Suomalaista lakiteh­tailua seuranneet ovat kriti­soineet lainval­mis­telun tason laskua. Lakie­si­tyksiä on peruttu, siirretty ja palau­tettu jatko­val­mis­tel­ta­viksi, mikä ei kuitenkaan ole välttä­mättä huono juttu. Pahim­millaan voi näet käydä kuten joissakin muissa maissa, joissa herätään huonosti valmis­tel­tujen lakien seurauksiin vasta lakien voimaan­tulon jälkeen.

Lainval­mis­te­lu­krii­tikot ovat jättäneet avoimeksi moisen rappio­ke­hi­tyksen syyt, mutta innova­tii­viset amerik­ka­lais­tut­kijat ovat tietä­vinään, että vallan­pi­täjien salaliitto tässäkin on takana.

Salaliit­to­teorian mukaan ihmisille syötetään hallinnon ja median kautta niin paljon asial­li­suus­ta­soltaan vaihte­levaa tietoa, että suurin osa älyn käyttöön varatusta energiasta kuluu vain muutaman lauseen mittaisten tekstien läpilukuun.

Kun kohdalle osuus vaati­vampia kirjoi­telmia, niistä luetaan ensim­mäiset lauseet ja arvataan loput. Siis vaikkapa lakie­si­tyk­sestä vain otsikko ja ensim­mäinen johdan­to­lause siitä, mistä laissa noin ylimalkaan on kysymys.

Viime aikojen mediahuomiota kerännein esimerkkitapaus saatiin 10 miljoonan asukkaan osavaltiosta nimeltä Pohjois-Carolina.

Osavaltion kongressi valmisteli mootto­ri­pyöriä koskevan tielii­ken­nelain uudis­tuksen, joka alun perin oli lyhyehkö säädös siitä, että vastedes mootto­ri­pyö­rillä ei saisi ajaa ajokais­tojen välisellä alueella.

Kun lain sivumäärä muuttui muutama minuutti ennen päätök­sen­tekoa osavaltion senaa­tissa, pari mootto­ri­pyö­räi­levää kansan­edus­tajaa hätkähti: lain otsikko oli vääntynyt muotoon ”mootto­ri­pyö­räilyn turval­li­suutta koskeva abort­ti­säännös”. Joku turval­li­suusin­toilija yritti siis lakkauttaa mootto­ri­pyö­räilyn!

Kun pikamuun­noksen kokenutta lakitekstiä kaivettiin syvem­mältä, havaittiin, ettei mootto­ri­pyö­räilyä oltaisi lopet­ta­massa – sen sijaan suurinta osaa osavaltion 16 abort­tikli­ni­kasta uhkaisi lopet­ta­minen. Mootto­ri­pyö­räilyä koskenut osuus oli toki mukana, mutta siihen viitattiin lakiteks­tissä vain 17 kertaa.

Abortin saannin tiuken­nuksia käsiteltiin yli 120 teksti­koh­dassa. Asioiden koplaa­mista selitettiin sillä, että kansa­laiset vaativat dynaa­mista, asioita yhdis­tävää lainval­mis­telua. Sitä, että mootto­ri­pyö­räilyn turval­li­suu­della ja aborteilla ei ollut asial­lista yhteyttä, ei koettu ongel­maksi.

Senaatin innova­tii­visuus ei loppunut tähän. Heti perään päättäjät saivat hyväk­syt­tä­väkseen lain entistä väljem­mästä aseen­kanto-oikeu­desta julki­sissa annis­ke­lu­ti­loissa. Perus­telut tuntuivat hyviltä: jos joku humalainen alkaa räiskiä aseellaan baarissa, ainoa pelas­tau­tu­mis­keino on luonnol­li­sesti ampua hänet.

Osavaltion senaatti järkeili, että humalaisen asehur­jas­te­lijan tuhotyöt jäävät tekemättä, jos kaikki muutkin ympärillä oleske­levat humalaiset varus­tetaan tuliasein.