Suoma­laista lakite­htailua seu­ran­neet ovat kri­ti­soi­neet lain­valmis­telun tason laskua. Lakiesi­tyk­siä on perut­tu, siir­ret­ty ja palautet­tu jatko­valmis­teltaviksi, mikä ei kuitenkaan ole vält­tämät­tä huono jut­tu. Pahim­mil­laan voi näet käy­dä kuten jois­sakin muis­sa mais­sa, jois­sa herätään huonos­ti valmis­tel­tu­jen lakien seu­rauk­si­in vas­ta lakien voimaan­tu­lon jäl­keen.

Lain­valmis­telukri­itikot ovat jät­täneet avoimek­si moi­sen rap­pioke­hi­tyk­sen syyt, mut­ta inno­vati­iviset amerikkalais­tutk­i­jat ovat tietäv­inään, että val­lan­pitäjien salali­it­to tässäkin on takana.

Salali­it­to­teo­ri­an mukaan ihmisille syötetään hallinnon ja medi­an kaut­ta niin paljon asial­lisu­us­ta­soltaan vai­htel­e­vaa tietoa, että suurin osa älyn käyt­töön vara­tus­ta ener­gias­ta kuluu vain muu­ta­man lauseen mit­tais­ten tek­stien läpiluku­un.

Kun kohdalle osu­us vaa­ti­vampia kir­joitelmia, niistä lue­taan ensim­mäiset lauseet ja arvataan lop­ut. Siis vaikka­pa lakiesi­tyk­ses­tä vain otsikko ja ensim­mäi­nen johdan­to­lause siitä, mis­tä lais­sa noin yli­malka­an on kysymys.

Viime aikojen mediahuomiota kerännein esimerkkitapaus saatiin 10 miljoonan asukkaan osavaltiosta nimeltä Pohjois-Carolina.

Osaval­tion kon­gres­si valmis­teli moot­toripyöriä koske­van tieli­iken­nelain uud­is­tuk­sen, joka alun perin oli lyhyehkö säädös siitä, että vast­edes moot­toripyöril­lä ei saisi ajaa ajokaisto­jen välisel­lä alueel­la.

Kun lain sivumäärä muut­tui muu­ta­ma min­u­ut­ti ennen päätök­sen­tekoa osaval­tion senaatis­sa, pari moot­toripyöräilevää kansane­dus­ta­jaa hätkähti: lain otsikko oli vään­tynyt muo­toon ”moot­toripyöräi­lyn tur­val­lisu­ut­ta koske­va abort­tisään­nös”. Joku tur­val­lisu­us­in­toil­i­ja yrit­ti siis lakkaut­taa moot­toripyöräi­lyn!

Kun pika­muun­nok­sen kokenut­ta lakitek­stiä kaivet­ti­in syvem­mältä, havait­ti­in, ettei moot­toripyöräi­lyä oltaisi lopet­ta­mas­sa – sen sijaan suur­in­ta osaa osaval­tion 16 abort­tik­linikas­ta uhkaisi lopet­ta­mi­nen. Moot­toripyöräi­lyä koskenut osu­us oli toki mukana, mut­ta siihen viitat­ti­in lakitek­stis­sä vain 17 ker­taa.

Abortin saan­nin tiuken­nuk­sia käsitelti­in yli 120 tek­stiko­hdas­sa. Asioiden koplaamista selitet­ti­in sil­lä, että kansalaiset vaa­ti­vat dynaamista, asioi­ta yhdis­tävää lain­valmis­telua. Sitä, että moot­toripyöräi­lyn tur­val­lisu­udel­la ja aborteil­la ei ollut asial­lista yhteyt­tä, ei koet­tu ongel­mak­si.

Senaatin inno­vati­ivi­su­us ei lop­punut tähän. Heti perään päät­täjät sai­vat hyväksyt­täväk­seen lain entistä väl­jem­mästä aseenkan­to-oikeud­es­ta julk­i­sis­sa anniske­lu­tilois­sa. Peruste­lut tun­tu­i­v­at hyviltä: jos joku humalainen alkaa räiskiä aseel­laan baaris­sa, ain­oa pelas­tau­tu­miskeino on luon­nol­lis­es­ti ampua hänet.

Osaval­tion senaat­ti järkeili, että humalaisen ase­hur­jasteli­jan tuho­työt jäävät tekemät­tä, jos kaik­ki muutkin ympäril­lä oleskel­e­vat humalaiset varuste­taan tulia­sein.