Yrkesprofilen stärks i och med den efterlängtade nya lagen om yrkesutövande inom det sociala området. Jämför med hälsovårdslagen som trädde i kraft redan 1993.

 

Under arbete är det lät­till­gäng­li­ga reg­istret över yrkesverk­sam­ma inom det sociala området som tryg­gar klientsäk­er­heten. Lagen om yrke­sutö­vande inom det sociala området bered­des i fjol som­ras och. trädde i kraft den förs­ta mars det­ta år. Pekka Ojanie­mi, pro­jek­tchef och överin­spek­tör
vid Valvi­ra, säger med till­fred­stäl­lelse att när reg­istret över yrkesverk­sam­ma inom det sociala området är klart är infor­ma­tio­nen om vem som har rätt att vara yrkesverk­sam inom området öppen för alla att ta del av.

Garantera sevicekvalitet

– Reg­istret hör till de med­borg­erli­ga grun­drät­tigheter­na. Det här är ser­vicek­valitet, inty­gar Pekka Ojanie­mi som anställdes av Valvi­ra i hös­tas för att bere­da vil­ka imp­lika­tion­er lagen och reg­istret har i prak­tiken.

Bakom sig har han  30 års yrkesverk­samhet som socialar­betare. Ojanie­mi näm­n­er att kring yrkes­benämnin­gen socionom har upp­stått diskus­sion efter­som det finns oli­ka utbild­ningar som utex­am­inerar socionomer. Valvi­ra har bör­jat få ansökningar om att utö­va yrken inom det sociala
området som laglig yrkesper­son. Yrke­na är socialar­betare, socionom och geronom. Alla som slut­fört dessa utbild­ningar efter förs­ta mars det­ta år ska automa­tiskt ansö­ka om att få ingå i reg­istret.

Även utö­vare av de benämn­ingssky­d­dade yrke­na närvår­dare, hemvår­dare och vår­dare av per­son­er med funk­tion­sned­sät­tning inom socialvår­den ska ingå i reg­istret. Valvi­ra har påbör­jat över­vaknin­gen av reg­istret, för att garan­tera dess pål­it­lighet. Övergångsti­den sträck­er sig fram till slutet av 2017, efter det ska alla de som har laglig rätt att utö­va sitt yrke inom det sociala området finnas i reg­istret.

För kom­muner­na är det tid­skrä­vande att klargöra socialvår­dens yrkesper­son­als behörigheter vid besät­tandet av tjän­ster eller befat­tningar. Utbild­ningssys­te­men kan ha förän­drats under årens lopp. Om yrkesper­son­er­na finns i Valvi­ras över­vakade reg­is­ter under­lät­tas rekry­terin­gen. Den nya lagen och yrkesreg­istret under­lät­tar även samar­betet mel­lan oli­ka admin­is­tra­tionskom­muner.

Exem­pelvis kan skolku­ra­torn, om den­na har socialar­be­tar­be­hörighet, utföra i enlighet med barn­sky­ddsla­gen utred­ningar om barns omständigheter och barn­sky­dds­be­hov. Famil­jens och bar­nets sak kom­mer på så sätt behand­las snab­bare.

Valvira har

e-postadressen sosamha@valvira. fi för frågor som berör yrkesrättigheter om svaret inte hittas på Valviras nätsidor.

Personövervakningen

– Per­son­över­vaknin­gen är något helt nytt för det sociala området, medan de yrkesverk­sam­ma
inom hälsovår­den redan länge över­vakats. I klar­text innebär per­son­över­vaknin­gen att om det uppda­gas att någon anställd inom det sociala området bry­ter mot yrke­setiken begås en krim­inell han­dling som per­so­n­en ställs till svars för, förk­larar Pekka Ojanie­mi.

– Valvi­ra går in för att sat­sa på den förut­seende över­vaknin­gen, vara steget före för att und­vi­ka risksi­t­u­a­tion­er och tillko­r­takom­man­den då klien­tens säk­er­het är i fara. Den tidi­ga över­vaknin­gen lönar sig, över­vakn­ing i efter­hand innebär att något redan hänt.

Viktig arbetshandledning

Ojanie­mi poängter­ar vik­ten av till­gån­gen till arbet­shan­dled­ning på arbet­splat­ser­na. I den nya lagen finns en para­graf om att arbet­sta­gar­na ska upprät­thål­la yrkeskun­nan­det och att arbets­gi­varen ska bere­da möj­lighet där­till.
– Menin­gen är att man inom var­je arbets­ge­men­skap snabbt ska rea­gera på eventuel­la risksi­t­u­a­tion­er, till­han­dahål­la hjälp och över­vakn­ing. Var­je arbet­splats ska uppgöra en egen plan för att und­vi­ka risksi­t­u­a­tion­er. Och i lagen är inskriv­et att de anställ­da är för­p­lik­ti­gade att föra ären­det vidare om brott mot yrke­setiken begås på arbet­splat­sen.

Lagen om yrke­sutö­vande och reg­istrering av yrkesper­son­er blir även en lös­ning på över­vakn­ings-
och kvalitet­sprob­lemet som tanger­ar de före­tag som erb­jud­er kom­muner­na tjän­ster inom den sociala bran­schen, till exem­pel socialom­buds­man­naverk­samhet och utred­ning­suppgifter som berör socialtjän­ster (barnskydds‑, ser­vice- och umgänges­rättsutred­ningar, utred­ningar om reha­bili­ter­ing och ser­vi­ce­plan­er). Valvi­ras över­vakn­ingsresurs­er behövs när kom­muner­nas och dis­trik­t­söver­vakn­ingsmyn­digheter­nas över­vakn­ingska­pacitet inte räck­er till.

Valvi­ra har haft fem region­ala utbild­ningstillfällen, var­av ett på sven­s­ka i Vasa, för att informera om hur den nya lagen som tydlig­gör de yrkesverk­sam­mas rät­tigheter och plik­ter funger­ar i prak­tiken.

Sun­ni­va Ekbom