Yrkesprofilen stärks i och med den efterlängtade nya lagen om yrkesutövande inom det sociala området. Jämför med hälsovårdslagen som trädde i kraft redan 1993.

 

Under arbete är det lättill­gängliga registret över yrkes­verk­samma inom det sociala området som tryggar klient­sä­ker­heten. Lagen om yrkesu­tö­vande inom det sociala området bereddes i fjol somras och. trädde i kraft den första mars detta år. Pekka Ojaniemi, projektchef och överins­pektör
vid Valvira, säger med tillfreds­täl­lelse att när registret över yrkes­verk­samma inom det sociala området är klart är infor­ma­tionen om vem som har rätt att vara yrkes­verksam inom området öppen för alla att ta del av.

Garantera sevicekvalitet

– Registret hör till de medbor­gerliga grundrät­tig­he­terna. Det här är service­kva­litet, intygar Pekka Ojaniemi som anställdes av Valvira i höstas för att bereda vilka impli­ka­tioner lagen och registret har i praktiken.

Bakom sig har han  30 års yrkes­verk­samhet som socia­lar­betare. Ojaniemi nämner att kring yrkes­be­näm­ningen socionom har uppstått diskussion eftersom det finns olika utbild­ningar som utexa­mi­nerar socio­nomer. Valvira har börjat få ansök­ningar om att utöva yrken inom det sociala
området som laglig yrkes­person. Yrkena är socia­lar­betare, socionom och geronom. Alla som slutfört dessa utbild­ningar efter första mars detta år ska automa­tiskt ansöka om att få ingå i registret.

Även utövare av de benäm­ningss­kyddade yrkena närvårdare, hemvårdare och vårdare av personer med funktions­ned­sättning inom socialvården ska ingå i registret. Valvira har påbörjat övervak­ningen av registret, för att garantera dess pålit­lighet. Övergångs­tiden sträcker sig fram till slutet av 2017, efter det ska alla de som har laglig rätt att utöva sitt yrke inom det sociala området finnas i registret.

För kommu­nerna är det tidsk­rä­vande att klargöra socialvårdens yrkes­per­sonals behörig­heter vid besät­tandet av tjänster eller befatt­ningar. Utbild­nings­sys­temen kan ha förän­drats under årens lopp. Om yrkes­per­so­nerna finns i Valviras övervakade register under­lättas rekry­te­ringen. Den nya lagen och yrkes­re­gi­stret under­lättar även samar­betet mellan olika admini­stra­tions­kom­muner.

Exempelvis kan skolku­ratorn, om denna har socia­lar­be­tar­be­hö­righet, utföra i enlighet med barns­kydds­lagen utred­ningar om barns omstän­dig­heter och barns­kydds­behov. Familjens och barnets sak kommer på så sätt behandlas snabbare.

Valvira har

e-postadressen sosamha@valvira. fi för frågor som berör yrkesrättigheter om svaret inte hittas på Valviras nätsidor.

Personövervakningen

– Perso­nö­ver­vak­ningen är något helt nytt för det sociala området, medan de yrkes­verk­samma
inom hälsovården redan länge övervakats. I klartext innebär perso­nö­ver­vak­ningen att om det uppdagas att någon anställd inom det sociala området bryter mot yrkese­tiken begås en kriminell handling som personen ställs till svars för, förklarar Pekka Ojaniemi.

– Valvira går in för att satsa på den förut­seende övervak­ningen, vara steget före för att undvika risksi­tua­tioner och tillkor­ta­kom­manden då klientens säkerhet är i fara. Den tidiga övervak­ningen lönar sig, övervakning i efterhand innebär att något redan hänt.

Viktig arbetshandledning

Ojaniemi poäng­terar vikten av tillgången till arbetshand­ledning på arbetsplat­serna. I den nya lagen finns en paragraf om att arbets­ta­garna ska upprätthålla yrkes­kun­nandet och att arbets­gi­varen ska bereda möjlighet därtill.
– Meningen är att man inom varje arbets­ge­menskap snabbt ska reagera på eventuella risksi­tua­tioner, tillhan­dahålla hjälp och övervakning. Varje arbetsplats ska uppgöra en egen plan för att undvika risksi­tua­tioner. Och i lagen är inskrivet att de anställda är förplik­tigade att föra ärendet vidare om brott mot yrkese­tiken begås på arbetsplatsen.

Lagen om yrkesu­tö­vande och registrering av yrkes­per­soner blir även en lösning på övervak­nings-
och kvali­tets­problemet som tangerar de företag som erbjuder kommu­nerna tjänster inom den sociala branschen, till exempel socia­lom­buds­man­na­verk­samhet och utred­ning­supp­gifter som berör socialt­jänster (barnskydds‑, service- och umgän­ges­rätt­sut­red­ningar, utred­ningar om rehabi­li­tering och serviceplaner). Valviras övervak­nings­re­surser behövs när kommu­nernas och distrikt­sö­ver­vak­nings­myn­dig­he­ternas övervak­nings­ka­pacitet inte räcker till.

Valvira har haft fem regionala utbild­nings­tillfällen, varav ett på svenska i Vasa, för att informera om hur den nya lagen som tydliggör de yrkes­verk­sammas rättig­heter och plikter fungerar i praktiken.

Sunniva Ekbom