Talentia uskoo, että varhaiskasvatuslain kiristykset parantavat varhaiskasvatuksen laatua.

 

 

Varhais­kas­va­tus­la­kiin tuli elo­kuun alusta muu­tok­sia. Päiväkodin hen­ki­lös­tön mitoi­tuk­sesta poik­kea­mi­nen tiu­ken­tui, lisäksi hen­ki­lös­tön pitää vas­tai­suu­dessa ilmoit­taa var­hais­kas­va­tuk­sessa havait­se­mas­taan epä­koh­dasta tai epä­koh­dan uhasta.

Epäkohtia voi­vat olla esi­mer­kiksi var­hais­kas­va­tus­lain tavoit­tei­den lai­min­lyönti, lap­sen epä­asial­li­nen koh­telu ja hen­ki­lös­tön mitoi­tuk­sesta poik­kea­mi­nen lain vastaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus on yksi väline, jolla voi korjata epäkohtia työpaikalla.

Talentia uskoo, että var­hais­kas­va­tus­lain kiris­tyk­set paran­ta­vat var­hais­kas­va­tuk­sen laatua.

‚Äď Talentia vaati vuo¬≠sien ajan var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠la¬≠kiin ilmoi¬≠tus¬≠vel¬≠vol¬≠li¬≠suutta, nyt se on vih¬≠doin totta. Parannettavaa toki viel√§ j√§i, sill√§ ilmoi¬≠tus¬≠vel¬≠vol¬≠li¬≠suus kos¬≠kee vain var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂√∂n kuu¬≠lu¬≠via. Ulkopuolelle j√§i p√§i¬≠v√§¬≠ko¬≠tien avus¬≠tava hen¬≠ki¬≠l√∂¬≠kunta, sanoo Talentian eri¬≠tyis¬≠asian¬≠tun¬≠tija Marjo Katajisto.

Epäkohdat esiin nopeasti

Lain mukaan hen­ki­lös­tön on vii­py­mättä kir­jal­li­sesti ilmoi­tet­tava epä­koh­dasta tai sen uhasta var­hais­kas­va­tuk­sen toi­min­nasta vas­taa­valle hen­ki­lölle. Tavoitteena on saada epä­koh­dat mah­dol­li­sim­man pian tie­toon, jotta nii­hin voi­daan ajoissa puuttua.

Työnantaja ei saa koh­dis­taa ilmoi­tuk­sen teh­nee­seen hen­ki­löön vas­ta­toi­mia. Ilmoitusvelvollisuus kos­kee niin jul­kista kuin yksi­tyistä varhaiskasvatustoimintaa.

‚Äď Kannustan ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√∂it√§ roh¬≠keasti k√§yt¬≠t√§¬≠m√§√§n oikeut¬≠taan ilmoit¬≠taa havait¬≠se¬≠mis¬≠taan ep√§¬≠koh¬≠dista. Ilmoitusvelvollisuus on yksi v√§line, jolla voi kor¬≠jata ep√§¬≠koh¬≠tia ty√∂¬≠pai¬≠kalla. Toivon my√∂s, ett√§ ty√∂n¬≠antajat n√§ke¬≠v√§t ilmoi¬≠tus¬≠vel¬≠vol¬≠li¬≠suu¬≠den tapana kehit¬≠t√§√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tusta, Katajisto sanoo.

Jos epäi­lee, että esi­hen­ki­lön tai ylem­män joh­don käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu ilmoi­tuk­sen teke­mi­sen jäl­keen, on asiasta kes­kus­tel­tava joh­don kanssa. Asia on myös syytä ottaa puheeksi työ­tii­missä, jotta saa­daan usean ihmi­sen havain­not tilanteesta.

‚Äď Kohtelun muut¬≠tu¬≠mi¬≠sesta on hyv√§ esit¬≠t√§√§ mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man kon¬≠kreet¬≠ti¬≠sia esi¬≠merk¬≠kej√§, jotta tilan¬≠teen kor¬≠jaa¬≠mis¬≠toi¬≠men¬≠pi¬≠teiss√§ l√∂y¬≠de¬≠t√§√§n yhtei¬≠nen n√§ke¬≠mys. Tarvittaessa voi pyy¬≠t√§√§ kes¬≠kus¬≠te¬≠luun mukaan ty√∂¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠val¬≠tuu¬≠tet¬≠tua, Katajisto sanoo.

Mitoituksesta ei voi poiketa

Varhaiskasvatuksen hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂¬≠mi¬≠toi¬≠tuk¬≠sesta ei voi en√§√§ poi¬≠keta hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂n pois¬≠sao¬≠lo¬≠jen takia. Kolme vuotta t√§yt¬≠t√§¬≠nei¬≠den las¬≠ten var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen ryh¬≠miss√§ suh¬≠de¬≠lu¬≠vun on oltava aina seit¬≠se¬≠m√§n lasta yht√§ kas¬≠vat¬≠ta¬≠jaa koh¬≠den ja alle kol¬≠me¬≠vuo¬≠tiai¬≠den ryh¬≠miss√§ yksi aikui¬≠nen nel¬≠j√§√§ lasta kohti.

Henkilöstömitoituksesta ei voi enää poiketa henkilöstön poissaolojen takia.

‚Äď Ty√∂nantajan on varau¬≠dut¬≠tava pois¬≠sao¬≠loi¬≠hin riit¬≠t√§¬≠vin hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂¬≠re¬≠surs¬≠sein ja sijais¬≠j√§r¬≠jes¬≠te¬≠lyin. Ty√∂ntekij√∂iden sai¬≠raus¬≠lo¬≠mat, kou¬≠lu¬≠tuk¬≠set, vuo¬≠si¬≠lo¬≠mat ja lomau¬≠tuk¬≠set eiv√§t saa olla syy poi¬≠keta hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂¬≠mi¬≠toi¬≠tuk¬≠sesta, Katajisto sanoo.

Katajisto muis­tut­taa, että alue­hal­lin­to­vi­ras­tot val­vo­vat var­hais­kas­va­tuk­sen mitoi­tuk­sen toteu­tu­mista. Mitoituksen nou­dat­ta­matta jät­tä­mi­nen voi pahim­mil­laan joh­taa sii­hen, että toi­minta jou­du­taan keskeyttämään.

Toimi n√§in, jos huomaat ep√§kohdan tai sen uhan:

Ilmoita asiasta var­hais­kas­va­tuk­sen toi­mi­pai­kan toi­min­nasta vas­taa­valle henkilölle.
Tee ilmoi­tus kir­jal­li­sesti, jotta se voi­daan doku­men­toida ja tar­vit­taessa myö­hem­min todentaa.
Tee ilmoi­tus omalla nimel­läsi. Ilmoituksen voi tehdä myös työyhteisö.
Ilmoituksen voi tehdä salas­sa­pi­to­sään­nös­ten estä­mättä, jos se on vält­tä­mä­töntä asian käsit­te­le­mi­seksi ja epä­koh­dan tai ilmei­sen epä­koh­dan uhan poistamiseksi.
Ilmoitusvelvollisuus kos­kee vain epä­koh­tia, jotka hen­ki­löstö on itse havain­nut ja pys­tyy sen todentamaan.