Kuraattorina työskennellyt jäsen on voittanut hovioikeudessa työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevan oikeusjutun.

 

 

Talen­tia puo­lusti jäse­nensä etuja vie­mällä tapauk­sen hovioi­keu­teen. Talentia on käy­nyt asiasta neu­vot­te­luita työ­nan­ta­jan kanssa vuo­desta 2017 lähtien.

– Jos en olisi läh­te­nyt sel­vit­tä­mään tilan­teen lail­li­suutta, miet­ti­sin var­masti vie­lä­kin, saiko työ­nan­taja koh­della minua näin. Oikeudenkäynti oli ras­kas pro­sessi, mutta Talentian ja läheis­ten tuella sel­vi­sin siitä, jäsen kertoo.

Hänestä tär­keintä Talentialta saa­dussa tuessa oli­vat käy­tän­nön neu­vot, luot­ta­mus­mie­hen osal­lis­tu­mi­nen työ­nan­ta­ja­ta­paa­mi­siin sekä asia­na­ja­jan asian­tun­te­mus oikeusprosessissa.

Työtehtävät työsuhteen olennaisia ehtoja

Talentian jäsen työs­ken­teli kuraat­to­rina Etelä-Karjalan sosi­aali- ja ter­veys­pii­rissä, Eksotessa. Vuoden 2017–2018 vaih­teessa työ­nan­taja muutti yksi­puo­li­sella pää­tök­sellä hänen työ­teh­tä­vänsä kuraat­to­rin teh­tä­västä koke­mus­asian­tun­ti­ja­koor­di­naat­to­rin tehtäväksi.

Talentian jäsen ker­toi, ettei hän siir­ty­nyt vapaa­eh­toi­sesti uuteen, aiem­masta työstä sel­västi poik­kea­vaan työ­teh­tä­vään. Käytännössä hän hyväk­syi uuden työ­tar­jouk­sen irti­sa­no­mi­su­han alla.

– Keskeistä on, että työ­nan­ta­jalla ei ole oikeutta yksi­puo­li­sesti muut­taa työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vää ilman irti­sa­no­mis­pe­rus­tee­seen rin­nas­tet­ta­vaa syytä. Työsopimuksessa mai­ni­tut työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät ovat pal­kan ohella työ­suh­teen olen­nai­sim­pia ehtoja, pai­not­taa Talentian neu­vot­te­lu­joh­taja Tuomas Hyytinen.

Oikeuspäätöksessä tode­taan, että Eksote on osoit­ta­nut piit­taa­mat­to­muutta työ­suh­teen vel­voit­teita koh­taan ja aiheut­ta­nut näin työn­te­ki­jäl­leen kär­si­mystä. Korvauksena Talentian jäsen saa kuu­den kuu­kau­den palk­kaa vas­taa­van raha­mää­rän, eli noin 18 000 euroa, vaikka hänelle ei ole aiheu­tu­nut ansion­me­ne­tystä tai muuta aineel­lista vahinkoa.

– Nyt saatu pää­tös on oikea. Työsuhteen olen­nais­ten ehto­jen muut­ta­mi­nen tar­koit­taa mie­les­täni aina sitä, että työ­so­pi­mus sel­lai­sena kuin se aika­naan on laa­dittu, päät­tyy. Tällainen muu­tos vaa­tii irti­sa­no­mis­pe­rus­teen, ja mikäli perus­tetta ei ole, muu­tos on lai­ton, jäsentä puo­lus­ta­nut asia­na­jaja Antti Palo sanoo.

Oikeusturvan avulla eteenpäin

Aiemmin kärä­jä­oi­keus hyl­käsi kan­teen, josta hovioi­keus nyt antoi eriä­vän ratkaisun.

– Käräjäoikeus viit­tasi aikai­sem­massa rat­kai­sus­saan kor­keim­man oikeu­den erää­seen aiem­paan tuo­mioon, jossa työ­suh­teen ehto­jen muu­tos­ti­lan­teessa työn­te­ki­jän oikeus kor­vauk­seen oli evätty. Hovioikeus totesi mie­les­täni aivan oikein, että tässä on kyseessä eri­lai­nen tilanne. Työnantajalla ei ollut perus­tetta muut­taa yksi­puo­li­sesti työ­suh­teen oleel­lista ehtoa, Hyytinen sanoo.

Talentian jäsen on tyy­ty­väi­nen hovioi­keu­den pää­tök­seen. Talentian oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­sen avulla asiaa voi­tiin viedä eteenpäin.

– Jos Talentia ei olisi ollut käy­tän­nön apuna ja otta­nut oikeu­den­käyn­nin kus­tan­nuk­sia hoi­taak­seen, en olisi voi­nut viedä asiaa oikeu­teen. Taloudellinen ja hen­ki­nen riski olisi ollut liian suuri. Tuntui hel­pot­ta­valta, kun asiasta tuli sel­keä pää­tös, hän kertoo.

Minna Jerrman