Matti ja Marja ovat hyvällä tuulella, sillä tulevaisuus alkaa näyttää valoisalta. Toisin oli vielä puoli vuotta sitten: Marjan raha-asiat olivat pahasti solmussa useamman vuoden kestäneen masennuksen vuoksi, ja Matilla taas runsas alkoholin käyttö ja pikavipit olivat ajaneet elämän muuten raiteiltaan.

 

Molemmat pääsivät asiak­kaiksi Tampereen Sarviksen sosiaa­lia­seman nuorten ohjaajien tiimiin. Kun ohjaajat saivat idean käynnistää uuden­laisen nuorten Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmän, jossa muiden asioiden lisäksi keski­tyt­täisiin sotkuisten raha-asioiden ratko­miseen, Matti ja Marja houku­teltiin sinne mukaan.

Päälle parikymp­pinen Marja muutti Tampe­reelle viitisen vuotta sitten opiske­lemaan. Mielen­terveys alkoi reistailla jo opintojen alkuvai­heessa, ja lopulta opinnot keskey­tyivät kokonaan. Marja ei jaksanut huolehtia raha-asioistaan, eikä lopulta halunnut tavata enää kaverei­takaan.

− Kiinnostuin tästä ryhmästä senkin vuoksi, että tapaisin muita ihmisiä, kun olin ollut niin kauan neljän seinän sisällä.

Ryhmään uskalsi mennä, vaikka vähän alavi­rei­se­näkin, eikä aina tarvinnut osallistua keskus­teluun. Pääasia oli, että tuli paikalle.

− Fiilis­kier­rok­sella oli kuitenkin kiva kertoa, jos oli itsellä hyvä fiilis.

Fyrkkaa ja fiilistä -ryhmä perustettiin, kun huomattiin, että asiakkaina olevilla nuorilla oli paljon talousongelmia.

Marja sai ryhmässä hyviä säästö­vinkkejä: kun tilille tulee rahaa, hän siirtää toiselle tilille rahat, jotka on varattu laskuja ja muita välttä­mät­tömiä menoja varten. Toiselle tilille hän jättää ne rahat, jotka voi käyttää sen kuukauden aikana muuhun. Ruokaos­toksia varten Marja varaa tietyn määrän rahaa viikossa ja käy kerralla tekemässä viikon ostokset.

− Näin ei tule tehtyä mitään turhia ostoksia hetken mieli­te­koina, Marja täsmentää.

Maijan kanssa samaa ikäluokkaa oleva Matti muutti muutama vuosi sitten Tampe­reelle toiselta paikka­kun­nalta. Hän menetti ammat­ti­au­toi­li­ja­kort­tinsa ajaessaan eräänä aamuna krapu­lassa, ja siinä meni samalla työpaik­kakin. Mies masentui.

Kun luotto­tiedot olivat alussa vielä kunnossa, oli pikavippejä helppo saada. Sitten velat alkoi­vatkin kasaantua ulosottoon asti.

Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmässä vieraillut talous- ja velka­neuvoja kertoi, kuinka velkoja saadaan järjes­tettyä ja rahat riittämään.

Kerran kaikki toivat ryhmään mukanaan tiliot­teensa, joista tutkittiin, mihin rahaa oikein menee.

− Minäkin kävin aina lähikau­passa ja ostelin kaikkea pientä ja turhaa. Nyt ostan kerran viikossa kerralla isomman määrän marke­tista, Matti kertoo.

Lätkää ja kuntosalia

Matin mieliala kohosi ryhmässä, ja sinne oli helppo tulla.

− Ohjaajat osasivat pistää meidät kaikki puhumaan ja lähtemään siihen juttuun mukaan, Matti sanoo.

Nyt Matti on pystynyt säästämään rahaa jo sen verran, että on saanut ajokort­tinsa takaisin. Mies on toiveikas myös työti­lan­teensa suhteen. Hän aikoo vielä käydä vaadit­tavat kurssit ammat­ti­tut­kintoa varten, jonka opinnot jäivät aikoinaan kesken.

Kavereitaan Matti ei onneksi menet­tänyt vaikei­nakaan aikoina, vaan heidän kanssaan kokoon­nutaan edelleen urheilun ja jääkiekon ääreen. Enää ei kuitenkaan käydä matseissa, joiden liput ovat liian kalliita, vaan maksetaan kimpassa netistä maksu­kanava, josta katsotaan peliä.

Myös Marjan elämään on tullut valoa. Ryhmästä hän sai potkua aloittaa elämän­ta­pa­re­montin. Hänellä on personal trainer ja hän alkaa käydä salilla. Hän käy kerran viikossa kuntout­tavan työtoi­minnan ryhmässä ja aikoo jatkaa sen jälkeen työtoi­min­nassa. Täyttäessään 25 vuotta hän saa hakea Kelan aikuis­kou­lu­tus­tukea, jolla voi aloittaa uudet opinnot.

Marjan mielestä nuorille suunnatuis­ta ryhmistä pitäisi tiedottaa enemmän niil­lekin nuorille, jotka eivät ole sosiaa­li­toimen asiak­kaita.

Ohjaajat osasivat pistää meidät kaikki puhumaan ja lähtemään siihen juttuun mukaan.

− Ryhmistä olisi oikeasti apua niille nuorille, jotka vain makaavat kotona, eivätkä tiedä tällai­sista vaihtoeh­doista, Marja tuumii.

Potku elämään

Sosiaa­lioh­jaajat Sari Koskinen, Riikka Samura ja Toivo Koskinen muodos­tavat nuorten ohjaajien tiimin Tampereen kaupungin Sarviksen sosiaa­lia­seman uusien asiak­kaiden ja sosiaa­lisen tuen palve­luista. Tiimiin kuuluu myös sosiaa­li­työn­tekijä.

Tiimi perus­tettiin vuonna 2014, kun kaupunki halusi kehittää nuorten palveluja. Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmä on yksi osa tiimin toimintaa, ja sitä on pyöri­tetty syksystä 2015 lähtien.

Asiak­kaiden kanssa tehdään paljon yksilö­oh­jausta: nuoren kanssa lähdetään työvoi­ma­toi­mistoon, Kelaan, koulu­ku­raat­toria tapaa­maan tai asuntoa hakemaan. Lisäksi keskus­tellaan kaikista mieltä paina­vista asioista.

− Asiakkuus kestää yhdestä kerrasta kolmeen kuukauteen, ja sosiaa­li­työn­te­kijän työparina se voi kestää jopa 1,5 vuotta, kertoo Riikka Vedenpää.

Nuori tulee tiimin asiak­kaaksi esimer­kiksi aikuis­so­si­aa­li­työstä, toimeen­tu­lo­yk­si­köstä tai kotout­ta­vasta sosiaa­li­työstä. Nuorten tiimi antaa ehkäi­sevää ohjausta ja tukea myös niille nuorille, joilla ei ole sosiaa­li­työn­te­kijän asiak­kuutta.

Omat budjetit

Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmä perus­tettiin, kun huomattiin, että asiak­kaina olevilla nuorilla oli paljon talous­on­gelmia. Sari Koskisen mukaan pikavipit saattavat kasaantua hallit­se­mat­to­miksi veloiksi. Nuorilla on usein muutenkin rahan käytön kanssa ongelmia: kun raha tulee tilille, se saattaa mennä viikossa.

− Talous­on­gelmat saattavat ajaa masen­nukseen, mikä taas vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan.

Ryhmä kokoontuu kaikkiaan viisi kertaa neljä tuntia kerrallaan. Jokainen nuori laskee tulonsa ja menonsa ja laatii pitkän tähtäimen suunni­telmat. Talous- ja velka­neu­vojan lisäksi nuorten ryhmissä vierailee muidenkin alojen, kuten työllis­ty­misen, ammat­ti­laisia kerto­massa palve­luistaan.

Mietimme myös, kuinka saisimme nuoret houkuteltua mukaan kehittämään tätä ryhmää.

Ideaa ryhmästä haudu­teltiin pidempään, mutta nuorten ohjaajien tiimin ja talous- ja velka­neu­vojan avulla se jalostui käytännön toimin­naksi.

− Nyt meillä on myös kokkaus­ryhmä, jossa selvi­tämme, kuinka paljon jotain ruokaa saa tietyllä rahamää­rällä, ja kuinka ruoan­lai­tossa voi säästää.

Ongelmat pienenevät paperilla

Toivo Koski­sesta tiimin isona haasteena on se, kuinka nuoret saadaan houku­teltua Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmään. Useinhan ihmisten on vaikea tunnustaa, jos heillä on rahan­käy­tössä vaikeuksia ja tarvit­sevat siihen apua.

− Mietimme myös, kuinka saisimme nuoret houku­teltua mukaan kehit­tämään tätä ryhmää.

Joskus käy niin, että nuori ilmoit­tautuu ryhmään, mutta sen alkaessa häntä ei kuulukaan. Nuori saa Koskisen mielestä Fyrkkaa ja fiilistä ‑ryhmässä oikeasti apua siitä, kun hän näkee ongel­mansa konkreet­ti­sesti paperille kirjattuna. Silloin vaikeuksia on helpompi käsitellä ja pohtia, kuinka edetä niiden kanssa.

Ryhmät aloitetaan aina fiilis­kier­rok­sella ja pidetään itsetuntoa vahvis­tavia istuntoja: puhutaan tulevai­suu­desta, unelmista ja omista tunte­muk­sista.

Suuri anti ryhmällä on ollut siinä, että nuorilla on paikka, johon lähteä ja jossa saa oikeasti käsitellä ongel­miaan.

− Tämä on ikään kuin potku elämään, jotta se lähtisi täällä käyntiin, Toivo Koskinen sanoo.

Iita Kettunen