Työso­pimus on tärkeä asiapaperi, jolla sovitaan tarkemmin työteh­tä­vistä, työajasta ja palkasta sekä muista työnteon ehdoista. Tee työso­pimus kirjal­lisena, jotta vääri­nym­mär­ryksiä ei tule.

 

1. Työsopimukseen kirjoitetaan alkuun, ketkä ovat sopijaosapuolet ja koska työ alkaa. 

Sopimuk­sessa kerrotaan myös tehtä­vä­nimike ja työteh­tävät, joita työntekijä suorittaa. Työteh­tä­vistä sovitaan mahdol­li­simman tarkasti, jotta työnte­ki­jällä ja työnan­ta­jalla on saman­lainen käsitys suori­tet­tavien tehtävien sisäl­löstä ja laadusta.

2. Sovi työnteon paikasta.

Valta­kun­nal­li­silla yrityk­sillä ja sote-alueilla voi olla intres­sissä sopia työnte­koalue mahdol­li­simman laajaksi, jotta työntekijä on tarvit­taessa siirret­tä­vissä muualle. Sillä voi olla merki­tystä, onko työpaikkasi lähellä kotipaik­ka­kun­taasi vai kymmenien kilometrien päässä.

3. Katso, onko sopimuksessa tieto työajasta.

Työso­pi­mukseen kirjataan käytössä oleva työaika ja työai­ka­muoto (esimer­kiksi yleis­työaika, jaksotyö, säännöl­linen työaika 37 h/vko tai toimis­to­työaika).

4. Oletko määräaikainen vai onko työsuhde voimassa toistaiseksi? 

Sopimuk­sessa tulee mainita, onko kyseessä määrä­ai­kainen työsuhde vai toistai­seksi voimassa oleva työsuhde (vakituinen). Määrä­ai­kai­sessa työsuh­teessa kirjataan määrä­ai­kai­suuden peruste, joka voi olla sijaisuus, projekti tai työnte­kijän oma pyyntö.

5. Työsopimuksessa kerrotaan, mikä on palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle.

Palkan tulee olla työnte­kijän käytet­tä­vissä sovittuna palkan­mak­su­päivänä. Palkka perustuu työn saati­vuuteen. Sovel­let­ta­vasta työeh­to­so­pi­muk­sesta näkyy tieto tehtä­vä­koh­tai­sesta vähim­mäis­pal­kasta, minkä työnantaja on velvol­linen maksamaan. Enemmän voi ja kannattaa neuvo­tella.

6. Työsopimuksessa voidaan sopia palkkauksen kehityksestä.

Suosi­tel­tavaa olisi kirjata työso­pi­mukseen kohta, jossa sovitaan palkkauksen tarkis­ta­mi­sesta vuosittain.

7. Työsopimukseen kirjataan  työehtosopimus, jota työsuhteessasi noudatetaan. 

Työnantaja valitsee nouda­tet­tavan työeh­to­so­pi­muksen toimia­lansa mukaan. Sovel­lettava työeh­to­so­pimus on tarpeen kirjata etenkin silloin, kun työnantaja on järjes­täy­ty­mätön eikä yleis­si­tovaa työeh­to­so­pi­musta ole.

8. Työsopimukseen voidaan kirjata muita tietoja ja lisäehtoja.

Nämä perus­tuvat työteh­tävien ja työsuhteen laatuun ja erityis­piir­teisiin. Usein viittaus sovel­let­tavaan työeh­to­so­pi­mukseen riittää, jolloin esimer­kiksi vuosi­lomaan liittyvät ehdot tulevat sovituksi. Lisäeh­doissa voidaan sopia luontai­se­duista, koeajasta, irtisa­no­mi­seh­doista määrä­ai­kai­sessa työsuh­teessa, työsuh­dea­sun­nosta, koulutus- ja matka­kus­tan­nusten korvauk­sesta.

9. Ennen allekirjoitusta, lue työsopimuksesi läpi. 

Pyydä työnan­tajaa selvit­tämään epäsel­vyydet  ja täyden­tämään oleel­liset puuttuvat tiedot. Älä allekir­joita työso­pi­musta, jos siitä puuttuu kohtia tai jos et ymmärrä sitä kaikilta osin.
Epäsel­vyyk­sistä voi kysyä luotta­mus­mie­heltä.

10. Virkasuhteessa saat viranhoitomääräyksen

Viran­hoi­to­määräys sisältää samat työnteon keskeiset ehdot kuin työso­pimus.

Helena Jaakkola