Työsopimus on tärkeä asiapaperi, jolla sovitaan tarkemmin työtehtävistä, työajasta ja palkasta sekä muista työnteon ehdoista. Tee työsopimus kirjallisena, jotta väärinymmärryksiä ei tule.

 

1. Työsopimukseen kirjoitetaan alkuun, ketkä ovat sopijaosapuolet ja koska työ alkaa. 

Sopimuk­sessa kerrotaan myös tehtä­vä­nimike ja työteh­tävät, joita työntekijä suorittaa. Työteh­tä­vistä sovitaan mahdol­li­simman tarkasti, jotta työnte­ki­jällä ja työnan­ta­jalla on saman­lainen käsitys suori­tet­tavien tehtävien sisäl­löstä ja laadusta.

2. Sovi työnteon paikasta.

Valta­kun­nal­li­silla yrityk­sillä ja sote-alueilla voi olla intres­sissä sopia työnte­koalue mahdol­li­simman laajaksi, jotta työntekijä on tarvit­taessa siirret­tä­vissä muualle. Sillä voi olla merki­tystä, onko työpaikkasi lähellä kotipaik­ka­kun­taasi vai kymmenien kilometrien päässä.

3. Katso, onko sopimuksessa tieto työajasta.

Työso­pi­mukseen kirjataan käytössä oleva työaika ja työai­ka­muoto (esimer­kiksi yleis­työaika, jaksotyö, säännöl­linen työaika 37 h/vko tai toimis­to­työaika).

4. Oletko määräaikainen vai onko työsuhde voimassa toistaiseksi? 

Sopimuk­sessa tulee mainita, onko kyseessä määrä­ai­kainen työsuhde vai toistai­seksi voimassa oleva työsuhde (vakituinen). Määrä­ai­kai­sessa työsuh­teessa kirjataan määrä­ai­kai­suuden peruste, joka voi olla sijaisuus, projekti tai työnte­kijän oma pyyntö.

5. Työsopimuksessa kerrotaan, mikä on palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle.

Palkan tulee olla työnte­kijän käytet­tä­vissä sovittuna palkan­mak­su­päivänä. Palkka perustuu työn saati­vuuteen. Sovel­let­ta­vasta työeh­to­so­pi­muk­sesta näkyy tieto tehtä­vä­koh­tai­sesta vähim­mäis­pal­kasta, minkä työnantaja on velvol­linen maksamaan. Enemmän voi ja kannattaa neuvo­tella.

6. Työsopimuksessa voidaan sopia palkkauksen kehityksestä.

Suosi­tel­tavaa olisi kirjata työso­pi­mukseen kohta, jossa sovitaan palkkauksen tarkis­ta­mi­sesta vuosittain.

7. Työsopimukseen kirjataan  työehtosopimus, jota työsuhteessasi noudatetaan. 

Työnantaja valitsee nouda­tet­tavan työeh­to­so­pi­muksen toimia­lansa mukaan. Sovel­lettava työeh­to­so­pimus on tarpeen kirjata etenkin silloin, kun työnantaja on järjes­täy­ty­mätön eikä yleis­si­tovaa työeh­to­so­pi­musta ole.

8. Työsopimukseen voidaan kirjata muita tietoja ja lisäehtoja.

Nämä perus­tuvat työteh­tävien ja työsuhteen laatuun ja erityis­piir­teisiin. Usein viittaus sovel­let­tavaan työeh­to­so­pi­mukseen riittää, jolloin esimer­kiksi vuosi­lomaan liittyvät ehdot tulevat sovituksi. Lisäeh­doissa voidaan sopia luontai­se­duista, koeajasta, irtisa­no­mi­seh­doista määrä­ai­kai­sessa työsuh­teessa, työsuh­dea­sun­nosta, koulutus- ja matka­kus­tan­nusten korvauk­sesta.

9. Ennen allekirjoitusta, lue työsopimuksesi läpi. 

Pyydä työnan­tajaa selvit­tämään epäsel­vyydet  ja täyden­tämään oleel­liset puuttuvat tiedot. Älä allekir­joita työso­pi­musta, jos siitä puuttuu kohtia tai jos et ymmärrä sitä kaikilta osin.
Epäsel­vyyk­sistä voi kysyä luotta­mus­mie­heltä.

10. Virkasuhteessa saat viranhoitomääräyksen

Viran­hoi­to­määräys sisältää samat työnteon keskeiset ehdot kuin työso­pimus.

Helena Jaakkola