Työsopimus on tärkeä asiapaperi, jolla sovitaan tarkemmin työtehtävistä, työajasta ja palkasta sekä muista työnteon ehdoista. Tee työsopimus kirjallisena, jotta väärinymmärryksiä ei tule.

 

1. Työsopimukseen kirjoitetaan alkuun, ketkä ovat sopijaosapuolet ja koska työ alkaa. 

Sopi­muk­sessa ker­ro­taan myös teh­tä­vä­ni­mike ja työ­teh­tä­vät, joita työn­te­kijä suo­rit­taa. Työ­teh­tä­vistä sovi­taan mah­dol­li­sim­man tar­kasti, jotta työn­te­ki­jällä ja työ­nan­ta­jalla on saman­lai­nen käsi­tys suo­ri­tet­ta­vien teh­tä­vien sisäl­löstä ja laadusta.

2. Sovi työnteon paikasta.

Val­ta­kun­nal­li­silla yri­tyk­sillä ja sote-alueilla voi olla int­res­sissä sopia työn­te­koa­lue mah­dol­li­sim­man laa­jaksi, jotta työn­te­kijä on tar­vit­taessa siir­ret­tä­vissä muu­alle. Sillä voi olla mer­ki­tystä, onko työ­paik­kasi lähellä koti­paik­ka­kun­taasi vai kym­me­nien kilo­met­rien päässä.

3. Katso, onko sopimuksessa tieto työajasta.

Työ­so­pi­muk­seen kir­ja­taan käy­tössä oleva työ­aika ja työ­ai­ka­muoto (esi­mer­kiksi yleis­työ­aika, jak­so­työ, sään­nöl­li­nen työ­aika 37 h/vko tai toimistotyöaika).

4. Oletko määräaikainen vai onko työsuhde voimassa toistaiseksi? 

Sopi­muk­sessa tulee mai­nita, onko kyseessä mää­rä­ai­kai­nen työ­suhde vai tois­tai­seksi voi­massa oleva työ­suhde (vaki­tui­nen). Mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa kir­ja­taan mää­rä­ai­kai­suu­den peruste, joka voi olla sijai­suus, pro­jekti tai työn­te­ki­jän oma pyyntö.

5. Työsopimuksessa kerrotaan, mikä on palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle.

Pal­kan tulee olla työn­te­ki­jän käy­tet­tä­vissä sovit­tuna pal­kan­mak­su­päi­vänä. Palkka perus­tuu työn saa­ti­vuu­teen. Sovel­let­ta­vasta työ­eh­to­so­pi­muk­sesta näkyy tieto teh­tä­vä­koh­tai­sesta vähim­mäis­pal­kasta, minkä työ­nan­taja on vel­vol­li­nen mak­sa­maan. Enem­män voi ja kan­nat­taa neuvotella.

6. Työsopimuksessa voidaan sopia palkkauksen kehityksestä.

Suo­si­tel­ta­vaa olisi kir­jata työ­so­pi­muk­seen kohta, jossa sovi­taan palk­kauk­sen tar­kis­ta­mi­sesta vuosittain.

7. Työsopimukseen kirjataan  työehtosopimus, jota työsuhteessasi noudatetaan. 

Työ­nan­taja valit­see nou­da­tet­ta­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen toi­mia­lansa mukaan. Sovel­let­tava työ­eh­to­so­pi­mus on tar­peen kir­jata eten­kin sil­loin, kun työ­nan­taja on jär­jes­täy­ty­mä­tön eikä yleis­si­to­vaa työ­eh­to­so­pi­musta ole.

8. Työsopimukseen voidaan kirjata muita tietoja ja lisäehtoja.

Nämä perus­tu­vat työ­teh­tä­vien ja työ­suh­teen laa­tuun ja eri­tyis­piir­tei­siin. Usein viit­taus sovel­let­ta­vaan työ­eh­to­so­pi­muk­seen riit­tää, jol­loin esi­mer­kiksi vuo­si­lo­maan liit­ty­vät ehdot tule­vat sovi­tuksi. Lisäeh­doissa voi­daan sopia luon­tai­se­duista, koea­jasta, irti­sa­no­mi­seh­doista mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa, työ­suh­dea­sun­nosta, kou­lu­tus- ja mat­ka­kus­tan­nus­ten korvauksesta.

9. Ennen allekirjoitusta, lue työsopimuksesi läpi. 

Pyydä työ­nan­ta­jaa sel­vit­tä­mään epä­sel­vyy­det  ja täy­den­tä­mään oleel­li­set puut­tu­vat tie­dot. Älä alle­kir­joita työ­so­pi­musta, jos siitä puut­tuu koh­tia tai jos et ymmärrä sitä kai­kilta osin.
Epä­sel­vyyk­sistä voi kysyä luottamusmieheltä.

10. Virkasuhteessa saat viranhoitomääräyksen

Viran­hoi­to­mää­räys sisäl­tää samat työn­teon kes­kei­set ehdot kuin työsopimus.

Helena Jaak­kola