Kohtele itseäsi kuin hyvää ystävää

Erityi­sesti stres­saa­vissa työti­lan­teissa sisäinen puheemme alkaa syytellä ja vaatia enemmän ja nopeammin. Jos ystävämme olisi vastaa­vassa tilan­teessa, voisimme lohduttaa ja jakaa hänen huoltaan. Miksi emme siis voi tehdä samaa itsel­lemme?   Yhdysval­ta­laiset Kristin Neff ja Chirs­topher Germer ovat raken­taneet ohjelman (mindful self-compassion), jonka harjoit­teiden avulla voi kasvattaa ystäväl­li­syyttä ja hyväk­syntää itseä ja muita kohtaan. Tutki­musten mukaan itsemyö­tä­tun­to­taidot lisäävät hyvin­vointia, vähen­tävät stressiä ja epäon­nis­tu­misen pelkoa. Kouluttaja-työnoh­jaaja Mari Juote ja sosiaa­lip­sy­kologi Leena Rasanen kehit­tivät Työsuo­je­lu­ra­haston tuella ohjelmaa itsemyö­tä­tun­to­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi työyh­tei­söjen tarpeisiin. Pilotoitava inter­ventio oli kahdeksan viikon ohjelma, jonka avulla osallis­tujat oppivat työelämään sovel­let­tavia myötä­tun­to­har­joit­teita ja taitoja. − Meitä kiinnostaa myös se,...

Lue lisää