Työsopimus on tärkeä asiapaperi, jolla sovitaan tarkemmin työtehtävistä, työajasta ja palkasta sekä muista työnteon ehdoista. Tee työsopimus kirjallisena, jotta väärinymmärryksiä ei tule.

 

1. Työsopimukseen kirjoitetaan alkuun, ketkä ovat sopijaosapuolet ja koska työ alkaa. 

Sopimuk­ses­sa ker­ro­taan myös tehtävän­imike ja työte­htävät, joi­ta työn­tek­i­jä suorit­taa. Työte­htävistä sovi­taan mah­dol­lisim­man tarkasti, jot­ta työn­tek­i­jäl­lä ja työ­nan­ta­jal­la on saman­lainen käsi­tys suoritet­tavien tehtävien sisäl­löstä ja laadus­ta.

2. Sovi työnteon paikasta.

Val­takun­nal­lisil­la yri­tyk­sil­lä ja sote-alueil­la voi olla intres­sis­sä sopia työn­tekoalue mah­dol­lisim­man laa­jak­si, jot­ta työn­tek­i­jä on tarvit­taes­sa siir­ret­tävis­sä muualle. Sil­lä voi olla merk­i­tys­tä, onko työ­paikkasi lähel­lä koti­paikkakun­taasi vai kym­me­nien kilo­me­trien päässä.

3. Katso, onko sopimuksessa tieto työajasta.

Työ­sopimuk­seen kir­jataan käytössä ole­va työai­ka ja työaika­muo­to (esimerkik­si yleistyöai­ka, jak­so­työ, sään­nölli­nen työai­ka 37 h/vko tai toimis­to­työai­ka).

4. Oletko määräaikainen vai onko työsuhde voimassa toistaiseksi? 

Sopimuk­ses­sa tulee maini­ta, onko kyseessä määräaikainen työ­suhde vai tois­taisek­si voimas­sa ole­va työ­suhde (vak­i­tu­inen). Määräaikaises­sa työ­suh­teessa kir­jataan määräaikaisu­u­den peruste, joka voi olla sijaisu­us, pro­jek­ti tai työn­tek­i­jän oma pyyn­tö.

5. Työsopimuksessa kerrotaan, mikä on palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle.

Palkan tulee olla työn­tek­i­jän käytet­tävis­sä sovit­tuna palka­n­mak­supäivänä. Palk­ka perus­tuu työn saa­tivu­u­teen. Sovel­let­tavas­ta työe­htosopimuk­ses­ta näkyy tieto tehtäväko­htais­es­ta vähim­mäis­palka­s­ta, minkä työ­nan­ta­ja on velvolli­nen mak­samaan. Enem­män voi ja kan­nat­taa neu­votel­la.

6. Työsopimuksessa voidaan sopia palkkauksen kehityksestä.

Suositeltavaa olisi kir­ja­ta työ­sopimuk­seen koh­ta, jos­sa sovi­taan palkkauk­sen tark­istamis­es­ta vuosit­tain.

7. Työsopimukseen kirjataan  työehtosopimus, jota työsuhteessasi noudatetaan. 

Työ­nan­ta­ja val­it­see nou­datet­ta­van työe­htosopimuk­sen toimi­alansa mukaan. Sovel­let­ta­va työe­htosopimus on tarpeen kir­ja­ta etenkin sil­loin, kun työ­nan­ta­ja on jär­jestäy­tymätön eikä yleis­si­to­vaa työe­htosopimus­ta ole.

8. Työsopimukseen voidaan kirjata muita tietoja ja lisäehtoja.

Nämä perus­tu­vat työte­htävien ja työ­suh­teen laatu­un ja eri­ty­ispi­irteisi­in. Usein viit­taus sovel­let­tavaan työe­htosopimuk­seen riit­tää, jol­loin esimerkik­si vuosilo­maan liit­tyvät ehdot tule­vat sovi­tuk­si. Lisäe­hdois­sa voidaan sopia luon­taise­duista, koea­jas­ta, irti­sanomise­hdoista määräaikaises­sa työ­suh­teessa, työ­suhdea­sun­nos­ta, koulu­tus- ja matkakus­tan­nusten kor­vauk­ses­ta.

9. Ennen allekirjoitusta, lue työsopimuksesi läpi. 

Pyy­dä työ­nan­ta­jaa selvit­tämään epä­selvyy­det  ja täy­den­tämään oleel­liset puut­tuvat tiedot. Älä allekir­joi­ta työ­sopimus­ta, jos siitä puut­tuu kohtia tai jos et ymmär­rä sitä kaik­il­ta osin.
Epä­selvyyk­sistä voi kysyä luot­ta­mus­mieheltä.

10. Virkasuhteessa saat viranhoitomääräyksen

Viran­hoit­o­määräys sisältää samat työn­teon keskeiset ehdot kuin työ­sopimus.

Hele­na Jaakko­la