Vastavuoroinen sosiaalityö

Tervetulleessa artikkelikokoelmassa käsitellään sosiaalityön yhteiskunnallista oikeutusta ja tehtävää. Lähtökohdaksi on nostettu vastavuoroisuus.

 

Nyky-Suo­messa vas­ta­vuo­roi­suus ilme­nee siten, että yhtei­söt puo­lus­ta­vat omia rajo­jaan ja valit­se­vat puo­lensa. On vai­kea löy­tää vas­ta­vuo­roi­suutta ”tois­ten” kanssa. Myön­tei­siä tun­teita ei näy. Eris­tämme, ilkei­lemme, kiusaamme jul­masti tais­tel­les­samme resurs­seista. Ulos­sul­je­tuilla on heil­lä­kin kai­puu olla osa ryh­mää, ja niin syn­tyy vas­tayh­tei­söjä.

Mitä vas­ta­vuo­roi­suus voi olla? Hyvän­tah­don eleitä, jotka seu­raa­vat vas­ta­vuo­roi­sista teoista. Kyse voi olla vel­vol­li­suu­desta tai aidosta tar­peesta toi­mia. Vas­ta­vuo­roi­suus ei voi kui­ten­kaan tar­koit­taa sitä, että aute­taan vain niitä, jotka kyke­ne­vät vas­ta­vuo­roi­suu­teen. Vas­ta­vuo­roi­suus vaa­tii toi­min­ta­ky­kyä, jota kai­killa ei ole. Sosi­aa­li­työn teh­tä­vänä on lisätä toi­min­ta­ky­kyä.

Vas­ta­vuo­roi­suus on yhtei­söl­li­nen käsite. Yksi­näi­syys, kiusaa­mi­nen tai köy­hyys näky­vät yksi­lön elä­mässä, mutta poh­jim­mil­taan niissä on kyse yhtei­söl­li­sistä ilmiöistä. On tie­dos­tet­tava, miten suh­tau­dumme tois­ten vai­keuk­siin ja missä näemme nii­den syyt. Arvos­tava ja kuun­te­leva koh­taa­mi­nen kos­kee jokaista.

Eri­tyi­sen tär­keää se on sosi­aa­li­työssä. Ilman asiak­kaan omaa tie­toa ja tavoi­tetta sosi­aa­li­työ ei voi onnis­tua. Työn­te­ki­jän on yhdessä asiak­kaan kanssa sel­vi­tet­tävä, mistä tilan­teessa on kyse, annet­tava asioille mer­ki­tys ja toi­min­nalle suunta. Myös tun­teille on oltava herk­känä.

Sosi­aa­li­työn teh­tä­vänä on edis­tää hyvin­voin­tia ja sen käy­tän­tö­jen tulisi lisätä yhtei­söl­li­syyttä. Yksi artik­ke­leista käsit­te­lee sosi­aa­li­työn käy­tän­tö­po­liit­tista teh­tä­vää. Han­kala käsite pitää sisäl­lään yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen asia­kas- ja yhtei­sö­työssä ja poli­tiik­ka­ta­solla. Kyse ei ole puo­lue­po­li­ti­koin­nista, vaan toi­min­nasta, joilla lisä­tään hyvin­voin­tia ja vähen­ne­tään eriar­voi­suutta.

Kirja nos­taa esille ammat­tie­tii­kan mer­ki­tyk­sen. Miksi työ­pai­koilla puhu­taan vähän eet­ti­sistä kysy­myk­sistä, vaikka nii­hin tör­mä­tään jat­ku­vasti? Mistä löy­tyy ammat­tieet­ti­nen sel­kä­ranka? Teos on tar­koi­tettu oppi­kir­jaksi ja käsi­kir­jaksi. Eri­tyi­sen kii­tok­sen ansait­see sel­keä suo­men­kieli.

Hyvänä lukuoh­jeena: ota käsit­te­lyyn yksi luku ker­ral­laan, älä yritä ahmia kaik­kea ker­ralla, ettei tule ähky.

Kris­tiina Kos­ki­luoma

Maritta Tör­rö­nen, Kaija Hän­ni­nen, Päivi Jout­ti­mäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salo­vaara ja Minna Veis­tilä (toim.): Vas­ta­vuo­roi­nen sosi­aa­li­työ: Asiak­kaan koh­taa­mista toi­sista välit­tä­vässä yhteis­kun­nassa. Gau­dea­mus 2016.