Yrkesprofilen stärks i och med den efterlängtade nya lagen om yrkesutövande inom det sociala området. Jämför med hälsovårdslagen som trädde i kraft redan 1993.

 

Under arbete är det lät­till­gängliga regi­stret över yrkes­verk­samma inom det sociala områ­det som tryg­gar klient­sä­ker­he­ten. Lagen om yrke­su­tö­vande inom det sociala områ­det bered­des i fjol som­ras och. trädde i kraft den första mars detta år. Pekka Ojaniemi, pro­jektc­hef och överinspektör
vid Valvira, säger med till­freds­täl­lelse att när regi­stret över yrkes­verk­samma inom det sociala områ­det är klart är infor­ma­tio­nen om vem som har rätt att vara yrkes­verk­sam inom områ­det öppen för alla att ta del av.

Garantera sevicekvalitet

– Registret hör till de med­bor­ger­liga grundrät­tig­he­terna. Det här är ser­vice­kva­li­tet, inty­gar Pekka Ojaniemi som ans­täll­des av Valvira i hös­tas för att bereda vilka impli­ka­tio­ner lagen och regi­stret har i praktiken.

Bakom sig har han  30 års yrkes­verk­sam­het som socia­lar­be­tare. Ojaniemi näm­ner att kring yrkes­be­näm­nin­gen socio­nom har uppstått dis­kus­sion efter­som det finns olika utbild­nin­gar som utexa­mi­ne­rar socio­no­mer. Valvira har bör­jat få ansök­nin­gar om att utöva yrken inom det sociala
områ­det som laglig yrkes­per­son. Yrkena är socia­lar­be­tare, socio­nom och gero­nom. Alla som slutfört dessa utbild­nin­gar efter första mars detta år ska auto­ma­tiskt ansöka om att få ingå i registret.

Även utö­vare av de benäm­ningss­kyd­dade yrkena närvår­dare, hemvår­dare och vår­dare av per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning inom socialvår­den ska ingå i regi­stret. Valvira har påbör­jat över­vak­nin­gen av regi­stret, för att garan­tera dess pålit­lig­het. Övergångstiden sträc­ker sig fram till slu­tet av 2017, efter det ska alla de som har laglig rätt att utöva sitt yrke inom det sociala områ­det fin­nas i registret.

För kom­mu­nerna är det tidsk­rä­vande att klar­göra socialvår­dens yrkes­per­so­nals behö­rig­he­ter vid besät­tan­det av tjäns­ter eller befatt­nin­gar. Utbildningssystemen kan ha förän­drats under årens lopp. Om yrkes­per­so­nerna finns i Valviras över­va­kade regis­ter under­lät­tas rek­ry­te­rin­gen. Den nya lagen och yrkes­re­gi­stret under­lät­tar även samar­be­tet mel­lan olika administrationskommuner.

Exempelvis kan skol­ku­ra­torn, om denna har socia­lar­be­tar­be­hö­rig­het, utföra i enlig­het med barns­kydds­la­gen utred­nin­gar om barns oms­tän­dig­he­ter och barns­kydds­be­hov. Familjens och bar­nets sak kom­mer på så sätt behand­las snabbare.

Valvira har

e-postadressen sosamha@valvira. fi för frågor som berör yrkesrättigheter om svaret inte hittas på Valviras nätsidor.

Personövervakningen

– Personövervakningen är något helt nytt för det sociala områ­det, medan de yrkesverksamma
inom häl­sovår­den redan länge över­va­kats. I klar­text innebär per­so­nö­ver­vak­nin­gen att om det upp­da­gas att någon ans­tälld inom det sociala områ­det bry­ter mot yrke­se­ti­ken begås en kri­mi­nell hand­ling som per­so­nen ställs till svars för, förkla­rar Pekka Ojaniemi.

– Valvira går in för att satsa på den förut­seende över­vak­nin­gen, vara ste­get före för att und­vika risk­si­tua­tio­ner och till­kor­ta­kom­man­den då klien­tens säker­het är i fara. Den tidiga över­vak­nin­gen lönar sig, över­vak­ning i efter­hand innebär att något redan hänt.

Viktig arbetshandledning

Ojaniemi poäng­te­rar vik­ten av tillgån­gen till arbetshand­led­ning på arbetsplat­serna. I den nya lagen finns en para­graf om att arbets­ta­garna ska upprätthålla yrkes­kun­nan­det och att arbets­gi­va­ren ska bereda möj­lig­het därtill.
– Meningen är att man inom varje arbets­ge­mens­kap snabbt ska rea­gera på even­tuella risk­si­tua­tio­ner, till­han­dahålla hjälp och över­vak­ning. Varje arbetsplats ska upp­göra en egen plan för att und­vika risk­si­tua­tio­ner. Och i lagen är ins­kri­vet att de ans­tällda är förplik­ti­gade att föra ären­det vidare om brott mot yrke­se­ti­ken begås på arbetsplatsen.

Lagen om yrke­su­tö­vande och regi­stre­ring av yrkes­per­so­ner blir även en lös­ning på övervaknings-
och kva­li­tets­proble­met som tan­ge­rar de före­tag som erb­ju­der kom­mu­nerna tjäns­ter inom den sociala branschen, till exem­pel socia­lom­buds­man­na­verk­sam­het och utred­ning­supp­gif­ter som berör socialt­jäns­ter (barnskydds‑, ser­vice- och umgän­ges­rätt­sut­red­nin­gar, utred­nin­gar om reha­bi­li­te­ring och ser­vicepla­ner). Valviras över­vak­nings­re­sur­ser behövs när kom­mu­ner­nas och distrikt­sö­ver­vak­nings­myn­dig­he­ter­nas över­vak­nings­ka­paci­tet inte räc­ker till.

Valvira har haft fem regio­nala utbild­nings­tillfäl­len, varav ett på svenska i Vasa, för att infor­mera om hur den nya lagen som tyd­lig­gör de yrkes­verk­sam­mas rät­tig­he­ter och plik­ter fun­ge­rar i praktiken.

Sunniva Ekbom