia, mutta tyy­pil­li­siä ilmoi­tuk­sen aiheita ovat tällä het­kellä hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­teen ja saa­ta­vuu­teen liit­ty­vät ongelmat.

– Myös pal­ve­lun laa­tuun liit­ty­vistä ongel­mista ilmoi­te­taan meille usein, hän kertoo.

Ilmoituksen saa­puessa alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa arvioi­daan, ylit­tyykö val­von­ta­kyn­nys, ja sen jäl­keen orga­ni­saa­tiolle teh­dään asiasta selvityspyyntö.

On hyvin tapaus­koh­taista, kuinka kauan asian sel­vit­tä­mi­sessä kestää.

– Yleisesti voi­daan sanoa, että asia on vireillä noin puo­lesta vuo­desta vuo­teen. Epäkohta itses­sään tulee kui­ten­kin kor­jata nopeam­min. Joskus voi käydä niin, että sel­vi­tys­työn yhtey­dessä käy ilmi myös muita epä­koh­tia, mikä piden­tää val­von­nan kes­toa, Sadeoja sanoo.

Kaikista järeim­piä kei­noja asi­aan puut­tu­mi­seen ovat toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen sekä mää­räyk­sen anta­mi­nen, jota voi­daan tehos­taa uhka­sa­kolla. Toiminnan kes­keyt­tä­mi­nen on har­vi­naista, mutta sitä­kin tapahtuu.

Sadeoja kan­nus­taa työn­te­ki­jöitä teke­mään mata­lalla kyn­nyk­sellä ilmoi­tuk­sia esi­hen­ki­lölle, jos sii­hen on tarvetta.

– Se on myös osa oma­val­von­nan toteut­ta­mista. Kun siir­rymme hyvin­voin­tia­lueille, niin oma­val­von­nan pain­opiste koros­tuu enti­ses­tään, hän sanoo.

Esihenkilö: Toimi näin, kun työntekijä ottaa esille epäkohdan.

1. Kuuntele.
2. Vie asia hen­ki­lös­tön yhtei­seen pala­ve­riin. Varaa riit­tä­västi aikaa, jotta kaikki näkö­kul­mat tule­vat esiin.
3. Tehkää yhdessä toi­men­pide-ehdo­tuk­sia ja suun­ni­telma, miten ja missä aika­tau­lussa on hyvä edetä.
4. Kerro asiasta sosi­aa­li­huol­lon joh­ta­jalle ja päät­tä­kää toimenpiteistä.
5. Päättäkää, miten toi­men­pi­teitä seu­ra­taan ja arvioidaan.
6. Kerro hen­ki­lös­tölle toi­men­pi­tei­den etenemisestä.
7. Tee ilmoi­tus alu­eesi alue­hal­lin­to­vi­ras­toon, jos laa­duk­kaita sosi­aa­li­pal­ve­luja ei voida turvata.

Työntekijä: Tee näin, jos huomaat epäkohdan työpaikallasi.

1. Kerro havain­nos­tasi työyh­tei­söl­lesi ja kes­kus­tele, mitä muut ovat asiasta mieltä.
2. Tuo epä­kohta myös esi­hen­ki­lön tietoon.
3. Tutkikaa, mitä työ­pai­kan oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan on kir­joi­tettu ilmoitusvelvollisuudesta.
4. Sopikaa, miten asiassa edetään.
5. Jos tilanne ei etene, kes­kus­tel­kaa esi­hen­ki­lön kanssa asian vie­mi­sestä alue­hal­lin­to­vi­ras­toon selvitettäväksi.
6. Tehkää yhdessä tai tee itse tar­vit­taessa ilmoi­tus alu­eesi aluehallintovirastoon.

Lue lisää ja lataa Talentian mate­ri­aa­lit käyt­töösi: talentia.fi/ilmoitusvelvollisuus

Ella Rantanen